Szkoły podoficerskie.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 sierpnia 2010 r.
w sprawie szkół podoficerskich

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tworzenie i znoszenie szkół podoficerskich, zwanych dalej "szkołami";
2)
szczegółowe warunki i tryb składania egzaminów końcowych w szkołach oraz odbywania praktyk;
3)
wzór świadectwa stwierdzającego ukończenie szkoły.
§  2. 
1. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się następujące szkoły podoficerskie:
1)
Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych w Poznaniu;
2)
Szkołę Podoficerską Sił Powietrznych w Dęblinie;
3)
Szkołę Podoficerską Marynarki Wojennej w Ustce.
1a. 
Z dniem 1 lipca 2019 r. tworzy się Szkołę Podoficerską Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.
1b. 
Z dniem 1 października 2019 r. tworzy się Szkołę Podoficerską SONDA w Zegrzu i Toruniu.
1c. 
Z dniem 1 października 2020 r. tworzy się Szkołę Podoficerską Logistyki w Grupie.
2. 
Szkoły podlegają:
1)
komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu - wymieniona w ust. 1 pkt 1;
2)
komendantowi Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie - wymieniona w ust. 1 pkt 2;
3)
komendantowi Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce - wymieniona w ust. 1 pkt 3;
4)
komendantowi Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim - wymieniona w ust. 1a;
5)
komendantowi Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu - wymieniona w ust. 1b;
6)
Komendantowi Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie - wymieniona w ust. 1c.
3. 
Strukturę organizacyjną szkoły określa jej etat.
4. 
Organy wojskowe, o których mowa w ust. 2, nadają szkole statut.
§  3. 
Zasadniczym celem działalności szkół jest przygotowanie ich absolwentów do objęcia pierwszych stanowisk służbowych w korpusie podoficerów zawodowych.
§  4. 
Zadaniami szkół są:
1)
kształcenie kandydatów na podoficerów z korpusu szeregowych zawodowych w zakresie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji dowódczych niezbędnych do objęcia stanowisk zaszeregowanych do stopnia etatowego kaprala (mata);
2)
kształcenie kandydatów na podoficerów w ramach służby kandydackiej w zakresie szkolenia podstawowego, wiedzy, umiejętności i kwalifikacji dowódczych oraz szkolenia specjalistycznego, niezbędnych do objęcia stanowisk zaszeregowanych do stopnia etatowego kaprala (mata);
3)
prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla podoficerów wymaganych przed mianowaniem na kolejne stopnie wojskowe;
4)
kształcenie ochotników w ramach służby przygotowawczej;
5)
kształcenie kandydatów na podoficerów terytorialnej służby wojskowej;
6)
kształcenie kandydatów na podoficerów rezerwy.
§  5. 
1. 
Kształcenie w szkole podoficerskiej organizuje się zgodnie z programem kształcenia.
2. 
Bazowy program kształcenia osób, o których mowa w § 4, oraz programy kursów kwalifikacyjnych, o których mowa w § 4 pkt 3, opracowuje Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Bazowy program kształcenia określa i standaryzuje wiedzę ogólnowojskową wymaganą od żołnierza mianowanego na pierwszy stopień podoficerski, bez względu na korpus osobowy (grupę osobową).
3. 
Programy szkolenia specjalistycznego na potrzeby kształcenia osób, o których mowa w § 4 pkt 2, 4 i 5, opracowują komendanci centrów szkolenia w porozumieniu z komendantami szkół podoficerskich. Programy specjalistyczne są podstawą do realizacji szkolenia, którego celem jest nadanie specjalności wojskowej. Dla każdej specjalności wojskowej opracowuje się odrębny program szkolenia.
4. 
Komendanci szkół podoficerskich na podstawie bazowego programu kształcenia oraz programów kursów kwalifikacyjnych opracowują specjalistyczne programy kształcenia, które uwzględniają specyfikę danego rodzaju sił zbrojnych i służb.
5. 
Bazowy program kształcenia oraz programy specjalistyczne obejmują:
1)
ogólne cele kształcenia;
2)
cele kształcenia w poszczególnych przedmiotach nauczania;
3)
rozliczenie godzin;
4)
szczegółowe treści zajęć programowych;
5)
wskazówki organizacyjno-metodyczne;
6)
orientacyjną kalkulację materiałów i środków niezbędnych do realizacji programu kształcenia.
§  6. 
1. 
Liczbę dni przeznaczonych na nauczanie, samokształcenie i praktykę różnicuje się w zależności od potrzeb i specyfiki korpusu osobowego (grupy osobowej).
2. 
Poza realizacją programu kształcenia, w poszczególnych dniach kształcenia planuje się treningi, przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe, zajęcia sportowe, samokształcenie oraz obsługę urządzeń i sprzętu wojskowego.
3. 
W programie kształcenia, w którym planuje się odbycie praktyki lub przeprowadzenie szkolenia poligonowego, zadanie to ujmuje się w ogólnej liczbie godzin przeznaczonych na nauczanie poszczególnych przedmiotów ustalonych w podziale czasu nauczania.
4. 
Szkolenie specjalistyczne osób, o których mowa w § 4 pkt 2, 4 i 5, realizuje się w centrach szkolenia i jednostkach wojskowych;
§  7. 
1. 
Za właściwe przygotowanie absolwenta szkoły do objęcia stanowiska służbowego odpowiedzialni są komendanci szkół podoficerskich.
2. 
Za zapewnienie warunków realizacji programów kształcenia są odpowiedzialni odpowiednio: Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, szefowie oraz komendanci, którym podlegają centra szkolenia.
3. 
Za realizację kształcenia specjalistycznego kandydatów na podoficerów odpowiedzialni są komendanci centrów szkolenia, a w stosunku do kandydatów na podoficerów Wojsk Specjalnych - dowódcy jednostek wojskowych Wojsk Specjalnych.
§  8. 
1. 
