Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska

Na podstawie art. 400a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127 i 2338) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska, zwanej dalej "pomocą", ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. 
Pomoc jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014".
§  2. 
1. 
Pomoc nie może zostać udzielona w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 3, ust. 4 lit. c i ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
2. 
Pomoc nie może zostać udzielona lub wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
§  3. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
badaniach przemysłowych - oznacza to badania przemysłowe w rozumieniu art. 2 pkt 85 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
2)
eksperymentalnych pracach rozwojowych - oznacza to eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
3)
intensywności pomocy - oznacza to stosunek wartości pomocy do kosztów kwalifikowalnych;
4)
mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy - oznacza to odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
5)
skutecznej współpracy - oznacza to skuteczną współpracę w rozumieniu art. 2 pkt 90 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  4. 
Pomoc może być udzielana w formie:
1)
dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, lub
2)
oprocentowanych pożyczek, lub
3)
częściowych umorzeń oprocentowanych pożyczek.
§  5. 
1. 
Pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że wniosek o jej udzielenie został złożony przed dniem rozpoczęcia prac.
2. 
Przez rozpoczęcie prac należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub zaciągnięcie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację inwestycji nieodwracalną.
3. 
Przez podjęcie robót budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie budowy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 282).
§  6. 
1. 
Intensywność pomocy nie może przekroczyć:
1)
50% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku badań przemysłowych;
2)
25% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych.
2. 
Intensywność pomocy ulega zwiększeniu, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, o:
1)
10 punktów procentowych - w przypadku średnich przedsiębiorców;
2)
20 punktów procentowych - w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców;
3)
15 punktów procentowych - jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:
a)
projekt obejmuje skuteczną współpracę:
między przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, lub między przedsiębiorcami realizującymi projekt w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej i w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych lub
między przedsiębiorcą i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, która ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań,
b)
wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, w formie publikacji, za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz, oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.
§  7. 
1. 
Kosztami kwalifikowalnymi są koszty:
1)
wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;
2)
aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu; jeżeli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;
3)
budynków w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu;
4)
gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu;
5)
badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz doradztwa i równorzędnych usług - w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby projektu;
6)
operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio przy realizacji projektu;
7)
ogólne, ponoszone bezpośrednio przy realizacji projektu.
2. 
Koszty kwalifikowalne przypisuje się odrębnie do kategorii badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.
§  8. 
1. 
Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis, udzielaną na te same koszty kwalifikowalne, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. 
Pomoc wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli całkowita wartość pomocy dla przedsiębiorcy na jeden projekt przekracza:
1)
20 mln euro - w sytuacji gdy ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na badania przemysłowe;
2)
15 mln euro - w sytuacji gdy ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na eksperymentalne prace rozwojowe.
3. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 2, pomoc może zostać udzielona po wydaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej.
4. 
Kwoty wskazane w ust. 2 wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu udzielenia pomocy.
§  9. 
Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze i ust. 5 w związku z art. 59 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.597

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska.
Data aktu: 23/03/2021
Data ogłoszenia: 31/03/2021
Data wejścia w życie: 01/04/2021