Poprawki do załącznika II do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r. Londyn.2019.05.17.

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA II
przyjęte w Londynie dnia 17 maja 2019 r.
do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r.,

Przekład

REZOLUCJA MEPC.315(74)

(Przyjęta w dniu 17 maja 2019 r.)

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI Z 1973 R., ZMODYFIKOWANEJ PRZYNALEŻNYM DO NIEJ PROTOKOŁEM Z 1978 R.

Poprawki do załącznika II do MARPOL

(Pozostałości ładunkowe i popłuczyny po produktach trwale unoszących się na wodzie)

KOMITET OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO,

przywołując artykuł 38 litera a) konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej w sprawie funkcji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego nadanych mu na mocy międzynarodowych konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki i kontroli tego zanieczyszczania, przywołując także artykuł 16 Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 1973 r., zmodyfikowanej przynależnym do niej Protokołem z 1978 r. (MARPOL), który precyzuje procedurę wprowadzania poprawek oraz powierza odpowiedniemu organowi Organizacji funkcję rozpatrywania i przyjmowania poprawek do niej, po rozważeniu, podczas siedemdziesiątej czwartej sesji, zaproponowanych poprawek do załącznika II do MARPOL dotyczących pozostałości ładunkowych i popłuczyn po produktach trwale unoszących się na wodzie, które to poprawki zostały rozpowszechnione zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 litera a) MARPOL,

i przyjmuje, zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 litera d) MARPOL, poprawki do załącznika II do MARPOL, których treść przedstawiono w załączniku do niniejszej rezolucji;

2 określa, zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 litera f) podpunkt (iii) MARPOL, że poprawki te zostaną uznane za zaakceptowane w dniu 1 lipca 2020 r., chyba że przed tym dniem co najmniej jedna trzecia Stron lub Strony posiadające floty handlowe stanowiące łącznie nie mniej niż 50 procent pojemności brutto światowej floty handlowej zgłoszą Organizacji swój sprzeciw wobec tych poprawek;

3 zaprasza Strony do odnotowania, że zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 litera g) podpunkt (ii) MARPOL wspomniane poprawki wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. po ich akceptacji zgodnie z ustępem 2 powyżej;

4 zwraca się do Sekretarza Generalnego, żeby zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 litera e) MARPOL przekazał wszystkim Stronom MARPOL, uwierzytelnione kopie niniejszej rezolucji oraz treść poprawek zawartych w załączniku;

5 zwraca się ponadto do Sekretarza Generalnego, żeby przekazał Członkom Organizacji, niebędącym Stronami MARPOL, kopie niniejszej rezolucji oraz załącznika do niej.

ZAŁĄCZNIK

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA II DO MARPOL

(Pozostałości ładunkowe i popłuczyny po produktach trwale unoszących się na wodzie)

ROZDZIAŁ 1 - Postanowienia ogólne

Prawidło 1 - Definicje

1. Dodaje się nowy ustęp 23 w brzmieniu:

"23. Substancja trwale unosząca się na wodzie oznacza substancję tworzącą rozlew o następujących właściwościach:

- Gęstość: ≤ od wody morskiej (1025 kilogram /m3 w temperaturze 20'C),

- Prężność pary: ≤ 0,3 kPa,

- Rozpuszczalność: ≤ 0,1% (dla cieczy) ≤ 10% (dla ciał stałych), oraz

- Lepkość kinematyczna: > 10 cSt w 20°C."

ROZDZIAŁ 5 - Eksploatacyjne usuwanie pozostałości szkodliwych substancji ciekłych

Prawidło 13 - Kontrola usuwania pozostałości szkodliwych substancji ciekłych

2 Po ustępie 7.1.3 dodaje się nowy ustęp 7.1.4 w brzmieniu:

"7.1.4 Dla substancji przypisanych do kategorii Y, które są substancjami trwale unoszącymi się na wodzie o lepkości równej lub większej niż 50 mPa s w 20°C i / lub temperaturze topnienia równej lub większej niż 0°C, jak określono w "16 .2.7" w kolumnie "o" w rozdziale 17 Kodeksu IBC, w obszarach wymienionych w ustępie 9 mają zastosowanie poniższe postanowienia:

.1 należy zastosować procedurę wstępnego mycia zbiorników przedstawioną w uzupełnieniu 6;

.2 powstałą podczas mycia wstępnego mieszaninę pozostałości z wodą należy usuwać do urządzenia odbiorczego w porcie rozładunku aż do opróżnienia zbiornika; oraz

.3 każda woda wprowadzona następnie do zbiornika może zostać usunięta do morza zgodnie z normami usuwania zawartymi w prawidle 13.2."

