Ośrodki kuratorskie.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 listopada 2022 r.
w sprawie ośrodków kuratorskich

Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy sposób funkcjonowania i organizacji ośrodków kuratorskich;
2)
tryb sprawowania nadzoru nad ośrodkami kuratorskimi oraz sposób dokumentowania tego nadzoru;
3)
wzór aktu utworzenia i zniesienia ośrodka kuratorskiego.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
dyrektorze sądu - rozumie się przez to dyrektora sądu, przy którym działa ośrodek kuratorski;
2)
kierowniku ośrodka - rozumie się przez to kierownika ośrodka kuratorskiego;
3)
kuratorze okręgowym - rozumie się przez to kuratora okręgowego właściwego ze względu na sąd, przy którym działa ośrodek kuratorski;
4)
kwocie bazowej - rozumie się przez to kwotę bazową ustaloną dla zawodowych kuratorów sądowych, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa;
5)
nieletnim - rozumie się przez to nieletniego skierowanego do ośrodka kuratorskiego na podstawie orzeczenia sądu;
6)
ośrodku - rozumie się przez to ośrodek kuratorski;
7)
prezesie sądu okręgowego - rozumie się przez to prezesa sądu okręgowego, w którego okręgu działa ośrodek kuratorski;
8)
prezesie sądu rejonowego - rozumie się przez to prezesa sądu rejonowego, przy którym działa ośrodek kuratorski;
9)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich;
10)
wychowawcy - rozumie się przez to kuratora sądowego oraz inne osoby realizujące zadania w ośrodku kuratorskim.
§  3. 
1. 
Wzór aktu utworzenia ośrodka jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzór aktu zniesienia ośrodka jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
Ośrodek jest wyposażony w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ośrodka oraz ma zaplecze socjalne, w szczególności kuchnię, łazienkę i toaletę.
§  5. 
1. 
Ze środków przeznaczonych na funkcjonowanie ośrodków pokrywane są w szczególności koszty:
1)
prowadzenia działalności wychowawczej;
2)
ubezpieczenia nieletnich i kadry ośrodka;
3)
dożywiania nieletnich;
4)
utrzymania i wyposażenia ośrodka w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć, w szczególności w sprzęt komputerowy i audiowizualny, oraz zapewnienia dostępu do sieci teleinformatycznej;
5)
wynagrodzeń społecznych kuratorów sądowych oraz innych pracowników ośrodka, w tym obsługi sprzątającej ośrodek;
6)
prowadzenia zajęć wychowawczych, korekcyjno-edukacyjnych, psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych;
7)
uczestnictwa nieletnich w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, organizowanych także poza ośrodkiem, w tym zwłaszcza wycieczek, półkolonii letnich i zimowych.
2. 
Po zatwierdzeniu przez prezesa sądu rejonowego rocznego planu finansowego ośrodka dyrektor sądu informuje kierownika ośrodka kuratorskiego oraz kuratora okręgowego o wysokości środków zabezpieczonych w planie finansowym sądu na funkcjonowanie ośrodka w danym roku kalendarzowym.
3. 
Kierownik ośrodka, w porozumieniu z dyrektorem sądu, ustala sposób i terminy dostawy artykułów potrzebnych do prowadzenia bieżącej działalności w ośrodku i jego funkcjonowania, w tym zwłaszcza artykułów żywnościowych, środków czystości, materiałów dydaktycznych i biurowych.
4. 
Kierownik ośrodka określa rodzaj i liczbę artykułów niezbędnych do prowadzenia działalności w ośrodku oraz jego należytego funkcjonowania w ramach limitu zabezpieczonych środków finansowych na dany rok kalendarzowy. Na wniosek kierownika ośrodka kuratorskiego lub kuratora okręgowego dyrektor sądu przedstawia informacje o wykorzystaniu przyznanego limitu wydatków na funkcjonowanie ośrodka.
§  6. 
1. 
Działalność wychowawcza, resocjalizacyjna, terapeutyczna, profilaktyczna i kontrolna w ośrodku jest prowadzona przez:
1)
przeciwdziałanie rozwojowi demoralizacji nieletnich;
2)
przeciwdziałanie przyczynom przestępczości;
3)
przeciwdziałanie uzależnieniom nieletnich;
4)
eliminowanie zaniedbań wychowawczych;
5)
wdrażanie do przestrzegania norm społecznych;
6)
wdrażanie do przestrzegania norm prawnych;
7)
kształtowanie postaw i umiejętności społecznych;
8)
naukę samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi;
9)
kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości;
10)
rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i kreatywności;
11)
pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych;
12)
rozwiązywanie problemów emocjonalnych;
13)
wyrabianie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego;
14)
współpracę ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.
2. 
W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, w ośrodku organizuje się z nieletnimi zajęcia z wykorzystaniem metody pracy indywidualnej, grupowej i środowiskowej.
3. 
Praca z nieletnimi polega w szczególności na:
1)
prowadzeniu zajęć psychoedukacyjnych;
2)
prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych;
3)
prowadzeniu zajęć korekcyjno-edukacyjnych;
4)
organizowaniu im czasu wolnego, zajęć rekreacyjno-sportowych;
5)
pomocy w nauce własnej.
4. 
Podczas zajęć nieletnim przysługuje dożywianie. Prezes sądu rejonowego ustala dzienną stawkę na dożywianie nieletniego w wysokości od 4 do 5 promili kwoty bazowej.
