Badania lekarskie i psychologiczne osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną

Na podstawie art. 15l ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zakres i formę prowadzenia szkoleń pozwalających na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 3 i art. 15c ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, zwanej dalej "ustawą";
2)
jednostki uprawnione do prowadzenia szkoleń, o których mowa w pkt 1;
3)
sposób oceny stanu narządu wzroku;
4)
wzory:
a)
orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 15f ust. 1 i art. 15h ust. 7 ustawy,
b)
karty badania lekarskiego, o której mowa w art. 15f ust. 3 ustawy,
c)
orzeczenia psychologicznego, o którym mowa w art. 15g ust. 1 i art. 15h ust. 7 ustawy,
d)
zaświadczenia o wpisie do rejestru lekarzy upoważnionych i zaświadczenia o wpisie do rejestru psychologów upoważnionych.
§  2. 
1. 
Szkolenie pozwalające na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 3 ustawy, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w wymiarze łącznym co najmniej 42 godzin, w zakresie:
1)
wybranych przepisów o broni i amunicji;
2)
wybranych informacji o broni;
3)
zasad orzecznictwa lekarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących orzekania o zakresie sprawności psychofizycznej do dysponowania bronią;
4)
metodyki badań układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, stanu narządu słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu;
5)
problematyki alkoholizmu i uzależnień od substancji psychoaktywnych;
6)
sposobu dokumentowania badań.
2. 
Szkolenie pozwalające na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, o których mowa w art. 15c ust. 1 pkt 3 ustawy, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w wymiarze łącznym co najmniej 60 godzin, w zakresie:
1)
wybranych przepisów o broni i amunicji;
2)
wybranych informacji o broni;
3)
zasad orzecznictwa psychologicznego w zakresie sprawności psychologicznej do dysponowania bronią;
4)
metodyki badań, właściwej do oceny poziomu rozwoju intelektualnego, osobowości i dojrzałości społecznej;
5)
problematyki alkoholizmu i uzależnień od substancji psychoaktywnych.
§  3. 
1. 
Jednostkami uprawnionymi do prowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, są:
1)
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi;
2)
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie;
3)
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.
2. 
Jednostkami uprawnionymi do prowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 2, są:
1)
Polskie Towarzystwo Psychologiczne;
2)
Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce.
§  4. 
Sposób oceny stanu narządu wzroku jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  5. 
Wzór karty badania lekarskiego, o której mowa w art. 15f ust. 3 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  6. 
Wzór orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 15f ust. 1 i art. 15h ust. 7 ustawy, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  7. 
Wzór orzeczenia psychologicznego, o którym mowa w art. 15g ust. 1 i art. 15h ust. 7 ustawy, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  8. 
Wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru lekarzy upoważnionych jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§  9. 
Wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru psychologów upoważnionych jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
§  10. 
1. 
Karty badania lekarskiego sporządzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz. U. poz. 2210) uznaje się za sporządzone zgodnie z wymaganiami niniejszego rozporządzenia i mogą stanowić podstawę wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu.
2. 
Orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną uznaje się za wydane zgodnie z wymaganiami niniejszego rozporządzenia i mogą być wykorzystywane.
§  11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPOSÓB OCENY STANU NARZĄDU WZROKU

Lp. Zakres oceny Opis oceny
1 Ostrość Oka lepiej widzącego - nie mniej niż 0,8

Oka gorzej widzącego - nie mniej niż 0,5

2 Korekcja Bez ograniczeń: okularowa, soczewkami kontaktowymi, wewnątrzgałkowymi, pod warunkiem dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji; dopuszczalna korekcja w granicach: ±8,0 D
3 Rozpoznawanie barwy Prawidłowe rozpoznawanie barwy czerwonej, zielonej i żółtej
4 Pole widzenia Prawidłowe (ocena za pomocą perymetru)
5 Widzenie obuoczne Prawidłowe
6 Widzenie zmierzchowe Prawidłowe

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ORZECZENIE LEKARSKIE nr ...../.....(rok)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WZÓR

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE nr ...../.....(rok)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE nr ......../.......... (rok) o wpisie do rejestru lekarzy upoważnionych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE nr .........../..........(rok) o wpisie do rejestru psychologów upoważnionych

wzór

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz. U. poz. 2210), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2019 r. zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244).

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.2178 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Badania lekarskie i psychologiczne osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.
Data aktu: 07/08/2019
Data ogłoszenia: 30/11/2021
Data wejścia w życie: 21/08/2019