3 Po ustępie 8.2 dodaje się nowy ustęp 9 w brzmieniu:

"9. Obszary, do których ma zastosowanie prawidło 13.7.1.4

9.1 Północno-zachodnie wody europejskie obejmują Morze Północne i podejścia do niego, Morze Irlandzkie i podejścia do niego, Morze Celtyckie, Kanał La Manche i podejścia do niego oraz część północno-wschodniego Atlantyku bezpośrednio przyległą do zachodnich wybrzeży Irlandii. Obszar ten ograniczony jest liniami łączącymi następujące punkty: 48'27' N na wybrzeżu Francji

48'27' N; 006°25' W

49'52' N; 007°44' W

50°30' N; 012 W

56°30' N; 012° W

62° N; 003° W

62° N na wybrzeżu Norwegii

57°44.8' N na wybrzeżu Danii i Szwecji

9.2 Obszar Morza Bałtyckiego oznacza właściwe Morze Bałtyckie, włączając w to Zatokę Botnicką i Zatokę Fińską, oraz wejście na Morze Bałtyckie ograniczone przez równoleżnik przechodzący przez Skaw w Skagerraku, wyznaczający 57°44.8' szerokości północnej;

9.3 Zachodnie wody europejskie to obszar obejmujący Zjednoczone Królestwo, Irlandię, Belgię, Francję, Hiszpanię i Portugalię, od Szetlandów na północy do Przylądka Świętego Wincentego na południu, oraz Kanał La Manche i podejścia do niego. Obszar ten ograniczony jest liniami łączącymi następujące punkty:

58°30' N na wybrzeżu Zjednoczonego Królestwa

58°30' N; 000° W

62° N; 000° W

62" N; 003° W

56°30' N; 012° W

54°40'40.9" N; 015° W

50°56'45.3" N; 015° W

48°27' N; 006°25' W

48°27' N ; 008° W

44°52' N ; 003°10' W

44°52' N ; 010° W

44°14' N ; 011°34' W

42°55' N; 012°18' W

41°50'N; 011°34, W

37°00' N; 009°49' W

36°20' N; 009°00' W

36°20' N; 007°47' W

37°10' N; 007°25' W

51°22'25" N; 003°21'52.5" E

52°12' N; na wschodnim wybrzeżu Zjednoczonego Królestwa

52°10.3' N; 006°21.8' W

52°01.52' N; 005°04.18' W

54°51.43' N; 005°08.47' W

54°40.39' N; 005°34.34'

W 9.4 Morze Norweskie jest ograniczone liniami łączącymi następujące punkty:

69°47.6904' N; 030°49.059' E

69°58.758' N; 031°6.2598' E

70°8.625' N; 031°35.1354' E

70°16.4826' N; 032°4.3836' E

73°23.0652' N; 036°28.5732' E

73°35.6586' N; 035°27.3378' E

74°2.9748' N; 033°17.8596' E

74°20.7084' N; 030°33.5052' E

74°29.7972' N; 026°28.1808' E

74°24.2448' N; 022°55.0272, E

74'13.7226' N; 020'15.9762' E

73'35.439' N; 016'36.4974' E

73'14.8254' N; 014'9.4266' E

72'42.54' N; 011'42.1392' E

71'58.2' N; 009'54.96' E

71'37.5612' N; 008'43.8222' E

70'43.161' N; 006'36.0672' E

69'36.624' N; 004'47.322' E

68'58.3164' N; 003'51.2154' E

68'14.9892' N; 003'17.0322' E

67'25.7982' N; 003'10.2078' E

66'49.7292' N; 003'25.1304' E

66'25.9344' N; 003'17.1102' E

65'22.7214' N; 001'24.5928' E

64'25.9692' N; 000'29.3214' W

63'53.2242' N; 000'29.442' W

62'53.4654' N; 000'38.355' E

62' N; 001'22.2498' E

62' N; 004'52.3464' E"

UZUPEŁNIENIE 4 - Standardowy wzorzec Podręcznika procedur i instalacji

ROZDZIAŁ 4 - Procedury dotyczące czyszczenia zbiorników ładunkowych, usuwania pozostałości, balastowania i odbalastowania

4 Ustęp 4.4.5 otrzymuje brzmienie:

".5 Substancje trwale unoszące się na wodzie o lepkości równej lub większej niż 50 mPa s w 20°C i / lub temperaturze topnienia równej lub wyższej niż 0°C

Podrozdział ten powinien zawierać instrukcje dotyczące postępowania z popłuczynami zbiornika substancji zidentyfikowanych przez obecność "16.2.7" w kolumnie "o" rozdziału 17 Kodeksu IBC i najnowszej wersji okólnika MEPC.2, kiedy statek operuje w obszarach określonych w prawidle 13.9 załącznika II."

