Unieszkodliwianie oraz magazynowanie odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 26 listopada 2021 r.
w sprawie unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych 2

Na podstawie art. 95 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648 i 2151) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania i warunki magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych oraz warunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, a także sposób monitoringu tych procesów, dla których prowadzenie monitoringu jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego prowadzenia tych procesów.
§  2. 
1. 
Dopuszczalnymi sposobami unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych, są:
1)
przekształcanie termiczne na lądzie (D10), zwane dalej "procesem D10";
2)
obróbka fizyczno-chemiczna z wyłączeniem autoklawowania, dezynfekcji termicznej oraz działania mikrofalami, jeżeli technika zastosowana w tej obróbce zapewnia bezpieczne dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi unieszkodliwianie odpadów (D9), zwana dalej "procesem D9";
3)
składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5), zwane dalej "procesem D5" - dla odpadów innych niż niebezpieczne.
2. 
Dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania poszczególnych rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Warunki prowadzenia procesu D10 i warunki magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, w tym zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Warunki prowadzenia procesu D9 oraz warunki magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3. 
Proces D5 prowadzi się zgodnie z przepisami działu VIII rozdziału 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
§  4. 
1. 
Monitoring procesu D10 odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych obejmuje:
1)
prowadzenie w komorze spalania ciągłego pomiaru parametrów:
a)
temperatury gazów powstających w trakcie spalania, zwanych dalej "gazami spalinowymi", mierzonej blisko ściany wewnętrznej komory spalania lub w innym reprezentatywnym miejscu komory spalania, w sposób eliminujący wpływ promieniowania cieplnego płomienia,
b)
stężenia tlenu w gazach spalinowych,
c)
ciśnienia gazów spalinowych,
d)
zawartości pary wodnej w gazach spalinowych, w przypadku gdy techniki pomiarowe zastosowane do poboru i analizy składu gazów spalinowych nie obejmują osuszania tych gazów przed ich analizą;
2)
rejestrację parametrów świadczących o skuteczności procesu D10, właściwych i charakterystycznych dla jego przebiegu oraz typu urządzenia lub instalacji do prowadzenia tego procesu;
3)
kontrolę pojemników lub worków, w których odpady medyczne i odpady weterynaryjne są poddawane unieszkodliwianiu - jeżeli pojemniki lub worki są stosowane w trakcie tego procesu;
4)
w przypadku zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych - kontrolę skuteczności procesu D10 przeprowadzaną pod kątem utraty właściwości zakaźnych na podstawie badań odpadów powstałych w wyniku prowadzenia procesów unieszkodliwiania oraz kontrolę temperatury w miejscach magazynowania tych odpadów.
2. 
Monitoring procesu D9 obejmuje:
1)
rejestrację parametrów świadczących o skuteczności zastosowanego procesu D9 właściwych i charakterystycznych dla jego przebiegu oraz typu urządzenia lub instalacji służących do prowadzenia tego procesu;
2)
kontrolę pojemników lub worków, w których odpady medyczne i odpady weterynaryjne, nieposiadające właściwości zakaźnych, są poddawane unieszkodliwianiu w danym typie urządzenia lub instalacji - jeżeli pojemniki lub worki są stosowane w trakcie tego procesu;
3)
przestrzeganie instrukcji obsługi urządzenia i instalacji służących do prowadzenia tego procesu, z uwzględnieniem wymagań dotyczących przeglądu technicznego.
3. 
Monitoring procesów D9 i D10:
1)
prowadzi się dla parametrów określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1:
a)
w sposób ciągły za pomocą automatycznego rejestratora parametrów danego procesu, pozwalającego na odczyt tych parametrów za okres co najmniej 3 miesięcy,
b)
według wskazań przewidzianych przez producenta urządzenia lub instalacji zastosowanych do danego procesu unieszkodliwiania;
2)
dokumentuje się za pomocą graficznego lub komputerowego systemu do rejestracji parametrów danego procesu.
§  5. 
1. 
Badania odpadów powstałych w wyniku unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych w procesie D10 wykonuje się bezpośrednio po:
1)
pierwszym uruchomieniu instalacji lub urządzenia służących do prowadzenia procesu D10;
2)
każdym uruchomieniu związanym ze wznowieniem eksploatacji instalacji lub urządzenia służących do prowadzenia procesu D10 spowodowanym ich awarią lub innym zakłóceniem pracy, w którego wyniku nie zostały zachowane prawidłowe parametry przebiegu procesu.
2. 
Badania, o których mowa w ust. 1, wykonuje się w akredytowanych laboratoriach w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r. poz. 514 i 925).
3. 
Metodyka badań, o których mowa w ust. 1, jest zgodna z wymaganiami dotyczącymi kryteriów uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

