Specjalny obszar ochrony siedlisk Wzgórza Warzęgowskie (PLH020079).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Warzęgowskie (PLH020079)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Wzgórza Warzęgowskie (PLH020079 2 ), obejmujący obszar 660,92 ha, położony w województwie dolnośląskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WZGÓRZA WARZĘGOWSKIE (PLH020079)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 397268,10 343014,47
2 397235,09 343061,17
3 397240,59 343085,40
4 397212,97 343155,42
5 397162,52 343216,24
6 397085,10 343270,21
7 397005,33 343312,44
8 396960,75 343385,17
9 396951,36 343495,44
10 396920,86 343575,21
11 396862,21 343708,95
12 396808,24 343737,10
13 396690,93 343821,57
14 396503,24 343945,92
15 396518,21 343991,44
16 396545,71 344007,94
17 396626,38 344033,61
18 396674,05 344042,78
19 396749,22 344048,28
20 396826,23 344051,94
21 396866,56 344068,45
22 396844,56 344106,95
23 396807,89 344264,63
24 396861,06 344275,63
25 396846,40 344359,97
26 396828,06 344460,81
27 396758,39 344570,81
28 396655,72 344693,65
29 396571,38 344796,33
30 396426,53 344675,32
31 396433,52 344614,55
32 396406,84 344616,15
33 396330,19 344601,31
34 396295,95 344538,64
35 396345,24 344518,45
36 396582,03 344413,46
37 396599,43 344343,46
38 396645,27 344290,29
39 396703,94 344244,46
40 396705,77 344158,28
41 396683,77 344149,12
42 396672,77 344127,12
43 396661,77 344084,95
44 396608,60 344070,28
45 396533,42 344028,11
46 396451,78 343994,20
47 396430,50 344013,96
48 396221,69 344004,57
49 396117,49 344014,61
50 396080,12 344203,94
51 396069,62 344257,08
52 396021,28 344289,32
53 395987,07 344323,66
54 395904,95 344419,85
55 395811,10 344537,16
56 395710,21 344682,63
57 395675,02 344745,98
58 395822,83 344818,71
59 395811,10 344853,90
60 395862,72 344896,13
61 395806,41 344938,36
62 395747,29 344986,45
63 395683,84 345077,97
64 395638,69 345060,33
65 395628,02 345067,56
66 395497,10 345156,35
67 395428,67 345226,95
68 395365,67 345255,93
69 395299,50 345340,64
70 395196,26 345615,94
71 395188,31 345703,30
72 395201,55 345859,48
73 395196,26 345920,37
74 395266,94 345973,62
75 395297,84 346033,75
76 395322,14 346081,03
77 395296,85 346171,85
78 395291,55 346240,67
79 395294,20 346293,62
80 395328,61 346325,38
81 395363,03 346373,03
82 395416,61 346346,59
83 395508,22 346296,10
84 395546,99 346310,73
85 395571,01 346376,54
86 395674,11 346411,78
87 395856,64 346480,22
88 395899,01 346359,62
89 395918,57 346252,06
90 395892,49 346144,50
91 395859,90 346001,08
92 395846,86 345877,22
93 395784,93 345834,85
94 395703,44 345759,88
95 395742,56 345675,13
96 395824,04 345534,98
97 395872,94 345482,82
98 395931,61 345567,57
99 395983,76 345596,91
100 396140,22 345655,58
101 396065,25 345763,14
102 395938,13 345710,99
103 395889,23 345782,70
104 395872,94 345834,85
105 396123,92 346007,60
106 396205,40 345978,26
107 396295,95 346081,85
108 396197,26 346257,86
109 396095,77 346227,53
110 396050,03 346364,27
111 396117,40 346450,89
112 396042,43 346564,97
113 395840,34 346806,17
114 395550,25 347021,30
115 395497,07 347071,93
116 395521,34 347172,15
117 395526,50 347201,99
118 395370,98 347366,80
119 395208,00 347379,84
120 395116,74 347363,55
121 395113,48 347317,91
122 395018,95 347242,94
123 395054,81 347167,98
124 395113,48 347171,24
125 395165,63 347135,38
126 395250,38 347093,01
127 395287,02 347018,82
128 395364,01 346941,93
129 395326,02 346846,64
130 395309,05 346714,91
131 395218,23 346621,82
132 395278,32 346418,03
133 395254,49 346335,97
134 395077,13 346235,38
135 395021,60 346239,98
136 394845,40 346267,09
137 394808,13 346328,08
138 394720,03 346285,73
139 394508,26 346231,51
140 394467,60 346189,16
141 394448,96 346118,00
142 394447,27 345994,33
143 394393,05 345829,99
144 394401,52 345770,69
145 394418,47 345660,57
146 394460,82 345662,27
147 394528,59 345491,15
148 394508,26 345467,44
149 394542,14 345381,03
150 394586,38 345196,45
151 394601,44 345091,33
152 394600,46 345006,41
153 394600,11 344922,41
154 394588,49 344793,95
155 394580,51 344705,78
156 394576,07 344656,69
157 394615,56 344412,74
158 394652,47 344196,78
159 394799,88 343514,21
160 395093,16 343586,95
161 395187,01 343612,75
162 395271,47 343645,60
163 395282,27 343610,37
164 395334,82 343605,72
165 395334,82 343579,91
166 395334,82 343554,10
167 395320,74 343476,67
168 395330,13 343349,98
169 395330,13 343288,98
170 395377,05 343281,94
171 395434,41 343292,52
172 395610,66 343364,05
173 395602,68 343434,17
174 395616,37 343476,67
175 395646,87 343500,14
176 395689,10 343486,06
177 395707,87 343448,52
178 395731,33 343392,21
179 395771,22 343312,44
180 395813,45 343242,05
181 395858,03 343211,55
182 395900,26 343218,59
183 395916,68 343195,13
184 395937,80 343159,93
185 395975,34 343110,66
186 396036,34 343101,28
187 396102,03 343105,97
188 396205,27 343101,28
189 396245,15 343063,74
190 396275,65 343000,39
191 396010,53 342880,73
192 395860,37 342784,54
193 395825,18 342690,69
194 395794,68 342585,11
195 395761,83 342554,61
196 395609,33 342456,07
197 396066,84 342078,33
198 396648,70 341672,43
199 396938,16 341470,95
200 397126,45 341615,25
201 397159,88 341784,17
202 397174,93 341987,02
203 397213,05 342021,85
204 397254,90 342016,45
205 397256,66 342442,29
206 397531,17 342378,94
207 397575,46 342378,65
208 397509,76 342441,99
209 397451,11 342486,57
210 397444,07 342517,07
211 397437,03 342622,65
212 397427,64 342716,50
213 397411,22 342800,96
214 397354,91 342880,73
215 397268,10 343014,47
_______________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WZGÓRZA WARZĘGOWSKIE (PLH020079)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WZGÓRZA WARZĘGOWSKIE (PLH020079)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoeto Nanojuncetea
2 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)
3 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
4 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
5 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
6 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
7 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
8 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
_________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WZGÓRZA WARZĘGOWSKIE (PLH020079)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 barczatka kataks Eriogaster catax osiadła
2 nocek duży Myotis myotis osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022