Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 i 879) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
w ust. 2 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

"21) przez członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, wykonujących zadania służbowe.",

b)
w ust. 3 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) pkt 21 - są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie zadań służbowych.";

2)
użyte w § 9 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 31 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w § 26 w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "29 maja 2021 r." zastępuje się wyrazami "28 maja 2021 r.";
3)
w § 9:
a)
w ust. 6 wyrazy "5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "27 maja 2021 r.",
b)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Od dnia 28 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności w zakresie urządzania gier hazardowych na automatach (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 92.00.Z) oraz kasyn jest dopuszczalne, pod warunkiem:

1) prowadzenia tej działalności z udziałem nie większej liczby klientów niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni miejsca prowadzenia działalności;

2) że obsługa oraz klienci realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1.";

4)
użyte w § 9 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 14 i w ust. 30 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w § 26 w ust. 14 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "28 maja 2021 r." zastępuje się wyrazami "27 maja 2021 r.";
5)
skreśla się użyte w § 9 w ust. 18 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 19 oraz w ust. 20 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "grup cyrkowych i";
6)
użyte w § 9:
a)
w ust. 19 oraz w ust. 21 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "28 maja 2021 r." zastępuje się wyrazami "20 maja 2021 r.",
b)
w ust. 20 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 22 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 27 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "29 maja 2021 r." zastępuje się wyrazami "21 maja 2021 r.";
7)
w § 9:
a)
w ust. 30 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) działalności prowadzonej na otwartym powietrzu, poza obiektami sportowymi, pod warunkiem udziału w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym nie więcej niż 150 osób.",

b)
w ust. 31 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) działalności prowadzonej na otwartym powietrzu, poza obiektami sportowymi, pod warunkiem udziału w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym nie więcej niż 250 osób.",

c)
w ust. 35 skreśla się wyrazy "wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z),",
d)
po ust. 35 dodaje się ust. 35a i 35b w brzmieniu:

"35a. Od dnia 21 maja 2021 r. do dnia 27 maja 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z), z wyłączeniem aquaparków i basenów, jest dopuszczalne, pod warunkiem że na terenie wesołego miasteczka lub parku rozrywki przebywa nie więcej osób niż połowa obłożenia danego obiektu.

35b. Od dnia 28 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem że na terenie wesołego miasteczka lub parku rozrywki przebywa nie więcej osób niż połowa obłożenia danego obiektu.",

e)
w ust. 36 wyrazy "Przepis ust. 35" zastępuje się wyrazami "Przepisy ust. 35-35b";
8)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. Do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny.

3. Podstawą wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych, dla osób, o których mowa w ust. 1 i 2, jest skierowanie wystawione:

1) po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra lub

2) przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.";

9)
w § 24:
a)
w ust. 2 uchyla się pkt 3,
b)
skreśla się użyte w ust. 3, w ust. 4 oraz w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "ust. 2 pkt 2" wyrazy "i 3",
c)
w ust. 7 skreśla się wyrazy "oraz ust. 2 pkt 3";
10)
w § 26 w ust. 17 w pkt 40 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 41 w brzmieniu:

"41) egzaminów umożliwiających nabycie uprawnień do wykonywania polowania, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 i 2320).";

11)
w § 27:
a)
w ust. 1 w pkt 11:
lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) w latach 2003-2004,",

dodaje się lit. g w brzmieniu:

"g) w roku 2005, które ukończyły 16. rok życia,",

b)
w ust. 2 wyrazy "3 miesiące" zastępuje się wyrazami "30 dni",
c)
w ust. 3 wyrazy "18 lat" zastępuje się wyrazami "16 lat".
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 11 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 17 maja 2021 r.

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.905

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Data aktu: 14/05/2021
Data ogłoszenia: 14/05/2021
Data wejścia w życie: 15/05/2021, 17/05/2021