Tryb przydzielania lokalu mieszkalnego policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości oraz policjantowi, który skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 17 września 2021 r.
w sprawie trybu przydzielania lokalu mieszkalnego policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości oraz policjantowi, który skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb przydzielania lokalu mieszkalnego policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości, który poza miejscem pełnienia służby posiada lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy;
2)
tryb przydzielania lokalu mieszkalnego policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości, który poza miejscem pełnienia służby skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;
3)
szczegółowe zasady zwracania pomocy finansowej udzielonej policjantowi na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;
4)
szczegółowe zasady zwalniania zajmowanych lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych lub domów mieszkalno-pensjonatowych poza miejscem pełnienia służby.
§  2. 
1. 
Lokal mieszkalny można przydzielić policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości oraz policjantowi, który skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, na jego pisemny wniosek.
2. 
Wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości oraz policjantowi, który skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Policjantowi, o którym mowa w § 2 ust. 1, można przydzielić lokal mieszkalny, jeżeli on i członkowie jego rodziny, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej "ustawą", zwolnili zajmowany lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy poza miejscem pełnienia służby.
2. 
Policjant zwalnia lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy poza miejscem pełnienia służby w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia doręczenia decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby.
3. 
Dokumentami potwierdzającymi zwolnienie przez policjanta dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub domu mieszkalno-pensjonatowego są zaświadczenie o wymeldowaniu z miejsca zamieszkania policjanta i członków jego rodziny, o których mowa w art. 89 ustawy, uwzględnionych w decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby, o którym mowa w § 2 ust. 1, oraz w szczególności:
1)
zaświadczenie o rezygnacji z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej i oddaniu lokalu;
2)
protokół przekazania lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 90 ustawy;
3)
zaświadczenie o przekazaniu organowi gminy lub innej jednostce samorządu terytorialnego, lub osobie prawnej innego lokalu niż wymieniony w pkt 1 i 2;
4)
umowa zbycia przez policjanta lub jego małżonka spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, domu jednorodzinnego lub domu mieszkalno-pensjonatowego na rzecz osób innych niż wymienione w decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby.
§  4. 
1. 
Decyzję o zwrocie udzielonej policjantowi, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2 ustawy, pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wydaje się przed wydaniem decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby.
2. 
Zwrot pomocy finansowej następuje nie później niż przed upływem 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby.
3. 
Zwrot pomocy finansowej może nastąpić w ratach, których terminy, liczbę i wysokość ustala się w decyzji o zwrocie tej pomocy.
4. 
W razie niedopełnienia obowiązku zwrotu pomocy finansowej albo zwolnienia zajmowanego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub domu mieszkalno-pensjonatowego wydaje się decyzję o opróżnieniu przydzielonego lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. 3

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO POLICJANTOWI PRZENIESIONEMU DO SŁUŻBY W INNEJ MIEJSCOWOŚCI ORAZ POLICJANTOWI, KTÓRY SKORZYSTAŁ Z POMOCY FINANSOWEJ NA UZYSKANIE LOKALU MIESZKALNEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ALBO DOMU JEDNORODZINNEGO LUB LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 956, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1005 i 1728.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie trybu przydzielania lokalu mieszkalnego policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości oraz policjantowi, który skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu (Dz. U. poz. 2119), które zgodnie z art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o budowie płotu na granicy z Białorusią z poprawkami Senatu

W środę wieczorem Senat przyjął z kilkunastoma poprawkami ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jedna z nich stanowi, że do zamówień związanych z inwestycją stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. Za ustawą głosowało 52 senatorów, 46 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawą ponownie zajmie się teraz Sejm.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca roku. Resort finansów pracuje nad tym, by korzystne zasady dla kredytobiorców (m.in. dla frankowiczów) obowiązywały dłużej, także w kolejnych latach.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Minister edukacji: Nie chcemy powrotu do zdalnego nauczania, ale niebezpieczeństwo zawsze istnieje

Jest ogromny problem z kwestią kondycji psychicznej dzieci po lockdownie, po okresie nauki zdalnej i izolacji. To obserwujemy w szkołach. Nie jest tak tragicznie jak przewidywano, ale jest źle. Dokładne dane będziemy mieli za kilka tygodni - mówił Przemysław Czarnek. Podkreślił, że kolejne przejście na zdalne nauczanie negatywnie odbiłoby się na uczniach.

Monika Sewastianowicz 26.10.2021
Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.

Krzysztof Sobczak 22.10.2021
Będzie można przejąć skład podatkowy - prezydent jest za

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.

Krzysztof Koślicki 22.10.2021
Od 1 listopada będą nowe zasady wystawiania faktur

Resort finansów potwierdził w czwartek, że przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie już 1 listopada. Pojawi się m.in. inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy stracą wtedy ważność.

Krzysztof Koślicki 21.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1757

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Tryb przydzielania lokalu mieszkalnego policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości oraz policjantowi, który skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu
Data aktu: 17/09/2021
Data ogłoszenia: 28/09/2021
Data wejścia w życie: 01/10/2021