Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 28 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu:

"§ 1b. Do turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników rozpoczętych przed dniem 30 maja 2021 r., które są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przepisy § 1 ust. 1 pkt 1-4, 7-10, 11 i 13-15 oraz ust. 1a, § 1a i § 2 stosuje się odpowiednio.";

2)
w § 4 w ust. 1a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do dnia 31 sierpnia 2021 r. praktyki zawodowe uczniów techników, szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia mogą zostać zaliczone również w przypadku, gdy uczeń:";

3)
w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do dnia 31 sierpnia 2021 r. słuchaczowi lub uczestnikowi danej formy pozaszkolnej, który posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, można zaliczyć to doświadczenie lub wolontariat na poczet realizacji kształcenia praktycznego.";

4)
w § 6 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Do turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników rozpoczętych przed dniem 30 maja 2021 r., które są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przepisy ust. 1-4 stosuje się.";

5)
w § 10:
a)
po ust. 12c dodaje się ust. 12ca w brzmieniu:

"12ca. W maju i czerwcu 2021 r., ustalając liczbę uczniów, o których mowa w ust. 12b i 12c, nie wlicza się uczniów spełniających w tych miesiącach warunek ustalony na podstawie art. 26 ust. 2 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych lub ust. 9 i 10.",

b)
po ust. 12d dodaje się ust. 12e w brzmieniu:

"12e. W lipcu i sierpniu 2021 r. dotacja przysługuje również na uczniów, na których w czerwcu 2021 r. szkoła otrzymała dotację z uwzględnieniem warunku, o którym mowa odpowiednio w ust. 9-12d.",

c)
w ust. 13 wyrazy "ust. 9-12d" zastępuje się wyrazami "ust. 9-12e";
6)
po § 10e dodaje się § 10f-10n w brzmieniu:

"§ 10f. 1. Od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. w publicznych i niepublicznych:

1) szkołach podstawowych, w tym szkołach podstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych - dla uczniów uczęszczających do klas IV-VIII tych szkół,

2) szkołach ponadpodstawowych, w tym szkołach ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych - dla uczniów uczęszczających do wszystkich klas tych szkół,

3) szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego - dla uczniów uczęszczających do klas szkół artystycznych odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej i wszystkim klasom liceum ogólnokształcącego

- mogą być organizowane zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, zwane dalej "zajęciami wspomagającymi".

2. Zajęć wspomagających nie organizuje się:

1) w szkołach podstawowych dla dorosłych;

2) w liceach ogólnokształcących dla dorosłych;

3) w branżowych szkołach II stopnia;

4) w szkołach policealnych;

5) w szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;

6) w oddziałach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

7) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych oraz dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego, o której mowa w załączniku nr 3 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018 r. poz. 1679).

§ 10g. 1. Dyrektor szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną ustala przedmiot lub przedmioty, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów wszystkich oddziałów oraz możliwości organizacyjne szkoły.

2. Zajęcia wspomagające są prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami i nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3. Dyrektor szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, informuje rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów o organizowanych w szkole zajęciach wspomagających oraz o możliwości uczestnictwa w nich uczniów, wskazując przedmiot lub przedmioty, z których zajęcia wspomagające będą prowadzone, oraz planowane terminy tych zajęć z poszczególnych przedmiotów.

4. W terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają dyrektorowi tej szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów.

5. Zajęcia wspomagające z danego przedmiotu są organizowane w grupie oddziałowej, jeżeli na te zajęcia zgłosi się co najmniej 10 uczniów danego oddziału.

6. Jeżeli na zajęcia wspomagające z danego przedmiotu zgłosi się mniej niż 10 uczniów danego oddziału, zajęcia te są organizowane:

1) w przypadku klasy IV szkoły podstawowej lub klasy szkoły artystycznej odpowiadającej klasie IV szkoły podstawowej - w grupie międzyoddziałowej liczącej co najmniej 10 uczniów;

2) w przypadku klas V-VIII szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom V-VIII szkoły podstawowej w:

a) grupie międzyoddziałowej lub

b) grupie międzyklasowej obejmującej uczniów klas V i VI lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom V i VI szkoły podstawowej, lub

c) grupie międzyklasowej obejmującej uczniów klas VII i VIII lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom VII i VIII szkoły podstawowej

- liczącej co najmniej 10 uczniów;

3) w przypadku szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego - w grupie międzyoddziałowej lub grupie międzyklasowej, liczącej co najmniej 10 uczniów.

