Nadawanie Medalu za Zasługi dla Policji oraz Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 3 lutego 2022 r.
w sprawie nadawania Medalu za Zasługi dla Policji oraz Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji oraz Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja (Dz. U. poz. 726 oraz z 2021 r. poz. 2448) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla Policji oraz Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja, zwanych dalej "Medalami";
2)
sposób wręczania i noszenia odznaki Medali oraz prowadzenia ewidencji danych osób wyróżnionych Medalami i pozbawionych Medali;
3)
wzory dokumentów w sprawie nadania Medali.
§  2. 
1. 
Medal za Zasługi dla Policji nadaje się z okazji Święta Policji, Narodowego Święta Niepodległości lub z okazji innych świąt państwowych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - również w innym terminie.
2. 
Medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja nadaje się w rocznicę śmierci tragicznie zmarłego w dniu 10 lutego 2010 r. podkomisarza Policji Andrzeja Struja, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - również w innym terminie.
§  3. 
1. 
Wniosek o nadanie Medali Komendant Główny Policji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwanemu dalej "ministrem", nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia Medali.
2. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą ministra, wniosek może zostać przedstawiony w innym uzgodnionym terminie.
3. 
Wzór wniosku o nadanie Medalu, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
4. 
Wzór wniosku o nadanie Medalu, o którym mowa w § 2 ust. 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
Medale wraz z legitymacjami potwierdzającymi ich nadanie wręcza minister albo w jego imieniu Komendant Główny Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, komendanci wojewódzcy albo Komendant Stołeczny Policji, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendant szkoły policyjnej lub inna upoważniona przez ministra osoba.
2. 
Medal, o którym w § 2 ust. 1, wraz z legitymacją potwierdzającą jego nadanie poza granicami kraju wręcza kierownik polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego.
3. 
Medale wraz z legitymacjami wręcza się w miejscu i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia.
4. 
Wręczenie Medali poprzedza się odczytaniem treści decyzji ministra o nadaniu Medalu i wypowiedzeniem formuły "Wręczam Medal za Zasługi dla Policji" lub "Wręczam Medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja", lub "W imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych wręczam Medal za Zasługi dla Policji", lub "W imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych wręczam Medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja".
5. 
Wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
6. 
Wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu, o którym mowa w § 2 ust. 2, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  5. 
W imieniu wyróżnionej osoby, która nie może odebrać Medalu, Medal i legitymację potwierdzającą jego nadanie wręcza się pełnoletniemu członkowi najbliższej rodziny osoby wyróżnionej. Przepisy § 4 ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.
§  6. 
1. 
Odznakę Medalu, o którym mowa w § 2 ust. 1, nosi się na lewej stronie piersi, chyba że przepisy państwa, z którego pochodzi osoba wyróżniona, stanowią inaczej.
2. 
Odznakę Medalu, o którym mowa w § 2 ust. 2, nosi się na lewej stronie piersi.
3. 
Zamiast odznaki Medalu można nosić baretkę.
§  7. 
Ewidencję danych osób wyróżnionych Medalami oraz osób, które zostały ich pozbawione, prowadzi w postaci papierowej lub elektronicznej komórka organizacyjna właściwa do spraw osobowych w urzędzie obsługującym ministra.
§  8. 
Wnioski o nadanie odznaki okolicznościowej pod nazwą Odznaka imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja złożone na podstawie dotychczasowych przepisów stają się wnioskami o nadanie Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja i zachowują swoją ważność.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 2 .

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE MEDALU ZA ZASŁUGI DLA POLICJI

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR WNIOSKU O NADANIE MEDALU IMIENIA PODKOMISARZA POLICJI ANDRZEJA STRUJA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE MEDALU ZA ZASŁUGI DLA POLICJI

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE MEDALU IMIENIA PODKOMISARZA POLICJI ANDRZEJA STRUJA

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla Policji, sposobu wręczania i noszenia odznaki Medalu, prowadzenia ewidencji osób wyróżnionych i pozbawionych Medalu oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. poz. 1012), które zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", o ustanowieniu "Programu Modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025" oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2448) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.302

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Nadawanie Medalu za Zasługi dla Policji oraz Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja.
Data aktu: 03/02/2022
Data ogłoszenia: 08/02/2022
Data wejścia w życie: 09/02/2022