Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 i 879) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
w ust. 2 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

"21) przez członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, wykonujących zadania służbowe.",

b)
w ust. 3 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) pkt 21 - są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie zadań służbowych.";

2)
użyte w § 9 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 31 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w § 26 w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "29 maja 2021 r." zastępuje się wyrazami "28 maja 2021 r.";
3)
w § 9:
a)
w ust. 6 wyrazy "5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "27 maja 2021 r.",
b)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Od dnia 28 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności w zakresie urządzania gier hazardowych na automatach (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 92.00.Z) oraz kasyn jest dopuszczalne, pod warunkiem:

1) prowadzenia tej działalności z udziałem nie większej liczby klientów niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni miejsca prowadzenia działalności;

2) że obsługa oraz klienci realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1.";

4)
użyte w § 9 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 14 i w ust. 30 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w § 26 w ust. 14 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "28 maja 2021 r." zastępuje się wyrazami "27 maja 2021 r.";
5)
skreśla się użyte w § 9 w ust. 18 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 19 oraz w ust. 20 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "grup cyrkowych i";
6)
użyte w § 9:
a)
w ust. 19 oraz w ust. 21 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "28 maja 2021 r." zastępuje się wyrazami "20 maja 2021 r.",
b)
w ust. 20 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 22 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 27 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "29 maja 2021 r." zastępuje się wyrazami "21 maja 2021 r.";
7)
w § 9:
a)
w ust. 30 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) działalności prowadzonej na otwartym powietrzu, poza obiektami sportowymi, pod warunkiem udziału w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym nie więcej niż 150 osób.",

b)
w ust. 31 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) działalności prowadzonej na otwartym powietrzu, poza obiektami sportowymi, pod warunkiem udziału w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym nie więcej niż 250 osób.",

c)
w ust. 35 skreśla się wyrazy "wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z),",
d)
po ust. 35 dodaje się ust. 35a i 35b w brzmieniu:

"35a. Od dnia 21 maja 2021 r. do dnia 27 maja 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z), z wyłączeniem aquaparków i basenów, jest dopuszczalne, pod warunkiem że na terenie wesołego miasteczka lub parku rozrywki przebywa nie więcej osób niż połowa obłożenia danego obiektu.

35b. Od dnia 28 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem że na terenie wesołego miasteczka lub parku rozrywki przebywa nie więcej osób niż połowa obłożenia danego obiektu.",

e)
w ust. 36 wyrazy "Przepis ust. 35" zastępuje się wyrazami "Przepisy ust. 35-35b";
8)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. Do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny.

3. Podstawą wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych, dla osób, o których mowa w ust. 1 i 2, jest skierowanie wystawione:

1) po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra lub

2) przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.";

9)
w § 24:
a)
w ust. 2 uchyla się pkt 3,
b)
skreśla się użyte w ust. 3, w ust. 4 oraz w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "ust. 2 pkt 2" wyrazy "i 3",
c)
w ust. 7 skreśla się wyrazy "oraz ust. 2 pkt 3";
10)
w § 26 w ust. 17 w pkt 40 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 41 w brzmieniu:

"41) egzaminów umożliwiających nabycie uprawnień do wykonywania polowania, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 i 2320).";

11)
w § 27:
a)
w ust. 1 w pkt 11:
lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) w latach 2003-2004,",

dodaje się lit. g w brzmieniu:

"g) w roku 2005, które ukończyły 16. rok życia,",

b)
w ust. 2 wyrazy "3 miesiące" zastępuje się wyrazami "30 dni",
c)
w ust. 3 wyrazy "18 lat" zastępuje się wyrazami "16 lat".
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 11 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 17 maja 2021 r.

Zmiany w prawie

Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
Wojsko zasponsoruje studia, w zamian na pięć lat w kamasze

Od soboty obowiązuje nowa ustawa o obronie Ojczyzny, która ma na celu m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii. Realizacji tego planu służyć mają m.in. zwiększone wydatki na armię i szereg zachęt mających przyciągnąć do niej rekrutów. W tym tych z wyższym wykształceniem.

Monika Sewastianowicz 23.04.2022
Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej z podpisem prezydenta

Podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych zmienia również zasady odliczania składki zdrowotnej. Chodzi m.in. o umożliwienie uwzględniania różnic remanentowych. Możliwe będzie więc rozliczenie zakupów z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.

Krzysztof Koślicki 05.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.905

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Data aktu: 14/05/2021
Data ogłoszenia: 14/05/2021
Data wejścia w życie: 15/05/2021, 17/05/2021