Wykaz substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Dz.U.2021.406
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych 2 (3
Na podstawie art. 44f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wykaz substancji psychotropowych z podziałem na grupy, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej "ustawą", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) wykaz środków odurzających z podziałem na grupy, o których mowa w art. 31 ustawy, oraz ze wskazaniem środków odurzających grupy IV-N dopuszczonych do stosowania w lecznictwie zwierząt zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) wykaz nowych substancji psychoaktywnych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1  4

WYKAZ SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 32 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII

1. 

SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY I-P

Lp. Międzynarodowe nazwy zalecane Inne nazwy Oznaczenia chemiczne
1 2 3
1 2A-I, 2-indanoamina 2,3-dihydro-1H-inden-2-amina
2 2-AT,

2-aminotetralina

2-amino-1,2,3,4-tetrahydronaftalen
3 2C-I 2,5-dimetoksy-4-jodofenetyloamina
4 2C-T-2 2,5-dimetoksy-4-etylotiofenetyloamina
5 2C-T-7 2,5-dimetoksy-4-n-propylotiofenetyloamina
6 (uchylona)
7 3-CMC 3-chlorometkatynon, klefedron 1-(3-chlorofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
8 (uchylona)
9 3F-MA 3-fluorometamfetamina, czyli 1-(3-fluorofenylo)-N-metylopropano-2-amina
10 25B-NBOMe 2-(4-bromo-2,5-dimetoksyfenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloamina
11 25C-NBOMe

2C-C-NBOMe

2-(4-chloro-2,5-dimetoksyfenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloamina
12 25D-NBOMe 2-(2,5-dimetoksy-4-metylofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloamina
13 25E-NBOMe 2-(2,5-dimetoksy-4-etylofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloamina
14 25G-NBOMe 2-(2,5-dimetoksy-3,4-dimetylofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloamina
15 25H-NBOMe 2-(2,5-dimetoksyfenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloamina
16 25I-NBOMe 2-(2,5-dimetoksy-4-jodofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloamina
17 25I-NBMD

NBMD-2C-I

2-(2,5-dimetoksy-4-jodofenylo)-N-(2,3-metylenodioksybenzylo)etyloamina
18 25N-NBOMe 2-(2,5-dimetoksy-4-nitrofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloamina
19 BREFEDRON 4-bromometkatynon, 4-BMC, 4-BMAP 1-(4-bromofenylo)-2-metylaminopropan-1-on
20 BROLAMFETAMINA DOB 4-bromo-2,5-dimetoksyamfetamina, czyli 1-(4-bromo-2,5-dimetoksyfenylo)propan-2-amina
21 BUFEDRON α-(metyloamino)

butyrofenon

1-fenylo-2-(metyloamino)butan-1-on
22 BUTYLON 1-(1,3-benzodioksyl-5-ilo)-2-(metyloamino)butan-1-on
23 DET N,N-dietylotryptamina
24 DMA (±)-2,5-dimetoksy-α-metylofenetyloamina, czyli 2,5-dimetoksyamfetamina
25 DOET (±)-2,5-dimetoksy-4-etylo-α-metylofenetyloamina, czyli 2,5-dimetoksy-4-etyloamfetamina
26 DMHP 3-(1,2-dimetyloheptylo)-1-hydroksy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran
27 DMT N,N-dimetylotryptamina
28 3,4-DMMC 3,4-dimetylometkatynon 1-(3,4-dimetylofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
29 D2PM Difenyloprolinol difenylo(pirolidyn-2-ylo)metanol
30 2-DPMP

Dezoksypipradrol

2-difenylometylopiperydyna
31 DIBUTYLON 2-dimetylamino-1-(3,4-metylenodioksyfenylo)butan-1-on
32 Eutylon 1-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(etyloamino)butan-1-on
33 ETRYPTAMINA 3-(2-aminobutylo)indol
34 N-Etylo-MDA,

MDEA

(±)-N-etylo-α-metylo-3,4-(metylenodioksy)-fenetyloamina
35 N-Hydroksy-MDA (±)-N-[α-metylo-3,4-(metylenodioksy)-fenetylo]hydroksylamina
36 Metkatynon 2-(metyloamino)-1-fenylopropan-1-on
37 4-Metyloaminoreks (±)-cis-2-amino-4-metylo-5-fenylo-2-oksazolina
38 4-MTA α-metylo-4-metylotiofenetyloamina, czyli 4-metylotioamfetamina
39 (uchylona)
40 4-AcO-DiPT 4-acetoksy-N,N-diizopropylotryptamina
41 4-AcO-DMT 4-acetoksy-N,N-dimetylotryptamina
42 4-AcO-MET 4-acetoksy-N-etylo-N-metylotryptamina
43 4-EMC 4-etylometkatynon

2-etylamino-1-p-tolylopropan-1-on

2-metyloamino-1-(4-etylofenylo)propan-1-on

1-(4-etylofenylo)-2-metyloaminopropan-1-on

44 3-FMC 3-fluorometkatynon 1-(3-fluorofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
45 4-FMC 4-fluorometkatynon 2-metyloamino-1-(4-fluorofenylo)propan-1-on, czyli

1-(4-fluorofenylo)-2-metyloaminopropan-1-on

46 4-HO-DiPT 4-hydroksy-N,N-diizopropylotryptamina
47 4-HO-MET 4-hydroksy-N-etylo-N-metylotryptamina
48 5-IT 5-(2-aminopropylo)indol
49 (uchylona)
50 5-MAPB 1-(benzofuran-5-ylo)-N-metylopropano-2-amina
51 3-MMC 1-(3-metylofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
52 5-MeO-DALT 5-metoksy-N,N-diallilo-tryptamina
53 5-MeO-DMT 5-metoksy-N,N-dimetylotryptamina
54 5-MeO-MiPT 5-metoksy-N-metylo-N-izopropylotryptamina
55 5-APB 1-(benzofuran-5-ylo)propano-2-amina
56 6-APB 1-(benzofuran-6-ylo)propano-2-amina
57 6-APDB 1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-6-ylo)propano-2-amina
58 ETKATYNON N-etylokatynon 2-(etyloamino)-1-fenylopropan-1-on
59 ETYCYKLIDYNA PCE N-etylo-1-fenylocykloheksyloamina
60 (uchylona)
61 HEKSEDRON 1-fenylo-2-(metyloamino)heksan-1-on
62 Izo-pentedron 1-metyloamino-1-fenylo-pentan-2-on
63 KATYNON (-)-α-aminopropiofenon
64 (+)-LIZERGID LSD, LSD-25 dietyloamid kwasu 9,10-didehydro-6-metyloergolino-8β-karboksylowego
65 MDMA (±)-3,4-metylenodioksy-N,α-dimetylofenetyloamina, czyli 3,4-metylenodioksymetamfetamina
66 MDPBP 1-(3,4-metylenodioksyfenylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)butan-1-on
67 MDPPP 1-(3,4-metylenodioksyfenylo)-2-(1-pirolidynylo)-1-propanon
68 MMDA (±)-5-metoksy-3,4-metylenodioksy-α-metylofenetyloamina, czyli 5-metoksy-3,4-metylenodioksyamfetamina
69 Meskalina 3,4,5-trimetoksyfenetyloamina
70 MPBP 1-(4-metylofenylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)butan-1-on
71 pMPPP 1-(4-metylofenylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)-propan-1-on
72 Paraheksyl 3-heksylo-1-hydroksy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran
73 PBP

