Szczegółowy zakres danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 2 maja 2021 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, 432 i 619) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Centralny Rejestr Ubezpieczonych, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej dalej "ustawą", zawiera następujące dane:
1)
dane identyfikacyjne ubezpieczonego: numer PESEL, rodzaj, serię i numer dokumentu, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy, nazwisko, imiona, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo, płeć;
2)
dane adresowe ubezpieczonego odpowiednio: zameldowania, zamieszkania, do korespondencji: kod pocztowy, miejscowość, gminę lub dzielnicę, ulicę, numer domu, numer lokalu, skrytkę pocztową, a także inne formy kontaktu: numer telefonu, adres poczty elektronicznej, symbol państwa wraz z zagranicznym kodem pocztowym, a dla celów wypłaty świadczeń - numer rachunku w banku albo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;
3)
dane dotyczące podlegania ubezpieczeniom: tytuł ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia, datę objęcia ubezpieczeniem, datę wyrejestrowania z ubezpieczenia, informację za okres do dnia 31 grudnia 2008 r. o pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze i zawodzie w przypadku wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wykonywany zawód, wymiar czasu pracy;
4)
dane dotyczące stopnia niepełnosprawności;
5)
dane dotyczące niezdolności do pracy: całkowitej lub częściowej.
§  2. 
Centralny Rejestr Płatników Składek, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy, zawiera następujące dane:
1)
dane identyfikacyjne płatnika składek: numer NIP, numer REGON, numer PESEL, nazwę skróconą, rodzaj, serię i numer dokumentu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy, nazwisko, pierwsze i drugie imię, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, nazwę lub firmę zgodną z aktem konstytuującym podmiotu, nazwę organu założycielskiego, rodzaj uprawnienia, na podstawie którego jest prowadzona pozarolnicza działalność, numer uprawnienia do prowadzenia działalności, nazwę organu rejestrowego lub ewidencyjnego wydającego uprawnienia do prowadzenia pozarolniczej działalności, datę wpisu do rejestru-ewidencji lub wydania uprawnienia do prowadzenia pozarolniczej działalności, numer wpisu do rejestru lub uprawnienia do prowadzenia pozarolniczej działalności, datę powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, przyczynę wyrejestrowania, datę wyrejestrowania, numery rachunków bankowych płatnika składek;
2)
dane adresowe płatnika składek: typ adresu (adres siedziby, zamieszkania, do korespondencji) oraz kod pocztowy, miejscowość, gminę lub dzielnicę, ulicę, numer domu, numer lokalu, skrytkę pocztową, a także inne formy kontaktu: numer telefonu, adres poczty elektronicznej, symbol państwa wraz z zagranicznym kodem pocztowym, numer telefonu do teletransmisji;
3)
dane dotyczące biura rachunkowego płatnika składek: numer NIP, numer REGON, nazwę skróconą.
§  3. 
Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy, zawiera następujące dane:
1)
dane identyfikacyjne członka otwartego funduszu emerytalnego: numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, nazwisko, pierwsze i drugie imię, datę urodzenia;
2)
dane dotyczące członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, zwanym dalej "OFE": datę i godzinę zawarcia umowy z OFE, sposób zawarcia umowy z OFE, datę wyrejestrowania z OFE, identyfikator OFE.
§  4. 
Prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy Centralny Rejestr Członków Rodziny Ubezpieczonych Uprawnionych do Ubezpieczenia Zdrowotnego, który łącznie z rejestrem wymienionym w § 1 służy do współpracy określonej odrębnymi przepisami z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia, zawiera następujące dane:
1)
dane identyfikacyjne członka rodziny ubezpieczonego i przebieg ubezpieczenia: numer PESEL, rodzaj, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z ubezpieczonym, stopień niepełnosprawności, pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną, datę uzyskania i datę utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny;
2)
dane adresowe członka rodziny ubezpieczonego: kod pocztowy, miejscowość, gminę lub dzielnicę, ulicę, numer domu, numer lokalu, symbol państwa wraz z zagranicznym kodem pocztowym, numer telefonu;
3)
dane dotyczące oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla członka rodziny ubezpieczonego.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2021 r. 2
1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 219), które zgodnie z art. 76 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875, 1086, 2255 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 159) traci moc z dniem 16 maja 2021 r.

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021