DOPUSZCZALNE SPOSOBY UNIESZKODLIWIANIA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODPADÓW MEDYCZNYCH I ODPADÓW WETERYNARYJNYCH, NIEPOSIADAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI ZAKAŹNYCH

Lp. Kod1) Rodzaje odpadów medycznych i odpadów weterynaryj nych Sposoby unieszkodliwiania2)
1 2 3 4
18 01 - Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
1 18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) 1
2 18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) 1, 2, 3
3 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne 13), 2
4 18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 1, 2
5 18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 1
6 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 1
7 ex18 01 10*4) Odpady amalgamatu dentystycznego (z wyłączeniem odpadów o właściwościach zakaźnych) 2
8 18 01 81 Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80 2, 3
18 02 - Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
9 18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) 1
10 18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 1, 2, 3
11 18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawi eraj ące sub stancj e ni eb ezpi eczne 13), 2
12 18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 1, 2
13 18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 1
14 18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07 1
Objaśnienia:

1) Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.).

2) Dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych, oznaczono w tabeli jako:

1 - przekształcanie termiczne na lądzie ("proces D10"),

2 - obróbka fizyczno-chemiczna z wyłączeniem autoklawowania, dezynfekcji termicznej, działania mikrofalami, jeżeli technika zastosowana w tej obróbce zapewnia bezpieczne dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi unieszkodliwianie odpadów ("proces D9"),

3 - składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ("proces D5").

3) Z wyłączeniem odpadów zawierających rtęć.

4) Kod poprzedzony literami "ex" obejmuje wyłącznie odpady określone w kolumnie trzeciej tabeli, wyodrębnione z rodzaju odpadu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARUNKI PROWADZENIA PROCESU D10 I WARUNKI MAGAZYNOWANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH I ODPADÓW WETERYNARYJNYCH, W TYM ZAKAŹNYCH ODPADÓW MEDYCZNYCH I ZAKAŹNYCH ODPADÓW WETERYNARYJNYCH

1. Proces D10 odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych, prowadzi się w taki sposób, aby:

1) w spalarni odpadów temperatura gazów spalinowych, zmierzona blisko ściany wewnętrznej komory spalania lub w innym reprezentatywnym miejscu komory spalania wynikającym ze specyfiki technicznej spalarni odpadów, po ostatnim doprowadzeniu powietrza, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach, została podniesiona w kontrolowany i jednorodny sposób oraz była utrzymywana przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie niższym niż:

a) 1100°C - dla odpadów niebezpiecznych zawierających powyżej 1% związków chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor oraz odpadów medycznych i weterynaryjnych o kodach 18 01 08* i 18 02 07* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

b) 850°C - dla odpadów innych niż wskazane w lit. a;

2) we współspalarni odpadów temperatura gazów spalinowych, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach, została podniesiona w kontrolowany i jednorodny sposób oraz była utrzymywana przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie niższym niż:

a) 1100°C - dla odpadów niebezpiecznych zawierających powyżej 1% związków chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor oraz odpadów medycznych i weterynaryjnych o kodach 18 01 08* i 18 02 07* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

b) 850°C - dla odpadów innych niż wskazane w lit. a.

2. Proces D10 zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych prowadzi się w spalarni odpadów niebezpiecznych w taki sposób, aby temperatura gazów spalinowych, zmierzona blisko ściany wewnętrznej komory spalania lub w innym reprezentatywnym miejscu komory spalania wynikającym ze specyfiki technicznej spalarni odpadów, po ostatnim doprowadzeniu powietrza, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach, została podniesiona w kontrolowany i jednorodny sposób oraz była utrzymywana przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie niższym niż 1100°C.

3. Proces D10 w spalarni odpadów prowadzi się w taki sposób, aby całkowita zawartość węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych była niższa niż 3% lub ich strata przy prażeniu była niższa niż 5% suchej masy materiału.

4. Jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia wartości, o których mowa w ust. 3, przeprowadza się wstępną obróbkę odpadów, z wyjątkiem zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

5. Spalarnie odpadów i współspalarnie odpadów do prowadzenia procesu D10 wyposaża się:

1) w przypadku spalarni odpadów - w co najmniej jeden palnik pomocniczy w każdej komorze spalania odpadów:

a) włączający się automatycznie, jeżeli temperatura gazów spalinowych po ostatnim doprowadzeniu powietrza spadnie poniżej temperatury, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2,

b) używany także w czasie rozruchu i wyłączenia spalarni odpadów w celu utrzymania temperatury, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, przez cały czas wykonywania tych operacji i tak długo, jak niespalone odpady znajdują się w komorze spalania,

c) do którego nie podaje się paliw mogących spowodować wyższe emisje niż powstające w wyniku spalania oleju napędowego, gazu płynnego lub gazu ziemnego;

2) w automatyczny system podawania odpadów, zapobiegający podawaniu odpadów w następujących sytuacjach:

a) podczas rozruchu spalarni odpadów i współspalarni odpadów - do czasu osiągnięcia wymaganej temperatury,

b) podczas procesu D10 - w razie nieosiągnięcia wymaganej temperatury,

c) w przypadku gdy ciągłe pomiary pokazują, że jakakolwiek dopuszczalna wielkość emisji została przekroczona z powodu zakłóceń lub awarii urządzeń ochronnych ograniczających emisję do powietrza;

3) w urządzenia techniczne służące do:

a) odzysku energii powstającej w procesie, jeżeli taki odzysk energii jest wykonalny,

b) ochrony przed zanieczyszczeniami gleby i ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, a w szczególności w uszczelnione i nieprzepuszczalne podłoże z systemem do gromadzenia ewentualnych odcieków, o pojemności zapewniającej możliwość badania i oczyszczania odcieków przed ich odprowadzeniem,

c) odprowadzania gazów spalinowych z procesu D10 do powietrza, a także w urządzenia ochronne ograniczające emisję do powietrza, gwarantujące dotrzymanie standardów emisyjnych,

d) magazynowania odpadów powstałych w wyniku procesu;

4) w graficzny lub komputerowy system służący do rejestracji podstawowych parametrów procesów charakterystycznych dla typu urządzenia lub instalacji.

6. Zakaźne odpady medyczne i zakaźne odpady weterynaryjne umieszcza się bezpośrednio w piecu, bez wcześniejszego mieszania z innymi rodzajami odpadów, w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi z odpadami innych rodzajów.

7. Ciepło wytwarzane przez spalarnie odpadów lub współspalarnie odpadów jest odzyskiwane w zakresie, w jakim jest to wykonalne, przez produkcję ciepła, wytwarzanie pary technologicznej lub energii elektrycznej.

8. Czas przebywania gazów spalinowych w wymaganej temperaturze oraz zawartość tlenu w gazach spalinowych podlegają weryfikacji podczas rozruchu i po każdej modernizacji spalarni odpadów i współspalarni odpadów.

9. Do prowadzenia wymaganych pomiarów stosuje się urządzenia techniczne do ciągłego pomiaru parametrów procesu D10, które poddaje się corocznym przeglądom technicznym oraz nie rzadziej niż raz na 3 lata - kalibracji.

10. W przypadku awarii spalarni odpadów i współspalarni odpadów ogranicza się ich eksploatację lub zaprzestaje się jej tak szybko, jak jest to możliwe, do czasu przywrócenia normalnej eksploatacji.

11. Proces D10 nie może być kontynuowany przez okres przekraczający cztery godziny, w przypadku gdy są przekraczane standardy emisyjne.

12. Łączny czas eksploatacji spalarni odpadów lub współspalarni odpadów w warunkach, o których mowa w ust. 11, nie może przekraczać 60 godzin w roku kalendarzowym - dla każdej linii technologicznej spalarni odpadów lub współspalarni odpadów wyposażonej w odrębne urządzenia ochronne ograniczające emisję do powietrza.

