Zakres danych zawartych w zbiorczym zestawieniu świadczeń ratowniczych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie zakresu danych zawartych w zbiorczym zestawieniu świadczeń ratowniczych

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa zakres danych zawartych w zbiorczym zestawieniu świadczeń ratowniczych przyznanych w danym miesiącu.
§  2. 
Zbiorcze zestawienie świadczeń ratowniczych przyznanych w danym miesiącu zawiera:
1)
dane dotyczące świadczeniobiorcy:
a)
numer świadczeniobiorcy w przekazywanym zestawieniu,
b)
pierwsze imię,
c)
drugie imię,
d)
nazwisko,
e)
datę urodzenia,
f)
numer PESEL (jeśli nadano ten numer),
g)
serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu (jeśli nie nadano numeru PESEL),
h)
adres miejsca zamieszkania:
nazwę ulicy,
numer domu,
numer lokalu,
kod pocztowy,
miejscowość,
gminę/dzielnicę,
powiat,
województwo,
nazwę państwa zamieszkania świadczeniobiorcy,
i)
adres do korespondencji:
nazwę ulicy,
numer domu,
numer lokalu,
kod pocztowy,
miejscowość,
gminę/dzielnicę,
województwo,
nazwę państwa zamieszkania świadczeniobiorcy,
j)
informację o sposobie wypłaty świadczenia ratowniczego (w zależności od wyboru dokonanego przez świadczeniobiorcę: 1 - na rachunek bankowy, 2 - na adres zamieszkania, 3 - na adres do korespondencji),
k)
numer konta bankowego,
l)
nazwę banku;
2)
dane dotyczące organu przyznającego świadczenie ratownicze:
a)
nazwę,
b)
REGON,
c)
adres:
nazwę ulicy,
numer budynku,
numer lokalu,
kod pocztowy,
miejscowość,
d)
dane organu przyznającego świadczenie ratownicze:
imię,
nazwisko,
stanowisko służbowe;
3)
pozostałe dane:
a)
kwotę przyznanego świadczenia ratowniczego,
b)
datę złożenia wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego,
c)
numer wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego nadany przez organ przyznający świadczenie ratownicze podczas rejestracji tego wniosku,
d)
numer decyzji w sprawie przyznania świadczenia ratowniczego,
e)
datę wydania decyzji w sprawie przyznania świadczenia ratowniczego,
f)
datę, od której przyznano prawo do świadczenia ratowniczego,
g)
czas czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych będącego podstawą przyznania świadczenia ratowniczego - podany w latach, miesiącach i dniach.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.127

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zakres danych zawartych w zbiorczym zestawieniu świadczeń ratowniczych.
Data aktu: 14/01/2022
Data ogłoszenia: 19/01/2022
Data wejścia w życie: 01/02/2022