Alfa-PBP

α-PBP

1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)butan-1-on
74 PMA 4-metoksy-α-metylofenetyloamina, czyli para-metoksyamfetamina
75 PMMA 4-metoksy-N,α-dimetylofenetyloamina, czyli p-metoksymetamfetamina
76 Psylocyna

4-HO-DMT

3-(2-dimetyloaminoetylo)-4-hydroksyindol
77 (uchylona)
78 METAMFEPRAMON Dimetylokatynon

Dimethylpropion

Dimepropion

(RS)-2-dimetylamino-1-fenylpropan-1-on
79 METEDRON 4-metoksymetkatynon

bk-PMMA

PMMC

1-(4-metoksyfenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
80 (uchylona)
81 Metylobufedron 2-(metyloamino)-1-(4-metylofenylo)butan-1-on
82 Etylobufedron

N-etylobufedron

NEB

1-fenylo-2-(etyloamino)butan-1-on
83 NAFYRON 0-2482 1-naftalen-2-ylo-2-pirolidyn-1-ylopentan-1-on
84 (uchylona)
85 PENTYLON bk-Metyl-K, bk-MBDP 1-(3,4-metylenodioksyfenylo)-2-(metyloamino)pentan-1-on
86 PSYLOCYBINA diwodorofosforan-3-(2-dimetyloaminoetylo)-4-indolilu
87 Proskalina 2-(3,5-dimetoksy-4-propoksyfenylo)etyloamina
88 RH-34 3-[2-[(2-metoksyfenylo)metyloamino]etylo]-1H-chinazolino-2,4-dion
89 ROLICYKLIDYNA PHP, PCPY 1-(1-fenylocykloheksylo)pirolidyna
90 STP, DOM 2-amino-1-(2,5-dimetoksy-4-metylofenylo)propan
91 TENAMFETAMINA MDA 3,4-metylenodioksyamfetamina
92 TENOCYKLIDYNA TCP 1-[1-(2-tienylo)cykloheksylo]piperydyna
93 TMA (±)-3,4,5-trimetoksy-α-metylofenetyloamina, czyli 3,4,5-trimetoksyamfetamina
94 TMA-2 2,4,5-trimetoksyamfetamina
95 TMA-6

2,4,6-trimetoksyamfetamina

1-(2,4,6-trimetoksyfenylo)propan-2-amina
96 Tetrahydrokannabinole następujące izomery i ich warianty stereochemiczne:

- 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,

- (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,

- (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,

- (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,

- 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,

- (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

97 (uchylona)
98 DOC 2,5-dimetoksy-4-chloroamfetamina

1-(4-chloro-2,5-dimetoksyfenylo)propan-2-amina

oraz:

- sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe,

- stereoizomery substancji zamieszczonych w tej grupie, jeżeli istnienie takich stereoizomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że takie stereoizomery są wyraźnie wyłączone

2. 

SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY II-P

Lp. Międzynarodowe nazwy zalecane Inne nazwy Oznaczenia chemiczne
1 2 3
1 4-BEC

4-bromoetkatynon

1-(4-bromofenylo)-2-etylaminopropan-1-on
2 2C-B 4-bromo-2,5-dimetoksyfenetyloamina
3 2C-C 2-(4-chlorofenylo-2,5-dimetoksy)etyloamina
4 2C-D 2-(2,5-dimetoksy-4-metylofenylo)etyloamina
5 2C-G 2-(2,5-dimetoksy-3,4-dimetylofenylo)etyloamina
6 2C-N 2-(2,5-dimetoksy-4-nitrofenylo)etyloamina
7 2C-P 2-(2,5-dimetoksy-4-propylofenylo)etyloamina
8 3-MeO-PCE

3-Metoksyetycyklidyna

N-etylo-1-(3-metoksyfenylo)cykloheksyloamina
9 3-MeO-PCP

3-Metoksyfencyklidyna

1-[1-(metoksyfenylo)cykloheksylo]piperydyna
10 AMFETAMINA Psychedryna (±)-2-amino-1-fenylopropan
11 AMINEPTYNA kwas 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyklohepten-5-ylo)amino]-heptanowy
12 BENZYLOPIPERAZYNA BZP 1-benzylopiperazyna, czyli 1-benzylo-1,4-diazacykloheksan
13 DBZP Dibenzylopiperazyna 1,4-dibenzylopiperazyna
14 DEKSAMFETAMINA (+)-2-amino-1-fenylopropan
15 ETYLOFENIDAT 2-fenylo-2-(piperydyn-2-ylo)octan etylu
16 FENCYKLIDYNA PCP 1-(1-fenylocykloheksylo)piperydyna
17 FENETYLINA (±)-3,7-dihydro-1,3-dimetylo-7-[2-[(1-metylo-2-fenetylo)-amino]-etylo]-1H-puryno-2,6-dion
18 FENMETRAZYNA 2-fenylo-3-metylomorfolina
19 KETAMINA 2-(2-chlorofenylo)-2-(metyloamino)-cykloheksan
20 kwas gamma-hydroksymasłowy GHB kwas 4-hydroksybutanowy
21 LEWAMFETAMINA (-)-α-metylofenetyloamina
22 LEWOMETAMFETAMINA (-)-1-N,α-dimetylofenetyloamina
23 4-metyloamfetamina 4-MA 1-(4-metylofenylo)propano-2-amina, czyli

