Zmiana rozporządzenia w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 2

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 515) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. poz. 802 oraz z 2021 r. poz. 1811) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) żegluga krajowa - podróże po morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej;";

2)
w § 23 w pkt 3 uchyla się lit. c;
3)
w § 36:
a)
w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) kapitana - na statku bez własnego napędu;",

b)
w pkt 2 w lit. c uchyla się tiret drugie,
c)
w pkt 3 w lit. c uchyla się tiret drugie;
4)
w § 39 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) posiadanie dyplomu szypra 2 klasy żeglugi krajowej oraz 24-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach morskich w dziale pokładowym i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej.";

5)
§ 40 otrzymuje brzmienie:

"§ 40. 1. Do uzyskania dyplomu kapitana żeglugi przybrzeżnej wymagane jest ukończenie 20 roku życia, posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania, ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz:

1) posiadanie dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej lub dyplomu oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej, 12-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto powyżej 200 w żegludze przybrzeżnej lub międzynarodowej na stanowisku oficera wachtowego oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze przybrzeżnej albo

2) posiadanie dyplomu szypra 1 klasy żeglugi krajowej oraz 12-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto powyżej 200 na stanowisku kapitana i zdanie egzaminu na poziomie zarzadzania w żegludze przybrzeżnej.

2. Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy absolwentów MJE typu A i MJE typu B kształcących na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania.";

6)
w § 41:
a)
w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) oficera wachtowego na każdym statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze przybrzeżnej,

b) kapitana na statku bez własnego napędu o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze przybrzeżnej;",

b)
w pkt 2 w lit. b:
w tiret drugim przecinek zastępuje się kropką,
uchyla się tiret trzecie;
7)
w § 45:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) dyplomu szypra 1 klasy rybołówstwa morskiego lub dyplomu szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego i zdanie egzaminu na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej, albo",

b)
dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) dyplomu kapitana żeglugi przybrzeżnej lub dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000, lub dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, lub dyplomu kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000, lub dyplomu kapitana żeglugi wielkiej.";

8)
w § 46:
a)
w pkt 1:
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) oficera wachtowego na każdym statku o pojemności brutto poniżej 2000 w żegludze krajowej, ",

w lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"– na statku bez własnego napędu o pojemności brutto poniżej 2000 w żegludze krajowej, ",

b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej uprawnia do zajmowania stanowiska kapitana na statku o pojemności brutto poniżej 2000 w żegludze krajowej, w tym na statku pasażerskim o pojemności brutto poniżej 1500, pod warunkiem odbycia 3-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana albo 6-miesięcznej praktyki pływania jako oficer wachtowy na statkach pasażerskich, na których oficer wachtowy pełni wachtę na mostku.";

9)
w § 55:
a)
w pkt 1:
w lit. b przecinek zastępuje się średnikiem,
uchyla się lit. c,
b)
w pkt 2:
w lit. c przecinek zastępuje się średnikiem,
uchyla się lit. d,
c)
w pkt 3:
w lit. c przecinek zastępuje się średnikiem,
uchyla się lit. d,
d)
w pkt 4:
w lit. d przecinek zastępuje się średnikiem,
uchyla się lit. e;
10)
w § 57:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) ukończenie nauki w MJE typu C kształcącej co najmniej na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik mechanik okrętowy oraz 6-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach morskich na stanowisku motorzysty, albo",

b)
dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) posiadanie świadectwa starszego motorzysty lub dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, lub dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW, lub dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej, lub dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW.";

11)
w § 58 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 1100 kW - w żegludze krajowej;";

