Uposażenie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 13 września 2021 r.
w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 88 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, 1610 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 464 i 1728) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
grupy i stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy pożarnictwa, zwanych dalej "strażakami";
2)
zaszeregowanie stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego;
3)
rodzaj dodatków, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej "ustawą";
4)
przesłanki przyznawania i wysokość dodatków do uposażenia, o których mowa w art. 87 ust. 1 ustawy, oraz podmioty uprawnione do ich przyznawania;
5)
przesłanki podwyższania i obniżania dodatków do uposażenia;
6)
sposób i tryb zaliczania oraz sposób dokumentowania okresów służby i pracy do okresu służby, od którego zależy prawo do wzrostu uposażenia;
7)
stanowiska uprawniające do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy.
§  2. 
1. 
Grupy uposażenia zasadniczego strażaków oraz odpowiadające im miesięczne stawki uposażenia zasadniczego strażaków wyrażone w postaci mnożników kwoty bazowej są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Miesięczną stawkę kwotową uposażenia zasadniczego dla poszczególnych grup uposażenia zasadniczego strażaków wyliczoną przy zastosowaniu mnożników, o których mowa w ust. 1, zaokrągla się do pełnych 10 złotych w górę, jeżeli końcówka jest równa 5 złotym lub wyższa, lub w dół, jeżeli jest niższa od 5 złotych.
§  3. 
Zaszeregowanie stanowisk służbowych strażaków do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego jest określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
Strażak w związku z nadaniem stopnia w Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 50 ustawy, otrzymuje odpowiadający mu dodatek za stopień.
2. 
Miesięczna wysokość dodatku za stopień jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
3. 
Przesłanką podwyższania albo obniżania strażakowi dodatku za stopień jest zmiana nadanego mu stopnia w Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 50 ustawy.
§  5. 
1. 
Przesłankami przyznania strażakowi dodatku służbowego są:
1)
dyspozycyjność związana z zajmowanym stanowiskiem służbowym i odpowiedzialność za podejmowane decyzje służbowe oraz zdyscyplinowanie przy realizacji zadań służbowych;
2)
wykonywanie na zajmowanym stanowisku służbowym złożonych zadań;
3)
szczególna sprawność fizyczna;
4)
wykazywanie inicjatywy i kreatywności w odniesieniu do realizowanych zadań, w szczególności zwiększających ich jakość i efektywność;
5)
posiadanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu profesora, kwalifikacji pożarniczych lub przeszkolenia specjalistycznego oraz ich przydatność w realizacji zadań na zajmowanym stanowisku służbowym.
2. 
Dodatek służbowy przyznaje się strażakowi w miesięcznej stawce kwotowej powyżej 1% i nie więcej niż 50% sumy otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.
3. 
Przesłankami podwyższania strażakowi dodatku służbowego są:
1)
stopień wywiązywania się z obowiązków służbowych;
2)
wykorzystywanie posiadanych kwalifikacji i umiejętności na zajmowanym stanowisku służbowym;
3)
zmiana zakresu obowiązków służbowych lub warunków służby;
4)
podnoszenie kwalifikacji, o których mowa w ust. 1 pkt 5, oraz ich przydatność w realizacji zadań na zajmowanym stanowisku służbowym.
4. 
Przesłankami obniżania strażakowi dodatku służbowego są:
1)
istotna zmiana zakresu obowiązków służbowych lub warunków służby;
2)
naruszenie dyscypliny służbowej w czasie służby lub podczas wykonywania zadań lub czynności służbowych, za które wymierzono strażakowi karę dyscyplinarną - na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, w granicach od 10% do 50% kwoty otrzymywanego przed obniżeniem dodatku służbowego;
3)
stwierdzone w ostatecznej opinii służbowej niewywiązywanie się z obowiązków służbowych lub niewykorzystywanie posiadanych kwalifikacji i umiejętności na zajmowanym stanowisku - na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, w granicach od 10% do 50% kwoty otrzymywanego przed obniżeniem dodatku służbowego.
§  6. 
1. 
Dodatek motywacyjny przyznaje się strażakowi w związku z realizacją w danym okresie czynności służbowych spełniających przesłanki:
1)
wykonywania zadań wykraczających poza zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku służbowym;
2)
zwiększenia liczby lub rodzaju wykonywanych zadań służbowych wymagających nasilenia podejmowanych działań i zwiększonego nakładu pracy, realizowanych w ramach zakresu obowiązków;
3)
szczególnej dbałości o powierzone mienie;
4)
udziału w ćwiczeniach i zgrupowaniach;
5)
udziału w akcjach ratowniczych o dużym obciążeniu psychofizycznym;
6)
udziału w akcjach ratowniczych poza terenem działania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę;
7)
wykonywania zadań oraz udziału w akcjach humanitarnych poza granicami państwa;
8)
wykonywania czynności kontrolnych w podległych lub nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;
9)
szkolenia lub opieki nad zwierzętami wykorzystywanymi w grupach specjalistycznych;
