Wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

Dz.U.2021.176
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej
Na podstawie art. 26 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 41) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór:
1) tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) kolejnego tytułu wykonawczego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  2.  Wzory tytułów wykonawczych stanowiące załączniki do rozporządzenia, o którym mowa w § 3, mogą być stosowane nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 968).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

TW-1 TYTUŁ WYKONAWCZY

wzór

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO (TW-1)

Wierzyciel wypełnia pozycje niezaciemnione. Zgodnie z art. 27 i art. 27d ustawy obowiązkowe jest wypełnienie pozycji dotyczącej:

- oznaczenia wierzyciela;

- oznaczenia organu albo organów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług;

- wskazania imienia i nazwiska lub nazwy zobowiązanego, a w przypadku gdy zobowiązany będący przedsiębiorcą zmarł przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego - imienia i nazwiska zobowiązanego oraz firmy zobowiązanego z dodaniem oznaczenia "w spadku"; wskazanie firmy zobowiązanego z dodatkowym oznaczeniem "w spadku" następuje tylko wtedy, gdy prawa i obowiązki zobowiązanego wykonuje zarządca przedsiębiorstwa w spadku (przed albo po ustanowieniu zarządu sukcesyjnego);

- numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub numeru identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) zobowiązanego, jeżeli taki numer posiada;

- adresu zobowiązanego, przez który rozumie się ostatni znany wierzycielowi adres miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiązanego;

- treści podlegającego egzekucji obowiązku, podstawy prawnej tego obowiązku, określenia wysokości i rodzaju należności pieniężnej, terminu, od którego nalicza się odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, oraz rodzaju i stawki tych odsetek;

- wskazania zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową albo przez ustanowienie zastawu skarbowego lub rejestrowego, lub zastawu nieujawnionego w żadnym rejestrze, ze wskazaniem terminów powstania tych zabezpieczeń;

- wskazania podstawy prawnej pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej, jeżeli należność korzysta z tego prawa i prawo to nie wynika z zabezpieczenia należności pieniężnej;

- wskazania podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej;

- daty wystawienia tytułu wykonawczego, podpisu, imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela;

- daty doręczenia upomnienia, a jeżeli doręczenie upomnienia nie było wymagane, podstawy prawnej braku tego obowiązku;

- daty doręczenia zobowiązanemu powiadomienia o wniosku o egzekucję administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej nałożonej na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP w związku z naruszeniem przepisów dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług;

- daty, do której można prowadzić egzekucję kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej nałożonej na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP w związku z naruszeniem przepisów dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług;

- imion i nazwisk oraz adresów wspólników, jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy należności spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

W pozostałym zakresie wierzyciel podaje dane będące w jego posiadaniu.

Organ egzekucyjny wypełnia pozycje zaciemnione.

Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.

1) Zaznacza się właściwy kwadrat, wstawiając znak "x".

2) W przypadku niewypełniania pozycja (część) może zostać pominięta (niewydrukowana).

3) Pozycji nie wypełnia się w przypadku zobowiązanego niebędącego osobą fizyczną lub gdy zobowiązany będący przedsiębiorcą zmarł przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

4) Wpisuje się datę urodzenia, jeżeli zobowiązany nie posiada numeru PESEL albo gdy numer PESEL nie jest znany wierzycielowi.

Część ogólna

W przypadku sporządzania zmienionego tytułu wykonawczego w:

- poz. 1 - wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego;

- poz. 2 - wpisuje się datę sporządzenia zmienionego tytułu wykonawczego;

- poz. 3 - zaznacza się kwadrat 2.

W przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego/ sporządzenia dalszego zmienionego tytułu wykonawczego w:

- poz. 1 - wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego;

- poz. 2 - wpisuje się datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego/ sporządzenia zmienionego tytułu wykonawczego;

- wypełnia się poz. 4 i 5;

- poz. 5 - zaznacza się kwadrat 3 w przypadku nieposiadania przez organ egzekucyjny właściwy do ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej dotychczasowego tytułu wykonawczego.