12)
wzór świadectwa starszego motorzysty określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
13)
wzory dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 oraz dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
14)
załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
15)
załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
16)
wzory dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW, dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej oraz dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW określone w załączniku nr 11 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;
17)
załącznik nr 13 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1. 
Dyplomy oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000, starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej, kapitana żeglugi przybrzeżnej, oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn 750 kW i powyżej, drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW, drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej oraz starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
2. 
Świadectwo starszego motorzysty oraz dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
3. 
Dyplomy szypra 2 klasy żeglugi krajowej oraz szypra 1 klasy żeglugi krajowej wydane na podstawie przepisów dotychczasowych oraz dyplomy szypra 2 klasy żeglugi krajowej i szypra 1 klasy żeglugi krajowej wydane na podstawie przepisów, o których mowa w § 99 ust. 1, § 100 ust. 1 oraz § 103 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, zachowują ważność przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
4. 
Dotychczasowe uprawnienia wynikające z dyplomów i świadectwa, o których mowa w ust. 1-3, zachowują ważność przez okres ważności poszczególnych dokumentów.
5. 
Dyplomy i świadectwo, o których mowa w ust. 1-3, na wniosek zainteresowanego podlegają wymianie na odpowiednie dyplomy i świadectwo określone w niniejszym rozporządzeniu:
1)
dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej - na dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej;
2)
dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 - na dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000;
3)
dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej - na dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej;
4)
dyplom oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej - na dyplom oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej;
5)
dyplom kapitana żeglugi przybrzeżnej - na dyplom kapitana żeglugi przybrzeżnej;
6)
dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn 750 kW i powyżej - na dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn 750 kW i powyżej;
7)
dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW - na dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW;
8)
dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej - na dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej;
9)
dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW - na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW;
10)
świadectwo starszego motorzysty - na świadectwo starszego motorzysty;
11)
dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej - na dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej;
12)
dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej - na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej;
13)
dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej - na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej.
6. 
Wymianę i odnowienie dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1-9, przeprowadza się na zasadach określonych w § 96 rozporządzenia zmienianego w § 1.
7. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera dane identyfikacyjne wnioskodawcy:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
adres zamieszkania;
4)
obywatelstwo;
5)
płeć;
6)
nr telefonu lub adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada.
§  3. 
W sprawach o wydanie, wymianę lub odnowienie dokumentów kwalifikacyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ŚWIADECTWO STARSZEGO MOTORZYSTY

ZAŁĄCZNIK Nr  2

DYPLOM OFICERA WACHTOWEGO NA STATKACH O POJEMNOŚCI BRUTTO 500 I POWYŻEJ

DYPLOM STARSZEGO OFICERA NA STATKACH O POJEMNOŚCI BRUTTO OD 500 DO 3000

DYPLOM STARSZEGO OFICERA NA STATKACH O POJEMNOŚCI BRUTTO 3000 I POWYŻEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

DYPLOM OFICERA WACHTOWEGO ŻEGLUGI PRZYBRZEŻNEJ

DYPLOM KAPITANA ŻEGLUGI PRZYBRZEŻNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  4

DYPLOM SZYPRA 2 KLASY ŻEGLUGI KRAJOWEJ

DYPLOM SZYPRA 1 KLASY ŻEGLUGI KRAJOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  5

DYPLOM OFICERA MECHANIKA WACHTOWEGO NA STATKACH O MOCY MASZYN GŁÓWNYCH 750 kW I POWYŻEJ

DYPLOM DRUGIEGO OFICERA MECHANIKA NA STATKACH O MOCY MASZYN GŁÓWNYCH OD 750 kW DO 3000 kW

DYPLOM DRUGIEGO OFICERA MECHANIKA NA STATKACH O MOCY MASZYN GŁÓWNYCH 3000 kW I POWYŻEJ

DYPLOM STARSZEGO OFICERA MECHANIKA NA STATKACH O MOCY MASZYN GŁÓWNYCH OD 750 kW DO 3000 kW

ZAŁĄCZNIK Nr  6

DYPLOM OFICERA MECHANIKA W ŻEGLUDZE KRAJOWEJ

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 323 z 03.12.2008, str. 33, Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 78 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 94).

Zmiany w prawie

Lipcowe zmiany w VAT z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów o podatku od towarów i usług, która ma obowiązywać od początku lipca. Chodzi o dostosowanie polskiego prawa do unijnych regulacji przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT, w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Krzysztof Koślicki 27.05.2022
Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1018

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich.
Data aktu: 20/04/2022
Data ogłoszenia: 13/05/2022
Data wejścia w życie: 13/06/2022