10)
prowadzenia szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych.
2. 
W przypadku zmiany przesłanek miesięczna kwota dodatku w okresie, na który został on przyznany, może ulec obniżeniu albo podwyższeniu.
3. 
Dodatek motywacyjny przyznaje się strażakowi w miesięcznej stawce kwotowej w wysokości do 30% uposażenia przewidzianego dla najniższego stanowiska służbowego w Państwowej Straży Pożarnej, które obejmuje stawkę przewidzianą dla najniższej grupy uposażenia zasadniczego i stawkę dodatku za stopień.
§  7. 
1. 
Strażakowi, który pełni służbę na stanowisku nauczyciela akademickiego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, na okres pełnienia funkcji kierowniczych, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, określonych w statucie uczelni przyznaje się dodatek funkcyjny, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4a ustawy.
2. 
Dodatek funkcyjny, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4a ustawy, w zależności od rodzaju pełnionej funkcji kierowniczej, o której mowa w ust. 1, przyznaje się strażakowi w miesięcznej stawce kwotowej w wysokości do 80% przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy, o którym mowa w art. 85 ust. 3 ustawy, zwanego dalej "przeciętnym uposażeniem funkcjonariuszy". Wysokość dodatku nie może przekroczyć 67% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630).
3. 
Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4a ustawy, podlega podwyższeniu albo obniżeniu. Przepisy § 5 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
§  8. 
1. 
Stanowiska służbowe uprawniające do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
2. 
Przesłanką uprawniającą do otrzymywania dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy, jest brak złożenia w terminie do 14 dni od dnia powołania lub mianowania oświadczenia o zrzeczeniu się uprawnienia do tego dodatku.
3. 
Dodatek funkcyjny, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy, przyznaje się strażakowi w miesięcznej stawce kwotowej w wysokości do 70% sumy otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień i nie niższej od otrzymywanego dotychczas dodatku służbowego.
4. 
Przesłankami podwyższania strażakowi dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy, są:
1)
ocena wywiązywania się z obowiązków służbowych;
2)
rodzaj wykonywanych zadań i zakres ponoszonej odpowiedzialności;
3)
efektywność w zarządzaniu zasobami ludzkimi i powierzonymi środkami;
4)
terminowość i efektywność podejmowanych działań;
5)
umiejętność organizacji pracy, kierowania i sprawowania nadzoru;
6)
wykorzystywanie posiadanych kwalifikacji i umiejętności na zajmowanym stanowisku służbowym;
7)
wykonywanie zadań w czasie przekraczającym czas służby, o którym mowa w art. 35 ust. 9 ustawy;
8)
zmiana zakresu obowiązków służbowych lub warunków służby.
5. 
Przesłankami obniżania strażakowi dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy, są:
1)
istotna zmiana zakresu obowiązków służbowych lub warunków służby;
2)
naruszenie dyscypliny służbowej w czasie służby lub podczas wykonywania zadań lub czynności służbowych, za które wymierzono strażakowi karę dyscyplinarną - na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, w granicach od 10% do 50% kwoty otrzymywanego przed obniżeniem dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy;
3)
stwierdzone w ostatecznej opinii służbowej niewywiązywanie się przez strażaka z obowiązków służbowych lub niewykorzystywanie posiadanych kwalifikacji i umiejętności na zajmowanym stanowisku służbowym - na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, w granicach od 10 do 50% kwoty otrzymywanego przed obniżeniem dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy.
§  9. 
1. 
Dodatkiem uzasadnionym szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby jest dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.
2. 
Przesłanką przyznania dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych jest wykonywanie czynności i prac w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych określonych w wykazie czynności i prac szkodliwych wraz ze stopniem ich szkodliwości, który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
3. 
Dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych przysługuje strażakowi za czas służby wykonywanej w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, za który przyjmuje się w szczególności czas trwania akcji ratowniczej od wyjazdu z obiektu przeznaczonego dla jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej aż do zakończenia działań ratowniczych na terenie akcji, w poszczególnych stopniach szkodliwości lub uciążliwości, liczony w godzinach, przy czym czas powyżej 30 minut zaokrągla się do pełnej godziny, w wysokości:
1)
przy pierwszym stopniu szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości - 5%,
2)
przy drugim stopniu szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości - 10%,
3)
przy trzecim stopniu szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości - 15%,
4)
przy czwartym stopniu szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości - 20%