13. W przypadku wystąpienia zakłóceń w procesie D10, w tym w pracy urządzeń ochronnych ograniczających emisję do powietrza, powodujących przekraczanie standardów emisyjnych:

1) natychmiast wstrzymuje się podawanie odpadów do spalarni odpadów lub współspalarni odpadów, a jeżeli przekraczanie standardów emisyjnych utrzymuje się, nie później niż w czwartej godzinie trwania zakłóceń, rozpoczyna się procedurę zatrzymywania spalarni odpadów lub współspalarni odpadów w trybie przewidzianym w ich instrukcjach obsługi;

2) po przekroczeniu rocznego limitu czasu określonego w ust. 12 - natychmiast wstrzymuje się podawanie odpadów do spalarni odpadów lub współspalarni odpadów oraz jednocześnie rozpoczyna się procedurę zatrzymywania spalarni odpadów lub współspalarni odpadów w trybie przewidzianym w ich instrukcjach obsługi.

14. W przypadku spadku temperatury poniżej wymaganej wysokości temperatury natychmiast wstrzymuje się podawanie odpadów do spalarni odpadów lub współspalarni odpadów.

15. Proces D10 prowadzi się w taki sposób, aby zminimalizować ilość i szkodliwość odpadów powstałych w jego wyniku.

16. Odpady powstałe w wyniku procesu D10 poddaje się odzyskowi, a w razie braku takiej możliwości - unieszkodliwia się, ze szczególnym uwzględnieniem unieszkodliwienia frakcji metali ciężkich.

17. Odpady powstałe w wyniku procesu D10 magazynuje się i transportuje w sposób uniemożliwiający ich rozprzestrzenianie się w środowisku.

18. Przed skierowaniem odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych do procesu D10 magazynuje się je odpowiednio do ich właściwości w sposób zapobiegający ich rozprzestrzenianiu i niekorzystnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, w szczególności zapewniając gromadzenie, badanie i oczyszczanie ewentualnych odcieków przed ich odprowadzeniem.

19. Czas magazynowania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych nie może przekraczać 48 godzin w temperaturze do 10°C.

20. W przypadku awarii spalarni odpadów niebezpiecznych dopuszcza się magazynowanie odpadów w temperaturze do 10°C tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości oraz warunki, w jakich są przechowywane, ale nie dłużej niż 30 dni od dnia wystąpienia awarii spalarni odpadów. Zakazuje się przyjmowania następnych partii zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych do spalania aż do czasu usunięcia awarii.

21. Odpady medyczne i odpady weterynaryjne są magazynowane w oznakowanych, szczelnych, sztywnych i zamykanych kontenerach lub pojemnikach, odpornych na działanie substancji zawartych w tych odpadach, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie, przystosowanych do właściwości chemicznych i stanu skupienia magazynowanych odpadów.

22. Miejsce magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych oraz odpadów powstałych w wyniku procesu D10:

1) służy wyłącznie magazynowaniu tych odpadów;

2) ma niezależne wejście gwarantujące swobodne przemieszczanie pojemników z tymi odpadami do i z miejsca magazynowania tych odpadów;

3) ma zabezpieczenia techniczne przed rozprzestrzenianiem się magazynowanych odpadów, w tym ewentualnych odcieków, w szczególności uszczelnione i nieprzepuszczalne podłoże z systemem do gromadzenia ewentualnych odcieków, o odpowiedniej pojemności zapewniającej możliwość badania i oczyszczania odcieków przed ich odprowadzeniem;

4) jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;

5) jest zabezpieczone przed dostępem zwierząt, w tym owadów, gryzoni i ptaków;

6) ma utwardzone dojazdy lub dojścia umożliwiające transport tych odpadów;

7) ma zapewnioną temperaturę umożliwiającą bezpieczne dla ludzi i środowiska magazynowanie odpadów.

23. Miejsce magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych, w tym odpadów powstałych w wyniku procesu D10, jest zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych i ma co najmniej:

1) uszczelnione i nieprzepuszczalne podłoże z systemem do gromadzenia ewentualnych odcieków, o pojemności zapewniającej możliwość badania i oczyszczania odcieków przed ich odprowadzeniem;

2) zadaszenie;

3) kontenery lub pojemniki, o których mowa w ust. 21.