7. W przypadku:

1) szkoły podstawowej, w której liczba uczniów klas IV-VIII jest mniejsza niż 60 uczniów,

2) szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w której liczba uczniów klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej jest mniejsza niż 60 uczniów,

3) szkoły ponadpodstawowej, w której liczba uczniów jest mniejsza niż 60 uczniów,

4) szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas IV-VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, w której liczba uczniów klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej i wszystkim klasom liceum ogólnokształcącego jest mniejsza niż 60 uczniów,

5) szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas VII i VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, w której liczba uczniów klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom VII i VIII szkoły podstawowej i wszystkim klasom liceum ogólnokształcącego jest mniejsza niż 60 uczniów,

6) szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, w której liczba uczniów klas odpowiadających wszystkim klasom liceum ogólnokształcącego jest mniejsza niż 60 uczniów,

7) oddziału w szkole specjalnej i oddziału specjalnego w szkole ogólnodostępnej, z wyjątkiem oddziału dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

- liczba uczniów w grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej lub grupie międzyklasowej, o których mowa w ust. 5 i 6, wynosi co najmniej 5 uczniów.

8. W przypadku szkoły podstawowej, w której liczba uczniów klas IV-VIII jest mniejsza niż 60 uczniów i w której nauczanie jest organizowane w klasach łączonych, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu mogą być organizowane w grupie liczącej mniej niż 5 uczniów. Przepisów ust. 5-7 nie stosuje się.

9. Tygodniowa liczba godzin zajęć wspomagających nie może być wyższa od liczby oddziałów szkolnych w szkole, o której mowa w § 10f ust. 1, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., z tym że w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej do liczby oddziałów nie wlicza się oddziałów klas I-III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom I-III szkoły podstawowej.

10. Godzina zajęć wspomagających trwa 45 minut.

§ 10h. W zajęciach wspomagających nie uczestniczą nauczyciele dodatkowo zatrudnieni, o których mowa odpowiednio w:

1) § 7 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309);

2) § 7 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113 oraz z 2017 r. poz. 1652).

§ 10i. Zajęcia wspomagające są dokumentowane zgodnie z:

1) § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646 oraz z 2019 r. poz. 1664);

2) § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne gimnazja dla dorosłych i szkoły ponadgimnazjalne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170, z 2015 r. poz. 1250, z 2016 r. poz. 1368 oraz z 2019 r. poz. 1788);

3) § 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 2474);

4) § 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1375).

§ 10j. 1. W przypadku organizowania zajęć wspomagających w okresie od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 24 czerwca 2021 r. dyrektor publicznej szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez:

1) jednostkę samorządu terytorialnego - składa do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym tej szkoły,

2) właściwego ministra - składa do ministra będącego organem prowadzącym tej szkoły

- w terminie do dnia 1 czerwca 2021 r. informację o zajęciach wspomagających zaplanowanych do realizacji w tym okresie.

2. W przypadku organizowania zajęć wspomagających w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. dyrektor publicznej szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez:

1) jednostkę samorządu terytorialnego - składa do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym tej szkoły,

2) właściwego ministra - składa do ministra będącego organem prowadzącym tej szkoły

- w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. informację o zajęciach wspomagających zaplanowanych do realizacji w tym okresie.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają:

1) nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

2) odpowiednio nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym szkołę lub wskazanie właściwego ministra;

3) liczbę godzin zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2;

4) listę przedmiotów zaplanowanych do realizacji w ramach tych zajęć, uwzględniającą możliwości organizacyjne szkoły i informacje zawarte w deklaracjach, o których mowa w § 10g ust. 4;

5) miejscowość i datę sporządzenia informacji;

6) podpis dyrektora szkoły.

4. Maksymalna liczba godzin zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. nie może przekroczyć iloczynu liczby oddziałów szkolnych w szkole, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub właściwego ministra, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., i 10 godzin zajęć wspomagających, z tym że w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej do liczby oddziałów nie wlicza się oddziałów klas I-III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom I-III szkoły podstawowej.

§ 10k. Jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do szkół, o których mowa w § 10f ust. 1 pkt 1 i 2, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a w stosunku do szkół, o których mowa w § 10f ust. 1 pkt 3, prowadzonych przez te osoby - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekazują tym szkołom środki na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających w formie dotacji celowej.

§ 10l. 1. W przypadku organizowania zajęć wspomagających w okresie od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 24 czerwca 2021 r. dyrektor szkoły, o której mowa w§ 10f ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, składa w terminie do dnia 1 czerwca 2021 r. odpowiednio do organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w tym okresie.

2. W przypadku organizowania zajęć wspomagających w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. dyrektor szkoły, o której mowa w§ 10f ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, składa w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. odpowiednio do organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w tym okresie.

