Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:
§  1.  [Ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zawieszeniem zajęć ze względu na COVID-19]
1.  2
 Do dnia 31 grudnia 2022 r. ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. 
Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza się na czas, na jaki zostały zawieszone odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia.
§  2.  [Ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r.]
1.  3
 Od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 20 lutego 2022 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:
1)
szkół podstawowych w zakresie klas V-VIII;
2)
szkół ponadpodstawowych;
3)
placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;
4)
szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych;
5)
szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie klas V-VIII szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.
2. 
Ograniczenie funkcjonowania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:
1)
szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
2)
internatów i burs;
3)
branżowych szkół I stopnia - w odniesieniu do uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
3. 
Ograniczenie funkcjonowania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy jednostek systemu oświaty, o których mowa w ust. 1, w zakresie przygotowywania i przeprowadzania egzaminu zawodowego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
4.  4
 Od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 20 lutego 2022 r. w przypadku:
1)
szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas V-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,
2)
szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas V-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
3)
szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas V-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

- zajęcia mogą być prowadzone w szkole; o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły.

5.  5
 Od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 20 lutego 2022 r. w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego dyrektor odpowiednio szkoły, placówki lub centrum może zorganizować:
1)
zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo;
2)
praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie, w którym są realizowane te praktyki, nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
6. 
Zajęcia, o których mowa w ust. 5 pkt 1, mogą być prowadzone również u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
7.  6
 W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu dla uczniów kształcących się w zawodach, dla których podstawy programowe kształcenia w zawodach przewidują kształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201, z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092, z 2018 r. poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103), mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie przyjmującym uczniów na te zajęcia nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się.
8. 
W przypadku szkół kształcących w zawodzie technik pożarnictwa prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie przyjmującym uczniów na te zajęcia nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się.
9. 
W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w ust. 1, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia na terenie tej jednostki, z uwzględnieniem realizacji odpowiednio opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
10.  7
 Od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 20 lutego 2022 r. w przypadku:
1)
szkół podstawowych w zakresie klas V-VIII: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
2)
szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2

- zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 3 ust. 3, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

11.  8
 Od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 20 lutego 2022 r. w przypadku oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zajęcia praktyczne realizowane w ramach programu szkolenia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, realizuje się w miejscu określonym w tym programie.
§  3.  [Realizacja zadań jednostek systemu oświaty poprzez nauczanie zdalne lub w inny sposób]
1. 
W jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone zgodnie z § 1 ust. 1, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
2. 
W przypadku gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane w sposób, o którym mowa w ust. 1, dyrektor jednostki systemu oświaty ustala inny sposób realizowania tych zajęć.
3.  9
 W przypadku ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zgodnie z § 2 ust. 1 zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, z wyjątkiem zajęć i praktyk, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz § 2 ust. 4-9 i 11.
4. 
W przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z ust. 3, dyrektor jednostki systemu oświaty, o której mowa w § 2 ust. 1, ustala inny sposób realizowania tych zajęć.
5.  10
 Od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 20 lutego 2022 r. w przypadku uczniów szkół, o których mowa w § 2 ust. 1, którzy z uwagi na:
1)
rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:
a)
zorganizować dla tych uczniów zajęcia w szkole lub
b)
umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły;
2)
brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
6. 
O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor tej jednostki informuje organ prowadzący tę jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
§  4.  [Konsultacje z nauczycielem; konkursy, olimpiady i turnieje]
1. 
W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w § 2 ust. 1, w:
1)
klasie VIII szkoły podstawowej,
2)
klasie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne odpowiadającej klasie VIII szkoły podstawowej,
3)
klasie III liceum ogólnokształcącego,
4)
klasie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne odpowiadającej klasie III liceum ogólnokształcącego,
5)
klasie IV technikum

- dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

2. 
W ramach konsultacji, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.
3. 
W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w § 2 ust. 1, dyrektor odpowiednio szkoły, placówki lub centrum może zapewnić konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
4. 
W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w § 2 ust. 1, w klasie programowo najwyższej szkoły artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy lub egzamin końcowy, dyrektor szkoły artystycznej może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne artystyczne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu dyplomowego lub egzaminu końcowego.
5. 
W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w § 2 ust. 1, dyrektor szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3, może udostępnić pomieszczenia w szkole, placówce lub centrum w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
6. 
W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w § 2 ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 i 5, może udostępnić pomieszczenia w szkole lub placówce w celu przeprowadzenia konkursów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§  5.  [Realizacja turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników poprzez nauczanie zdalne]
1. 
Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed dniem 27 stycznia 2022 r. i nie były prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia do czasu ich zakończenia.
2.  11
 Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się w okresie od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 20 lutego 2022 r., mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe do czasu ich zakończenia.
§  6.  [Derogacja]
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2301).
§  7.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2022 r.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).
2 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.335) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lutego 2022 r.
3 § 2 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.367) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2022 r.
4 § 2 ust. 4 zdanie wstępne zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.367) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2022 r.
5 § 2 ust. 5 zdanie wstępne zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.367) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2022 r.
6 § 2 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.335) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lutego 2022 r.
7 § 2 ust. 10:

- dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.213) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.367) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2022 r.

8 § 2 ust. 11:

- dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.213) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.367) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2022 r.

9 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.213) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.
10 § 3 ust. 5 zdanie wstępne zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.367) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2022 r.
11 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.367) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2022 r.

Zmiany w prawie

Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.186

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Data aktu: 26/01/2022
Data ogłoszenia: 26/01/2022
Data wejścia w życie: 27/01/2022