Ramowe plany nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Na podstawie art. 47 ust. 1a i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Określa się ramowe plany nauczania dla publicznych szkół i placówek artystycznych:
1)
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
szkoły muzycznej I stopnia - stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia - stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
szkoły muzycznej II stopnia - stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
liceum sztuk plastycznych - stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
ogólnokształcącej szkoły baletowej - stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
szkoły sztuki tańca - stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
szkoły sztuki cyrkowej - stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
policealnej szkoły muzycznej - stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10)
policealnej szkoły plastycznej - stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11)
ogniska artystycznego - stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia.
2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o podstawie programowej kształcenia ogólnego, należy przez to rozumieć odpowiednio podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z 2018 r. poz. 1679 oraz z 2021 r. poz. 1533) albo w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467, z 2020 r. poz. 1248 oraz z 2021 r. poz. 1537).
§  2. 
1. 
Ramowy plan nauczania określa:
1)
tygodniowy, a w przypadku policealnej szkoły artystycznej - semestralny, wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2)
tygodniowy wymiar godzin zajęć z wychowawcą, w szczególności zajęć dotyczących istotnych problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska - w przypadku szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne;
3)
inne zajęcia edukacyjne;
4)
tygodniowy, a w przypadku policealnej szkoły artystycznej - semestralny, wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły i ich przeznaczenie.
2. 
Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wynosi 2 godziny na ucznia.
§  3. 
1. 
Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, ustala dla poszczególnych klas tygodniowy, a w przypadku policealnej szkoły artystycznej - semestralny, rozkład zajęć, w którym określa dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym wymiar godzin odpowiednio:
1)
poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą;
2)
poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych;
3)
innych zajęć edukacyjnych artystycznych;
4)
dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone;
5)
godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych w szczególności na:
a)
zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym zajęć prowadzonych indywidualnie z uczniami wybitnie uzdolnionymi osiągającymi znaczące sukcesy artystyczne,
b)
zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów.
2. 
W tygodniowym, a w przypadku policealnej szkoły artystycznej - semestralnym, rozkładzie zajęć szkoły artystycznej uwzględnia się zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne również wymiar godzin:
1)
zajęć religii lub etyki zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;
2)
zajęć wychowania do życia w rodzinie zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
3. 
W tygodniowym, a w przypadku policealnej szkoły artystycznej - semestralnym, rozkładzie zajęć dopuszcza się wprowadzenie innej niż w systemie lekcyjno-klasowym organizacji zajęć edukacyjnych, w szczególności w formie plenerów artystycznych, zielonych szkół, obozów naukowych lub artystycznych, realizacji spektakli, przedstawień, koncertów i wystaw, jeżeli ich łączny czas realizacji nie przekroczy 5 tygodni w roku szkolnym i zostanie zagwarantowane co najmniej 30 tygodni nauki w roku szkolnym.
4. 
Zajęcia w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są organizowane, zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
§  4. 
1. 
Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki:
1)
w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej:
a)
o jeden rok - na I etapie edukacyjnym,
b)
o dwa lata - na II etapie edukacyjnym;
2)
w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego - o jeden rok;
3)
w szkole artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne - o jeden rok.
2. 
Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:
1)
opinii zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, oraz
2)
zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
3. 
Decyzję, o której mowa w ust. 2, podejmuje się:
1)
w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej:
a)
na I etapie edukacyjnym - nie później niż do końca roku szkolnego w klasie odpowiadającej klasie III szkoły podstawowej,
b)
na II etapie edukacyjnym - nie później niż do końca roku szkolnego w klasie odpowiadającej klasie VIII szkoły podstawowej;
2)
w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego - nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki;
3)
w przypadku szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne - nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.
§  5. 
1. 
W szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne podział na grupy jest obowiązkowy na:
1)
obowiązkowych zajęciach z informatyki - w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
