Program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 23 listopada 2021 r.
w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia, problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych, oraz ich rodzin, zwany dalej "programem pilotażowym".
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
2)
oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;
3)
program oddziaływań terapeutycznych - autorski program przygotowany przez realizatora programu pilotażowego, uwzględniający planowane metody oraz techniki diagnostyczne i terapeutyczne, a także sposób udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego.
§  3. 
1. 
Celem programu pilotażowego jest praktyczne sprawdzenie efektywności różnych programów oddziaływań terapeutycznych przedstawionych przez realizatorów programu pilotażowego.
2. 
Program oddziaływań terapeutycznych ma na celu ograniczenie symptomów problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych przez:
1)
ograniczenie zachowań związanych z problemowym korzystaniem z nowych technologii cyfrowych;
2)
zwiększenie wiedzy i samoświadomości w odniesieniu do problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych;
3)
poprawę stanu zdrowia psychicznego;
4)
poprawę funkcjonowania społecznego.
3. 
Program oddziaływań terapeutycznych uwzględnia zarówno okresy rozwojowe dzieci i młodzieży, jak i specyfikę różnych form korzystania z nowych technologii cyfrowych.
4. 
Wyniki programu pilotażowego zostaną wykorzystane do poprawy jakości i efektywności oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, o których mowa w § 1, oraz ich rodzin.
§  4. 
Okres realizacji programu pilotażowego trwa od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.
§  5. 
Programem pilotażowym są objęte świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, w zakresie świadczeń terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży.
§  6. 
1. 
Realizator programu pilotażowego udziela świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży, o których mowa w § 1, oraz ich rodzin, u których stwierdzono rozpoznanie F63.8 Inne zaburzenia nawyków i popędów, zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.
2. 
W przypadku dzieci i młodzieży, o których mowa w § 1, niewymagających konsultacji psychiatrycznej oraz ich rodzin realizator programu pilotażowego prowadzi terapię w oparciu o kod ICD-10 Z03 lub Z03 z rozszerzeniami na podstawie wyników diagnozy psychologicznej sprawozdawanej do Funduszu "problemowe korzystanie z nowych technologii cyfrowych". Rozpoznanie Z03 stosuje się do rozpoznań wstępnych, które można zmienić po przeprowadzeniu badania. Zmiana rozpoznania wstępnego nie stanowi podstawy do zakończenia diagnostyki lub terapii.
§  7. 
1. 
Realizator programu pilotażowego posiada komórkę organizacyjną, potwierdzoną wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą - część VIII kodu resortowego:
1)
1701 - Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży lub
2)
1741 - Poradnia leczenia uzależnień dla dzieci, lub
3)
1744 - Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, pod warunkiem realizacji świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży, lub
4)
1745 - Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla dzieci i młodzieży, lub
5)
1746 - Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, pod warunkiem realizacji świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży, lub
6)
1747 - Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży, lub
7)
1790 - Poradnia psychologiczna, lub
8)
1791 - Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży.
2. 
Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego są udzielane zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285 i 1640 oraz z 2020 r. poz. 456, 1641, 1785 i 2155), z wyłączeniem warunków określających wymagania dotyczące personelu, o których mowa w § 8, oraz warunków dotyczących realizacji świadczeń, o których mowa w § 10 ust. 2.
3. 
Realizator programu pilotażowego zapewnia wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 595 oraz z 2020 r. poz. 1943) dla komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1.
4. 
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może odbywać się z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
5. 
Decyzję o udzieleniu świadczenia opieki zdrowotnej w sposób, o którym mowa w ust. 4, podejmuje osoba udzielająca tego świadczenia, biorąc pod uwagę stan zdrowia świadczeniobiorcy, obowiązujące zalecenia oraz sytuację epidemiczną.
6. 
Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane co najmniej 5 dni w tygodniu, w tym co najmniej trzy dni w tygodniu do godziny 19.00.
7. 
Realizator programu pilotażowego udziela pomocy:
1)
długoterminowej powyżej 12 tygodni;
2)
krótkoterminowej do 12 tygodni;
3)
konsultacyjnej - świadczeniobiorcom niekwalifikującym się do udzielenia pomocy, o której mowa w pkt 1 i 2.
§  8. 
1. 
Personel udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie realizującym program pilotażowy składa się z:
1)
specjalisty psychoterapii uzależnień posiadającego co najmniej 2 lata doświadczenia w psychoterapii dzieci i młodzieży;
2)
specjalisty psychoterapii uzależnień lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, lub specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoby posiadającej decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297), lub osoby w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoby prowadzącej psychoterapię, lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
3)
psychologa;
4)
lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej, lub lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.
2. 
W skład personelu, o którym mowa w ust. 1, wchodzi co najmniej 1 specjalista posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w dziedzinie psychoterapii rodzin.
§  9. 
