Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 8 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1784, z 2019 r. poz. 451 i 1243 oraz z 2020 r. poz. 316) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 17 w ust. 1aa pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) roślin uprawnych, o których mowa w:

a) § 9 ust. 2a, 14 i 14a oraz

b) ust. 1d załącznika nr 2 do rozporządzenia, lub";

2)
w § 19 uchyla się ust. 4;
3)
w § 30:
a)
po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:

"1d. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu wymogu określonego w ust. 1d załącznika nr 2 do rozporządzenia przez rolnika, który w oświadczeniu o sposobie wykorzystywania działek rolnych wskazał uprawę, o której mowa w ust. 1d załącznika nr 2 do rozporządzenia, płatność ekologiczna w części dotyczącej gruntów, na których jest uprawiana taka uprawa, przysługuje w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn:

1) iloczynu:

a) współczynnika dotkliwości tego uchybienia i

b) współczynnika trwałości tego uchybienia

- określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn:

a) wysokości płatności, jaka przysługiwałaby do tych gruntów, gdyby rolnik przestrzegał tego wymogu, oraz

b) procentowego stosunku powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na którym powinien być przestrzegany ten wymóg.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jeżeli rolnik nie posiada planu działalności ekologicznej, płatność ekologiczna za realizację zobowiązania ekologicznego, w odniesieniu do którego rolnik nie posiada planu działalności ekologicznej, przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 40%.",

c)
ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

"10. Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 1-1d, 4, 5, 9, 12 i 13, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność ekologiczna w części, do której odnosi się uchybienie, jest zmniejszana dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.

11. Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 2, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność ekologiczna jest zmniejszana, a w przypadku, o którym mowa w ust. 7 - podlega zwrotowi, dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.";

4)
w § 31a:
a)
w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) wymogów określonych w ust. 1, 1b-1e i ust. 2 pkt 1 lit. h oraz pkt 2 lit. k załącznika nr 2 do rozporządzenia - iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości danego uchybienia wynosi 1%,",

b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) ust. 5 - wysokość tego zwrotu wynosi 1% płatności ekologicznej za realizację zobowiązania ekologicznego, w odniesieniu do którego stwierdzono takie uchybienie, która przysługiwałaby, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło;";

5)
po § 32d dodaje się § 32e w brzmieniu:

"§ 32e. W przypadku zobowiązania ekologicznego podjętego po dniu 14 marca 2021 r. płatność ekologiczną przyznaje się, jeżeli rolnik realizuje 3-letnie zobowiązanie ekologiczne.";

6)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia po ust. 1d dodaje się ust. 1e w brzmieniu:

"1e. Wymóg dodatkowy dla Pakietu 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji i Pakietu 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji - w przypadku prowadzenia uprawy pomidorów:

1) do uprawy takiej może zostać wykorzystany wyłącznie materiał nasadzeniowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129);

2) obsada roślin w ramach takiej uprawy wynosi nie mniej niż 20 000 szt./ha.";

7)
załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
8)
w załączniku nr 10 do rozporządzenia w tabeli po części Ic dodaje się część Id w brzmieniu:
Id. Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji i Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji
Roślin pomidorów, o których mowa w ust. 1e pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, jest mniej, niż jest wymagane. 67% - 1,5 - 100%
§  2. 
Do przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami:
1)
wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2)
zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Warianty rolnictwa ekologicznego Stawki płatności
Lp. Pakiety rolnictwa ekologicznego
1 Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji 1 475 zł/ha
2 Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji 2 249 zł/ha
3 Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji 1 673 zł/ha
4 Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji
2 591 zł/ha
4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji 2 239 zł/ha
4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji 1 025 zł/ha
5 Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji 1 100 zł/ha
6 Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji 631 zł/ha
7 Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji 1 190 zł/ha
8 Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji 1 446 zł/ha
9 Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji 1 673 zł/ha
10 Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji
1 756 zł/ha
10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji 1 960 zł/ha
10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji 1 025 zł/ha
11 Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji 764 zł/ha
12 Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji 631 zł/ha
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.434

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 08/03/2021
Data ogłoszenia: 10/03/2021
Data wejścia w życie: 15/03/2021