W przypadku ponownego wydania tytułu wykonawczego/ zmienionego tytułu wykonawczego w:

- poz. 1 - wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego;

- poz. 2 - wpisuje się datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego/ sporządzenia zmienionego tytułu wykonawczego;

- poz. 6 - umieszcza się adnotację: "Tytuł wykonawczy/ zmieniony tytuł wykonawczy został ponownie wydany w dniu ... w związku z postanowieniem ... (należy wskazać wierzyciela) nr ... z dnia ... o utracie tytułu wykonawczego/zmienionego tytułu wykonawczego".

Część A

W przypadku gdy zobowiązany będący przedsiębiorcą zmarł przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego i prawa i obowiązki zobowiązanego wykonuje zarządca przedsiębiorstwa w spadku, w bloku A1. w poz. 1 zaznacza się kwadrat 2 oraz w poz. 4 wpisuje się imię i nazwisko zobowiązanego oraz firmę zobowiązanego z dodaniem oznaczenia "w spadku".

Jeżeli tytuł wykonawczy obejmuje należność pieniężną, za którą odpowiedzialni są małżonkowie solidarnie, po bloku A1. wierzyciel dodaje i wypełnia blok A2.

W bloku A2. poz. 5-13 nie wypełnia się, jeżeli dane te są takie same jak w poz. 5-13 bloku A1.

W przypadku gdy małżonkowie odpowiedzialni solidarnie podlegają różnej właściwości miejscowej organów egzekucyjnych, wierzyciel wystawia 2 tytuły wykonawcze wraz z odpisem tytułu wykonawczego przeznaczonym do doręczenia zobowiązanemu w następujący sposób:

- w pierwszym tytule wykonawczym w bloku Al. wpisuje się zobowiązanego podlegającego właściwości miejscowej organu egzekucyjnego, do którego ten tytuł zostanie przekazany. W bloku A2. wpisuje się drugiego małżonka odpowiedzialnego solidarnie;

- w drugim tytule wykonawczym w bloku A1. wpisuje się zobowiązanego podlegającego właściwości miejscowej organu egzekucyjnego, do którego ten tytuł zostanie przekazany (wpisanego w pierwszym tytule wykonawczym w bloku A2.). W bloku A2. wpisuje się drugiego małżonka odpowiedzialnego solidarnie (wpisanego w pierwszym tytule wykonawczym w bloku A1.).

W przypadku zobowiązanych odpowiedzialnych solidarnie, innych niż małżonkowie, wierzyciel może wystawić odrębne tytuły wykonawcze wraz z odpisem tytułu wykonawczego przeznaczonym do doręczania zobowiązanemu, wypełniając wyłącznie blok Al. w odniesieniu do jednego zobowiązanego odpowiedzialnego solidarnie.

Część B

Wypełnia się, wyłącznie w przypadku gdy zobowiązany wskazany w bloku A1. jest spółką nieposiadającą osobowości prawnej.

Po bloku B1. dodaje się bloki B2., B3. itd. w liczbie odpowiadającej liczbie wspólników spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

Część C

Wypełnia się, w przypadku gdy w bloku A1. (A2., jeżeli go dodano, itd.) w poz. 2 zaznaczono kwadrat 2 albo 3.

Po bloku C1. dodaje się bloki C2., C3. itd. w liczbie odpowiadającej liczbie zobowiązanych, u których powstał obowiązek.

Część D

Informacje zawarte w poz. 1-13, poprzedzające blok D1. dotyczą wszystkich należności pieniężnych wskazanych w części D.

W przypadku wystawienia tytułu wykonawczego w odniesieniu do więcej niż jednej należności pieniężnej po bloku D1. dodaje się bloki D2., D3. itd. W każdym bloku wpisuje się odrębną należność pieniężną.

poz. 1 - wpisuje się oznaczenie przepisu prawa wraz z jednostką redakcyjną, z którego wynika należność pieniężna wskazana w bloku D1. i następnych blokach, jeżeli je dodano.

poz. 2 - wpisuje się rodzaj należności pieniężnej wskazanej w bloku D1. i następnych blokach, jeżeli je dodano.

poz. 4 - wpisuje się identyfikację podstawy prawnej obowiązku wskazanej w poz. 3. W przypadku zakreślenia kwadratu:

