Nadanie Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu w Falentach statusu państwowego instytutu badawczego.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie nadania Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu w Falentach statusu państwowego instytutu badawczego

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu z siedzibą w Falentach utworzonemu na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (Dz. U. poz. 1300), zwanemu dalej "Instytutem", nadaje się status państwowego instytutu badawczego.
2. 
Instytut używa nazwy "Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy".
3. 
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.
§  2. 
1. 
Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działalności wdrożeniowej, upowszechnieniowej, doradczej, edukacyjnej, promocyjnej, wynalazczej i monitoringowej, dotyczących:
1)
kształtowania struktury użytkowania powierzchni i ładu przestrzennego, infrastruktury rolniczej i wiejskiej, układów infrastruktury technicznej i przyrodniczo-technicznej oraz układów ekologiczno-krajobrazowych;
2)
ochrony przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów wiejskich;
3)
gospodarki łąkowo-pastwiskowej, technologii produkcji pasz łąkowych, stanu zagrożeń i ochrony siedlisk łąkowych, ochrony gleb i wód oraz emisji zanieczyszczeń do atmosfery z użytków zielonych;
4)
gospodarowania wodą w rolnictwie, potrzeb nawodnień i odwodnień, deficytu wody, podtopień i powodzi, inżynierii wodno-melioracyjnej, melioracji rolnych, dróg rolniczych oraz obiektów ochrony przeciwpowodziowej;
5)
zanieczyszczenia i ochrony jakości wód na obszarach wiejskich, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej w gospodarstwach rolnych i na obszarach wiejskich, utylizacji osadów ściekowych, odpadów komunalnych i przemysłowych, inżynierii i technologii sanitacji wsi oraz stanu sanitarnohigienicznego wsi;
6)
zapobiegania pogarszaniu jakości środowiska w wyniku emisji odorów, gazów i pyłów ze źródeł rolniczych;
7)
rozwiązań technicznych i inżynierii rolniczej w zastosowaniu do produkcji roślinnej i zwierzęcej;
8)
agroenergetyki, z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii;
9)
przydatności użytkowej i bezpieczeństwa maszyn rolniczych;
10)
ekonomiki, organizacji mechanizacji i efektywności energetycznej rolnictwa;
11)
inżynierii materiałowej i eksploatacji środków technicznych w rolnictwie;
12)
programów rozwoju wsi i rolnictwa.
2. 
Instytut realizuje zadania normalizacyjne, kontrolno-weryfikacyjne, certyfikacyjne i homologacyjne, wraz z utrzymaniem laboratoriów akredytowanych i jednostki notyfikowanej.
3. 
Instytut może prowadzić działalność gospodarczą.
§  3. 
Do zadań Instytutu szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, rozwoju gospodarki żywnościowej, ochrony środowiska, poprawy jakości życia obywateli i ochrony zdrowia, wykonywanych w sposób ciągły, należy:
1)
identyfikacja i opracowanie nowych krajowych wskaźników jednostkowych oraz zrównoważonych metod produkcji rolniczej dla celów ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu;
2)
prowadzenie badań i analiz dotyczących ochrony gleb użytkowanych rolniczo;
3)
doskonalenie zasad racjonalnego nawożenia;
4)
wsparcie prac związanych z przygotowaniem, monitorowaniem i oceną sposobu wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej;
5)
kreowanie zrównoważonego rozwoju rolnictwa na obszarach górskich i podgórskich, uwzględniając monitoring uwarunkowań produkcji zwierzęcej na terenach górskich oraz opracowanie metod jej optymalizacji.
§  4. 
Źródłem finansowania zadań Instytutu są środki finansowe:
1)
uzyskane z przychodów własnych w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności badawczo-rozwojową oraz gospodarczą;
2)
pochodzące z subwencji i dotacji uzyskiwanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) lub dotacji celowych uzyskiwanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
3)
z realizacji projektów finansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki;
4)
pozyskiwane na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;
5)
uzyskiwane z innych źródeł.
§  5. 
Dysponentem środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań Instytutu, o których mowa w § 3, jest minister właściwy do spraw rolnictwa.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021