Postępowanie z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności dotyczących usług finansowania społecznościowego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 18 listopada 2022 r.
w sprawie postępowania z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności dotyczących usług finansowania społecznościowego

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. poz. 1488 i 2180) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa sposób tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów sporządzanych w formie dokumentu elektronicznego, związanych z czynnościami dotyczącymi usług finansowania społecznościowego dokonywanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, zwanej dalej "ustawą", lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 2020/1503", oraz związanych z innymi czynnościami wykonywanymi w ramach działalności dostawcy usług finansowania społecznościowego w zakresie regulowanym przepisami ustawy lub rozporządzenia 2020/1503.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
informatycznym nośniku danych - rozumie się przez to informatyczny nośnik danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087);
2)
integralności - rozumie się przez to właściwość dokumentu polegającą na tym, że jego zawartość nie uległa zmianie od chwili jego utworzenia.
§  3. 
Utworzenie dokumentu polega na zapisaniu na informatycznym nośniku danych sekwencji danych związanych z czynnością dotyczącą usługi finansowania społecznościowego lub inną czynnością wykonywaną w ramach działalności dostawcy usług finansowania społecznościowego w zakresie regulowanym ustawą lub rozporządzeniem 2020/1503.
§  4. 
Utrwalenie dokumentu polega na jego trwałym zapisaniu na informatycznym nośniku danych w sposób zapewniający możliwość sprawdzenia jego integralności, weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego, w przypadku opatrzenia go takim podpisem, oraz odczytania wszystkich informacji zawartych w tym dokumencie - aż do zakończenia okresu przechowywania dokumentu.
§  5. 
1. 
Przekazanie dokumentu następuje przez przekazanie informatycznego nośnika danych, na którym dokument został utrwalony, lub dokonanie elektronicznej transmisji dokumentu.
2. 
Dokument przekazuje się w sposób zapewniający zachowanie jego integralności.
3. 
Przekazanie dokumentu odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2.
§  6. 
1. 
Przechowywany może być tylko dokument utrwalony.
2. 
Dokument przechowuje się w sposób umożliwiający ustalenie daty jego utrwalenia.
3. 
Jeżeli okres trwałości zapisu na informatycznym nośniku danych gwarantowany przez producenta tego nośnika jest krótszy od wymaganego okresu przechowywania dokumentu, utrwalone na nośniku dokumenty należy przenieść na inny informatyczny nośnik danych przed upływem gwarantowanego przez producenta okresu trwałości zapisu. Informatyczny nośnik danych, z którego przeniesiono dokumenty, podlega modyfikacji w sposób uniemożliwiający odtworzenie zapisanych na nim dokumentów, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, nośnik ten podlega zniszczeniu.
4. 
Po upływie wymaganego okresu przechowywania dokument zostaje usunięty z informatycznego nośnika danych w sposób nieodwracalny. W przypadku gdy wymagany okres przechowywania wszystkich dokumentów utrwalonych na informatycznym nośniku danych upłynął, nośnik ten podlega modyfikacji w sposób uniemożliwiający odtworzenie zapisanych na nim dokumentów, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, nośnik ten podlega zniszczeniu.
§  7. 
1. 
Dokument oraz jego kopię przechowuje się na odrębnych informatycznych nośnikach danych. Sposób przechowywania informatycznych nośników danych, na których zostały utrwalone dokument i jego kopia, powinien zapewniać bezpieczeństwo zapisanych na nich dokumentów.
2. 
Treść kopii dokumentu powinna być identyczna z treścią dokumentu, z którego utworzono kopię.
3. 
Dokument może być kopiowany jedynie pod nadzorem osób, które zostały do tego uprawnione zgodnie z wewnętrznymi procedurami podmiotu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz ochrony interesów inwestorów.
4. 
Informatyczny nośnik danych użyty do przechowywania dokumentu albo jego kopii powinien zawierać oznaczenie umożliwiające identyfikację tego nośnika (identyfikator).
§  8. 
1. 
Dokument uważa się za zabezpieczony, jeżeli są spełnione łącznie, w sposób ciągły, następujące warunki:
1)
dostęp do niego mają wyłącznie osoby uprawnione;
2)
jest chroniony przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem;
3)
zastosowano metody i środki ochrony dokumentu, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana.
2. 
Zabezpieczenie dokumentów wymaga w szczególności:
1)
systematycznego szacowania ryzyka w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1;
2)
opracowania i stosowania procedur zabezpieczania dokumentów i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu;
3)
stosowania środków bezpieczeństwa adekwatnych do oszacowanego ryzyka w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1;
4)
bieżącego kontrolowania funkcjonowania wszystkich organizacyjnych i techniczno-informatycznych sposobów zabezpieczenia dokumentów, a także okresowego oceniania skuteczności tych sposobów;
5)
bieżącej weryfikacji przyjętych metod i środków ochrony dokumentów.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2508

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Postępowanie z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności dotyczących usług finansowania społecznościowego.
Data aktu: 18/11/2022
Data ogłoszenia: 06/12/2022
Data wejścia w życie: 21/12/2022