Zmiana rozporządzenia w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 września 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Na podstawie art. 52 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2020 r. poz. 1366 oraz z 2021 r. poz. 21) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej (Dz. U. poz. 371) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 1 uchyla się pkt 4;
2)
w § 15 uchyla się pkt 3;
3)
po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

"§ 15a. Opis zabezpieczeń przed fałszerstwem dyplomu ukończenia aplikacji sędziowskiej oraz dyplomu ukończenia aplikacji prokuratorskiej jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.";

4)
załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;
5)
uchyla się załącznik nr 3 do rozporządzenia;
6)
po załączniku nr 3 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 4 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Wzór opinii patrona praktyki wraz z oceną przebiegu praktyki, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, który jest uchylany na podstawie § 1 pkt 5 niniejszego rozporządzenia, stosuje się do oceny praktyk, które rozpoczęły się przed upływem 1 miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, 4, 6, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

DYPLOM UKOŃCZENIA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

DYPLOM UKOŃCZENIA APLIKACJI PROKURATORSKIEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPIS ZABEZPIECZEŃ PRZED FAŁSZERSTWEM DYPLOMU UKOŃCZENIA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ ORAZ DYPLOMU UKOŃCZENIA APLIKACJI PROKURATORSKIEJ

1.
Zabezpieczenia w papierze:
1)
papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;
2)
papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie);
3)
znak wodny dwutonowy;
4)
włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w świetle widzialnym, w dwóch kolorach;
5)
włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym, w dwóch kolorach;
6)
dwukolorowe włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym;
7)
losowo rozmieszczone drobiny niewidoczne w świetle widzialnym i wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym.
2.
Zabezpieczenia w druku - strona z danymi personalnymi:
1)
druk offsetowy;
2)
dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego;
3)
mikrodruki;
4)
element graficzny wykonany farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym;
5)
element graficzny wykonany farbą irydyscentną.
3.
Zabezpieczenia w druku - pozostałe strony:

BRAK.

Zmiany w prawie

Ustawa o budowie płotu na granicy z Białorusią z poprawkami Senatu

W środę wieczorem Senat przyjął z kilkunastoma poprawkami ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jedna z nich stanowi, że do zamówień związanych z inwestycją stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. Za ustawą głosowało 52 senatorów, 46 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawą ponownie zajmie się teraz Sejm.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca roku. Resort finansów pracuje nad tym, by korzystne zasady dla kredytobiorców (m.in. dla frankowiczów) obowiązywały dłużej, także w kolejnych latach.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Minister edukacji: Nie chcemy powrotu do zdalnego nauczania, ale niebezpieczeństwo zawsze istnieje

Jest ogromny problem z kwestią kondycji psychicznej dzieci po lockdownie, po okresie nauki zdalnej i izolacji. To obserwujemy w szkołach. Nie jest tak tragicznie jak przewidywano, ale jest źle. Dokładne dane będziemy mieli za kilka tygodni - mówił Przemysław Czarnek. Podkreślił, że kolejne przejście na zdalne nauczanie negatywnie odbiłoby się na uczniach.

Monika Sewastianowicz 26.10.2021
Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.

Krzysztof Sobczak 22.10.2021
Będzie można przejąć skład podatkowy - prezydent jest za

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.

Krzysztof Koślicki 22.10.2021
Od 1 listopada będą nowe zasady wystawiania faktur

Resort finansów potwierdził w czwartek, że przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie już 1 listopada. Pojawi się m.in. inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy stracą wtedy ważność.

Krzysztof Koślicki 21.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1760

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.
Data aktu: 21/09/2021
Data ogłoszenia: 28/09/2021
Data wejścia w życie: 01/10/2021, 01/07/2022