5. 
W godzinach pracy ośrodka obecnych jest nie mniej niż dwóch wychowawców. Liczba nieletnich w grupie prowadzonej przez jednego wychowawcę nie może przekraczać 10 nieletnich.
6. 
Zajęcia z nieletnimi mogą być realizowane także poza ośrodkiem.
7. 
W czasie zajęć odbywających się poza ośrodkiem nieletni muszą pozostawać pod opieką co najmniej dwóch wychowawców.
8. 
W przypadku zajęć odbywających się poza ośrodkiem połączonych z noclegiem jeden wychowawca może opiekować się nie więcej niż pięciorgiem nieletnich.
9. 
W ośrodku organizuje się spotkania rodziców lub opiekunów nieletnich z wychowawcami.
§  7. 
1. 
Ośrodek jest czynny w ciągu całego roku kalendarzowego, w czasie nie krótszym niż 20 godzin zegarowych tygodniowo.
2. 
Prezes sądu rejonowego może zawiesić prowadzenie zajęć w ośrodku na okres nieprzekraczający łącznie trzech miesięcy w roku kalendarzowym.
§  8. 
Kierownik ośrodka podejmuje działania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ośrodka, takie jak:
1)
sporządzanie i przedstawianie prezesowi sądu rejonowego do zatwierdzenia:
a)
rocznych planów pracy ośrodka - do dnia 15 stycznia każdego roku,
b)
sprawozdań z rocznej działalności ośrodka - do dnia 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni,
c)
rocznych planów finansowych w zakresie działalności ośrodka - do dnia 1 marca każdego roku na rok następny,
d)
harmonogramu pracy ośrodka;
2)
prowadzenie zajęć wychowawczych z nieletnimi w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny zegarowe tygodniowo.
§  9. 
Wartość nagrody, o której mowa w art. 169 pkt 1 ustawy, nie może przekroczyć 30 stawek dziennych, o których mowa w § 6 ust. 4.
§  10. 
Wychowawca prowadzi zajęcia z nieletnimi w wymiarze:
1)
8 godzin zegarowych tygodniowo zgodnie z rocznym planem pracy ośrodka - jeżeli wychowawcą jest zawodowy kurator sądowy;
2)
określonym w umowie z dyrektorem sądu - jeżeli wychowawcą nie jest zawodowy kurator sądowy.
§  11. 
Sprawozdanie, o którym mowa w art. 163 ustawy, zawiera informacje o:
1)
frekwencji nieletniego w ośrodku kuratorskim;
2)
aktywności nieletniego podczas zajęć;
3)
przestrzeganiu przez nieletniego regulaminu i zasad obowiązujących w ośrodku;
4)
postawach nieletniego wobec innych nieletnich, dorosłych i obowiązków szkolnych;
5)
działaniach podejmowanych wobec nieletniego i ich efektach;
6)
współpracy rodziców lub opiekuna nieletniego z pracownikami ośrodka;
7)
wnioskach dotyczących dalszych działań wychowawczych wobec nieletniego.
§  12. 
Funkcjonowanie ośrodka jest dokumentowane w:
1)
dzienniku zajęć ośrodka, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
rocznym planie pracy ośrodka, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
3)
arkuszu spostrzeżeń o nieletnim, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
4)
dokumentacji pracy z nieletnim.
§  13. 
1. 
Z wykonania czynności nadzorczych, o których mowa w art. 172 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy, w terminie 14 dni od ich zakończenia sporządza się sprawozdanie.
2. 
Sprawozdanie zawiera dane dotyczące zakresu czynności wizytacji lub lustracji, omówienie przebiegu czynności oraz zwięzłe ustalenie ich wyników wraz z zaleceniami powizytacyjnymi lub polustracyjnymi, zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych uchybień i zapobieżenia ich powstawaniu.
§  14. 
1. 
Sprawozdanie z przebiegu czynności nadzorczych sporządzone przez prezesa sądu rejonowego lub kuratora okręgowego przesyła się prezesowi sądu okręgowego do akceptacji oraz kierownikowi ośrodka.
2. 
Kierownik ośrodka w terminie 7 dni od dnia doręczenia sprawozdania może zgłosić do prezesa sądu okręgowego uwagi do wyników wykonanych czynności nadzorczych.
3. 
Prezes sądu okręgowego może w terminie 14 dni od dnia doręczenia sprawozdania zwrócić się z żądaniem uzupełnienia sprawozdania we wskazanym przez siebie zakresie i terminie.
4. 
Prezes sądu rejonowego lub kurator okręgowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia uwag, o których mowa w ust. 2, zawiadamia prezesa sądu okręgowego o sposobie ich załatwienia.
5. 
Prezes sądu okręgowego zaakceptowane sprawozdanie doręcza:
1)
właściwemu kierownikowi ośrodka;
2)
właściwemu prezesowi sądu rejonowego;
3)
kuratorowi okręgowemu;
4)
Ministrowi Sprawiedliwości.
6. 
Minister Sprawiedliwości w terminie 30 dni od dnia doręczenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 5, może zwrócić się z żądaniem uzupełnienia sprawozdania we wskazanym przez siebie zakresie i terminie lub podjąć inne czynności zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień.
§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

AKT UTWORZENIA OŚRODKA KURATORSKIEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

AKT ZNIESIENIA OŚRODKA KURATORSKIEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

DZIENNIK ZAJĘĆ OŚRODKA KURATORSKIEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

ROCZNY PLAN PRACY OŚRODKA KURATORSKIEGO Z ROZBICIEM NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

ARKUSZ SPOSTRZEŻEŃ O NIELETNIM

wzór

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich (Dz. U. poz. 1294), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023