1 - wpisuje się oznaczenie przepisu prawa, z którego wynika dochodzony obowiązek;

2 - wpisuje się rodzaj dokumentu, o którym mowa w art. 3a ustawy;

3 - wpisuje się rodzaj i numer orzeczenia.

poz. 5 - wypełnia się w przypadku zaznaczenia w poz. 3 kwadratu 3.

poz. 8 - wpisuje się stawkę odsetek w formacie liczbowym z dwoma miejscami po przecinku i znakiem %. poz. 8.1 - wpisuje się podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w formacie liczbowym z dwoma miejscami po przecinku i znakiem %.

poz. 9 - wpisuje się rodzaj zabezpieczenia należności pieniężnej: hipoteka przymusowa, zastaw skarbowy,

zastaw rejestrowy, zastaw nieujawniony w żadnym rejestrze.

poz. 10 - wpisuje się datę powstania zabezpieczenia wskazanego w poz. 9.

poz. 11 - jeżeli nie jest wymagane doręczenie upomnienia, wpisuje się podstawę prawną braku obowiązku doręczenia upomnienia wraz z jednostką redakcyjną. Jeżeli wymagane jest doręczenie upomnienia, pozycja może zawierać wskazanie więcej niż jednej daty w przypadku doręczenia więcej niż jednego upomnienia. W przypadku dochodzenia administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej w związku z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług należy wpisać datę doręczenia powiadomienia o wniosku o egzekucję tej kary lub grzywny.

poz. 12 - można wpisać sumę kosztów upomnienia.

poz. 13 - wpisuje się podstawę prawną (inną niż art. 2 § 1 ustawy), z której wynika możliwość dochodzenia należności pieniężnej w trybie egzekucji administracyjnej.

D.1. i następne bloki

poz. 2 - w przypadku odsetek określonych w art. 114 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.) wpisuje się datę przypadającą na dzień następujący po dniu, w którym upłynął termin określony w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1382).

poz. 3 - wpisuje się wysokość odsetek na dzień wystawienia tytułu wykonawczego z uwzględnieniem przerw w naliczaniu odsetek, które wystąpiły przed wystawieniem tytułu wykonawczego. Dalsze odsetki będą pobierane zgodnie ze wskazaniem wynikającym z zakreślenia kwadratu w poz. 7 części D oraz zgodnie ze stawkami odsetek wskazanymi w poz. 8 i 8.1. części D od dnia następnego po dniu wystawienia tytułu wykonawczego. W przypadku odsetek, o których mowa w objaśnieniu do poz. 2, wpisuje się sumę odsetek naliczonych od dnia powstania długu celnego do dnia powiadomienia o tym długu oraz odsetek naliczonych zgodnie z objaśnieniem wskazanym w poz. 2.

poz. 4 - wpisuje się datę przedawnienia należności pieniężnej, jeżeli przepisy prawa nie przewidują przerwania lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

poz. 5 - wpisuje się datę powstania należności pieniężnej lub datę początkową okresu, w którym powstała należność pieniężna.

poz. 6 - wpisuje się datę końcową okresu, w którym powstała należność pieniężna.

poz. 7 - wpisuje się przepis prawa, jeżeli przyznaje on prawo pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej i prawo to nie wynika z zabezpieczenia należności pieniężnej.

Część E

poz. 2 - wpisuje się adres siedziby wierzyciela lub jego jednostki organizacyjnej. Jeżeli wierzyciel posiada obsługujący go urząd, wpisuje się adres tego urzędu.

poz. 3 - wpisuje się NIP wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada - urzędu obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem.

poz. 4 - wpisuje się numer REGON wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada - urzędu obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem.

poz. 5 - wpisuje się nazwę, adres siedziby podmiotu, któremu należy przekazać wyegzekwowaną należność pieniężną.

poz. 6 - wpisuje się numer rachunku bankowego podmiotu wymienionego w poz. 5.

poz. 7 - nie wymaga się podpisu osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela w przypadku opatrzenia tytułu wykonawczego zaawansowaną pieczęcią elektroniczną weryfikowaną za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. W przypadku opatrzenia tytułu wykonawczego podpisem zaufanym nie wymaga się wpisania stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela.

W przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego poz. 7 nie wypełnia się. Dane te wpisuje się w części I w poz. 2.

Część F

Wypełnia się wyłącznie w przypadku dochodzenia administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej, o których mowa w ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

F.2.

Wypełnia się, jeżeli organ, który może udzielić dodatkowych informacji dotyczących administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej, lub możliwości odwołania się od obowiązku zapłaty lub zaskarżenia decyzji w sprawie ich nałożenia, jest inny niż organ wymieniony w bloku F.1.

Część G

Wypełnia się w przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego. Wpisuje się wysokość kosztów egzekucyjnych wskazanych przez organ egzekucyjny na żądanie wierzyciela złożone przed dniem wystawienia dalszego tytułu wykonawczego.

Część H

Wypełnia się w przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego i posiadania informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej.

Jeżeli wierzyciel nie może ustalić informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej, nie wypełnia się części H.

Część I

poz. 2 - wpisuje się dane osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela; nie wymaga się podpisu tej osoby w przypadku opatrzenia dalszego tytułu wykonawczego zaawansowaną pieczęcią elektroniczną weryfikowaną za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. W przypadku opatrzenia dalszego tytułu wykonawczego podpisem zaufanym nie wymaga się wpisania stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela.

Część J

poz. 2 - nie wymaga się podpisu osoby upoważnionej do działania w imieniu organu egzekucyjnego w przypadku opatrzenia tytułu wykonawczego zaawansowaną pieczęcią elektroniczną weryfikowaną za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. W przypadku opatrzenia tytułu wykonawczego podpisem zaufanym nie wymaga się wpisania stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu organu egzekucyjnego.

poz. 1-3 wypełnia się w dalszym tytule wykonawczym w przypadku, o którym mowa w art. 26c § 2b ustawy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

TW-2 TYTUŁ WYKONAWCZY

wzór

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO (TW-2)

Wierzyciel wypełnia pozycje niezaciemnione. Zgodnie z art. 27 i art. 27d ustawy obowiązkowe jest wypełnienie pozycji dotyczącej:

- oznaczenia wierzyciela;

- wskazania imienia i nazwiska lub nazwy zobowiązanego, a w przypadku gdy zobowiązany będący przedsiębiorcą zmarł przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego - imienia i nazwiska zobowiązanego oraz firmy zobowiązanego z dodaniem oznaczenia "w spadku"; wskazanie firmy zobowiązanego z dodatkowym oznaczeniem "w spadku" następuje tylko wtedy, gdy prawa i obowiązki zobowiązanego wykonuje zarządca przedsiębiorstwa w spadku (przed albo po ustanowieniu zarządu sukcesyjnego);

- numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub numeru identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) zobowiązanego, jeżeli taki numer posiada;

- adresu zobowiązanego, przez który rozumie się ostatni znany wierzycielowi adres miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiązanego;

- treści podlegającego egzekucji obowiązku oraz podstawy prawnej tego obowiązku;

- wskazania podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej;

- daty wystawienia tytułu wykonawczego, podpisu, imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela;

- daty doręczenia upomnienia;

- imion i nazwisk oraz adresów wspólników, jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy obowiązku spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

W pozostałym zakresie wierzyciel podaje dane będące w jego posiadaniu.

Organ egzekucyjny wypełnia pozycje zaciemnione.

Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.

1) W przypadku niewypełniania pozycja może zostać pominięta (niewydrukowana).

2) Zaznacza się właściwy kwadrat, wstawiając znak "x".

3) Pozycji nie wypełnia się w przypadku zobowiązanego niebędącego osobą fizyczną lub gdy zobowiązany będący przedsiębiorcą zmarł przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

4) Wpisuje się datę urodzenia, jeżeli zobowiązany nie posiada numeru PESEL albo gdy numer PESEL nie jest znany wierzycielowi.

Część ogólna

W przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego w:

- poz. 1 - wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego;

- poz. 2 - wpisuje się datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego;

- wypełnia się poz. 3 i 4.