- godzinowej stawki przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy.

4. 
Godzinową stawkę przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy ustala się w wysokości 1/170 przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy, o którym mowa w art. 85 ust. 3 ustawy, pomniejszonego o 1/12 równowartości nagrody rocznej.
§  10. 
Dodatki do uposażenia, o których mowa w art. 87 ust. 1 ustawy, przyznaje strażakowi przełożony uprawniony do mianowania lub powołania.
§  11. 
1. 
Okresy służby, pracy i inne okresy zaliczane do okresu służby, od których zależy prawo do wzrostu uposażenia zasadniczego, zalicza się na podstawie dokumentów, które potwierdzają te okresy, złożonych przez strażaka w komórce właściwej do spraw kadr.
2. 
Aktualizacja prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego wynikająca z przebiegu służby następuje z urzędu i nie wymaga wydawania odrębnych decyzji.
§  12. 
Przesłankę określoną w § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio do strażaka, który w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pełni służbę na stanowisku określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia, przy czym termin na złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się uprawnienia do dodatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy, upływa po 30 dniach od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  13. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRUPY UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO STRAŻAKÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MIESIĘCZNE STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO STRAŻAKÓW WYRAŻONE W POSTACI MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ

Lp. Grupa uposażenia zasadniczego Mnożnik kwoty bazowej
1 20 5,588
2 19 4,897
3 18 3,587
4 17 3,192
5 16 2,811
6 15 2,509
7 14 2,311
8 13 2,198
9 12 2,144
10 11 2,074
11 10 2,020
12 9 1,961
13 8 1,950
14 7 1,926
15 6 1,906
16 5 1,896
17 4 1,876
18 3 1,813
19 2 1,749
20 1 1,577

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA NR 1

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp. Nazwa stanowiska służbowego Grupa uposażenia zasadniczego
1 Komendant Główny PSP 20
2 Zastępca Komendanta Głównego PSP 19
3 Dyrektor biura 17
4 Doradca Komendanta 16
5 Główny księgowy 16
6 Zastępca dyrektora biura 16
7 Główny specjalista 15
8 Naczelnik wydziału 15
9 Specjalista dziedzinowy 15
10 Radca prawny 15
11 Kapelan krajowy 14
12 Dyżurny operacyjny kraju 13
13 Kierownik sekcji 13
14 Zastępca naczelnika wydziału 13
15 Starszy specjalista 12
16 Zastępca dyżurnego operacyjnego kraju 12
17 Pomocnik dyżurnego operacyjnego kraju 10
18 Specjalista 10
19 Starszy inspektor sztabowy 9
20 Starszy inspektor 8
21 Inspektor 7
22 Starszy operator sprzętu 7
23 Starszy technik sztabowy 7
24 Starszy ratownik-kierowca 5
25 Starszy technik 5
26 Ratownik-kierowca 4
27 Technik 4
28 Młodszy ratownik-kierowca 2
29 Młodszy technik 2
30 Stażysta 1

