Postępowanie o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej".

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 5 lutego 2013 r.
w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej"

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb postępowania w sprawach o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej", zwanej dalej "Odznaką";
2)
osoby uprawnione do występowania z wnioskiem o jej nadanie oraz termin rozpatrzenia wniosku;
3)
wzór graficzny Odznaki;
4)
wzór wniosku o nadanie Odznaki;
5)
wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Odznaki;
6)
sposób wręczenia i noszenia Odznaki;
7)
sposób ewidencjonowania informacji o osobach wyróżnionych Odznaką.
§  2. 
1. 
Odznaka nadawana jest przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2. 
Odznaka jest wyróżnieniem i może być nadana weteranowi-funkcjonariuszowi albo weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi w uznaniu jego zasług wykazanych podczas działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Odznaką jest krzyż maltański o wymiarach 40 mm x 40 mm, wykonany z metalu srebrzonego i oksydowanego, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia w rozwidleniu górnego ramienia. Ramiona krzyża są pokryte jednostronnie granatową emalią w obramowaniu. Na awersie w części centralnej odznaki znajduje się wizerunek czteropromiennej gwiazdy o wymiarach 25 mm x 25 mm, z umieszczonym na niej stylizowanym wieńcem wawrzynowym, przerwanym u góry, z krzyżową przewiązką u dołu, okalającym wizerunek orła ustalony według wzoru określonego w art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1509); całość srebrzona i oksydowana. Rewers krzyża jest gładki.
4. 
Odznaka jest zawieszona na wstążce z rypsu jedwabnego barwy granatowej, szerokości 35 mm, z dwoma pionowymi paskami szerokości 5 mm każdy, koloru białego i czerwonego, umieszczonymi w odstępie 2,5 mm od krawędzi wstążki. Wstążka jest przeciągnięta przez kółko znajdujące się na górnym ramieniu krzyża.
5. 
Udział w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest oznaczony przez nałożenie na wstążkę okucia w kształcie listewki metalowej o szerokości 7 mm, srebrzonej i oksydowanej, z polerowanymi krawędziami, z umieszczoną nazwą kraju, w którym pełniona była misja, w formie wypukłego, polerowanego napisu.
6. 
Wzór graficzny Odznaki jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Z wnioskiem o nadanie Odznaki występuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych:
1)
Komendant Główny Policji;
2)
Komendant Główny Straży Granicznej;
3)
Komendant Służby Ochrony Państwa;
4)
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
2. 
Wniosek o nadanie Odznaki powinien zawierać dane osobowe weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza oraz szczegółowy opis zasług i osiągnięć służbowych uzasadniających nadanie Odznaki.
3. 
Wniosek o nadanie Odznaki jest kierowany przez wnioskodawcę nie później niż 60 dni przed planowanym terminem wręczenia Odznaki.
4. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych rozpatruje wniosek o nadanie Odznaki w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
5. 
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
(uchylony).
2. 
Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie wręcza minister właściwy do spraw wewnętrznych albo osoba przez niego upoważniona.
3. 
Odznakę wręcza się w sposób i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia.
4. 
Wręczenie Odznaki poprzedza się odczytaniem treści decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych o nadaniu Odznaki i wypowiedzeniem formuły w brzmieniu: "Wręczam Odznakę Honorową za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej" albo w brzmieniu: "W imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych wręczam Odznakę Honorową za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej".
§  5. 
1. 
Odznaka może być nadana pośmiertnie.
2. 
Terminu określonego w § 3 ust. 3 nie stosuje się w przypadku pośmiertnego nadania Odznaki.
3. 
(uchylony).
§  6. 
1. 
Weteran-funkcjonariusz albo weteran poszkodowany-funkcjonariusz wraz z Odznaką otrzymuje legitymację potwierdzającą jej nadanie.
2. 
Legitymacja, o której mowa w § 4 ust. 2, zawiera następujące informacje:
1)
numer legitymacji;
2)
imię (imiona), nazwisko, imię ojca weterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza;
3)
numer decyzji i datę nadania Odznaki;
4)
oznaczenie organu, który wydał legitymację;
5)
miejsce i datę wystawienia legitymacji.
3. 
Wzór legitymacji jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  7. 
Weteran-funkcjonariusz albo weteran poszkodowany-funkcjonariusz nosi Odznakę na lewej piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych.
§  8. 
1. 
Ewidencję weteranów-funkcjonariuszy oraz weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy wyróżnionych Odznaką, wydanych Odznak i legitymacji, o których mowa w § 6 ust. 1, prowadzi komórka właściwa w sprawach osobowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2. 
Ewidencję prowadzi się w formie papierowej lub w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070).
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ

"ZA ZASŁUGI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

Wzór graficzny

wzór

Opis:

Legitymacja w układzie pionowym, w formie książkowej, o wymiarach 152 mm x 107 mm, w okładkach w kolorze niebieskim, z wytłoczonym wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i napisem "RZECZPOSPOLITA POLSKA".

Strona 1:

Napisy w kolorze czarnym:

- "RZECZPOSPOLITA POLSKA",

- "LEGITYMACJA NR ...",

- "WARSZAWA dnia ...".

Strona 2:

Napisy w kolorze czarnym:

- w środkowej części napis "Decyzją nr ....",

- poniżej napis "z dnia ...............................",

- poniżej napis "nadano Pani/Panu",

- poniżej miejsce na wpisanie danych odznaczonego,

- poniżej napis "(imiona, nazwisko, imię ojca)",

- poniżej napis "Odznakę Honorową",

- poniżej napis "ZA ZASŁUGI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ",

- poniżej napis "mp.",

- poniżej napis "Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji",

- poniżej miejsce na podpis i pieczęć organu przyznającego Odznakę Honorową.

1 Obecnie działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2019.2264).

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1085 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Postępowanie o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej".
Data aktu: 05/02/2013
Data ogłoszenia: 23/05/2022
Data wejścia w życie: 06/03/2013