Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 22 listopada 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182, 904 i 1603) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 80 i 2399) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
w ust. 1 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) przedsiębiorcy, jeżeli wykonywany przez nich rodzaj działalności ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności jest związany z operacją realizowaną przez grupę operacyjną,",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Pomoc przyznaje się grupie operacyjnej, jeżeli co najmniej jeden z podmiotów wchodzących w skład tej grupy jest rolnikiem, a w przypadku grupy operacyjnej realizującej operację, w której występują koszty badań, o których mowa w art. 61 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, obejmujących wyłącznie badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 tej ustawy, zwanych dalej "badaniami" - również podmiotem należącym do kategorii, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c.";

2)
w § 4 w ust. 2 w pkt 3 liczbę "2022" zastępuje się liczbą "2024";
3)
w § 5 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) badań,";

4)
w § 5b w ust. 1:
a)
w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "pkt 1 i" dodaje się wyrazy "ust. 1a oraz",
b)
w pkt 4 liczbę "2022" zastępuje się liczbą "2024";
5)
w § 6:
a)
w ust. 1 liczbę "11 000 000" zastępuje się liczbą "12 000 000",
b)
w ust. 1b:
we wprowadzeniu do wyliczenia liczbę "5 500 000" zastępuje się liczbą "6 000 000",
w pkt 1 liczbę "5 000 000" zastępuje się liczbą "5 500 000",
c)
w ust. 2 w:
pkt 2 liczbę "90" zastępuje się liczbą "100",
pkt 3 liczbę "50" zastępuje się liczbą "70",
d)
w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) koszty badań i związane z nimi koszty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6, uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej łącznie 50% kwoty pomocy na daną operację.";

6)
w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy zawiera wskazanie dnia rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy i określenie przedmiotu operacji, a także może zawierać określenie zakresu tematycznego operacji.";

7)
w § 9:
a)
uchyla się ust. 1a,
b)
po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:

"1b. Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320).

1c. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.";

8)
w § 10:
a)
w ust. 3 w pkt 14 w lit. b po literze "A" dodaje się przecinek i wyrazy "B+",
b)
w ust. 3a w zdaniu drugim wyrazy "ust. 1a i 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1b-2",
c)
w ust. 3e w zdaniu drugim wyrazy "ust. 1a i 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1b-2",
d)
po ust. 3e dodaje się ust. 3f w brzmieniu:

"3f. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, o której mowa w § 5b ust. 1, nie złożył do dnia zawarcia umowy dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 5b ust. 1 pkt 1, których nie posiadał w dniu złożenia wniosku o jej przyznanie, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.";

9)
w § 12 w ust. 2:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w skład grupy operacyjnej wchodzi co najmniej jeden z podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c, który:

a) wykonuje działalność naukową w dyscyplinie naukowej niezbędnej do realizacji operacji - 2 punkty,

b) wykonuje działalność naukową w dyscyplinie naukowej niezbędnej do realizacji operacji oraz posiada kategorię naukową A+, A, B+ albo B - 4 punkty;",

b)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) realizacja operacji:

a) dotyczy:

– 2 zakresów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 - 2 punkty,

– powyżej 2 zakresów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 - 3 punkty,

– zakresu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. e - 1 punkt,

b) ma charakter badawczo-rozwojowy, a przyjęta metodologia badawcza jest adekwatna do rozwiązywanego problemu - 3 punkty,

c) będzie zakończona opracowaniem rozwiązania cyfrowego z możliwością zastosowania go przez rolnika - 3 punkty;";

10)
w § 19 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "ust. 1a i 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1b-2";
11)
w § 21 liczbę "2022" zastępuje się liczbą "2024".
§  2. 
Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawarciem umowy o przyznaniu pomocy, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyłączeniem § 4 ust. 2 pkt 3 oraz § 5b ust. 1 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3. 
Do terminów realizacji operacji, na które została przyznana pomoc finansowa w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz do wypłaty środków finansowych przyznanych z tytułu tej pomocy, na podstawie umów o jej przyznaniu, które zostały zawarte w związku z postępowaniami w sprawach o przyznanie tej pomocy, wszczętymi w terminach składania wniosków o przyznanie tej pomocy, które rozpoczęły bieg przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

Zmiany w prawie

Czarnek: Czwarta fala na razie nie zmusza do zamknięcia szkół

Blisko 90 procent dzieci uczy się w trybie stacjonarnym. Nie ma teraz planów zmiany przepisów funkcjonowania szkół podczas pandemii – powiedział w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Polskim Radiu Łódź, odpowiadając na pytanie o ponowne wprowadzenie nauczania zdalnego.

Monika Sewastianowicz 03.12.2021
Automatyczna myjnia nie będzie musiała mieć kasy fiskalnej z drukarką

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych. Wynika z niego, że kasy stosowane w ewidencji automatycznej sprzedaży np. w myjni samochodowej nie będą musiały mieć drukarki. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 02.12.2021
Ustawa o większym zaangażowaniu Polski w Eurokorpus podpisana

Prezydent podpisał ustawę pozwalającą na ratyfikację traktatu o Eurokorpusie, co jest konieczne, by Polska z państwa stowarzyszonego stała się pełnoprawnym członkiem tej wielonarodowej organizacji wojskowej. Obecnie Polskę reprezentuje 69 żołnierzy, po uzyskaniu statusu państwa ramowego będzie to 120 stanowisk w strukturach dowództwa Eurokorpusu oraz 10 w zabezpieczającym je elemencie wsparcia.

Krzysztof Sobczak 01.12.2021
Stan wyjątkowy wprowadzany bocznymi drzwiami i na większym obszarze

We wtorek w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, która da ministrowi spraw wewnętrznych możliwość wprowadzania rozwiązań stanu wyjątkowego kuchennymi drzwiami, w formie rozporządzenia. W dodatku, na o wiele większym niż dotychczas obszarze, bo w strefie nadgranicznej, a ta może sięgać nawet kilkadziesiąt kilometrów w głąb kraju. I na czas nieokreślony.

Robert Horbaczewski 30.11.2021
Klauzula nieruchomościowa zatrzyma podatek dochodowy w Polsce

Ustawa o ratyfikacji protokołu między Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie umowy w sprawie podwójnego opodatkowania już z podpisem prezydenta. Zmiany mają uszczelnić system, przeciwdziałać agresywnej optymalizacji i wzmocnić zwalczanie oszustw podatkowych, co zapewni wyższe wpływy do budżetu. Posłużą temu m.in. klauzula nieruchomościowa i klauzula przeciwko międzynarodowemu unikaniu opodatkowania.

Wiesława Moczydłowska 30.11.2021
Prezydent podpisał ustawę o ochronie zwierząt laboratoryjnych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Ma ona dostosować polskie przepisy do unijnej dyrektywy i m.in. zapobiegać zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierząt wykorzystywanych w badaniach.

Krzysztof Koślicki 29.11.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.2130

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 22/11/2021
Data ogłoszenia: 25/11/2021
Data wejścia w życie: 26/11/2021