1-(4-metylofenylo)-2-aminopropan

24 MBZP 1-benzylo-4-metylopiperazyna
25 mCPP 1-(3-chlorofenylo)piperazyna
26 MEKLOKWALON 3-(o-chlorofenylo)-2-metylo-4(3H)-chinazolinon
27 MeOPP pMPP, 4-MPP, Paraperazyna 1-(4-metoksyfenylo)piperazyna
28 METAKWALON 2-metylo-3-(o-tolilo)-4(3H)-chinazolinon
29 METAMFETAMINA Metamfetamina

racemiczna

(+)-2-metyloamino-1-fenylopropan

(±)-2-metyloamino-1-fenylopropan

30 METIOPROPAMINA MPA N-metylo-1-(tiofen-2-ylo)propan-2-amina
31 METOKSETAMINA MXE 2-(3-metoksyfenylo)-2-(etyloamino)cykloheksanon
32 METYLOFENIDAT Rytalina ester metylowy kwasu α-fenylo-(2-piperydyno)-octowego
33 PENTAZOCYNA Fortral (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahydro-8-hydroksy-6,11-dimetylo-3-(3-metylo-2-butenylo)-2,6-metano-3-benzazocyna
34 pFPP 4-fluorofenylopiperazyna 1-(4-fluorofenylo)piperazyna
35 SALWINORYNA A 9-acetoksy-2-(furan-3-ylo)-6a,10b-dimetylo-4,10-dioksododekahydro-1H-benzo[f]izochromeno-7-karboksylan metylu
36 SEKOBARBITAL kwas 5-allilo-5-(1-metylobutylo)barbiturowy
37 Δ9-tetrahydrokannabinol i jego warianty stereochemiczne (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
38 TFMPP 3-trifluorometylofenylopiperazyna 1-[3-(trifluorometylo)fenylo]piperazyna
39 ZIPEPROL α-(α-metoksybenzylo-4-β-metoksyfenylo)-1-piperazynoetanol
40 ETYLON 2-etyloamino-1-(3,4-metylenodioksyfenylo)propan-1-on
41 4-MEC 4-metylo-N-etylokatynon 2-etyloamino-1-(4-metylo-fenylo)propan-1-on
42 4-FLUOROAMFETAMINA 4-FMP

4-FA

1-(4-fluorofenylo)-2-aminopropan
43 PENTEDRON α-metyloaminowalerofenon 1-fenylo-2-(metyloamino)pentan-1-on
44 AB-PINACA N-(1-amino-3-metylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-pentylo-1H-indazolo-3-karboksyamid
45 AB-CHMINACA N-[(1S)-1-(aminokarbonylo)-2-metylopropylo]-1-(cykloheksylometylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid
46 5F-PB-22 ester chinolin-8-ylowy kwasu 1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-karboksylowego
47 UR-144 (1-pentylo-1H-indol-3-ilo)(2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo)metanon
48 MDMB-CHMICA 2-[[1-(cykloheksylometylo)-1H-indolo-3-karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanian metylu
49 5F-AKB-48 N-(1-adamantylo)-1-(5-fluoropentylo)-1H-indazol-3-karboksyamid, czyli 1-(5-fluoropentylo)-N-tricyklo[3.3.1.133,7]dekan-1-ylo-1H-indazol-3-karboksyamid
50 XLR-11 5-FUR-144 [1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ilo](2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo) metanon
51 5F -MDMB-PINACA 5F-ADB (S)-2-[1-(5-fluoropentylo)-1H-indazolo-3-karboksyamido]-3,3-dimetylobutanian metylu 2-{[1-(5-fluoropentylo)-1H-indazolo-3-karbonylo]amino}-3,3-dimetylobutanian metylu
52 4,4'-DMAR (4-metylo-5-(4-metylofenylo)-4,5-dihydrooksazolo-2-amina)
53 N-ETYLOPENTYLON

N-ETYLNORPENTYLON

Efylon, BK-EBDP 1-(2H-1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(etyloamino)pentan-1-on
54 CUMYL-4CN-BINACA 1-(4-cyjanobutylo)-N-(1-metylo-1-fenyloetylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid
55 ADB-CHMINACA MAB -CHMINACA N-(1-amino-3,3-dimetylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(cykloheksylmetylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid
56 FUB-AMB AMB-FUBINACA 2-({1-[(4-fluorofenylo)metylo]-1A-indazol-3-karbonylo}amino)-3-metylobutanian metylu
57 Alfa-PVP

α-PVP

1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)pentan-1-on
58 MEFEDRON 4-metylometkatynon (±)-2-metyloamino-1-(4-metylofenylo)propan-1-on
59 JWH-018 1-pentylo-3-(1-naftoilo)indol naftalen-1-ylo(1-pentyloindol-3-ilo)metanon
60 AM-2201 1-[(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ilo]-1-naftylometanon
61 MDPV MDαPVP

MDPK

1-(1,3-benzodioksylo-5-yl)-2-pirolidyno-1-ylopentan-1-on
62 METYLON 3,4-metylenodioksymetkatynon bk-MDMA 1-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
63 ADB-FUBINACA N-[(1S)-1-(aminokarbonylo)-2,2-dimetylopropylo]-1-[(4-fluorofenylo)metylo]-1H-indazolo-3-karboksyamid
64 AB-FUBINACA N-(1 -amino-3 -metylo-1 -oksobutan-2-ylo)-1 -(4-fluorobenzylo)- 1H-indazol-3 -karboksyamid
65 5F-AMB 5F-AMB-PINACA 2-N-(([1-(5-fluoropentylo)-1H-indazol-3-ilo]karbonylo)amino)-3-metylobutanian metylu
66 5F-MDMB-PICA 2-(([ 1 -(5-fluoropentylo)- 1H-indol-3 -ilo]karbonylo)amino-3,3-dimetylobutanian metylu
67 4F-MDMB-BINACA 2-(l-[(4-fluorobutylo)-17f-indazol-3-ilo]karboksyamid)-3,3-dimetylobutanian metylu
68 4-CMC 4-chlorometkatynon,

klefedron

1 -(4-chlorofenylo)-2-(metyloamino)propan-1 -on
69 HEX-EN N-etyloheksedron.

alfa-etyloaminoheksanofenon

2-(etyloamino)-1 -feny 1o heksan-1-on
70 Alfa-PHP, α-PHP 1 -fenylo-2-(pirolidyn-1 -ylo)heksan-1 -on
oraz:

- izomery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że takie izomery są wyraźnie wyłączone,

- estry i etery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,

- sole substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe

3. 

SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY III-P

Lp. Międzynarodowe nazwy zalecane Inne nazwy Oznaczenia chemiczne
1 2 3
1 AMOBARBITAL Amytal kwas 5-etylo-5-izopentylobarbiturowy
2 BUPRENORFINA 21-cyklopropylo-7-α-[(S)-1-hydroksy-1,2,2-trimetylopropylo]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahydrooripawina
3 BUTALBITAL kwas 5-allilo-5-izobutylobarbiturowy
4 CYKLOBARBITAL kwas 5-(1-cykloheksen-1-ylo)-5-etylobarbiturowy
5 FLUNITRAZEPAM 5-(o-fluorofenylo)-1,3-dihydro-1-metylo-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
6 GLUTETIMID Glimid 3-etylo-3-fenylo-2,6-dioksopiperydyna
7 KATYNA (+)-treo-2-amino-1-hydroksy-1-fenylopropan
8 PENTOBARBITAL Nembutal kwas 5-etylo-5-(1-metylobutylo)-barbiturowy
oraz sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe
4. 

SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY IV-P

Lp. Międzynarodowe nazwy zalecane Inne nazwy Oznaczenia chemiczne
1 2 3
1 (uchylona)
2 Alfa-PPP

α-PPP

1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)propan-1-on
3 (uchylona)
4 ALLOBARBITAL kwas 5,5-diallilobarbiturowy
5 ALPRAZOLAM 8-chloro-6-fenylo-1-metylo-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina
6 AMFEPRAMON Dietylopropion 2-dietyloamino-1-fenylo-1-propanon
7 AMINOREKS 2-amino-5-fenylo-2-oksazolina
8 BARBITAL Veronalum kwas 5,5-dietylobarbiturowy
9 BENZFETAMINA N-benzylo-N-α-dimetylo-fenetyloamina
10 BROMAZEPAM 7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pirydylo)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
11 BROTIZOLAM 2-bromo-4-(o-chlorofenylo)-9-metylo-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepina
12 BUTOBARBITAL kwas 5-butylo-5-etylobarbiturowy
13 2C-E 2,5-dimetoksy-etylofenyloetyloamina 1-(2,5-dimetoksy-4-etylofenylo)-2-aminoetan
14 4-Cl-α-PPP

4-chloro-alfa-PPP

1-(4-chlorofenylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)propan-1-on
15 CHLORDIAZEPOKSYD Elenium 4-tlenek-7-chloro-5-fenylo-2-(metyloamino)-3H-1,4-benzodiazepiny
16 DELORAZEPAM 7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
17 DIAZEPAM Relanium 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
18 ESTAZOLAM 8-chloro-6-fenylo-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina
19 ETCHLORWYNOL 1-chloro-3-etylo-1-penten-4-in-3-ol
20 ETYLAMFETAMINA (±)-N-etylo-α-metylofenetyloamina, czyli N-etyloamfetamina
21 ETYNAMAT ester 1-etynylocykloheksylowy kwasu karbaminowego
22 FENDIMETRAZYNA (+)-3,4-dimetylo-2-fenylomorfolina
23 FENKAMFAMINA (±)-N-etylo-3-fenylobicyklo[2.2.1]heptano-2-amina
24 FENOBARBITAL Luminalum kwas 5-etylo-5-fenylobarbiturowy
25 FENPROPOREKS (±)-3-[(α-metylofenetylo)amino]propionitryl
26 FENTERMINA α,α-dimetylofenetyloamina
27 FLUDIAZEPAM 7-chloro-5-(o-fluorofenylo)-1,3-dihydro-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
28 FLURAZEPAM 7-chloro-1-[2-(dietyloamino)etylo]-5-(o-fluorofenylo)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
29 HALAZEPAM 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-(2,2,2-trifluoroetylo)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
30 HALOKSAZOLAM 10-bromo-11b-(o-fluorofenylo)-2,3,7,11b-tetrahydrooksazolo[3,2-d][1,4]-benzodiazepin-6(5H)-on
31 KAMAZEPAM dimetylokarbaminian 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-3-hydroksy-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-onu
32 KETAZOLAM 11-chloro-12b-fenylo-8,12b-dihydro-2,8-dimetylo-4H-[1,3]-oksazyno-[3,2-d] [1,4]benzodiazepino-4,7(6H)-dion
33 KLOBAZAM 7-chloro-5-fenylo-1-metylo-1H-1,5-benzodiazepino-2,4(3H,5H)-dion
34 KLOKSAZOLAM 10-chloro-11b-(o-chlorofenylo)-2,3,7,11b-tetrahydrooksazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on
35 KLONAZEPAM Rivotril 5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
36 KLORAZEPAT kwas 7-chloro-5-fenylo-2,3-dihydro-2-okso-1H-1,4-benzodiazepino-3-karboksylowy
37 KLOTIAZEPAM 5-(o-chlorofenylo)-7-etylo-1,3-dihydro-1-metylo-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on
38 LEFETAMINA SPA (-)-1-dimetyloamino-1,2-difenyloetan, czyli

(-)-N,N-dimetylo-1,2-difenyloetyloamina

39 LOFLAZEPINIAN

ETYLOWY

ester etylowy kwasu 7-chloro-5-(o-fluorofenylo)-2,3-dihydro-2-okso-1H-1,4-benzodiazepino-3-karboksylowego
40 LOPRAZOLAM 6-(o-chlorofenylo)-2,4-dihydro-2-[(4-metylo-1-piperazynylo)metyleno]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4] benzodiazepin-1-on
41 LORAZEPAM 7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-3-hydroksy-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
42 LORMETAZEPAM 7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-3-hydroksy-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
43 MAZINDOL 5-(p-chlorofenylo)-2,5-dihydro-3R-imidazo[2,1-a]-izoindol-5-ol
44 MDPEA 3,4-metylenodioksyfenyloetyloamina

Metylenodioksyfenyloetyloamina

homopiperonyloamina

3,4-metylenodioksy-2-fenyloetyloamina
45 (uchylona)
46 MEDAZEPAM Rudotel 7-chloro-5-fenylo-2,3-dihydro-1-metylo-1H-1,4-benzodiazepina
47 MEFENOREKS (±)-N-(3-chloropropylo)-α-metylofenetyloamina
48 MEPROBAMAT 2,2-di(karbamoiloksymetylo)pentan, czyli dikarbaminian 2-metylo-2-propylo-1,3-propanodiolu
49 METYLOFENOBARBITAL Prominalum kwas 5-etylo-5-fenylo-N-metylobarbiturowy
50 METYPRYLON 3,3-dietylo-5-metylo-2,4-piperydynodion
51 MEZOKARB 3-(α-metylofenylo)-N-(fenylokarbamoilo)-sydnonimina
52 MIDAZOLAM 8-chloro-6-(o-fluorofenylo)-1-metylo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina
53 MMDPEA 5-Metoksy-MDPEA 2-(7-metoksy-1,3-benzodioksol-5-ylo)etyloamina
54 NIMETAZEPAM 5-fenylo-1,3-dihydro-1-metylo-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
55 NITRAZEPAM 5-fenylo-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
56 NORDAZEPAM 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
57 OKSAZEPAM 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-3-hydroksy-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
58 OKSAZOLAM 10-chloro-11b-fenylo-2,3,7,11b-tetrahydro-2-metylooksazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on
59 PEMOLINA 2-amino-5-fenylo-2-oksazolin-4-on, czyli 5-fenylo-2-imino-4-oksazolidynon
60 PINAZEPAM 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-(2-propionylo)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
61 PIPRADROL 1,1-difenylo-1-(2-piperydylo)metanol
62 PIROWALERON (±)-1-(4-metylofenylo)-2-(1-pirolidynylo)-1-pentanon
63 PRAZEPAM 7-chloro-1-(cyklopropylometylo)-5-fenylo-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
64 SEKBUTABARBITAL kwas 5-sec-butylo-5-etylobarbiturowy
65 TAPENTADOL 3-[3-(dimetyloamino)-1-etylo-2-metylopropylo]fenol
66 TEMAZEPAM Signopam 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-3-hydroksy-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
67 TETRAZEPAM 7-chloro-5-(cykloheksen-1-ylo)-1,3-dihydro-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
68 TRIAZOLAM 8-chloro-6-(o-chlorofenylo)-1-metylo-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina
69 WINYLBITAL kwas 5-(1-metylobutylo)-5-winylobarbiturowy
70 ZALEPLON N-(3-(3-cyjanopirazolo[1,5-a]

pirymidyn-7-ylo)fenylo)-N-etylacetamid

71 ZOLPIDEM N,N,6-trimetylo-2-(4-metylofenylo)imidazo[1,2-a]pirydyno-3-acetamid
72 ZOPIKLON 4-metylpiperazyno-1-karboksylan

