Urlopy funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2021.365
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie urlopów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Na podstawie art. 100 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb udzielania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", urlopu:
a) wypoczynkowego,
b) dodatkowego z tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby,
c) dodatkowego z tytułu osiągnięcia określonego wieku lub stażu służby,
d) zdrowotnego,
e) szkoleniowego,
f) okolicznościowego w celu zawarcia związku małżeńskiego, w przypadku urodzenia się dziecka, ślubu dziecka własnego, przysposobionego, pasierba, dziecka obcego przyjętego na wychowanie i utrzymanie, w tym także w ramach rodziny zastępczej, a także z powodu pogrzebu małżonka, dziecka, rodziców, rodzeństwa, teściów, dziadków i opiekunów oraz innej osoby pozostającej na utrzymaniu funkcjonariusza lub pod jego bezpośrednią opieką,
g) okolicznościowego w celu załatwienia ważnych spraw osobistych albo w innych przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie,
h) dodatkowego wypoczynkowego z tytułu posiadania statusu weterana poszkodowanego,
i) bezpłatnego;
2) przełożonych właściwych w sprawach urlopów, o których mowa w pkt 1;
3) sposób postępowania w przypadku odwołania funkcjonariusza z urlopu wypoczynkowego lub wstrzymania udzielenia tego urlopu;
4) sposób obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;
5) wzór orzeczenia komisji lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", zawierającego wniosek w sprawie udzielenia funkcjonariuszowi urlopu zdrowotnego.
§  2. 
1.  Przełożonym właściwym w sprawach urlopów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-h, jest:
1) Szef ABW w odniesieniu do zastępców Szefa ABW oraz kierowników jednostek organizacyjnych ABW,
2) zastępca Szefa ABW w odniesieniu do kierowników jednostek organizacyjnych ABW,
3) kierownik jednostki organizacyjnej ABW w odniesieniu do swoich zastępców,
4) kierownik jednostki organizacyjnej ABW oraz jego zastępcy w odniesieniu do funkcjonariuszy pełniących służbę w tej jednostce,
5) kierownik jednostki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach osobowych oraz jego zastępcy w odniesieniu do funkcjonariuszy pozostających w dyspozycji Szefa ABW,
6) kierownik jednostki organizacyjnej ABW oraz jego zastępcy w odniesieniu do funkcjonariuszy pozostających w dyspozycji Szefa ABW z wyznaczonym zakresem zadań w tej jednostce,
7) kierownik komórki organizacyjnej ABW w odniesieniu do swoich zastępców,
8) kierownik komórki organizacyjnej ABW oraz jego zastępcy w odniesieniu do funkcjonariuszy pełniących służbę w tej komórce,
9) funkcjonariusz upoważniony przez Szefa ABW - zwany dalej "przełożonym".
2.  Przełożonym właściwym w sprawie urlopu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. i, jest Szef ABW lub upoważniony przez niego funkcjonariusz.
§  3. 
1.  Urlopów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c oraz e-h, udziela przełożony na wniosek funkcjonariusza złożony w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej.
2.  Funkcjonariusz podaje we wniosku o udzielenie urlopu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. f oraz g, przyczynę wystąpienia o ten urlop.
3.  Funkcjonariusz we wniosku o udzielenie urlopu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c oraz e-h, wskazuje:
1) przewidywane miejsce pobytu podczas urlopu;
2) sposób nawiązania z nim kontaktu podczas urlopu.
§  4. 
1.  Urlopy, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c oraz h, powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów.
2.  Nie sporządza się planu urlopów dla:
1) Szefa ABW oraz jego zastępców;
2) kierowników jednostek organizacyjnych ABW oraz ich zastępców;
3) funkcjonariuszy pozostających w dyspozycji Szefa ABW, w tym oddelegowanych do wykonywania zadań służbowych poza ABW, z wyłączeniem funkcjonariuszy pozostających w dyspozycji Szefa ABW z wyznaczonym zakresem zadań w określonej jednostce organizacyjnej ABW.
3.  Plan urlopów sporządza się w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego. Plan urlopów zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej ABW.
4.  W przypadku zaistnienia istotnych zmian mających wpływ na treść zatwierdzonego planu urlopów dokonuje się niezwłocznie jego korekty. Plan urlopów po korekcie zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej ABW.
§  5. 
1.  Urlopu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. d, może udzielić funkcjonariuszowi przełożony na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej ABW zawierającego wniosek w sprawie udzielenia funkcjonariuszowi tego urlopu.
2.  Wzór orzeczenia komisji lekarskiej ABW zawierającego wniosek w sprawie udzielenia funkcjonariuszowi urlopu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. d, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  6.  Urlopu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. i, udziela się funkcjonariuszowi na podstawie kierowanego drogą służbową wniosku w formie pisemnej, w postaci papierowej.
§  7. 
1.  Odwołanie funkcjonariusza z urlopu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, lub wstrzymanie udzielenia tego urlopu w całości lub w części następuje z ważnych względów służbowych, na podstawie polecenia przełożonego przekazanego telefonicznie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w jednostce organizacyjnej ABW.
2.  Przełożony, który odwołał funkcjonariusza z urlopu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, odnotowuje ten fakt na wniosku o udzielenie tego urlopu, podając przyczynę oraz datę odwołania, lub sporządza na tę okoliczność notatkę służbową.
3.  Przełożony, który wstrzymał udzielenie funkcjonariuszowi urlopu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, odnotowuje ten fakt na wniosku o udzielenie tego urlopu, podając przyczynę oraz datę wstrzymania tego urlopu, lub sporządza na tę okoliczność notatkę służbową.
§  8. 
1.  Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, oblicza się, mnożąc 1/22 miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego funkcjonariuszowi w ostatnim dniu pełnienia służby, przez liczbę niewykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego.
2.  Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, wyliczonego w sposób określony w ust. 1, zaokrągla się do 10 groszy w górę.
§  9.  Do planu urlopów za 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
ZAŁĄCZNIK

