Zmiana rozporządzenia w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 3 lutego 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 1125 oraz z 2018 r. poz. 2485) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) ogólnokształcące szkoły muzyczne II stopnia - szkoły o czteroletnim cyklu kształcenia, w których jest realizowane kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;";

2)
w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Szkoły, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, w zakresie kształcenia ogólnego realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy.";

3)
w § 4 uchyla się ust. 2.
§  2. 
1. 
Z dniem 1 września 2022 r. dotychczasowe ogólnokształcące szkoły muzyczne II stopnia stają się szkołami, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2. 
Z dniem 1 września 2022 r. likwiduje się klasę I, a w następnych latach szkolnych kolejne klasy dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia.
3. 
W latach szkolnych 2022/2023-2026/2027 w szkole, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, prowadzi się klasy dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia dla uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole przed dniem 1 września 2022 r.
4. 
W roku szkolnym 2022/2023 w klasie, o której mowa w ust. 3, odpowiadającej klasie VIII szkoły podstawowej, w zakresie kształcenia ogólnego realizuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), oraz przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.
5. 
Uczeń klasy I dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, który w roku szkolnym 2021/2022 nie otrzymał promocji do klasy II dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, oraz uczeń klasy II dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, który w roku szkolnym 2022/2023 nie otrzymał promocji do klasy III dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, może kontynuować:
1)
kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne w odpowiedniej klasie szkoły, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia zmienianego w § 1, po przeprowadzeniu egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 142 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo
2)
kształcenie artystyczne w odpowiedniej klasie szkoły, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia zmienianego w § 1, po przeprowadzeniu egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 142 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo
3)
kształcenie w odpowiedniej klasie szkoły podstawowej.
6. 
Uczeń:
1)
klasy III dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, który w roku szkolnym 2023/2024 nie otrzymał promocji do klasy IV dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
2)
klasy IV dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, który w roku szkolnym 2024/2025 nie otrzymał promocji do klasy V dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
3)
klasy V dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, który w roku szkolnym 2025/2026 nie otrzymał promocji do klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
4)
klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, który w roku szkolnym 2026/2027 nie spełnił warunków, o których mowa w art. 44zm ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), i nie ukończył szkoły

- może kontynuować kształcenie w odpowiedniej klasie szkoły, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

7. 
Uzyskanie przez ucznia dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia albo ucznia, o którym mowa w ust. 3, w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie odpowiadającej klasie VIII szkoły podstawowej, ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
§  3. 
Organ prowadzący ogólnokształcącą szkołę muzyczną II stopnia, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, jest obowiązany dostosować dokumenty organizacyjne szkoły do zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem w terminie do dnia 31 października 2022 r.
§  4. 
W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadza się pierwsze postępowanie rekrutacyjne do szkoły, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r., z wyjątkiem:
1)
§ 4, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2)
§ 2 ust. 5, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.266

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.
Data aktu: 03/02/2022
Data ogłoszenia: 04/02/2022
Data wejścia w życie: 01/09/2022, 05/02/2022, 19/02/2022