6-(5-chloropirydyn-2-ylo)-7-okso-6,7-dihydro-5H-pirolo[3,4-b]irazyn-5-ylu

73 FENAZEPAM 7-bromo-5-(2-chlorofenylo)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
74 FLU ALPRAZOLAM 8-chloro-6-(2-fluorofenylo)-1 -metylo-4//- [1,2,4] triazolo[4,3-a][l,4]benzodiazepina
75 ETIZOLAM 4-(2-сhlorofenylо)-2-еtуlо-9-metуlо-6h-tiе- no[3,2-f][ 1.2.4]triazolo[4.3-a][ 1,4]diazepina
oraz sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe
ZAŁĄCZNIK Nr  2  5

WYKAZ ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII, ORAZ ZE WSKAZANIEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH GRUPY IV-N DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA W LECZNICTWIE ZWIERZĄT ZGODNIE Z ART. 33 UST. 2 TEJ USTAWY

1. 

ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY I-N

Lp. Międzynarodowe nazwy zalecane Inne nazwy Oznaczenia chemiczne
1 2 3
1 (uchylona)
2 (uchylona)
3 (uchylona)
4 A-834,735 1-[(tetrahydropiran-4-ylo)metylo]-1H-indol-3-ilo-(2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo)metanon
5 AB-001 (1-adamant-1-ylo)(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon
6 (uchylona)
7 ACETORFINA 3-O-acetylo-6,7,8,14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina
8 Acetylo-α-metylofentanyl N-[1-(α-metylofenetylo)-4-piperydylo]acetanilid
9 ACETYLOMETADOL 3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan
10 (uchylona)
11 AH-7921 3,4-dichloro-N-[(1-dimetylamino)cykloheksylo-metylo]benzamid
12 AKRYLOFENTANYL N-(1-fenetylopiperydyn-4-ylo)-N-fenyloakrylamid
13 ALFAACETYLOMETADOL α-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan, czyli

(3R,6R)-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan

14 ALFAMEPRODYNA α-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna, czyli

cis-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna

15 ALFAMETADOL α-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol, czyli (3R,6R)-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol
16 α-Metylofentanyl N-[1-(α-metylofenetylo)-4-piperydylo]propionanilid
17 α-Metylotiofentanyl N-{1-[1-metylo-2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo}propionanilid
18 ALFAPRODYNA α-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna, czyli cis-(±)-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna
19 ALFENTANYL N-[1-[2-(4-etylo-4,5-dihydro-5-okso-1H-tetrazol-1-ilo)etylo]-4-(metoksymetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylopropanamid
20 ALLILOPRODYNA 3-allilo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna
21 AM-694 1-[(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ilo](2-jodofenylo)metanon
22 AM-1220 1-[(1-metylopiperydyn-2-ylo)metylo]-1H-indol-3-ylo-(naftalen-1-ylo)metanon
23 AM-1248 1-{[(N-metylopiperydyn-2-ylo)metylo]-1H-indol-3-ilo}(1-adamantylo)metanon
24 (uchylona)
25 AM-2233 1-{[(N-metylopiperydyn-2-ylo)metylo]-1H-indol-3-ilo}-2-jodobenzylometanon
26 ANILERYDYNA ester etylowy kwasu 1-p-aminofenetylo-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego
27 APICA

SDB-001, 2NE1

N-(1-adamantylo)-1-pentylo-1H-indol-3-ilokarboksyamid
28 APINACA

AKB-48

N-(1-adamantylo)-1-pentylo1H-indazol-3-ilokarboksyamid
29 ARGYREIA NERVOSA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
30 BANISTERIOPSIS CAAPI - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
31 BENZETYDYNA ester etylowy kwasu 1-(2-benzyloksyetylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego
32 BENZYLOMORFINA 3-benzylomorfina, czyli 3-benzyloksy-7,8-didehydro-4,5-α-epoksy-17-metylomorfinan-6α-ol
33 BETACETYLOMETADOL β-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan
34 β-Hydroksyfentanyl N-[1-(β-hydroksyfenetylo)-4-piperydylo]propionanilid
35 β-Hydroksy-

-3-metylofentanyl

N-[1-(β-hydroksyfenetylo)-3-metylo-4-piperydylo]-propionanilid
36 BETAMEPRODYNA β-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna
37 BETAMETADOL β-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol, czyli

(3S,6R)-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol

38 BETAPRODYNA β-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna
39 BEZYTRAMID 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-(2-okso-3-propionylo-1-benzimidazolinylo)piperydyna
40 Butyrfentanyl N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]butanoamid
41 4-Fluoro-butyrfentanyl N-(4-fluorofenylo)-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]butanoamid
42 CALEA ZACATECHICHI - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
43 CATHA EDULIS - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
44 CP 47,497 5-(1,1-dimetyloheptylo)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol
45 CP 47,497-C6-Homolog 5-(1,1-dimetyloheksylo)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol
46 CP 47,497-C8-Homolog 5-(1,1-dimetylooktylo)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol
47 CP 47,497-C9-Homolog 5-(1,1-dimetylononylo)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol
48 CYKLOPROPYLOFENTANYL N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]cyklopropylokarboksyamid
49 DEKSTROMORAMID Palfium (+)-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-(1-pirolidynylo)-butylo]-morfolina, czyli (+)-1-(2,2-difenylo-3-metylo-4-morfolinobutyrylo)pirolidyna
50 DEZOMORFINA dihydrodeoksymorfina, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan
51 DIAMPROMID N-[2-N-metylo-(N-fenetyloamino)-propylo]propionanilid
52 DIETYLOTIAMBUTEN 3-dietyloamino-1,1-bis(2'-tienylo)but-1-en
53 DIFENOKSYLAT ester etylowy kwasu 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego
54 DIFENOKSYNA kwas 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowy
55 DIHYDROETORFINA 7,8-dihydro-7-α-[1-(R)-hydroksy-1-metylobutylo]-6,14-endo-etanotetrahydrooripawina
56 DIHYDROMORFINA 4,5α-epoksy-17-metylomorfinan-3,6α-diol
57 DIMEFEPTANOL 6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol
58 DIMENOKSADOL ester 2-dimetyloaminoetylowy kwasu 1-etoksy-1,1-difenylooctowego
59 DIMETOKAINA Larokaina 4-aminobenzoesan-3-(dietyloamino)-2,2-dimetylopropylu
60 DIMETYLOTIAMBUTEN 3-dimetyloamino-1,1-bis(2'-tienylo)but-1-en
61 DIPIPANON 4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heptanon
62 DROTEBANOL 3,4-dimetoksy-17-metylomorfinan-6β,14-diol
63 EAM-2201 5-fluoro-JWH-210