Personel udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego, o którym mowa w § 8, udziela świadczeń ambulatoryjnych terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w zakresie:
1)
porady lub wizyty diagnostycznej;
2)
porady lub wizyty terapeutycznej;
3)
sesji psychoterapii indywidualnej;
4)
sesji psychoterapii rodzinnej;
5)
sesji psychoterapii grupowej;
6)
sesji psychoedukacyjnej.
§  10. 
1. 
Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego odbywa się na podstawie ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej porady, wizyty albo sesji, która dla poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej wynosi:
1)
porada lekarska diagnostyczna - 180,00 zł;
2)
porada lekarska terapeutyczna - 180,00 zł;
3)
porada lekarska - 90,00 zł;
4)
porada psychologiczna diagnostyczna - 130,00 zł;
5)
porada psychologiczna - 130,00 zł;
6)
sesja psychoterapii indywidualnej - 130,00 zł;
7)
sesja psychoterapii rodzinnej - 336,00 zł;
8)
sesja psychoterapii grupowej (co najmniej 4 osoby, jednak nie więcej niż 12 osób) - 336,00 zł;
9)
sesja psychoedukacji (co najmniej 9 osób, jednak nie więcej niż 25 osób) - 130,00 zł.
2. 
Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, są prowadzone przez dwie osoby wchodzące w skład personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie realizującym program pilotażowy.
§  11. 
1. 
Wybór realizatora programu pilotażowego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę oraz prowadzenie list oczekujących na udzielanie świadczenia odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. 
Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego nie wymaga skierowania.
3. 
Pierwsza porada lub wizyta następuje w okresie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia świadczeniobiorcy do świadczeniodawcy, z wyłączeniem sytuacji niezależnych od świadczeniodawcy.
§  12. 
1. 
Realizatorami programu pilotażowego są świadczeniodawcy określeni w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia, pod warunkiem zawarcia umowy z Funduszem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 5.
2. 
Program oddziaływań terapeutycznych stanowi załącznik do umowy, o której mowa w ust. 1, i jest przekazywany do ministra właściwego do spraw zdrowia wraz ze zgłoszeniem do programu pilotażowego.
3. 
Realizator programu pilotażowego jest obowiązany do uczestnictwa w badaniu ewaluacyjnym programu pilotażowego realizowanym na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  13. 
1. 
Wskaźnikami realizacji programu pilotażowego są:
1)
ustalona na podstawie numerów PESEL liczba świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej w okresie roku, z podziałem na dzieci i młodzież oraz członków ich rodzin;
2)
liczba świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach terapii, liczona na podstawie liczby świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poszczególnym świadczeniobiorcom w okresie roku;
3)
liczba świadczeniobiorców, których nie objęto opieką specjalistyczną po pierwszej wizycie;
4)
liczba świadczeniobiorców objętych w okresie roku świadczeniami opieki zdrowotnej o charakterze pomocy krótkoterminowej, długoterminowej oraz konsultacyjnej;
5)
liczba poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
2. 
Ocenie podlegają coroczne wartości wskaźników realizacji programu pilotażowego oraz ich porównanie w perspektywie rok do roku oraz w ostatnim roku programu pilotażowego, a także dynamika zmian.
§  14. 
1. 
Pomiar wskaźników realizacji programu pilotażowego oraz ich ocena są dokonywane przez Fundusz na podstawie informacji zawartych w raporcie z badania ewaluacyjnego programu pilotażowego, o którym mowa w § 12 ust. 3, dla każdego realizatora programu pilotażowego odrębnie oraz w porównaniu do innych realizatorów programu pilotażowego.
2. 
Realizator programu pilotażowego przekazuje oddziałowi Funduszu w formie raportu informacje o aktualnych wskaźnikach realizacji programu pilotażowego nie później niż do końca miesiąca następującego po każdych 6 miesiącach realizacji umowy, o której mowa w § 12 ust. 1.
§  15. 
1. 
Podmiotem obowiązanym do wdrożenia, finansowania, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego jest Fundusz, który przygotowuje raport końcowy zawierający analizę i ocenę wskaźników realizacji programu pilotażowego.
2. 
Fundusz jest obowiązany do uwzględnienia w raporcie końcowym, o którym mowa w ust. 1, wyników badania ewaluacyjnego programu pilotażowego, o którym mowa w § 12 ust. 3.
3. 
Raport końcowy, o którym mowa w ust. 1, Fundusz przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
§  16. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ REALIZATORÓW PROGRAMU PILOTAŻOWEGO ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO, OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM I OBOWIĄZKIEM NAUKI ORAZ KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH DO ICH UKOŃCZENIA, PROBLEMOWO KORZYSTAJĄCYCH Z NOWYCH TECHNOLOGII CYFROWYCH, ORAZ ICH RODZIN

1) Centrum Medyczne MULTIMED Tadeusz Jucyk Spółka Jawna w Koninie;

2) Centrum Neuropsychiatrii "Neuromed" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu;

3) ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku;

4) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, w którego strukturze funkcjonuje Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii "Poza Iluzją" w Warszawie;

5) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Profilaktyczno-Społeczna "NZOZ PPS" w Szczecinie;

6) Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Zielonej Górze;

7) Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Jeleniej Górze;

8) Stowarzyszenie MONAR w Warszawie, w którego strukturze funkcjonuje Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii w Łodzi;

9) Śląska Fundacja Błękitny Krzyż w Bielsku-Białej;

10) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.2253

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin.
Data aktu: 23/11/2021
Data ogłoszenia: 06/12/2021
Data wejścia w życie: 07/12/2021