24. Zakaźne odpady medyczne i zakaźne odpady weterynaryjne magazynuje się odrębnie od odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych, i odrębnie od odpadów powstałych po przeprowadzeniu procesu D10 w:

1) specjalnie do tego przeznaczonych urządzeniach chłodniczych, wykonanych z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję, wyposażonych w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz urządzenia, lub

2) pomieszczeniach zamkniętych mających co najmniej:

a) ściany i podłogę wykonane z materiałów gładkich, zmywalnych i umożliwiających ich dezynfekcję,

b) systemy do - odpowiednio - odprowadzania lub gromadzenia ścieków i odcieków, w szczególności zapewniające gromadzenie, badanie i oczyszczanie ewentualnych ścieków i odcieków przed ich odprowadzeniem,

c) system wentylacyjny,

d) urządzenia zapewniające utrzymanie temperatury poniżej 10°C,

e) termometr do pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczenia.

25. Przy miejscu magazynowania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych w przedsionku, jeżeli jest, a jeżeli go nie ma - w innym miejscu, zapewnia się umywalkę z baterią bezdotykową, z bieżącą zimną i ciepłą wodą, zainstalowaną w sposób umożliwiający co najmniej umycie rąk bezpośrednio po opuszczeniu miejsca magazynowania, wyposażoną w dozowniki z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz w ręczniki jednorazowego użytku, oraz wydzielone odrębne miejsca do przechowywania czystych i zbierania brudnych ochraniaczy dla osób przebywających w miejscu magazynowania.

26. Miejsce magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, w tym odpadów powstałych w wyniku procesu D10, utrzymuje się na bieżąco w porządku i czystości, a urządzenia i pomieszczenia na zakaźne odpady medyczne i zakaźne odpady weterynaryjne dodatkowo myje się i dezynfekuje według opracowanych procedur utrzymania czystości, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WARUNKI PROWADZENIA PROCESU D9 ORAZ WARUNKI MAGAZYNOWANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH I ODPADÓW WETERYNARYJNYCH, NIEPOSIADAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI ZAKAŹNYCH

1. Proces D9 prowadzi się w specjalnie przeznaczonych do tego urządzeniach lub instalacjach:

1) zgodnie z zaleceniami producenta tych urządzeń i instalacji;

2) wyłącznie przy wymaganych parametrach procesu D9;

3) w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla środowiska;

4) w sposób zapewniający poziom unieszkodliwiania gwarantujący spełnienie kryteriów lub uzyskanie takich właściwości, które pozwolą, aby odpad powstały w wyniku procesu D9 mógł zostać poddany innym procesom przetwarzania;

5) w sposób zapewniający minimalizację ilości i szkodliwości odpadów powstałych w wyniku procesu D9.

2. Proces D9 prowadzi się z użyciem urządzeń lub instalacji wyposażonych w:

1) rezerwowy system służący do unieszkodliwiania odpadów na wypadek awarii głównych urządzeń lub instalacji;

2) urządzenia techniczne służące do gromadzenia odpadów powstałych w wyniku procesu D9, jeżeli takie powstają;

3) urządzenia techniczne służące do ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza, gleby i ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

4) urządzenia służące do ciągłego pomiaru parametrów procesu D9;

5) graficzny lub komputerowy system służący do rejestracji podstawowych parametrów procesu charakterystycznych dla typu urządzenia lub instalacji;

6) urządzenia techniczne służące do odzysku ciepła wytworzonego w procesie D9, jeżeli taki odzysk jest wykonalny, przez produkcję ciepła, wytwarzanie pary technologicznej lub energii elektrycznej;

7) urządzenia techniczne służące do gromadzenia odpadów powstałych w wyniku procesu D9 oraz w stosownych przypadkach - do ich recyklingu.

3. W przypadku niezachowania parametrów procesu D9 unieszkodliwianie partii odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych, w procesie D9 należy powtórzyć.

4. Miejsce magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych, oraz odpadów powstałych w wyniku procesu D9 spełnia warunki określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia w zakresie swojej regulacji wdrażają postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 19.06.2012, str. 25).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. poz. 1819), które zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579, z 2020 r. poz. 568, 695, 875 i 2361 oraz z 2021 r. poz. 2151) utraciło moc z dniem 7 września 2021 r.

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.2245

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Unieszkodliwianie oraz magazynowanie odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych.
Data aktu: 26/11/2021
Data ogłoszenia: 06/12/2021
Data wejścia w życie: 21/12/2021