Tryb wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 30 stycznia 2002 r.
w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. z 2018 r. poz. 359) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów,
2)
Konwencji - należy przez to rozumieć Konwencję o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzoną w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 63, poz. 703),
3)
podmiotach i przedsiębiorcach - należy przez to rozumieć podmioty i przedsiębiorców, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy,
4)
pozwoleniu - należy przez to rozumieć pozwolenie na produkcję, wytwarzanie, przetwarzanie, zużycie, nabywanie, gromadzenie, przechowywanie, zbywanie, przekazywanie lub używanie toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów wymienionych w Wykazie 1 Załącznika do Konwencji.
§  2. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb wydawania pozwoleń,
2)
wzory wniosków o wydanie pozwoleń,
3)
dokumenty, które powinny być dołączone do wniosków o wydanie pozwoleń,
4)
wzory pozwoleń.
§  3. 
1. 
Wniosek o wydanie pozwolenia składa się, z zastrzeżeniem ust. 2, do ministra właściwego do spraw gospodarki.
2. 
Wniosek o wydanie pozwolenia dla jednostek i komórek organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej oraz przez niego nadzorowanych, a także dla przedsiębiorstw państwowych, dla których jest on organem założycielskim, składa się do Ministra Obrony Narodowej.
§  4. 
1. 
Wzór wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzór wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  5. 
Wniosek o wydanie pozwolenia sporządza się osobno na każdy toksyczny związek chemiczny lub jego prekursor.
§  6. 
Do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, dołącza się następujące dokumenty:
1)
odpis lub wyciąg z rejestru przedsiębiorców,
2)
kopię koncesji lub zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej, jeżeli są wymagane według odrębnych przepisów,
3)
kopię decyzji właściwego urzędu skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
4)
(uchylony),
5)
pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu lub przedsiębiorcy, jeżeli jest wymagane według odrębnych przepisów,
6)
opinię dotyczącą spełnienia warunków technicznych, zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności z toksycznym związkiem chemicznym lub jego prekursorem, wydaną przez jednostkę organizacyjną upoważnioną przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
7)
oświadczenie podmiotu lub przedsiębiorcy o spełnieniu warunków organizacyjnych i kadrowych, zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności z toksycznym związkiem chemicznym lub jego prekursorem.
§  7. 
1. 
Wzór pozwolenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Wzór pozwolenia wydawanego przez Ministra Obrony Narodowej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  8. 
Pozwolenie wydaje się w czterech egzemplarzach, przy czym:
1)
oryginał wraz z kopią otrzymuje wnioskodawca za potwierdzeniem odbioru,
2)
drugi i trzeci egzemplarz kopii zachowuje organ wydający pozwolenie, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2 .

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

1 Obecnie działem administracji rządowej – gospodarka kieruje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 1 marca 2002 r.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.885 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Tryb wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów.
Data aktu: 30/01/2002
Data ogłoszenia: 11/05/2021
Data wejścia w życie: 16/03/2002