Udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 20 maja 2021 r.
w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19

Na podstawie art. 34a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2021 r. poz. 442) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku ze skutkami COVID-19, zwanej dalej "pomocą w formie gwarancji transakcji leasingowej", w ramach rządowego programu poręczeniowo-gwarancyjnego, o którym mowa w art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.
2. 
Pomoc w formie gwarancji transakcji leasingowej jest udzielana mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom, zwanym dalej "przedsiębiorcami", w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 651/2014".
3. 
Przez transakcję leasingową rozumie się:
1)
leasing finansowy, polegający na przekazaniu przedsiębiorcy przez finansującego na czas oznaczony prawa do użytkowania składnika majątku trwałego lub prawa do jego użytkowania i pobierania pożytków w zamian za odpowiednią opłatę oraz na przeniesieniu na przedsiębiorcę całego ryzyka wynikającego z posiadania tego składnika majątku trwałego, lub
2)
pożyczkę leasingową, polegającą na udzieleniu przedsiębiorcy przez finansującego pożyczki na zakup składnika majątku trwałego, wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
§  2. 
1. 
Pomoc w formie gwarancji transakcji leasingowej nie jest udzielana przedsiębiorcom, którzy w dniu 31 grudnia 2019 r. znajdowali się w trudnej sytuacji w rozumieniu:
1)
art. 2 pkt 18 rozporządzenia 651/2014;
2)
art. 2 pkt 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 702/2014" - jeżeli pomoc w formie gwarancji transakcji leasingowej ma być udzielona w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych;
3)
art. 3 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 369 z 24.12.2014, str. 37, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 1388/2014" - jeżeli pomoc w formie gwarancji transakcji leasingowej ma być udzielona w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem 1379/2013".
2. 
Pomoc w formie gwarancji transakcji leasingowej nie jest udzielana:
1)
przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli jest ona uwarunkowana jej przeniesieniem w całości lub części na producentów surowców lub jej wartość jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzanych na rynek przez przedsiębiorców;
2)
w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia 702/2014, jeżeli jej wartość jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów wprowadzanych na rynek;
3)
przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem 1379/2013, jeżeli dotyczy ona którejkolwiek z kategorii wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 717/2014".
§  3. 
1. 
Gwarancja transakcji leasingowej obejmuje nie więcej niż 80% kwoty transakcji leasingowej i nie może przekraczać łącznie wyrażonej w złotych równowartości kwoty:
1)
100 000 euro - w przypadku pomocy w formie gwarancji transakcji leasingowej udzielanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia 702/2014;
2)
120 000 euro - w przypadku pomocy w formie gwarancji transakcji leasingowej udzielanej w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem 1379/2013;
3)
800 000 euro - w przypadku pomocy w formie gwarancji transakcji leasingowej udzielanej w pozostałych sektorach.
2. 
Wartość pomocy w formie gwarancji transakcji leasingowej udzielanej na podstawie rozporządzenia jest równa równowartości 30% nominalnej kwoty udzielonej gwarancji.
§  4. 
1. 
Pomoc w formie gwarancji transakcji leasingowej podlega kumulacji z:
1)
pomocą udzielaną zgodnie z rozporządzeniem 651/2014, rozporządzeniem 702/2014 i rozporządzeniem 1388/2014,
2)
pomocą de minimis udzielaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8, z późn. zm.), rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.), rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.) i rozporządzeniem 717/2014

- z zachowaniem warunków kumulacji określonych w tych rozporządzeniach.

2. 
Jeżeli pomoc w formie gwarancji transakcji leasingowej podlega kumulacji z inną pomocą udzielaną zgodnie z sekcją 3.1 komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1, z późn. zm.), łączna wartość pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy nie przekracza wyliczonej jako kwota brutto wartości:
1)
225 000 euro - w przypadku pomocy udzielanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia 702/2014;
2)
270 000 euro - w przypadku pomocy udzielanej w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem 1379/2013;
3)
1 800 000 euro - w przypadku pomocy udzielanej w pozostałych sektorach.
§  5. 
W przypadku prowadzenia działalności w kilku sektorach, do których zastosowanie mają różne maksymalne kwoty gwarancji transakcji leasingowej, o których mowa w § 3 ust. 1, lub różne maksymalne kwoty pomocy, o których mowa w § 4 ust. 2, pomoc w formie gwarancji transakcji leasingowej podlega kumulacji z inną pomocą do wysokości maksymalnych kwot oraz najwyższej z maksymalnych kwot gwarancji transakcji leasingowej lub pomocy możliwej do udzielenia przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem że w przypadku kumulacji pomocy udzielanej w sektorach, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, łączna wartość pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy nie przekracza wyliczonej jako kwota brutto wartości 270 000 euro. Przedsiębiorca zapewnia rozdzielność finansowo-księgową działalności prowadzonych w poszczególnych sektorach w celu zapewnienia nieprzekroczenia właściwych kwot gwarancji lub pomocy.
§  6. 
Gwarancja transakcji leasingowej może obejmować transakcje leasingowe wchodzące w skład portfela stanowiącego zbiór pojedynczych transakcji leasingowych, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji transakcji leasingowej udzielanych na określony czas oraz przeznaczenie tych transakcji leasingowych określa umowa zawarta między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a finansującym.
§  7. 
1. 
Gwarancja transakcji leasingowej jest udzielana na wniosek o udzielenie pomocy w formie gwarancji transakcji leasingowej, składany przez przedsiębiorcę do finansującego.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres miejsca zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy;
2)
kwotę i przeznaczenie środków z transakcji leasingowej;
3)
wysokość i termin obowiązywania gwarancji transakcji leasingowej;
4)
inne informacje niezbędne do dokonania oceny wniosku i udzielenia pomocy w formie gwarancji transakcji leasingowej.
§  8. 
Dniem udzielenia pomocy w formie gwarancji transakcji leasingowej jest dzień udzielenia gwarancji transakcji leasingowej.
§  9. 
Pomoc w formie gwarancji transakcji leasingowej jest udzielana do dnia 31 grudnia 2021 r.
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.950

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19.
Data aktu: 20/05/2021
Data ogłoszenia: 24/05/2021
Data wejścia w życie: 25/05/2021