W przypadku ponownego wydania tytułu wykonawczego w:

- poz. 1 - wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego;

- poz. 2 - wpisuje się datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego;

- poz. 5 - umieszcza się adnotację: "Tytuł wykonawczy został ponownie wydany w dniu ... w związku z postanowieniem ... (należy wskazać wierzyciela) nr ... z dnia ... o utracie tytułu wykonawczego".

Część A

W przypadku gdy zobowiązany będący przedsiębiorcą zmarł przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego i prawa i obowiązki zobowiązanego wykonuje zarządca przedsiębiorstwa w spadku, w części A w poz. 1 zaznacza się kwadrat 2 oraz w poz. 3 wpisuje się imię i nazwisko zobowiązanego oraz firmę zobowiązanego z dodaniem oznaczenia "w spadku".

Część B

poz. 1 - podaje się przepis prawa wraz z jednostką redakcyjną stanowiący podstawę do wydania aktu administracyjnego ustalającego obowiązek.

W przypadku gdy w poz. 5 ilość miejsca jest niewystarczająca do wpisania treści obowiązku, pole to może być powiększane w dół do niezbędnych rozmiarów.

Część C

poz. 2 - wpisuje się adres siedziby wierzyciela lub jego jednostki organizacyjnej. Jeżeli wierzyciel posiada obsługujący go urząd, wpisuje się adres tego urzędu.

poz. 3 - wpisuje się identyfikator podatkowy NIP wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada - urzędu obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem, poz. 4 - wpisuje się numer REGON wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada - urzędu obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem.

poz. 11 - nie wymaga się podpisu osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela w przypadku opatrzenia tytułu wykonawczego zaawansowaną pieczęcią elektroniczną weryfikowaną za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. W przypadku opatrzenia tytułu wykonawczego podpisem zaufanym nie wymaga się wpisania stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela.

W przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego poz. 11 nie wypełnia się. Dane te wpisuje się w części E w poz. 2.

Część D

Wypełnia się w przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego i posiadania informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej.

Jeżeli wierzyciel nie może ustalić informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej, nie wypełnia się części D.

Część E

poz. 2 - wpisuje się dane osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela; nie wymaga się podpisu tej osoby w przypadku opatrzenia dalszego tytułu wykonawczego zaawansowaną pieczęcią elektroniczną weryfikowaną za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. W przypadku opatrzenia dalszego tytułu wykonawczego podpisem zaufanym nie wymaga się wpisania stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela.

Część F

poz. 2 - nie wymaga się podpisu osoby upoważnionej do działania w imieniu organu egzekucyjnego w przypadku opatrzenia tytułu wykonawczego zaawansowaną pieczęcią elektroniczną weryfikowaną za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. W przypadku opatrzenia tytułu wykonawczego podpisem zaufanym nie wymaga się wpisania stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu organu egzekucyjnego.

poz. 1-3 - wypełnia się w dalszym tytule wykonawczym, w przypadku o którym mowa w art. 26c § 2b ustawy.

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR

TW-3 KOLEJNY TYTUŁ WYKONAWCZY

wzór

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA KOLEJNEGO TYTUŁU WYKONAWCZEGO (TW-3)

Wierzyciel wypełnia pozycje niezaciemnione.

Kolejny tytuł wykonawczy zawiera dane zawarte w tytule wykonawczym, w tym dane, o których mowa w art. 27 § 1 pkt 1-9a i 11-14, § 1a i 2 oraz art. 27d § 1 ustawy, oraz:

- numer porządkowy kolejnego tytułu wykonawczego;

- oznaczenie celu, dla którego został wystawiony kolejny tytuł wykonawczy;

- dane małżonka zobowiązanego - w przypadku gdy odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka;

- dane właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej niebędącego zobowiązanym - w przypadku przeniesienia tego przedmiotu na podmiot inny niż zobowiązany;

- wysokość kosztów egzekucyjnych - w razie potrzeby zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową;

- datę wystawienia kolejnego tytułu wykonawczego, imię i nazwisko osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela;

- informację wierzyciela o nadaniu temu tytułowi klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej.