DODATEK A - SCHEMATY POSTĘPOWANIA - CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW ŁADUNKOWYCH I USUWANIE POPŁUCZYN/BALASTU ZAWIERAJĄCYCH POZOSTAŁOŚCI SUBSTANCJI KATEGORII X, Y oraz Z

5 Po istniejącej uwadze 3 dodaje się nową uwagę 4 w brzmieniu:

"Uwaga 4: W obszarach określonych w prawidle 13.9 załącznika II, prawidło 13.7.1.4 ma zastosowanie do substancji zidentyfikowanych przez "16.2.7" w kolumnie "o" w rozdziale 17 Kodeksu IBC."

UZUPEŁNIENIE 6 * Procedury mycia wstępnego

6 Po istniejącym pkt 21 dodaje się nową część C w brzmieniu:

"C Dla wszystkich statków

Procedury mycia wstępnego dla substancji trwale unoszących się na wodzie, do których zastosowanie ma prawidło 13.7.1.4 załącznika II do MARPOL

Substancje trwale unoszące się na wodzie o lepkości równej lub większej niż 50 mPa s w 20°C i / lub temperaturze topnienia równej lub wyższej niż 0°C, do celów mycia wstępnego należy traktować jako substancje zestalające lub substancje o dużej lepkości.

Jeśli zostanie ustalone, że użycie niewielkich ilości dodatków myjących poprawiłoby i zmaksymalizowałoby usuwanie pozostałości ładunku podczas mycia wstępnego, to powinno to zostać wykonane w porozumieniu z i po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą urządzenia odbiorczego."

Zmiany w prawie

Czarnek: Nie ma planów przechodzenia na zdalne nauczanie

Nie ma żadnych planów wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń w szkole. Nauka nadal będzie odbywać się stacjonarnie - zapowiedział w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Radiu Wnet. Tłumaczył natomiast, że rektorzy mogą przechodzić na nauczanie zdalne na wyższych uczelniach.

Monika Sewastianowicz 26.11.2021
Ustawa pozwalająca na wyższe nakłady na obwodnice miast podpisana

Zwiększenie limitu wsparcia budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich do ponad 2 mld zł przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Zwiększenie limitu na obwodnice oznacza powiększenie kwoty na ten cel w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Krzysztof Sobczak 24.11.2021
Prezydent podpisał ustawę przeciw wykorzystywaniu nieuczciwych praktyk w obrocie produktami rolnymi

Będą nowe zasady i tryb przeciwdziałania nieuczciwym praktykom wykorzystującym przewagę kontraktową. Celem nowych przepisów jest większa ochrona producentów rolnych np. przed dużymi sieciami handlowymi. W stosunku do obowiązującej ustawy projekt wprowadza większe kompetencje dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Monika Sewastianowicz 24.11.2021
Ustawa podpisana - minister sportu przyzna stypendia

Minister sportu będzie miał prawo do przyznawania z inicjatywy własnej albo na wniosek polskiego związku sportowego lub Instytutu Sportu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium sportowego dla członków kadry narodowej, w wieku od 16 do 23 lat, w tym także osobom przygotowującym się do olimpiady szachowej. Takie m.in. uprawnienia nadaje podpisana właśnie przez prezydenta ustawa.

Krzysztof Sobczak 24.11.2021
Prezydent podpisał nową umowę podatkową z Maltą

Nowe porozumienie z Maltą ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego i walkę z agresywną optymalizacją. Chodzi też o wzmocnienie międzynarodowej współpracy podatkowej. Zmieniona została również stosowana metoda unikania podwójnego opodatkowania. Umowa zawiera całkowitą nowość – jest to tzw. klauzula nieruchomościowa oraz klauzula testu głównego.

Krzysztof Koślicki 19.11.2021
W nowych e-fakturach trzeba będzie podawać dużo więcej informacji

Krajowy System e-Faktur zacznie działać 1 stycznia 2022 roku. Korzystanie z niego będzie dobrowolne, ale resort finansów chce, by od 2023 roku stało się obowiązkowe. Nowe zasady fakturowania spowodują konieczność podawania dużo większej liczby informacji o transakcji – w wielu przypadkach pokrywających się z innymi raportami. Zamiast uproszczeń, będą dodatkowe obowiązki.

Krzysztof Koślicki 18.11.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1905

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Poprawki do załącznika II do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r. Londyn.2019.05.17.
Data aktu: 17/05/2019
Data ogłoszenia: 21/10/2021
Data wejścia w życie: 01/01/2021