Zmiana rozporządzenia w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 12 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

Na podstawie art. 78a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. poz. 2856, z 2005 r. poz. 1266 oraz z 2010 r. poz. 524) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 2:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) organie rejestrującym - rozumie się przez to odpowiednio starostę albo wojewodę mazowieckiego, albo organ rejestrujący, właściwy do rejestracji pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy;",

b)
w pkt 3 wyrazy "któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5 ustawy" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5 ustawy";
2)
w § 2 w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) oświadczenie, o którym mowa w art. 78a ust. 4b ustawy, jeżeli jest wymagane.";

3)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Właściciel pojazdu w celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 2 pkt 1-4 ustawy, składa w organie rejestrującym wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza:

1) kartę pojazdu, jeżeli była wydana;

2) decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

2. Okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 2 pkt 1-4 ustawy, na pisemny wniosek właściciela pojazdu ulega skróceniu, z uwzględnieniem art. 78a ust. 4 ustawy.

3. Okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 2 pkt 5 ustawy, na pisemny wniosek właściciela pojazdu ulega skróceniu, z uwzględnieniem art. 78a ust. 4a i 4c ustawy.

4. Przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.";

4)
w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 2 pkt 1-4 ustawy, na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł.";

5)
po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. 1. Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 2 pkt 5 ustawy, na okres 3 miesięcy wynosi 80 zł.

2. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 4a ustawy, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o 4 zł.";

6)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący, na pisemny wniosek właściciela pojazdu i po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, a w przypadku pojazdu, o którym mowa w art. 78a ust. 2 pkt 5 ustawy, również po potwierdzeniu w centralnej ewidencji pojazdów wykonania dodatkowego badania technicznego pojazdu albo po przedłożeniu przez właściciela pojazdu zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym w przypadku braku w centralnej ewidencji pojazdów informacji o dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.";

7)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR WNIOSKU O CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269 i 2328.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.123

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu.
Data aktu: 12/01/2022
Data ogłoszenia: 19/01/2022
Data wejścia w życie: 31/01/2022