WZÓR ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ZAWIERAJĄCEGO WNIOSEK W SPRAWIE UDZIELENIA FUNKCJONARIUSZOWI AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO URLOPU ZDROWOTNEGO

ORZECZENIE NR .........../.....

CENTRALNEJ/REGIONALNEJ* KOMISJI LEKARSKIEJ NR .......*

AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

w ..........................................

W wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego

...........................................................................................................................................................................................................,

(stopień, imię i nazwisko, imię ojca, nr PESEL)

zamieszkałego(-ej) w:

...........................................................................................................................................................................................................,

(miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr lokalu)

skierowanego przez:

...........................................................................................................................................................................................................,

(nazwa organu kierującego)

Centralna/Regionalna* Komisja Lekarska nr ......* Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

w .......................................................................................................................................................................................................,

w składzie:

przewodniczący: ..............................................................................................................................................................................,

członkowie:

...................................................................... ..........................................................................................................,

Wnioskuje/nie wnioskuje* o udzielenie urlopu zdrowotnego w terminie: .......................................................................................

Termin badania kontrolnego: ............................................................................................................................................................

Przed badaniem kontrolnym należy wykonać:

............................................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie:

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Członkowie komisji lekarskiej: Przewodniczący komisji lekarskiej:
1. ................................................................................ ............................................................
(podpis członka komisji lekarskiej) mp. (imienna pieczątka i podpis)
2. ................................................................................ ............................................................
(podpis członka komisji lekarskiej) (data)

Pouczenie:

Od orzeczenia regionalnej komisji lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Centralnej Komisji Lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem regionalnej komisji lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która wydała orzeczenie. Orzeczenie regionalnej komisji lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, od którego w terminie nie wniesiono odwołania, jest prawomocne.

Orzeczenie wydane przez Centralną Komisję Lekarską Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest prawomocne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Centralna Komisja Lekarska Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego:

– utrzymuje w mocy orzeczenie nr ……........... Regionalnej Komisji Lekarskiej nr ........ Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ............................................*

– uchyla orzeczenie nr ................... Regionalnej Komisji Lekarskiej nr ........ Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ............................................ i zarządza ponowne przeprowadzenie czynności orzeczniczych przez Regionalną Komisję Lekarską nr ............ Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ...............................................*

Uzasadnienie:

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Członkowie komisji lekarskiej: Przewodniczący komisji lekarskiej:
1. ................................................................................ ............................................................
(podpis członka komisji lekarskiej) mp. (imienna pieczątka i podpis)
2. ................................................................................ ............................................................
(podpis członka komisji lekarskiej) (data)

______________

* Niepotrzebne skreślić.

)

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 643), które na podstawie art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726) utraciło moc z dniem 11 października 2019 r.

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021