Organ egzekucyjny wypełnia pozycje zaciemnione.

Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.

1) Zaznacza się właściwy kwadrat, wstawiając znak "x".

2) W przypadku niewypełniania pozycja (część) może zostać pominięta (niewydrukowana).

3) Pozycji nie wypełnia się w przypadku zobowiązanego niebędącego osobą fizyczną lub gdy zobowiązany będący przedsiębiorcą zmarł przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

4) Wpisuje się datę urodzenia, jeżeli zobowiązany nie posiada numeru PESEL albo gdy numer PESEL nie jest znany wierzycielowi.

Część ogólna

W przypadku wystawiania kolejnego tytułu wykonawczego w:

- poz. 1 - wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego;

- poz. 2 - wpisuje się datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego;

- poz. 3 - wpisuje się numer porządkowy kolejnego tytułu wykonawczego;

- poz. 4 - zaznacza się kwadrat 1.

W przypadku sporządzania zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego w:

- poz. 1 - wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego;

- poz. 2 - wpisuje się datę sporządzenia zmienionego tytułu wykonawczego;

- poz. 3 - wpisuje się numer porządkowy kolejnego tytułu wykonawczego;

- poz. 4 - zaznacza się kwadrat 2.

W przypadku ponownego wydania kolejnego tytułu wykonawczego/ zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego w:

- poz. 1 - wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego;

- poz. 2 - wpisuje się datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego/ sporządzenia zmienionego tytułu wykonawczego;

- poz. 3 - wpisuje się numer porządkowy utraconego kolejnego tytułu wykonawczego;

- poz. 6 - umieszcza się adnotację: "Kolejny tytuł wykonawczy/ zmieniony kolejny tytuł wykonawczy został ponownie wydany w dniu ... w związku z postanowieniem ... (należy wskazać wierzyciela) nr ... z dnia ... o utracie kolejnego tytułu wykonawczego/ zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego".

Część AA

Wypełnia się, wyłącznie w przypadku gdy odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka.

poz. 3-11 nie wypełnia się, jeżeli dane te są takie same jak w poz. 5-13 bloku A1.

Część AB

Jeżeli tytuł wykonawczy obejmuje należność pieniężną, za którą odpowiedzialny jest więcej niż jeden właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej niebędący zobowiązanym, po bloku AB1. dodaje się kolejne bloki w części AB, nadając im kolejne numery. Po bloku AB1. dodaje się bloki AB2., AB3. itd. w liczbie odpowiadającej liczbie właścicieli przedmiotu hipoteki przymusowej niebędących zobowiązanym.

Część AC

Wypełnia się, wyłącznie w przypadku gdy właścicielem/współwłaścicielem przedmiotu hipoteki przymusowej niebędącym zobowiązanym jest spółka nieposiadająca osobowości prawnej. Po bloku AC1. dodaje się bloki AC2., AC3. itd. w liczbie odpowiadającej liczbie wspólników tej spółki.

Część E

poz. 7 - nie wypełnia się. Dane te wpisuje się w części I w poz. 2.

Część G

Wpisuje się wysokość kosztów egzekucyjnych wskazanych przez organ egzekucyjny na żądanie wierzyciela złożone przed dniem wystawienia kolejnego tytułu wykonawczego.

Część H

Wypełnia:

- wierzyciel - w przypadku posiadania informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej;

- organ egzekucyjny - w przypadku gdy wierzyciel nie mógł ustalić informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej, a organ egzekucyjny nadał klauzulę o skierowaniu dalszego tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej.

Część I

Poz. 2 - wpisuje się dane osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela; nie wymaga się podpisu tej osoby w przypadku opatrzenia kolejnego tytułu wykonawczego zaawansowaną pieczęcią elektroniczną weryfikowaną za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. W przypadku opatrzenia kolejnego tytułu wykonawczego podpisem zaufanym nie wymaga się wpisania stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela.

1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Zmiany w prawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem o e-hulajnogach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym regulującego status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 24.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o służbie zagranicznej, zgodnie z którą powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Ustawa zmienia też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych. Według Senatu ustawy nie da się poprawić. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021