Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 14 listopada 2022 r.
w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Określa się normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w roku 2023, stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 2

ZAŁĄCZNIK

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp. Rodzaje upraw i produkcji Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji Norma szacunkowa dochodu rocznego
gr
1 2 3 4
1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:
a) rośliny ozdobne 1 m2 13 64
b) pozostałe 1 m2 5 08
2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 1 m2 3 12
3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:
a) rośliny ozdobne 1 m2 10 17
b) pozostałe 1 m2 6 23
4 Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej 1 m2 5 85
5 Drób rzeźny - powyżej 100 szt.: 1
a) kurczęta 1 sztuka 19
b) gęsi 1 sztuka 53
c) kaczki 1 sztuka 40
d) indyki 1 sztuka 99
6 Drób nieśny powyżej 80 szt.:
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 88
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 22
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 14
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 4 00
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 16 99
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 1 sztuka 2 84
7 Wylęgarnie drobiu:
a) kurczęta 1 sztuka 01
b) gęsi 1 sztuka 11
c) kaczki 1 sztuka 02
d) indyki 1 sztuka 11
8 Zwierzęta futerkowe:
a) lisy i jenoty od 1 samicy stada podstawowego 53 78
b) norki powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 23 65
c)tchórze powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 18 30
d) szynszyle powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 27 95
e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 6 44
f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 6 44
9 Zwierzęta laboratoryjne:
a) szczury białe 1 sztuka 17
b) myszy białe 1 sztuka 02
10 Jedwabniki - produkcja kokonów 1 dm3 39
11 Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina 3 90
12 Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek 1 m2 234 06
13 Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich 1 m2 195 02
14 Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego 1 m2 97 52
15 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:
a) krowy powyżej 5 sztuk 1 sztuka 390 04
b) cielęta powyżej 10 sztuk 1 sztuka 81 95
c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) 1 sztuka 42 87
d) tuczniki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 48 77
e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 19 51
f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk od 1 matki 7 81
g) tucz owiec powyżej 15 sztuk 1 sztuka 11 70
h) konie rzeźne 1 sztuka 585 08
i) konie hodowlane 1 sztuka stada podstawowego 468 10
j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi 1 dm3 1 75
k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 52 67
l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 19 51
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2183).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023