TABELA NR 2

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, Z WYŁĄCZENIEM OŚRODKÓW SZKOLENIA, DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp. Nazwa stanowiska służbowego Grupa uposażenia zasadniczego
1 Komendant wojewódzki PSP 18
2 Zastępca komendanta wojewódzkiego PSP 17
3 Główny księgowy 14
4 Naczelnik wydziału 14
5 Główny specjalista 13
6 Specjalista dziedzinowy 13
7 Radca prawny 13
8 Zastępca naczelnika wydziału (w KW I kat.) 13
9 Kierownik sekcji 12
10 Zastępca naczelnika wydziału (w KW II kat.) 12
11 Dyżurny operacyjny (w KW I kat.) 11
12 Oficer operacyjny 11
13 Starszy specjalista 11
14 Dyżurny operacyjny (w KW II kat.) 10
15 Kapelan wojewódzki 10
16 Zastępca dyżurnego operacyjnego (w KW I kat.) 10
17 Specjalista 9
18 Starszy inspektor sztabowy 9
19 Zastępca dyżurnego operacyjnego (w KW II kat.) 9
20 Młodszy specjalista 8
21 Pomocnik dyżurnego operacyjnego 7
22 Starszy inspektor 7
23 Starszy technik sztabowy 7
24 Inspektor 6
25 Starszy ratownik-kierowca 4
26 Starszy technik 4
27 Ratownik-kierowca 3
28 Technik 3
29 Młodszy ratownik-kierowca 2
30 Młodszy technik 2
31 Stażysta 1

TABELA NR 3

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W KOMENDACH POWIATOWYCH (MIEJSKICH) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp. Nazwa stanowiska służbowego Grupa uposażenia zasadniczego
1 2 3
1 Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP I kat.) 17
2 Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP II kat.) 16
3 Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w KP I kat.) 16
4 Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP III, IV i V kat.) 15
5 Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w KP II kat.) 15
6 Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w KP III, IV i V kat.) 14
7 Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej 13
8 Główny księgowy (w KP I kat.) 13
9 Naczelnik wydziału (w KP I kat.) 13
10 Naczelnik wydziału właściwy do spraw operacyjnych (w KP II kat.) 13
11 Główny księgowy (w KP II kat.) 12
12 Naczelnik wydziału (w KP II kat.) 12
13 Naczelnik wydziału właściwy do spraw operacyjnych (w KP III, IV i V kat.) 12
14 Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej 12
15 Zastępca naczelnika wydziału (w KP I kat.) 12
16 Starszy specjalista właściwy ds. ochrony danych (w KP I kat.) 12
17 Główny księgowy (w KP III, IV i V kat.) 11
18 Naczelnik wydziału (w KP III, IV i V kat.) 11
19 Zastępca naczelnika wydziału (w KP II kat.) 11
20 Kierownik sekcji (w KP I i II kat.) 11
21 Dowódca zmiany 10
22 Dyżurny operacyjny (w KP I i II kat.) 10
23 Kierownik sekcji (w KP III, IV i V kat.) 10
24 Oficer operacyjny (w KP I i II kat.) 10
25 Starszy specjalista 10
26 Zastępca naczelnika wydziału (w KP III, IV i V kat.) 10
27 Dyżurny operacyjny (w KP III, IV i V kat.) 9
28 Specjalista 9
1 2 3
29 Starszy dyżurny stanowiska kierowania 9
30 Starszy inspektor sztabowy 9
31 Starszy ratownik specjalista 9
32 Zastępca dowódcy zmiany 9
33 Zastępca dyżurnego operacyjnego (w KP I i II kat.) 9
34 Dowódca sekcji 8
35 Młodszy specjalista 8
36 Absolwent-oficer 7
37 Dowódca zastępu 7
38 Ratownik specjalista 7
39 Starszy inspektor 7
40 Starszy operator sprzętu 7
41 Starszy technik sztabowy 7
42 Dyżurny stanowiska kierowania 6
43 Inspektor 6
44 Operator sprzętu 6
45 Specjalista dziedzinowy 6
46 Młodszy inspektor 5
47 Młodszy operator sprzętu 5
48 Młodszy ratownik specjalista 5
49 Absolwent-aspirant 4
50 Starszy ratownik 4
51 Starszy ratownik-kierowca 4
52 Starszy technik 4
53 Starszy ratownik medyczny służby 4
54 Ratownik 3
55 Ratownik-kierowca 3
56 Ratownik medyczny służby 3
57 Technik 3
58 Młodszy ratownik 2
59 Młodszy ratownik-kierowca 2
60 Młodszy technik 2
61 Stażysta 1

