Badania psychologiczne osób powoływanych do czynnej służby wojskowej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 maja 2022 r.
w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej

Na podstawie art. 88 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb odwoływania się od orzeczeń psychologicznych;
2)
zakres badań psychologicznych wykonywanych w procesie wydawania orzeczeń psychologicznych;
3)
tryb kontroli wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych oraz wydawania orzeczeń psychologicznych;
4)
sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi;
5)
wzór orzeczenia psychologicznego, z wyjątkiem wzoru orzeczenia dotyczącego badań kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, zwanego dalej "orzeczeniem psychologicznym".
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
podmiocie zlecającym - należy przez to rozumieć szefa wojskowego centrum rekrutacji;
2)
podmiocie kierującym - należy przez to rozumieć dowódcę jednostki wojskowej;
3)
dokumentacji badań psychologicznych - należy przez to rozumieć:
a)
dokumentację indywidualną, którą stanowią:
skierowanie na badanie psychologiczne,
karta badania psychologicznego wraz z formularzami i kwestionariuszami testów psychologicznych wypełnionymi w trakcie badania, które są jej integralną częścią,
orzeczenie psychologiczne,
odwołanie od orzeczenia psychologicznego, w przypadku jego wniesienia,
b)
dokumentację zbiorczą, którą stanowi rejestr osób badanych;
4)
osobie upoważnionej do wglądu do dokumentacji psychologicznej - należy przez to rozumieć psychologa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji lub wojskowego centrum rekrutacji wyznaczonych do kontroli dokumentacji psychologicznej;
5)
podmiocie kontrolującym wykonywanie i dokumentowanie badań psychologicznych oraz wydawanie orzeczeń psychologicznych - należy przez to rozumieć Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, zwanym dalej "podmiotem kontrolującym".
§  3. 
Osobę powoływaną do czynnej służby wojskowej poddaje się badaniom psychologicznym wykonywanym w wojskowym centrum rekrutacji, zwanym dalej "WCR".
§  4. 
Badania psychologiczne wykonywane w procesie wydawania orzeczeń psychologicznych obejmują:
1)
wywiad psychologiczny;
2)
diagnostyczne badanie psychologiczne, w tym:
a)
ocenę sprawności intelektualnej,
b)
diagnostykę cech osobowości, w tym: ocenę poziomu dojrzałości emocjonalnej i społecznej, ocenę sprawności funkcjonowania w sytuacjach trudnych i stresowych, ocenę sposobu działania i podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożenia,
c)
diagnostykę sprawności psychomotorycznej.
§  5. 
1. 
Psycholog na podstawie wyników badania wydaje orzeczenie psychologiczne stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej.
2. 
Orzeczenie psychologiczne jest wydawane na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej.
3. 
W przypadku orzeczenia psychologicznego wydanego na piśmie w postaci papierowej:
1)
oryginał otrzymuje osoba powoływana do czynnej służby wojskowej, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
2)
jedną kopię otrzymuje podmiot zlecający badanie psychologiczne;
3)
drugą kopię otrzymuje podmiot kierujący na badanie psychologiczne.
4. 
Orzeczenie psychologiczne wydane na piśmie w postaci elektronicznej przesyła się na odbiorczą skrzynkę elektroniczną:
1)
osoby powoływanej do czynnej służby wojskowej;
2)
podmiotu zlecającego badanie psychologiczne;
3)
podmiotu kierującego na badanie psychologiczne.
5. 
Osoba powoływana do czynnej służby wojskowej potwierdza, że odebrała orzeczenie psychologiczne wydane w postaci papierowej, na egzemplarzu orzeczenia pozostającym w aktach WCR, w którym przeprowadzono badanie psychologiczne.
6. 
Za doręczenie orzeczenia psychologicznego, o którym mowa w ust. 4, w formie elektronicznej uważa się fakt wysłania go na adres odbiorczej skrzynki elektronicznej wskazany przez osobę powoływaną do czynnej służby wojskowej.
7. 
Wzór orzeczenia psychologicznego jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  6. 
1. 
Osoba powoływana do czynnej służby wojskowej, podmiot zlecający albo podmiot kierujący mogą wnieść do szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, zwanego dalej "szefem CWCR", odwołanie od orzeczenia psychologicznego - na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Osoba powoływana do czynnej służby wojskowej lub podmiot kierujący wnoszą odwołanie za pośrednictwem WCR, który wydał to orzeczenie psychologiczne.