4-etylo-AM-2201

4-etylonaftalen-1-ylo-[1-(5-fluoropentylo)indol-3-ilo]metanon
64 ECHINOPSIS PACHANOI - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
65 EKGONINA kwas[1R-(egzo)]-3-hydroksy-8-metylo-8-azabicyklo[3.2.1]oktano-2-karboksylowy
66 ETOKSERYDYNA ester etylowy kwasu 1-[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego
67 ETONITAZEN 1-(2-dietyloaminoetylo)-2-(p-etoksybenzylo)-5-nitrobenzimidazol
68 ETORFINA 6,7,8,14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endoetenooripawina
69 ETYLOMETYLOTIAMBUTEN 3-etylometyloamino-1,1-bis(2'-tienylo)but-1-en
70 FENADOKSON 4,4-difenylo-6-morfolinoheptan-3-on
71 FENAMPROMID N-(1-metylo-2-piperydynoetylo) propionanilid
72 FENAZOCYNA 2'-hydroksy-5,9-dimetylo-2-fenetylo-6,7-benzomorfan, czyli 3-fenetylo-1,2,3,4,5,6-heksahydro-6,11-dimetylo-2,6-metano-3-benzazocyn-8-ol
73 FENOMORFAN 3-hydroksy-17-fenetylomorfinan
74 FENOPERYDYNA ester etylowy kwasu 1-(3-fenylo-3-hydroksypropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego
75 FENTANYL 1-fenetylo-4-(N-propionyloanilino)piperydyna, czyli N-(l-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid
76 FLUOROTROPAKOKAINA p-FBT

p-fluorobenzoiloksytropan

4-fluorobenzoesan-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]okt-3-ylu
77 FURETYDYNA ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(2-tetrahydrofurfuryloksyetylo)-4-piperydynokarboksylowego
78 HEROINA diacetylomorfina, czyli 3,6α-diacetoksy-7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylomorfinan
79 HU-210 (6αR,10αR)-9-(hydroksymetylo)-6,6-dimetylo-3-(2-metylooctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol
80 HYDROKODON dihydrokodeinon, czyli 4,5α-epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6-on
81 3-(4-hydroksymetylobenzoilo)-1-pentyloindol
82 HYDROKSYPETYDYNA ester etylowy kwasu 4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego
83 HYDROMORFINOL 14-hydroksy-7,8-dihydromorfina
84 HYDROMORFON dihydromorfinon, czyli 4,5α-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan-6-on
85 IZOMETADON 6-dimetyloamino-4,4-difenylo-5-metylo-3-heksanon
86 JWH-007 2-metylo-1-pentylo-3-(1-naftoilo)indol 1-pentylo-2-metylo-3-(1-naftoilo)indol, czyli (2-metylo-1-pentylo-1H-indol-3-ilo)-naftalen-1-ylometanon
87 JWH-015 (2-metylo-1-propylo-1H-indol-3-ilo)-1-naftylometanon
88 (uchylona)
89 JWH-019 1-heksylo-3-(1-naftoilo)indol naftalen-1-ylo(1-heksyloindol-3-ilo)metanon
90 JWH-073 1-butylo-3-(1-naftoilo)indol naftalen-1-ylo(1-butyloindol-3-ilo)metanon
91 JWH-081 (4-metoksynaftalen-1-ylo)(1-pentyloindol-3-ilo)metanon
92 JWH-098 (4-metylonaftalen-1-ylo)(2-metylo-1-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon
93 JWH-122 1-pentylo-3-(4-metylo-1-naftoilo)indol (4-metylonaftalen-1-ylo)(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon
94 JWH-166 (6-metoksynaflalen-1-ylo)(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon
95 JWH-200 (1-(2-morfolin-4-yloetylo)indol-3-ilo)naftalen-1-ylometanon
96 JWH-201 2-(4-metoksyfenylo)-1-(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)etanon
97 JWH-203 2-(2-chloro-fenylo)-1-(1-pentylo-1H-indol-3-yl)-etanon 2-(2-chlorofenylo)-1-(1-pentyloindol-3-ilo)etanon
98 JWH-208 (1-propylo-1H-indol-3-ilo)(4-propylonaftalen-1-ylo)metanon
99 JWH-210 (4-etylonaftalen-1-ylo)(1-pentyloindol-3-ilo)metanon
100 JWH-250 1-pentylo-3-(2-metoksyfenyloacetylo)indol 2-(2-metoksyfenylo)-1-(1-pentyloindol-3-ilo)etanon
101 JWH-251 2-(2-metylofenylo)-1-(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)etanon
102 JWH-302 2-(3-metoksyfenylo)-1-(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)etanon
103 JWH-307 [5-(2-fluorofenylo)-1-pentylo-1H-pirol-3-ilo]naftalen-1-ylometanon
104 JWH-368 [5-(3-fluorofenylo)-1-pentylo-1H-pirol-3-ilo]-1-naftalenylometanon
105 JWH-398 1-pentylo-3-(4-chloro-

-1-naftoilo)indol

(4-chloronaftalen-1-ylo)(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon
106 Kamfetamina N-metylo-3-fenylobicyklo[2.2.1]heptano-2-amina
107 KARFENTANYL 4-karbometoksyfentanyl 1-(2-fenyloetylo)-4-(N-fenylo-N-propionyloamino)-piperydyno-4-karboksylan metylu
108 KETOBEMIDON Cliradon 4-(m-hydroksyfenylo)-1-metylo-4-propionylopiperydyna, czyli 1-[4-(3-hydroksyfenylo)-1-metylo-4-piperydylo]propan-1-on
109 KLONITAZEN 2-(p-chlorobenzylo)-1-(2-dietyloaminoetylo)-5-nitrobenzimidazol
110 KODOKSYM O-(karboksymetylo)oksymdihydrokodeinonu
111 KOKA LIŚCIE
112 KOKAINA ester metylowy benzoiloekgoniny, czyli ester metylowy kwasu

[1R-(egzo, egzo)]-3-benzoiloksy-8-metylo-8-azabicyklo[3.2.1]oktano-2-karboksylowego

