Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 i 879) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
w ust. 2 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

"21) przez członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, wykonujących zadania służbowe.",

b)
w ust. 3 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) pkt 21 - są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie zadań służbowych.";

2)
użyte w § 9 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 31 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w § 26 w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "29 maja 2021 r." zastępuje się wyrazami "28 maja 2021 r.";
3)
w § 9:
a)
w ust. 6 wyrazy "5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "27 maja 2021 r.",
b)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Od dnia 28 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności w zakresie urządzania gier hazardowych na automatach (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 92.00.Z) oraz kasyn jest dopuszczalne, pod warunkiem:

1) prowadzenia tej działalności z udziałem nie większej liczby klientów niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni miejsca prowadzenia działalności;

2) że obsługa oraz klienci realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1.";

4)
użyte w § 9 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 14 i w ust. 30 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w § 26 w ust. 14 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "28 maja 2021 r." zastępuje się wyrazami "27 maja 2021 r.";
5)
skreśla się użyte w § 9 w ust. 18 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 19 oraz w ust. 20 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "grup cyrkowych i";
6)
użyte w § 9:
a)
w ust. 19 oraz w ust. 21 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "28 maja 2021 r." zastępuje się wyrazami "20 maja 2021 r.",
b)
w ust. 20 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 22 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 27 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "29 maja 2021 r." zastępuje się wyrazami "21 maja 2021 r.";
7)
w § 9:
a)
w ust. 30 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) działalności prowadzonej na otwartym powietrzu, poza obiektami sportowymi, pod warunkiem udziału w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym nie więcej niż 150 osób.",

b)
w ust. 31 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) działalności prowadzonej na otwartym powietrzu, poza obiektami sportowymi, pod warunkiem udziału w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym nie więcej niż 250 osób.",

c)
w ust. 35 skreśla się wyrazy "wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z),",
d)
po ust. 35 dodaje się ust. 35a i 35b w brzmieniu:

"35a. Od dnia 21 maja 2021 r. do dnia 27 maja 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z), z wyłączeniem aquaparków i basenów, jest dopuszczalne, pod warunkiem że na terenie wesołego miasteczka lub parku rozrywki przebywa nie więcej osób niż połowa obłożenia danego obiektu.

35b. Od dnia 28 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem że na terenie wesołego miasteczka lub parku rozrywki przebywa nie więcej osób niż połowa obłożenia danego obiektu.",

e)
w ust. 36 wyrazy "Przepis ust. 35" zastępuje się wyrazami "Przepisy ust. 35-35b";
8)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. Do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny.

3. Podstawą wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych, dla osób, o których mowa w ust. 1 i 2, jest skierowanie wystawione:

1) po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra lub

2) przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.";

9)
w § 24:
a)
w ust. 2 uchyla się pkt 3,
b)
skreśla się użyte w ust. 3, w ust. 4 oraz w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "ust. 2 pkt 2" wyrazy "i 3",
c)
w ust. 7 skreśla się wyrazy "oraz ust. 2 pkt 3";
10)
w § 26 w ust. 17 w pkt 40 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 41 w brzmieniu:

"41) egzaminów umożliwiających nabycie uprawnień do wykonywania polowania, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 i 2320).";

11)
w § 27:
a)
w ust. 1 w pkt 11:
lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) w latach 2003-2004,",

dodaje się lit. g w brzmieniu:

"g) w roku 2005, które ukończyły 16. rok życia,",

b)
w ust. 2 wyrazy "3 miesiące" zastępuje się wyrazami "30 dni",
c)
w ust. 3 wyrazy "18 lat" zastępuje się wyrazami "16 lat".
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 11 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 17 maja 2021 r.

Zmiany w prawie

Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021