Wysokość i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej pszczół i stad zwierząt futerkowych przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 16 listopada 2021 r.
w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej pszczół i stad zwierząt futerkowych przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wysokość opłaty pobieranej przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt za prowadzenie oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej pszczół i stad zwierząt futerkowych określa załącznik do rozporządzenia.
2. 
Opłatę, o której mowa w ust. 1, uiszcza się na rachunek bankowy Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.
§  2. 
W przypadku upoważnienia przez ministra właściwego do spraw rolnictwa związków hodowców lub innych podmiotów do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej pszczół i stad zwierząt futerkowych w trakcie trwania roku kalendarzowego, opłata, o której mowa w § 1, jest pobierana proporcjonalnie do okresu prowadzenia tych ocen.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ OPŁATY POBIERANEJ PRZEZ KRAJOWE CENTRUM HODOWLI ZWIERZĄT ZA PROWADZENIE OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ LUB OCENY GENETYCZNEJ PSZCZÓŁ

I STAD ZWIERZĄT FUTERKOWYCH
1.
Wysokość opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej pszczół wynosi rocznie za jedną matkę pszczelą w pasiece, w której jest realizowany program hodowlany - 150,00 zł.
2.
Wysokość opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej stad zwierząt futerkowych wynosi rocznie za jedną samicę:
1)
lisów, jenotów, norek amerykańskich, tchórzy, nutrii i szynszyli - 8,00 zł;
2)
królików - 12,60 zł.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej pszczół i stad zwierząt futerkowych (Dz. U. poz. 1877 oraz z 2008 r. poz. 1365), które zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.2241

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wysokość i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej pszczół i stad zwierząt futerkowych przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.
Data aktu: 16/11/2021
Data ogłoszenia: 03/12/2021
Data wejścia w życie: 01/01/2022