113 KONOPI ZIELE innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste
114 LEONOTIS LEONURUS - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
115 LEWOMETORFAN (-)-3-metoksy-17-metylomorfinan
116 LEWOMORAMID (-)-4-[2-metylo-4-okso-3,3-difenylo-4-(1-pirolidynylo)butylo]morfolina,czyli (-)-1-(2,2-difenylo-3-metylo-4-morfolinobutyrylo)pirolidyna
117 LEWORFANOL (-)-3-hydroksy-17-metylomorfinan
118 LEWOTENACYLOMORFAN (-)-3-hydroksy-17-fenacylomorfinan
119 MAKOWEJ SŁOMY KONCENTRATY - produkty powstające w procesie otrzymywania alkaloidów ze słomy makowej, jeżeli produkty te są wprowadzone do obrotu
120 MAKOWEJ SŁOMY WYCIĄGI - inne niż koncentraty produkty otrzymywane ze słomy makowej przy jej ekstrakcji wodą lub jakimkolwiek innym rozpuszczalnikiem, a także inne produkty otrzymywane przez przerób mleczka makowego
121 MAM-2201 [1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ilo](4-metylo-1-naftylo)metanon
122 METADON 6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanon
123 METADONU

PÓŁPRODUKT

4-cyjano-2-dimetyloamino-4,4-difenylobutan
124 METAZOCYNA 2'-hydroksy-2,5,9-trimetylo-6,7-benzomorfan
125 METOPON 5-metylodihydromorfinon, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-5,17-dimetylomorfinan-6-on
126 METYLODEZORFINA 6-metylo-Δ6-deoksymorfina
127 METYLODIHYDROMORFINA 6-metylodihydromorfina
128 3-Metylofentanyl N-(1-fenetylo-3-metylo-4-piperydylo)propionanilid (forma cis- i forma trans-)
129 3-Metylotiofentanyl N-[3-metylo-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid
130 MIMOSA TENUIFLORA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty MIMOSA HOSTILIS
131 MIROFINA mirystylobenzylomorfina, czyli 3-benzyloksy-7,8-didehydro-4,5α-epoksy-6α-mirystoiloksy-17-metylomorfinan tetradekanianu
132 MITRAGYNA SPECIOSA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
133 MITRAGYNINA ester metylowy kwasu (E)-2-[(2S,3S)-3-etylo-8-metoksy-1,2,3,4,6,7,12,12b-oktahydroindolo[3,2-h]chinolizyn-2-ylo]-3-metoksyprop-2-enowego
134 MORAMIDU

PÓŁPRODUKT

kwas 1,1-difenylo-2-metylo-3-morfolinomasłowy
135 MORFERYDYNA ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(2-morfolinoetylo)-4-piperydynokarboksylowego
136 MORFINA 7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylomorfinan-3,6α-diol
137 MORFINY

METYLOBROMEK oraz inne pochodne morfiny zawierające azot czwartorzędowy

138 MORFINY N-TLENEK N-tlenek-7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylomorfinan-3,6α-diolu
139 MPPP propionian 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynolu
140 MT-45 (1-cykloheksylo-4-(1,2-difenyloetylo)piperazyna)
141 NALBUFINA 3-(cyklobutylometylo)-1,2,4,5,6,7,7-α,13-oktahydro-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]-izochinolino-4-α,7,9-triol
142 NIKOMORFINA 3,6-dinikotynoilomorfina
143 NORACYMETADOL α-(+)-3-acetoksy-4,4-difenylo-6-metyloaminoheptan
144 NORLEWORFANOL (-)-3-hydroksymorfinan
145 NORMETADON 6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heksanon
146 NORMORFINA demetylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5α-epoksymorfinan-3,6α-diol
147 NORPIPANON 4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heksanon
148 NYMPHAEA CAERULEA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
149 OPIUM I NALEWKA Z OPIUM
150 OKSYKODON Eukodal 14-hydroksydihydrokodeinon, czyli 4,5α-epoksy-14-hydroksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6-on
151 OKSYMORFON 14-hydroksydihydromorfinon, czyli 4,5α-epoksy-3,14-dihydroksy-17-metylomorfinan-6-on
152 ORIPAWINA 6,7,8,14-tetradehydro-4,5α-epoksy-6-metoksy-17-metylomorfinan-3-ol
153 PEGANUM HARMALA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
154 Para-fluorofentanyl 4'-fluoro-N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid
155 PEPAP octan 1-fenetylo-4-fenylo-4-piperydynolu
156 PETYDYNA Dolargan ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego
157 PETYDYNY PÓŁPRODUKT A 4-cyjano-4-fenylo-1-metylopiperydyna
158 PETYDYNY PÓŁPRODUKT B ester etylowy kwasu 4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego
159 PETYDYNY PÓŁPRODUKT C kwas 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowy
160 PIMINODYNA ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(3-fenyloaminopropylo)-4-piperydynokarboksylowego
161 PIRYTRAMID amid kwasu 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-(1-piperydyno)-4-piperydynokarboksylowego, czyli amid kwasu 1'-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-(1,4'-bipiperydyno)-4'-karboksylowego
162 PROHEPTAZYNA 4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksyazacykloheptan
163 PROPERYDYNA ester izopropylowy kwasu 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego
164 PSYCHOTRIA VIRIDIS - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty Chacruna
165 QUCHIC

BB-22

ester chinolin-8-ylowy kwasu 1-(cykloheksylometylo)-1H-indol-3-karboksylowego
166 QUPIC

PB-22

ester chinolin-8-ylowy kwasu 1-pentylo-1H-indol-3-karboksylowego
167 RACEMETORFAN (±)-3-metoksy-17-metylomorfinan
168 RACEMORAMID (±)-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-(1-pirolidynylo)butylo]morfolina
169 RACEMORFAN (±)-3-hydroksy-17-metylomorfinan
170 RCS-2

oRCS-4,

orto-izomer RCS-4

(2-metoksyfenylo)(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon
171 RCS-4 BTM-4

