Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 11 w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Straż Graniczna udostępnia przewoźnikowi lotniczemu w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) wykonującemu działalność związaną z przewozem lotniczym pasażerskim, w celu uniemożliwienia przemieszczania się statkiem powietrznym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze osób, o których mowa w § 24 ust. 5 pkt 4, które korzystają z usług przewozu lotniczego danego przewoźnika.",

b)
uchyla się ust. 18,
c)
ust. 19 otrzymuje brzmienie:

"19. Do dnia 25 kwietnia 2021 r. obowiązek odbycia kwarantanny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającej 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się również do osoby przekraczającej morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej regularnym połączeniem promowym oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką, niezależnie od środka transportu, którym się przemieszcza, bądź pieszo, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.",

d)
w ust. 21 dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu:

"Przepisu ust. 19 nie stosuje się ponadto w przypadku osoby posiadającej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonany, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu. Wynik tego testu w języku polskim albo w języku angielskim okazuje się na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji.",

e)
w ust. 22 w części wspólnej i w ust. 23 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ust. 18" zastępuje się wyrazami "ust. 19";
2)
w § 3:
a)
w ust. 1 i 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "i 18",
b)
w ust. 3:
w pkt 6 wyrazy "w języku polskim albo w języku angielskim" zastępuje się wyrazami "w języku polskim, w języku angielskim albo w języku państwa sąsiadującego",
w pkt 9 po wyrazie "SARS-CoV-2" dodaje się wyrazy "dokumentem wystawionym w języku polskim albo w języku angielskim",
c)
w ust. 3a po wyrazach "ust. 2" skreśla się przecinek i wyraz "18";
3)
w § 9:
a)
w ust. 3:
w pkt 4 wyrazy "w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę" zastępuje się wyrazami "o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2-4",
w pkt 49 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 50-53 w brzmieniu:

"50) dla inspektorów dozoru jądrowego, w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych;

51) dla osób uczestniczących w szkoleniach wymaganych do uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej lub uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

52) dla zdających oraz osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu na inspektora ochrony radiologicznej lub na stanowisko mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

53) dla zdających oraz osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego.",

b)
w ust. 4:
w pkt 4 wyrazy "18 i 26" zastępuje się wyrazami "18, 26 i 50",
w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29-31 w brzmieniu:

"29) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 51, jest zaświadczenie wydane przez kierownika jednostki prowadzącej szkolenie;

30) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 52, jest zaświadczenie wydane przez organ właściwy do nadania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej lub uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej lub dokument potwierdzający odbycie przez zdającego wymaganego szkolenia wydany przez kierownika jednostki prowadzącej szkolenie;

31) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 53, jest dokument wystawiony przez dyrektora właściwej izby rzemieślniczej.";

4)
w § 25 w ust. 3 w pkt 18 po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

"aa) egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego,";

5)
w § 26 w ust. 13 w pkt 30 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 31-33 w brzmieniu:

"31) szkoleń lub egzaminów dla osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej lub uprawnienia do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

32) szkoleń i przeszkoleń związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o bezpieczeństwie morskim;

33) egzaminu czeladniczego i egzaminu mistrzowskiego, w tym przeprowadzanego u pracodawców.";

6)
w § 27:
a)
w ust. 1 w pkt 17 po wyrazach "igrzysk głuchych" dodaje się przecinek i wyrazy "członkowie sztabów szkoleniowych kadr narodowych polskich związków sportowych w sportach olimpijskich, członkowie sztabów szkoleniowych zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych oraz członkowie Misji Olimpijskiej oraz Misji Paraolimpijskiej",
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, dopuszcza się szczepienie osób innych niż określone w ust. 1, które ukończyły 18 lat.".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Slim VAT 3 już z podpisem prezydenta

1 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zwaną Slim VAT 3. Celem zmian ma być uproszczenie i przyspieszenie rozliczania VAT, dzięki czemu poprawiona zostanie także płynność finansowa firm. Będzie to możliwe m.in. poprzez podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro.

Krzysztof Koślicki 02.06.2023
Przepisy do walki z oszustwami VAT-owskimi w e-commerce opublikowane

Opublikowane zmiany w przepisach o VAT mają na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej w sprawie zwalczania oszustw podatkowych. Chodzi przede wszystkim o zacieśnienie współpracy między administracjami podatkowymi a dostawcami usług płatniczych. Zmiany dotkną banki i instytucje kredytowe.

Krzysztof Koślicki 25.05.2023
Wyższy zwrot akcyzy dla hodowców świń, owiec, kóz i koni z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek nowelizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe regulacje przewidują m.in. objęcie zwrotami producentów świń, owiec, kóz i koni oraz podniesienie zwrotu do 2 zł za litr. Do wniosku trzeba będzie dołączyć faktury VAT albo ich kopie, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.

Krzysztof Koślicki 19.05.2023
Za brak zgłoszenia transportu do SENT grożą surowe sankcje

Od 21 kwietnia 2023 roku systemem SENT objęty jest przewóz zboża, jaj, mięsa drobiowego i produktów pszczelich. Podmioty, które uczestniczą w przewozie tych produktów, rolnych mają obowiązek zgłaszania do rejestru przewozów dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć takich towarów, a także ich przewozów pomiędzy innymi państwami członkowskimi UE przez terytorium Polski.

Krzysztof Koślicki 15.05.2023
Podatku od zbiórek i darowizn jednak nie będzie - Senat uchwalił przepisy

W czwartek Senat przyjął zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług i niektórych innych ustaw, zawarte w tzw. pakiecie Slim VAT 3. Dotkną one także podatku od spadków i darowizn. Chodzi tu przede wszystkim o kontrowersyjny podatek od zbiórek charytatywnych, który miał zacząć obowiązywać od lipca br. Obowiązek liczenia darowizn od wielu osób został wykreślony.

Wiesława Moczydłowska 11.05.2023
Ważne zmiany w Kodeksie pracy od 26 kwietnia

Od 26 kwietnia 2023 roku zaczynają obowiązywać znaczące zmiany przepisów Kodeksu pracy. Dostosowują one nasze prawo do przepisów dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych z nich – nowe uprawnienia i dotychczasowe regulacje po zmianach.

Marek Rotkiewicz 26.04.2023