Kandydaci, o których mowa w § 4 pkt 2, z wyłączeniem kandydatów na podoficerów Wojsk Specjalnych, odbywają praktyki w jednostkach wojskowych na pierwszych stanowiskach służbowych przewidzianych dla podoficerów zawodowych. Cele, czas trwania oraz zakres praktyk określają program szkolenia specjalistycznego i program praktyk.
2. 
Odpowiedzialność za organizację praktyk ponoszą komendanci szkół podoficerskich, a za ich przebieg i realizację zgodną z programem praktyk - dowódcy jednostek wojskowych, w których są realizowane.
3. 
Komendanci szkół wyznaczają kierowników praktyk, którzy odpowiadają za realizację celów praktyk.
4. 
W czasie odbywania praktyk zapewnia się słuchaczom warunki do praktycznego wykonywania obowiązków przewidzianych dla żołnierzy zajmujących pierwsze stanowiska służbowe w korpusie podoficerów zawodowych, udział w przedsięwzięciach szkoleniowych, uroczystościach wojskowych i państwowych z udziałem żołnierzy zawodowych jednostki wojskowej lub pododdziału oraz odpowiednie warunki do samodzielnej nauki.
5. 
Po zakończeniu praktyk dowódcy jednostek wojskowych kandydatom na podoficerów wystawiają oceny z praktyk.
§  9. 
1. 
Nauka w szkole kończy się egzaminem końcowym, zwanym dalej "egzaminem na podoficera".
2. 
Komendant szkoły na podstawie programów nauczania ustala zakres egzaminu na podoficera.
3. 
Egzamin na podoficera obejmuje sprawdzenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności wykonywania czynności praktycznych.
4. 
Sprawdzenie wiedzy teoretycznej odbywa się w formie pisemnej.
5. 
Warunkiem przystąpienia do sprawdzenia umiejętności wykonywania czynności praktycznych jest uzyskanie oceny pozytywnej ze sprawdzenia wiedzy teoretycznej.
6. 
Na ogólną ocenę z egzaminu na podoficera składają się oceny ze sprawdzenia wiedzy teoretycznej i umiejętności wykonywania czynności praktycznych.
7. 
Warunkiem zdania egzaminu na podoficera jest uzyskanie ocen pozytywnych ze sprawdzenia wiedzy teoretycznej i umiejętności wykonywania czynności praktycznych.
8. 
Egzamin na podoficera przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez komendanta szkoły. Do składu komisji powołuje się podoficerów - przedstawicieli centrów szkolenia i jednostek wojskowych.
9. 
Z przebiegu egzaminu na podoficera sporządza się dokumentację, którą podpisują wszyscy członkowie komisji.
§  10. 
1. 
Warunkiem dopuszczenia kandydata na podoficera do egzaminu jest uzyskanie przez niego pozytywnych ocen z przedmiotów objętych programem nauczania.
2. 
Kandydat na podoficera, który złożył egzamin z wynikiem pozytywnym, uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły.
3. 
Wzór świadectwa ukończenia szkoły określa załącznik do rozporządzenia.
§  11. 
1. 
Z dniem 31 grudnia 2010 r. znosi się utworzone na mocy § 2 ust. 1 pkt 1-7 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie utworzenia szkół podoficerskich (Dz. U. poz. 505 oraz z 2007 r. poz. 598) szkoły:
1)
Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
2)
Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych w Poznaniu;
3)
Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych w Zegrzu;
4)
Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych w Toruniu;
5)
Szkołę Podoficerską Sił Powietrznych w Dęblinie;
6)
Szkołę Podoficerską Sił Powietrznych w Koszalinie;
7)
Szkołę Podoficerską Marynarki Wojennej w Ustce.
2. 
Z dniem 30 czerwca 2011 r. znosi się Szkołę Podoficerską Służb Medycznych w Łodzi utworzoną na mocy § 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Żołnierze pełniący służbę i pracownicy zatrudnieni w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu, utworzonych na mocy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej, o którym mowa w ust. 1, stają się żołnierzami pełniącymi służbę i pracownikami zatrudnionymi w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, utworzonej niniejszym rozporządzeniem.
4. 
Żołnierze pełniący służbę i pracownicy zatrudnieni w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, utworzonej na mocy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej, o którym mowa w ust. 1, stają się żołnierzami pełniącymi służbę i pracownikami zatrudnionymi w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, utworzonej niniejszym rozporządzeniem.
5. 
Żołnierze pełniący służbę i pracownicy zatrudnieni w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce, utworzonej na mocy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej, o którym mowa w ust. 1, stają się żołnierzami pełniącymi służbę i pracownikami zatrudnionymi w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce, utworzonej niniejszym rozporządzeniem.
§  12. 
1. 
Mienie Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu staje się mieniem Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.
2. 
Mienie Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu staje się mieniem Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.
3. 
Mienie Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Toruniu staje się mieniem Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.
4. 
Mienie Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Koszalinie staje się mieniem Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie.
5. 
Mienie Szkoły Podoficerskiej Służb Medycznych w Łodzi staje się mieniem Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.
§  13. 
Szkoła Podoficerska Służb Medycznych w Łodzi funkcjonuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej, o którym mowa w § 11 ust. 1, do dnia 30 czerwca 2011 r.
§  14. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie utworzenia szkół podoficerskich (Dz. U. poz. 505 oraz z 2007 r. poz. 598).
§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODOFICERSKIEJ

wzór

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021