SR-19

ERIC-4

(4-metoksyfenylo)(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon
172 REMIFENTANYL ester metylowy kwasu 1-(2-metoksykarbonyloetylo)-4-(fenylopropionyloamino)-piperydyno-4-karboksylowego
173 RIVEA CORYMBOSA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
174 SALVIA DIVINORUM - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
175 STS-135 N-(1-adamantylo)-1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-karboksyamidu
176 SUFENTANIL N-[4-(metoksymetylo)-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid
177 Syntekaina 1-(tiofen-2-ylo)-2-metyloaminopropan
178 TABERNANTHE IBOGA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
179 TEBAINA 6,7,8,14-tetradehydro-4,5α-epoksy-3,6-dimetoksy-17-metylomorfinan
180 TEBAKON acetylodihydrokodeinon, czyli 6-acetoksy-6,7-didehydro-4,5α-epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan
181 Tiofentanyl N-{1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo}propionanilid
182 THJ-018 1-naftalenylo(1-pentylo-1H-indazol-3-ylo)metanolu
183 TRICHOCEREUS PERUVIANUS - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
184 TRIMEPERYDYNA 4-fenylo-1,2,5-trimetylo-4-propionyloksypiperydyna
185 TYLIDYNA ester etylowy kwasu (+)-trans-2-(dimetyloamino)-1-fenylo-3-cyklohekseno-1-karboksylowego
186 U-47700 3,4-dichloro-N-(2-(dimetyloamino)cykloheksylo)-N-metylobenzamid
187
188 ŻYWICA KONOPI
189 4F-iBF 4-fluoro-izobutyryfentanyl N-(4-fluorofenylo)-N-(1-fenyloetylopiperydyn-4-ylo)izobutyroamid
190 4CI-iBF 4-chloro-izobutyrylfentanyl N-(4-chlorofenylo)-N-(1-fenyloetylopiperydyn-4-ylo)izobutyroamid
191 (uchylona)
192 FU-F 2-furanylfentanyl N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]-furano-2-karboksyamid
193 (uchylona)
194 (uchylona)
195 (uchylona)
196 THF-F tetrahydrofuranylfentanyl N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]oksolano-2-karboksyamid
197 OKFENTANYL N-(2-fluorofenylo)-2-metoksy-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]acetamid)
198 ACETYLOFENTANYL N-[1-(2-fenyletylo)-4-piperidylo]-N-fenyloacetamid
199 METOKSYACETYLOFENTANYL 2-metoksy-N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]acetamid
200 (uchylona)
201 BUTANIAN DIOKSAFETYLU 4-morfolin-4-ylo-2,2-difenylobutanian etylu
202 Ortofluorofentanyl N-(2-fluorofenylo)-N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]-propanamid
203 KROTONYLOFENTANYL (2E) -N-fenylo-N- [ 1 -(2 -fenyloetylo) -4 -pipery dy - nylo] -2-butenamid
204 WALERYLOFENTANYL NIH10488 N-fenylo-N-[l-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo)]

pentanamid

oraz:

- izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że takie izomery są wyraźnie wyłączone,

- estry i etery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,

- sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe

2. 

ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY II-N

Lp. Międzynarodowe nazwy zalecane Inne nazwy Oznaczenia chemiczne
1 2 3
1 ACETYLODIHYDROKODEINA 6-acetylo-7,8-dihydrokodeina
2 KODEINA 3-O-metylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5α-epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6α-ol
3 DEKSTROPROPOKSYFEN (+)-1,2-difenylo-4-dimetyloamino-3-metylo-2-propionyloksybutan, czyli propionian (2S, 3R)-(+)-1,2-difenylo-4-dimetyloamino-3-metylo-2-butanolu
4 DIHYDROKODEINA 7,8-dihydrokodeina
5 ETYLOMORFINA Dionina 3-O-etylomorfina
6 FOLKODYNA morfolinyloetylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylo-3-(2-morfolinoetoksy)morfinan-6α-ol
7 NIKODYKODYNA 6-nikotynoilo-7,8-dihydrokodeina
8 NIKOKODYNA 6-nikotynoilokodeina
9 NORKODEINA N-demetylokodeina
10 PROPIRAM N-(1-metylo-2-piperydynoetylo)-N-(2-pirydylo)propionamid
oraz:

- izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że istnienie takich izomerów jest wyraźnie wyłączone,

- sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe

3. 

ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY III-N

1. Preparaty zawierające oprócz innych składników kodeinę, której ilość nie przekracza 50 mg w jednej dawce lub stężenie nie przekracza 1,5% w preparatach w formie niepodzielonej.
2. Preparaty zawierające oprócz innych składników:
- ACETYLODIHYDROKODEINĘ
- DIHYDROKODEINĘ
- ETYLOMORFINĘ
- NORKODEINĘ
- NIKODYKODYNĘ
- NIKOKODYNĘ

w których ilość środka odurzającego nie przekracza 100 mg w jednej dawce lub stężenie nie przekracza 2,5% w preparatach w formie niepodzielonej.

3. Preparaty zawierające w jednej dawce najwyżej 2,5 mg difenoksylatu obliczonego w postaci zasady i nie mniej niż 0,025 mg siarczanu atropiny w jednej dawce.
4. Preparaty zawierające w jednej dawce nie więcej niż 0,5 mg difenoksyny oraz takie ilości winianu atropiny, które odpowiadają co najmniej 5% dawki difenoksyny.
4. 

ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY IV-N

Lp. Międzynarodowe nazwy zalecane Inne nazwy Oznaczenia chemiczne
1 2 3
1 ACETORFINA*) 3-O-acetylo-6,7,8, 14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina
2 Acetylo-α-metylofentanyl N-[1-(α-metylofenetylo)-4-piperydylo]acetanilid
3 α-Metylofentanyl N-[1-(α-metylofenetylo)-4-piperydylo]propionanilid
4 3-Metylotiofentanyl N-[3-metylo-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid
5 β-Hydroksyfentanyl N-[1-(β-hydroksyfenetylo)-4-piperydylo]propionanilid
6 β-Hydroksy-3-metylofentanyl N-[1-(β-hydroksyfenetylo)-3-metylo-4-piperydylo]-propionanilid
7 DEZOMORFINA dihydrodeoksymorfina,

czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan

8 ETORFINA*) 6,7,8,14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina
9 HEROINA diacetylomorfina,

czyli 3,6α-diacetoksy-7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylomorfinan

10 KETOBEMIDON Cliradon 4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4-propionylopiperydyna
11 KONOPI ZIELE innych niż włókniste
12 3-Metylofentanyl N-(1-fenetylo-3-metylo-4-piperydylo)propionanilid(forma cis- i forma trans-)
13 MPPP propionian 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynolu
14 Para-fluorofentanyl 4'-fluoro-N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid
15 PEPAP octan 1-fenetylo-4-fenylo-4-piperydynolu
16 Tiofentanyl N-[1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid
17 ŻYWICA KONOPI
18 KARFENTANYL 4-karbometoksyfentanyl 1-(2-fenyloetylo)-4-(N-propanoiloamino)piperydyno-4-karboksylan metylu
19 ACETYLOFENTANYL N-[1-(2-fenyletylo)-4-piperidylo]-N-fenyloacetamid
oraz:

- izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że takie izomery są wyraźnie wyłączone,

- estry i etery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,

- sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe

*) Może być stosowana w lecznictwie zwierząt
ZAŁĄCZNIK Nr  3  6

WYKAZ NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541)
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2103 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniającą decyzję ramową Rady 2004/757/WSiSW w celu włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku i uchylającą decyzję Rady 2005/387/WSiSW (Dz. Urz. UE L 305 z 21.11.2017, str. 12);

2) dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2019/369 z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniającą załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji "narkotyku" (Dz. Urz. UE L 66 z 07.03.2019, str. 3).

3 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 3 sierpnia 2018 r. pod numerem 2018/401/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
4 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 marca 2021 r. (Dz.U.2021.518) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2021 r.
5 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 marca 2021 r. (Dz.U.2021.518) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2021 r.
6 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 11 marca 2021 r. (Dz.U.2021.518) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021