Ogólnopolski kardiologiczno-kardiochirurgiczny rejestr przezcewnikowego leczenia zastawek serca "POL-TaVALVE".

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 28 września 2021 r.
w sprawie ogólnopolskiego kardiologiczno-kardiochirurgicznego rejestru przezcewnikowego leczenia zastawek serca "POL-TaVALVE"

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666 i 1292) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
podmiot prowadzący ogólnopolski kardiologiczno-kardiochirurgiczny rejestr przezcewnikowego leczenia zastawek serca "POL-TaVALVE", zwany dalej "rejestrem";
2)
usługodawców i podmiot prowadzący rejestry publiczne i rejestry medyczne obowiązane do przekazywania danych do rejestru oraz sposób i termin przekazywania przez nich danych do rejestru;
3)
sposób prowadzenia rejestru;
4)
zakres i rodzaj danych przetwarzanych w rejestrze spośród danych określonych w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanej dalej "ustawą";
5)
rodzaje identyfikatorów przetwarzanych w rejestrze spośród identyfikatorów określonych w art. 17c ust. 2-5 ustawy.
§  2. 
Podmiotem prowadzącym rejestr jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
§  3. 
Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
§  4. 
1. 
W rejestrze przetwarza się dane i identyfikatory, które obejmują:
1)
dane osobowe dotyczące usługobiorcy:
a)
imię (imiona) i nazwisko,
b)
płeć,
c)
numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, albo niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 1, z późn. zm.),
d)
datę urodzenia,
e)
adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji,
f)
adres poczty elektronicznej,
g)
numer telefonu kontaktowego,
h)
datę i przyczynę zgonu według wybranej i obowiązującej w rejestrze klasyfikacji;
2)
jednostkowe dane medyczne dotyczące usługobiorcy:
a)
jego stan zdrowia w chwili kwalifikacji do zabiegu:
chorobę zasadniczą według wybranej i obowiązującej w rejestrze klasyfikacji,
choroby współistniejące według wybranej i obowiązującej w rejestrze klasyfikacji,
czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych,
przedoperacyjne czynniki ryzyka,
wskazania do zabiegu,
etiologię wady zastawkowej,
ocenę stanu zdrowia, jakości życia oraz ryzyka związanego z zabiegiem według przyjętych i obowiązujących w rejestrze skal, przeprowadzonej przez zespół wielospecjalistyczny z udziałem kardiologów i kardiochirurgów,
b)
datę, rodzaj i wynik wykonanych badań diagnostycznych oraz nazwy technologii medycznych:
badań echokardiograficznych,
innych badań obrazowych,
c)
datę, rodzaj i sposób leczenia:
datę, rodzaj i tryb przeprowadzonego zabiegu,
informację o wykonaniu zabiegu będącego świadczeniem ratującym życie,
informację o obrazowaniu okołozabiegowym,
rodzaj zastosowanego znieczulenia,
rodzaj dostępu naczyniowego,
miejsce przeprowadzenia zabiegu (sala operacyjna, hemodynamiczna lub hybrydowa),
nazwę i kod procedury medycznej według wybranej i obowiązującej w rejestrze klasyfikacji,
informację o zastosowanych produktach leczniczych i wyrobach medycznych,
moc pochłoniętej dawki promieniowania w trakcie zabiegu i objętość podanego kontrastu,
czas trwania zabiegu,
inne procedury medyczne wykonywane podczas hospitalizacji według wybranej i obowiązującej w rejestrze klasyfikacji,
informację o powikłaniach okołozabiegowych i ich rodzaju,
d)
monitorowanie stanu zdrowia usługobiorcy w trakcie hospitalizacji:
informację o stanie zdrowia,
informację o wykonanych badaniach diagnostycznych,
informację o produktach leczniczych podawanych usługobiorcy,
informację o pozabiegowych lub pooperacyjnych powikłaniach, ich rodzaju i przyczynie,
informację o zdarzeniach niepożądanych,
e)
informację o dalszych planach opieki i zaleceniach po wypisie,
f)
monitorowanie stanu zdrowia usługobiorcy po wypisie - obserwacja wczesna i odległa:
datę przeprowadzonej obserwacji,
sposób zebrania danych w okresie obserwacji,
informację o stanie zdrowia,
ocenę stanu zdrowia i jakości życia według przyjętych i obowiązujących w rejestrze skal,
informację o produktach leczniczych przyjmowanych przez usługobiorcę,
informację o wykonanych badaniach diagnostycznych,
informację o datach hospitalizacji po przebytym przezcewnikowym leczeniu zastawek serca i ich przyczynie pierwotnej według przyjętych i obowiązujących w rejestrze klasyfikacji,
informację o powikłaniach i ich rodzaju,
g)
numer w wykazie głównym przyjęć i wypisów, pod którym dokonano wpisu o przyjęciu usługobiorcy, rok dokonania wpisu i numer wykazu,
h)
datę przyjęcia i datę dokonania wypisu u usługodawcy,
i)
tryb przyjęcia i wypisu u usługodawcy,
j)
liczbę dni hospitalizacji,
k)
miejsce lub usługodawcę, z którego usługobiorca został przyjęty,
l)
miejsce lub usługodawcę, do którego usługobiorca został przekazany;
3)
identyfikator usługodawcy, o którym mowa w art. 17c ust. 3 pkt 1 ustawy;
4)
identyfikator miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 17c ust. 4 pkt 1 ustawy;
5)
identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy, który:
a)
wprowadził dane do rejestru,
b)
wykonał dane świadczenie opieki zdrowotnej.
2. 
Klasyfikacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. h, pkt 2 lit. a tiret pierwsze i drugie, lit. c tiret siódme i jedenaste oraz lit. f tiret siódme, stanowi Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), zwaną dalej "ICD-10".
3. 
Skale, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a tiret siódme i lit. f tiret czwarte, stanowią skale:
1)
New York Heart Association (NYHA);
2)
Canadian Cardiovascular Society (CCS);
3)
Standard EuroSCORE, Logistic EuroSCORE, EuroSCORE II (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation);
4)
Canadian Study of Health and Aging (CSHA);
5)
Euro-Quality of Life Questionnaire (EQ-5D);
6)
Valve Academic Research Consortium (VARC).
§  5. 
1. 
Dane i identyfikatory, o których mowa w § 4 ust. 1, są przekazywane do rejestru przez:
1)
usługodawców wykonujących zabiegi przezcewnikowego leczenia zastawki aortalnej, mitralnej, płucnej i trójdzielnej u usługobiorców po ukończeniu 18. roku życia - za pośrednictwem dedykowanego systemu teleinformatycznego, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługodawca wykazał taki zabieg do rozliczenia;
2)
Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 lit. f tiret siódme, do systemu, o którym mowa w pkt 1, w terminie 120 dni od dnia przekazania danych przez usługodawcę.
2. 
Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje dane i identyfikatory wskazane w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f tiret siódme, dotyczące usługobiorców, u których przeprowadzono przezcewnikowe leczenie zastawek serca, za okres roku następującego po dacie wpisu usługobiorcy do rejestru, w odniesieniu do:
1)
chorób zakaźnych i pasożytniczych o kodach ICD-10: U07.1-U07.2;
2)
nowotworów o kodach ICD-10: C00-D48;
3)
zaburzeń wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej o kodach ICD-10: E00-E90;
4)
chorób układu nerwowego o kodach ICD-10: G09, G20, G30, G37;
5)
chorób układu krążenia o kodach ICD-10: I00-I99;
6)
chorób układu oddechowego o kodach ICD-10: J00-J99;
7)
chorób układu moczowo-płciowego o kodach ICD-10: N00-N97;
8)
urazów, zatruć i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych o kodach ICD-10: S00-T98;
9)
zewnętrznych przyczyn zachorowań i zgonów o kodach ICD-10: V01-Y99;
10)
czynników wpływających na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia o kodach ICD-10: Z00-Z99.
§  6. 
Tworzy się ogólnopolski kardiologiczno-kardiochirurgiczny rejestr przezcewnikowego leczenia zastawek serca "POL-TaVALVE".
§  7. 
1. 
Uruchomienie rejestru nastąpi nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2. 
Podmiot prowadzący rejestr medyczny poinformuje Narodowy Fundusz Zdrowia oraz usługodawców o terminie uruchomienia rejestru.
3. 
Podmioty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, przekazują dane i identyfikatory, o których mowa w § 4 ust. 1, w odniesieniu do usługobiorców, którym udzielono świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2021 r., w terminie 3 miesięcy od dnia uruchomienia rejestru.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Zmiany w prawie

Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.

Krzysztof Sobczak 22.10.2021
Będzie można przejąć skład podatkowy - prezydent jest za

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.

Krzysztof Koślicki 22.10.2021
Minister edukacji: Szczepmy się, by uniknąć zdalnego nauczania

Chcę uniknąć przejścia na naukę zdalną, która była koniecznością, ale wyrządziła wiele szkód. Nie wracajmy do nauki zdalnej, ale żeby do niej nie wracać – szczepmy się – zaapelował w czwartek w Biłgoraju minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Monika Sewastianowicz 22.10.2021
Od 1 listopada będą nowe zasady wystawiania faktur

Resort finansów potwierdził w czwartek, że przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie już 1 listopada. Pojawi się m.in. inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy stracą wtedy ważność.

Krzysztof Koślicki 21.10.2021
Handel w niedzielę - nowelizacja z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą uszczelnić zakaz handlu w niedzielę. Nowe przepisy pozwolą na otwarcie w niehandlowe niedziele sklepów, które świadczą też usługi pocztowe, jeśli przychody z tej działalności przekroczą 40 proc. przychodów danej placówki.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.10.2021
Nowelizacja ustawy budżetowej na 2021 rok z podpisem prezydenta

Kancelaria prezydenta poinformowała we wtorek, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy budżetowej i okołobudżetowej na 2021 rok. Łączna kwota dochodów budżetu w 2021 roku po nowelizacji wyniesie ponad 482,98 mld zł a wydatki prawie 523,5 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 40,5 mld zł.

Krzysztof Koślicki 19.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1849

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ogólnopolski kardiologiczno-kardiochirurgiczny rejestr przezcewnikowego leczenia zastawek serca "POL-TaVALVE".
Data aktu: 28/09/2021
Data ogłoszenia: 12/10/2021
Data wejścia w życie: 27/10/2021