Tryb przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokość tego dodatku.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 5 lipca 2002 r.
w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku.

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne jest przyznawany miesięczny dodatek specjalny do wynagrodzenia, zwany dalej "dodatkiem specjalnym".
§  2. 
Dodatek specjalny jest przyznawany za czynności kontrolne wykonywane przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, w celu ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, obejmujące:
1)
opracowywanie planów kontroli,
2)
przeprowadzanie kontroli, w tym:
a)
dokonywanie - przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - kontroli terenów przeznaczonych na lokalizację obiektów budowlanych, a także kontroli przy zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
b)
kontrolę obiektów budowlanych w trakcie budowy,
c)
uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektów budowlanych,
d)
czynności związane z uzgadnianiem dokumentacji projektowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych,
e)
pobieranie próbek do badań laboratoryjnych oraz przeprowadzanie badań i analiz laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych,
f)
dokonywanie ocen i analiz epidemiologicznych w ogniskach zachorowania na choroby zakaźne,
3)
opracowywanie dokumentacji z dokonanych czynności związanych z przeprowadzoną kontrolą,
4)
wizytacje związane z nadzorowaniem i monitorowaniem przebiegu programów i działań oświatowo-zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia.
§  3. 
Dodatek specjalny przyznaje:
1)
Główny Inspektor Sanitarny - państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu i zastępcy państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu i zastępcy państwowego granicznego inspektora sanitarnego;
2)
państwowy wojewódzki inspektor sanitarny - państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu i zastępcy państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;
3)
państwowy wojewódzki, państwowy powiatowy i państwowy graniczny inspektor sanitarny - pracownikom odpowiednio wojewódzkiej, powiatowej i granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
§  4. 
1. 
Dodatek specjalny jest przyznawany pracownikowi z dniem powierzenia mu obowiązków związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w § 2.
2. 
Dodatek specjalny jest przyznawany w wysokości do 25% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
3. 
W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dodatek specjalny za czynności kontrolne w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych może być przyznany w wysokości do 75% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
§  5. 
1. 
Do dnia 31 grudnia 2002 r. państwowy wojewódzki inspektor sanitarny przyznaje dodatek specjalny państwowemu portowemu inspektorowi sanitarnemu oraz zastępcy państwowego portowego inspektora sanitarnego na wniosek państwowego portowego inspektora sanitarnego.
2. 
W terminie określonym w ust. 1 państwowy portowy inspektor sanitarny przyznaje dodatek specjalny pracownikom portowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
§  6. 
Za czynności kontrolne wykonywane od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia przyznaje się dodatek specjalny w trybie i w wysokości określonej przepisami rozporządzenia.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 3 pkt 2 i 3, w części dotyczącej państwowego granicznego inspektora sanitarnego, zastępcy państwowego granicznego inspektora sanitarnego oraz pracowników granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2021.932).

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.2243 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Tryb przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokość tego dodatku.
Data aktu: 05/07/2002
Data ogłoszenia: 06/12/2021
Data wejścia w życie: 01/08/2002, 01/01/2003