Zmiana rozporządzenia w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami.

Dz.U.2021.395
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 1 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2020 r. poz. 343 i 1106) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 1423) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) automatyczną wymianą informacji podatkowych w zakresie:

a) przekazywania właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej informacji o wydanych interpretacjach podatkowych i decyzjach w sprawach cen transakcyjnych oraz informacji o schematach podatkowych transgranicznych,

b) otrzymywania od właściwych organów państw członkowskich Unii Europejskiej informacji dotyczących interpretacji indywidualnych o wymiarze transgranicznym, uprzednich porozumień cenowych oraz podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych, o których mowa w dyrektywie Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 11.03.2011, str. 1, z późn. zm. 2 );",

w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) uzyskanych od właściwych organów w ramach wymiany informacji podatkowych na wniosek i z urzędu oraz w ramach automatycznej wymiany informacji podatkowych, z wyłączeniem informacji dotyczących podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych, o których mowa w dyrektywie Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG,",

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Dyrektorom Izb Administracji Skarbowej w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze - z uwzględnieniem terytorialnego zasięgu działania dyrektorów izb administracji skarbowej oraz miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, którego informacja dotyczy, przy czym:

a) Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku są udostępniane również informacje dotyczące szczególnych kategorii dochodu i kapitału oraz informacje dotyczące rachunku raportowanego,

b) Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Łodzi są udostępniane również informacje podatkowe zawarte w informacjach o grupie podmiotów oraz sprawozdaniach według krajów

- niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania oraz miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, którego informacja dotyczy;";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Upoważnia się Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, Naczelnika Kujawsko--Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie, Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu, Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, Naczelnika Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu oraz Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie do wykonywania czynności związanych z:

1) przeprowadzaniem kontroli oraz wyjaśnianiem uchybień lub nieprawidłowości niewymagających przeprowadzenia kontroli wykonywania przez:

a) raportującą instytucję finansową obowiązków w zakresie stosowania procedur należytej staranności oraz procedur sprawozdawczych,

b) jednostkę wchodzącą w skład grupy podmiotów obowiązków określonych w dziale V ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,

2) nakładaniem kar pieniężnych, o których mowa w art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

- z uwzględnieniem terytorialnego zasięgu działania tych organów oraz miejsca siedziby podmiotu, którego dotyczą te czynności.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
2 Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 50 z 23.02.2012, str. 58, Dz. Urz. UE L 359 z 16.12.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016, str. 8, Dz. Urz. UE L 342 z 16.12.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 139 z 05.06.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2019, str. 108 oraz Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 46.

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.395

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami.
Data aktu: 01/03/2021
Data ogłoszenia: 03/03/2021
Data wejścia w życie: 04/03/2021