Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa na zwolnieniach lekarskich.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 10 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa na zwolnieniach lekarskich

Na podstawie art. 201 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384, 695, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa na zwolnieniach lekarskich (Dz. U. poz. 1744) w załączniku do rozporządzenia w tabeli nr 2 wprowadza się następujące zmiany:
1)
po wierszu oznaczonym lp. 11 dodaje się wiersz oznaczony lp. 11a w brzmieniu:
11a stwierdzenie zakażenia lub zachorowania na chorobę, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym stwierdzone zakażenie lub zachorowanie powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby

- art. 194 ust. 5 pkt 8 ustawy o Służbie Ochrony Państwa

2)
w wierszu czternastym wyrazy "RAZEM (lp. 1-11)" zastępuje się wyrazami "RAZEM (lp. 1-1 1a)";
3)
w wierszu piętnastym wyrazy "ŚREDNIA (lp. 1-11)" zastępuje się wyrazami "ŚREDNIA (lp. 1-1 1a)";
4)
po wierszu oznaczonym lp. 13 dodaje się wiersz oznaczony lp. 14 w brzmieniu:
14 podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jeżeli podleganie tej kwarantannie lub izolacji powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby - art. 194 ust. 6 pkt 3 ustawy o Służbie Ochrony Państwa
5)
w wierszu osiemnastym wyrazy "RAZEM (lp. 12 i 13)" zastępuje się wyrazami "RAZEM (lp. 12-14)";
6)
w wierszu dziewiętnastym wyrazy "ŚREDNIA (lp. 12 i 13)" zastępuje się wyrazami "ŚREDNIA (lp. 12-14)".
§  2. 
Do rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa na zwolnieniach lekarskich w 2020 r. przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się od dnia 5 września 2020 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.466

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa na zwolnieniach lekarskich.
Data aktu: 10/03/2021
Data ogłoszenia: 15/03/2021
Data wejścia w życie: 23/03/2021