2. 
Szef WCR przekazuje odwołanie wraz z kopią indywidualnej dokumentacji psychologicznej do szefa CWCR w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Oryginał indywidualnej dokumentacji psychologicznej jest przechowywany w WCR, który wydał przedmiotowe orzeczenie psychologiczne.
3. 
Orzeczenie psychologiczne wydaje szef CWCR w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania w trybie odwoławczym, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia odwołania.
4. 
Badanie psychologiczne wykonywane w procesie wydawania orzeczeń psychologicznych w trybie odwoławczym obejmuje:
1)
przeprowadzenie komisyjnego badania przez co najmniej dwóch psychologów w Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji;
2)
analizę kopii indywidualnej dokumentacji psychologicznej.
5. 
Orzeczenie psychologiczne jest ostateczne:
1)
jeżeli zostało wydane zgodnie z § 5 ust. 1 i jeżeli osoba powoływana do czynnej służby wojskowej, podmiot zlecający badanie psychologiczne albo podmiot kierujący na to badanie nie wniosły w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia odwołania od jego treści;
2)
jeżeli zostało wydane w trybie odwołania.
§  7. 
Kontrolę nad wykonywaniem i dokumentowaniem badań psychologicznych oraz wydawaniem orzeczeń psychologicznych w WCR przeprowadzają psychologowie podmiotu kontrolującego.
§  8. 
1. 
Podmiot kontrolujący 3 dni przed dniem przystąpienia do czynności kontrolnych powiadamia szefa kontrolowanego WCR o przedmiocie, zakresie i czasie trwania kontroli.
2. 
Kontrolę przeprowadza psycholog posiadający pisemne upoważnienie podmiotu kontrolującego.
§  9. 
1. 
Wyniki przeprowadzonej kontroli podmiot kontrolujący przedstawia kontrolowanemu szefowi WCR w protokole kontroli.
2. 
Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego, stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski i zalecenia pokontrolne, jeżeli zostały wydane.
3. 
Protokół kontroli podpisuje psycholog podmiotu kontrolującego, o którym mowa w § 8 ust. 2, oraz szef kontrolowanego WCR.
4. 
Po podpisaniu protokołu kontroli szef kontrolowanego WCR w terminie 7 dni może złożyć do podmiotu kontrolującego zastrzeżenia do wyników przeprowadzonej kontroli - na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej.
§  10. 
1. 
Dokumentację badań psychologicznych przechowuje się w warunkach organizacyjnych i technicznych uniemożliwiających dostęp osób nieupoważnionych oraz zapewniających jej ochronę przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.
2. 
Dokumentację badań psychologicznych przechowuje się w WCR przez okres 20 lat, licząc od dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie tego okresu dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
3. 
W przypadku niszczenia dokumentacji badań psychologicznych sporządza się protokół zawierający:
1)
wykaz numerów ewidencyjnych niszczonych kart badań psychologicznych oraz imiona i nazwiska osób, których te karty dotyczą;
2)
listę osób wchodzących w skład komisji, która odpowiada za zniszczenie dokumentacji badań psychologicznych, wraz z podpisami tych osób.
4. 
Protokoły zniszczenia przechowuje się w WCR przez okres 5 lat, licząc od dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym dokonano zniszczenia.
5. 
W przypadku gdy WCR trwale zaprzestaje działalności, dokumentacja badań psychologicznych jest przekazywana do następcy prawnego lub do właściwego państwowego archiwum wyodrębnionego dla organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej i przez niego nadzorowanych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
§  11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE, Z WYJĄTKIEM ORZECZENIA DOTYCZĄCEGO BADAŃ KIEROWCÓW I OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI ORAZ WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA STANOWISKU KIEROWCY, NR ..........

wzór

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem:

1) Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej (Dz. U. poz. 245), które w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) utraciło moc z dniem 23 kwietnia 2022 r.;

2) Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej (Dz. U. poz. 632), które zgodnie z art. 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1004

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Badania psychologiczne osób powoływanych do czynnej służby wojskowej.
Data aktu: 05/05/2022
Data ogłoszenia: 12/05/2022
Data wejścia w życie: 13/05/2022