Świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej udzielane uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym

Na podstawie art. 42 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, zwanych dalej "świadczeniami opieki zdrowotnej", przez uprawnionych żołnierzy lub pracowników, także po ich zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę, w związku z urazami i chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa i weteranów poszkodowanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz weteranów poszkodowanych, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, zwanych dalej "osobami uprawnionymi";
2)
tryb postępowania w sprawach otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej;
3)
sposób i tryb finansowania ponoszonych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.
§  2. 
Świadczenie opieki zdrowotnej zleca lekarz specjalista realizujący postępowanie diagnostyczno-lecznicze u osób uprawnionych po stwierdzeniu potrzeby udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej.
§  3. 
1. 
Osoba uprawniona otrzymuje świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie wniosku złożonego do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia.
2. 
Wniosek zawiera:
1)
nazwisko i imię (imiona) osoby uprawnionej;
2)
numer PESEL osoby uprawnionej;
3)
serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość - w przypadku osoby uprawnionej, która nie ma nadanego numeru PESEL;
4)
adres zamieszkania, adres do korespondencji i numer telefonu;
5)
numer legitymacji osoby poszkodowanej albo numer legitymacji weterana poszkodowanego;
6)
numer rachunku bankowego osoby uprawnionej, w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2;
7)
adres oraz numer rachunku bankowego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.
3. 
Do wniosku dołącza się:
1)
opinię o stanie zdrowia wystawioną przez lekarza specjalistę zlecającego świadczenie opieki zdrowotnej, z której wynika potrzeba otrzymania świadczeń opieki zdrowotnej przez osobę uprawnioną;
2)
imienną fakturę lub rachunek za otrzymane świadczenia opieki zdrowotnej - w przypadku ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów;
3)
ofertę podmiotu realizującego dane świadczenie opieki zdrowotnej, określającą przewidywany koszt, a także przewidywany termin realizacji zlecenia, albo fakturę lub rachunek za zrealizowane świadczenie opieki zdrowotnej;
4)
kopię zlecenia na otrzymanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
5)
oświadczenie osoby uprawnionej o niekorzystaniu, w zakresie kwoty objętej wnioskiem, z dofinansowania ze środków pochodzących z innych źródeł niż z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej - w odniesieniu do otrzymywanych świadczeń zdrowotnych rzeczowych.
§  4. 
Dane i dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1, są przechowywane zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849).
§  5. 
Finansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej odbywa się przez:
1)
zwrot kosztów poniesionych przez osobę uprawnioną;
2)
przekazanie środków świadczeniodawcy.
§  6. 
Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia rozpatruje wniosek w terminie do 30 dni od dnia jego wpływu.
§  7. 
1. 
W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 2, dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia po rozpatrzeniu wniosku sporządza zaświadczenie o wysokości finansowania, które zawiera:
1)
datę wystawienia oraz oznaczenie numeru ewidencyjnego;
2)
datę złożenia wniosku;
3)
nazwisko i imię (imiona) osoby uprawnionej;
4)
numer PESEL osoby uprawnionej;
5)
serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość - w przypadku osoby uprawnionej, która nie ma nadanego numeru PESEL;
6)
nazwę i adres oraz numer rachunku bankowego podmiotu realizującego świadczenia opieki zdrowotnej;
7)
kwotę przewidzianą do przekazania na rachunek bankowy świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej;
8)
podpis dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia lub osoby upoważnionej.
2. 
Zaświadczenie o wysokości finansowania jest przekazywane do osoby uprawnionej oraz do świadczeniodawcy.
§  8. 
1. 
Świadczeniodawca otrzymuje środki finansowe za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej w danym miesiącu, na podstawie faktury wraz z załączonym wykazem udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej, przekazanych dyrektorowi departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia.
2. 
Świadczeniodawca przekazuje fakturę wraz z załączonym wykazem, o którym mowa w ust. 1, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
3. 
Wykaz udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej zawiera:
1)
nazwisko i imię (imiona) osoby uprawnionej;
2)
numer PESEL osoby uprawnionej, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej;
3)
serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość - w przypadku osoby uprawnionej, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, która nie ma nadanego numeru PESEL;
4)
datę (okres) udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej;
5)
rodzaj i zakres udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej;
6)
liczbę udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;
7)
cenę udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej;
8)
wartość świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącą iloczyn liczby świadczeń i ich ceny;
9)
datę wystawienia i numer faktury;
10)
podpis świadczeniodawcy.
4. 
Środki finansowe w wysokości wynikającej z faktury imiennej lub rachunku otrzymanych od osoby uprawnionej albo faktury za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej otrzymanej od świadczeniodawcy są przekazywane na wskazany rachunek bankowy odpowiednio osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania tych dokumentów przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia oraz ich sprawdzenia pod względem merytorycznym i finansowym.
5. 
W przypadku dokonania korekty dokumentów, o których mowa w ust. 4, osoba uprawniona albo świadczeniodawca składają te dokumenty do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny sporządzenia korekty, niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 97, 159 i 694.
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym (Dz. U. poz. 339 oraz z 2015 r. poz. 1317).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.884

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej udzielane uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym.
Data aktu: 06/05/2021
Data ogłoszenia: 11/05/2021
Data wejścia w życie: 12/05/2021