Legitymacja służbowa funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.21.405
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1610 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "funkcjonariuszem";
2) organ właściwy do wydawania, wymiany i unieważniania legitymacji służbowej funkcjonariusza, zwanej dalej "legitymacją", oraz do dokonywania w niej wpisów;
3) przypadki, w których legitymacja podlega zwrotowi, wymianie lub unieważnieniu;
4) tryb postępowania w przypadku utraty legitymacji;
5) sposób posługiwania się legitymacją.
§  2. 
1.  Legitymacja funkcjonariusza zawiera:
1) aktualną i wyraźną fotografię funkcjonariusza, pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby zajmowała ona 70-80% fotografii, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z naturalnym wyrazem twarzy, otwartymi oczami i zamkniętymi ustami;
2) numer identyfikacyjny funkcjonariusza;
3) imię i nazwisko funkcjonariusza;
4) (uchylony);
5) podpis Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "Szefem CBA";
6) wskazanie terminu ważności;
7) informację o obowiązkach instytucji, organów i przedsiębiorców w zakresie udzielania funkcjonariuszowi niezbędnej pomocy;
8) informację o obowiązku znalazcy legitymacji;
9) numer legitymacji.
2.  Wzór legitymacji stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Szef CBA jest organem właściwym do:
1) wydawania legitymacji funkcjonariuszowi na czas pełnienia służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanym dalej "CBA", niezwłocznie po powołaniu, powierzeniu obowiązków albo mianowaniu;
2) wymiany lub unieważniania legitymacji;
3) dokonywania wpisów w legitymacji.
2.  Czynności, o których mowa w ust. 1, może dokonywać upoważniony przez Szefa CBA kierownik jednostki organizacyjnej CBA właściwej w sprawach kadrowych.
§  4. 
1.  Funkcjonariusz może posługiwać się legitymacją tylko podczas wykonywania czynności służbowych.
2.  Funkcjonariusz, okazując legitymację, czyni to w sposób przewidziany w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania niektórych czynności przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. poz. 205), bez przekazywania legitymacji do rąk innej osoby.
§  5.  Funkcjonariusz dba o należyty stan legitymacji, w szczególności chroni ją przed utratą lub zniszczeniem.
§  6.  Legitymacja podlega zwrotowi kierownikowi jednostki organizacyjnej, o którym mowa w § 3 ust. 2, w przypadku:
1) zawieszenia w czynnościach służbowych;
2) udzielenia urlopu bezpłatnego albo urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);
3) przeniesienia do dyspozycji Szefa CBA, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;
4) zwolnienia ze służby;
5) wygaśnięcia stosunku służbowego.
§  7.  Legitymacja podlega wymianie w przypadku:
1) zmiany danych w niej zawartych;
2) uszkodzenia lub zniszczenia;
3) upływu okresu jej ważności.
§  8.  Legitymacja podlega unieważnieniu przez Szefa CBA w przypadku:
1) jej utraty lub wymiany;
2) zwolnienia ze służby lub wygaśnięcia stosunku służbowego.
§  9. 
1.  W razie utraty legitymacji funkcjonariusz niezwłocznie składa Szefowi CBA notatkę służbową, podając w niej w szczególności datę i okoliczność utraty legitymacji.
2.  W przypadku odzyskania utraconej legitymacji funkcjonariusz niezwłocznie zwraca ją kierownikowi jednostki organizacyjnej, o którym mowa w § 3 ust. 2, i składa Szefowi CBA notatkę służbową, zawierającą w szczególności datę i okoliczność jej odzyskania.
§  10. 
1.  Funkcjonariusz:
1) nie może odstępować legitymacji innej osobie;
2) na czas wyjazdu zagranicznego deponuje legitymację w jednostce organizacyjnej CBA, w której pełni służbę, chyba że uzyska zgodę kierownika tej jednostki na wywiezienie legitymacji za granicę.
2.  Zabrania się przesyłania legitymacji za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), z wyjątkiem przewoźnika, o którym mowa w przepisach w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.
§  11.  Legitymacje wydane funkcjonariuszom przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają zwrotowi kierownikowi jednostki organizacyjnej, o którym mowa w § 3 ust. 2, oraz unieważnieniu postanowieniem Szefa CBA w tej sprawie.
§  12.  Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. poz. 129).
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

I. 

Okładka legitymacji

wzór

Opis:

Okładka jest wykonana ze skóry w kolorze czarnym. Na okładce jest umieszczony znak Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

II. 

Część wewnętrzna legitymacji

wzór

Opis:

Część wewnętrzna legitymacji jest zalaminowana w folię zabezpieczającą.

A. Awers

1. Tło giloszowe z elementami mikrotekstu.

2. Elementy graficzne aktywne w świetle UV.

3. Znak Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

4. Miejsce na fotografię funkcjonariusza CBA, która będzie nanoszona podczas personalizacji.

5. Napisy drukowane różnym kolorem i krojem czcionki:

1) CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE;

2) NR IDENTYFIKACYJNY;

3) IMIĘ;

4) NAZWISKO;

5) PODPIS SZEFA CBA;

6) DATA WAŻNOŚCI 31.12.2025;

7) INSTYTUCIE PAŃSTWOWE, ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, W ZAKRESIE SWOJEGO DZIAŁANIA, SĄ PRAWNIE OBOWIĄZANI DO NIEODPŁATNEGO UDZIELENIA POMOCY FUNKCJONARIUSZOWI CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO, KÓRY MA RÓWNIEŻ PRAWO ZWRACANIA SIĘ O NIEZBĘDNĄ POMOC DO INNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, JAK RÓWNIEŻ DO KAŻDEJ OSOBY O UDZIELENIE POMOCY, W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA;

8) W PRZYPADKU ZNALEZIENIA TEJ LEGITYMACJI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE DOSTARCZYĆ JĄ DO NAJBLIŻSZEJ JEDNOSTKI POLICJI. NIEUPRAWNIONE POSŁUGIWANIE SIĘ LEGITYMACJĄ LUB UKRYWANIE ZNALEZIONEJ LEGITYMACJI PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ;

9) NR LEGITYMACJI;

10) sześciocyfrowy numer legitymacji poprzedzony napisem CBA.

B. Rewers

1. Tło giloszowe z elementami mikro tekstu.

2. Czarny napis:

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE.

3. Znak Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021