Zmiana rozporządzenia w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne.

Dz.U.21.416
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 23 lutego 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne
Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. poz. 1017, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Egzamin składa się po ukończeniu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych albo studiów w WSPol, w terminie wyznaczonym przez Komendanta-Rektora WSPol.";

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Policjant, o którym mowa w ust. 1, składa przełożonemu w terminie do 21 dni przed terminem egzaminu raport o skierowanie na egzamin, zwany dalej "raportem".";

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Egzamin jest sprawdzianem wiedzy niezbędnej do właściwego wykonywania zadań służbowych i przeprowadza się go w formie testu wiedzy.

2. Test wiedzy jest jednakowy dla policjantów wszystkich rodzajów służb.";

4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Test wiedzy oraz dołączoną do niego dokumentację niezbędną do przeprowadzenia egzaminu, zwane dalej "pakietem egzaminacyjnym", opracowuje WSPol, z wykorzystaniem opracowanych przez szkoły policyjne propozycji pytań do testu wiedzy.";

5) w § 7 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) informuje policjantów przystępujących do egzaminu o zasadach obowiązujących w czasie jego przeprowadzania i kryteriach zaliczenia.";

6) w § 8:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Uzyskanie z testu wiedzy co najmniej 42 punktów jest równoznaczne z otrzymaniem pozytywnego wyniku z tego testu.",

b) uchyla się ust. 3-5;
7) § 8a otrzymuje brzmienie:

"§ 8a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, wprowadzenia stanu klęski żywiołowej lub innych zagrożeń Komendant-Rektor WSPol wyznacza dodatkowy termin przeprowadzania egzaminu.

2. Policjant, który rozpoczął egzamin i nie mógł go kontynuować z powodu choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych przyczyn, niezależnych od niego, może przystąpić do egzaminu w kolejnych terminach przeprowadzania egzaminu.

3. Do policjanta, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy § 4.";

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Komisja egzaminacyjna wystawia policjantowi ocenę z egzaminu na podstawie liczby punktów uzyskanych z testu wiedzy według następującej skali punktowej:

1) 0-41 punktów - ocena 1 (niedostateczna);

2) 42-44 punktów - ocena 2 (dopuszczająca);

3) 45-49 punktów - ocena 3 (poprawna);

4) 50-53 punktów - ocena 4 (dobra);

5) 54-58 punktów - ocena 5 (bardzo dobra);

6) 59-60 punktów - ocena 6 (wyróżniająca).";

9) w § 11 w ust. 1 po wyrazach "z wpisaną oceną" skreśla się wyraz "końcową";
10) w § 13 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) liczbę punktów z testu wiedzy uzyskanych przez zdających egzamin oraz ocenę z egzaminu.".

§  2.  Do egzaminów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 1307, z 2013 r. poz. 1625, z 2014 r. poz. 1238, z 2017 r. poz. 348, z 2018 r. poz. 204 i 1389 oraz z 2019 r. poz. 443 i 1581.

Zmiany w prawie

Będzie dalsze wsparcie kół gospodyń wiejskich

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich ma zapewnić uregulowanie kwestii związanych z dalszym ich tworzeniem, organizacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem. Planowane zmiany przewidują też unormowanie przekazywania pomocy finansowej tym organizacjom. Kompetencje w zakresie wsparcia kół ma przejąć minister rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 09.04.2021
Płyny do papierosów elektronicznych od maja z banderolami akcyzowymi

Resort finansów przypomniał w piątek, że 30 kwietnia 2021 roku kończy się okres zwolnienia z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Oznacza to, że od maja produkty te muszą być oznaczone podatkowym lub legalizacyjnym znakiem akcyzy.

Krzysztof Koślicki 09.04.2021
Minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 08.04.2021
Bez udziału urzędnika będzie można pobrać zaświadczenia z rejestru i dokonać meldunku

Zmniejszenie dokumentacji papierowej, przyspieszenie załatwienia spraw i eliminacja osobistej wizyty w urzędzie – to cel projektu nowelizacji ustawy. Nowe usługi nie będą wymagały udziału urzędnika przy obsłudze zapytań. To również oszczędności, bo opłata skarbowa nie będzie musiała być ponoszona. Chodzi o udostępnianie danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.04.2021
Nie tylko lekarze będą kwalifikować do szczepień

Nie tylko lekarze, ale także inne osoby z personelu medycznego będą mogły kwalifikować pacjentów do szczepienia.2 kwietnia wchodzi w życie nowelizację ustawy dotyczącą poszerzenia grupy zawodów medycznych, które w epidemii kwalifikować będą do szczepień tak, jak zadeklarował to podczas spotkania z środowiskiem aptekarskim.

Krzysztof Sobczak 02.04.2021
Ustawa opublikowana - będzie monitoring losów absolwentów szkół ponadpodstawowych

Opublikowano nowelizację Prawa oświatowego, która przewiduje monitorowanie losów absolwentów szkół ponadpodstawowych. Teraz są oni pomijani - monitoruje się tylko ekonomiczne kariery absolwentów szkół wyższych. Nie wiadomo więc, jak na rynku pracy radzą sobie osoby po szkołach branżowych lub specjalnych.

Monika Sewastianowicz 01.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.416

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne.
Data aktu: 23/02/2021
Data ogłoszenia: 08/03/2021
Data wejścia w życie: 12/03/2021