3. Maksymalna liczba godzin zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. nie może przekroczyć iloczynu liczby oddziałów szkolnych w szkole, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., i 10 godzin zajęć wspomagających, z tym że w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej do liczby oddziałów nie wlicza się oddziałów klas I-III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom I-III szkoły podstawowej.

4. Kwota zawarta we wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż iloczyn liczby oddziałów, o których mowa w ust. 3, i 4 godzin zajęć wspomagających oraz kwoty, o której mowa w § 10m ust. 2.

5. Kwota zawarta we wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie może być wyższa niż iloczyn liczby oddziałów, o których mowa w ust. 3, i 10 godzin zajęć wspomagających oraz kwoty, o której mowa w § 10m ust. 2.

6. Suma kwot, o których mowa w ust. 4 i 5, nie może być wyższa niż iloczyn liczby oddziałów, o których mowa w ust. 3, i 10 godzin zajęć wspomagających oraz kwoty, o której mowa w § 10m ust. 2.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, zawiera:

1) nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

2) odpowiednio nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub wskazanie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

3) wnioskowaną kwotę dotacji;

4) liczbę godzin zajęć wspomagających;

5) listę przedmiotów zaplanowanych do realizacji w ramach tych zajęć;

6) numer rachunku bankowego szkoły, na który należy przekazać dotację;

7) miejscowość i datę sporządzenia wniosku;

8) podpis dyrektora szkoły.

8. Naliczenia dotacji celowej dla danej szkoły na dofinansowanie, o którym mowa w§ 10k, na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje odpowiednio:

1) organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - w przypadku szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1 pkt 1 i 2, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego;

2) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w przypadku szkoły, o której mowa w§ 10f ust. 1 pkt 3, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego.

9. Organ, o którym mowa w ust. 8, przekazuje na rachunek bankowy szkoły środki na wypłatę dofinansowania, o którym mowa w § 10k:

1) w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1;

2) w terminie do dnia 20 września 2021 r. po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2.

10. Dyrektor szkoły rozlicza wykorzystanie dotacji celowej na dofinansowanie, o którym mowa w § 10k, za okres od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. na formularzu, który zawiera:

1) nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

2) odpowiednio nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub wskazanie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

3) przyznaną kwotę dotacji;

4) wykorzystaną kwotę dotacji stanowiącą iloczyn liczby zrealizowanych godzin zajęć wspomagających wykazanych w zestawieniu, o którym mowa w ust. 11, i kwoty, o której mowa w § 10m ust. 2;

5) kwotę dotacji podlegającej zwrotowi odpowiednio do budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

6) miejscowość i datę sporządzenia rozliczenia;

7) podpis dyrektora szkoły.

11. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 10, dołącza się tabelaryczne zestawienie, zawierające imiona i nazwiska osób, które prowadziły zajęcia wspomagające, numery PESEL tych osób, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, liczbę godzin zajęć wspomagających przeprowadzonych przez poszczególne osoby, własnoręczne podpisy tych osób potwierdzające przeprowadzenie tych zajęć w liczbie wykazanej w zestawieniu oraz sumę godzin zajęć wspomagających przeprowadzonych przez wszystkie te osoby.

12. Dyrektor szkoły, o której mowa w§ 10f ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, przekazuje, w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r., rozliczenie wykorzystania dotacji celowej oraz zwraca kwotę niewykorzystanej dotacji celowej, odpowiednio do organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, do którego złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2.

13. Organ, o którym mowa w ust. 8, w stosunku do danej szkoły w związku z rozliczaniem wykorzystania dotacji celowej przetwarza dane osobowe nauczycieli prowadzących zajęcia wspomagające oraz dyrektora szkoły.

§ 10m. 1. W rezerwie części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 i 694), dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 oraz w budżetach właściwych ministrów są uwzględnione środki na:

1) prowadzenie zajęć wspomagających w szkołach, o których mowa w § 10f ust. 1, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub właściwych ministrów;

2) dofinansowanie, o którym mowa w § 10k.

2. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 70 zł za jedną godzinę zajęć wspomagających.

3. Podziału środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w ust. 1, dokonuje się zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

§ 10n. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra:

1) wzór informacji, o której mowa w § 10j ust. 1 i 2;

2) wzór wniosku, o którym mowa w § 10l ust. 1 i 2;

3) wzór formularza rozliczenia, o którym mowa w § 10l ust. 10;

4) wzór zestawienia, o którym mowa w § 10l ust. 11.";

7)
w § 11a wyrazy "W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek" zastępuje się wyrazami "Do dnia 31 grudnia 2021 r. czynności organów jednostek systemu oświaty".
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 2382 oraz z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 532, 681 i 961.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.983

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Data aktu: 28/05/2021
Data ogłoszenia: 28/05/2021
Data wejścia w życie: 29/05/2021