2)
nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.
2. 
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z języków obcych są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących do 24 uczniów, z tym że przy podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego.
3. 
W szkole liczącej nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach, w tym w grupach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 5 uczniów.
4. 
Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych, międzyklasowych, a w zespołach szkół - także międzyszkolnych, w zależności od realizowanej formy tych zajęć. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
§  6. 
W uzasadnionych przypadkach, z wyłączeniem klas albo semestrów programowo najniższych, na wniosek dyrektora szkoły artystycznej, specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć w grupach o liczebności innej niż określona w załącznikach do rozporządzenia.
§  7. 
Uczeń ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia realizujący specjalność instrumentalistyka, rytmika lub lutnictwo może po ukończeniu klasy II zmienić dotychczas realizowaną specjalność na specjalność instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka lub wokalistyka jazzowa. W takim przypadku, począwszy od klasy III, uczeń realizuje zajęcia edukacyjne artystyczne określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia odpowiednio w tabeli 3, 6 lub 7.
§  8. 
1. 
Ramowy plan nauczania dla ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz ramowy plan nauczania dla ogólnokształcącej szkoły baletowej, określony odpowiednio w załączniku nr 3 i 6 do rozporządzenia, w zakresie dotyczącym ustalania przez dyrektora szkoły jednego przedmiotu spośród przedmiotów: filozofia, plastyka oraz język łaciński i kultura antyczna stosuje się począwszy od roku szkolnego 2020/2021. W roku szkolnym 2019/2020 dyrektor szkoły ustali jeden przedmiot spośród przedmiotów: filozofia i plastyka.
2. 
Ramowy plan nauczania dla liceum sztuk plastycznych, określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, w zakresie dotyczącym ustalania przez dyrektora szkoły jednego przedmiotu spośród przedmiotów: filozofia, muzyka oraz język łaciński i kultura antyczna stosuje się począwszy od roku szkolnego 2020/2021. W roku szkolnym 2019/2020 dyrektor szkoły ustali jeden przedmiot spośród przedmiotów: filozofia i muzyka.
§  9. 
1. 
Począwszy od roku szkolnego 2019/2020 ramowe plany nauczania określone w rozporządzeniu stosuje się we wszystkich klasach albo semestrach publicznych szkół artystycznych oraz we wszystkich latach nauki w publicznych placówkach artystycznych.
2. 
W ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia ramowy plan nauczania określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 1408) stosuje się:
1)
w roku szkolnym 2019/2020 w klasach IV-VI;
2)
w roku szkolnym 2020/2021 w klasach V i VI;
3)
w roku szkolnym 2021/2022 w klasie VI.
3. 
W ogólnokształcącej szkole baletowej ramowy plan nauczania określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych stosuje się:
1)
w roku szkolnym 2019/2020 w klasach VII-IX;
2)
w roku szkolnym 2020/2021 w klasach VIII i IX;
3)
w roku szkolnym 2021/2022 w klasie IX.
4. 
W szkole sztuki cyrkowej ramowy plan nauczania określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 1763 oraz z 2018 r. poz. 1161) stosuje się:
1)
w roku szkolnym 2019/2020 w klasach II i III;
2)
w roku szkolnym 2020/2021 w klasie III.
§  10. 
Klasy dotychczasowego liceum plastycznego prowadzone w liceum sztuk plastycznych stosują ramowe plany nauczania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, do czasu zakończenia kształcenia w tych klasach.
§  11. 
1. 
Dotychczasowe ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych stosują ramowe plany nauczania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, do czasu wygaśnięcia kształcenia w tych szkołach, o którym mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 1125 oraz z 2018 r. poz. 2485).
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do klas dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, o których mowa w § 9a ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, do czasu zakończenia kształcenia w tych klasach.
§  12. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA

ZAŁĄCZNIK Nr  4

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA

ZAŁĄCZNIK Nr  5

RAMOWY PLAN NAUCZANIA LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  6

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  7

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY SZTUKI TAŃCA

ZAŁĄCZNIK Nr  8

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY SZTUKI CYRKOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  9

RAMOWY PLAN NAUCZANIA POLICEALNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  10

RAMOWY PLAN NAUCZANIA POLICEALNEJ SZKOŁY PLASTYCZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  11

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGNISKA ARTYSTYCZNEGO

1 Obecnie działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kieruje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 1763 oraz z 2018 r. poz. 1161), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534).

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022