TABELA NR 4

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp. Nazwa stanowiska służbowego Grupa uposażenia zasadniczego
1 2 3
1 Komendant 19
2 Zastępca Komendanta 18
3 Kanclerz 17
4 Profesor 16
5 Dyrektor 15
6 Profesor uczelni 15
7 Dowódca pododdziałów szkolnych 14
8 Kierownik działu 14
9 Adiunkt 13
10 Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej 13
11 Główny specjalista 13
12 Dowódca kompanii szkolnej 12
13 Oficer dyżurny 12
14 Starszy wykładowca 12
15 Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej 12
16 Specjalista dziedzinowy 12
17 Wykładowca 11
18 Zastępca dowódcy kompanii szkolnej 11
19 Asystent 10
20 Dowódca zmiany 10
21 Kierownik referatu 10
22 Starszy ratownik specjalista 10
23 Starszy specjalista 10
24 Lektor 9
25 Specjalista 9
26 Starszy instruktor 9
27 Zastępca dowódcy zmiany 9
28 Dowódca sekcji 8
29 Instruktor 8
30 Młodszy specjalista 8
31 Starszy inspektor sztabowy 8
32 Absolwent-oficer 7
1 2 3
33 Dowódca zastępu 7
34 Ratownik specjalista 7
35 Starszy dyżurny szkolnego stanowiska kierowania 7
36 Starszy inspektor 7
37 Starszy operator sprzętu 7
38 Inspektor 6
39 Operator sprzętu 6
40 Młodszy inspektor 5
41 Młodszy instruktor 5
42 Młodszy operator sprzętu 5
43 Młodszy ratownik specjalista 5
44 Absolwent-aspirant 4
45 Dyżurny szkolnego stanowiska kierowania 4
46 Starszy ratownik 4
47 Starszy ratownik medyczny służby 4
48 Starszy ratownik-kierowca 4
49 Starszy technik 4
50 Ratownik 3
51 Ratownik medyczny służby 3
52 Ratownik-kierowca 3
53 Technik 3
54 Młodszy ratownik 2
55 Młodszy ratownik-kierowca 2
56 Młodszy technik 2
57 Stażysta 1

TABELA NR 5

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W POZOSTAŁYCH SZKOŁACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, INSTYTUTACH BADAWCZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I CENTRALNYM MUZEUM POŻARNICTWA ORAZ OŚRODKACH SZKOLENIA KOMEND WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp. Nazwa stanowiska służbowego Grupa uposażenia zasadniczego
jednostka organizacyjna PSP
IB CMP CS SA SP OSz
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Dyrektor 18 16
2 Komendant 17 17 17
3 Zastępca dyrektora 16
4 Zastępca komendanta 16 16 16
5 Kierownik zakładu 14
6 Naczelnik wydziału właściwy do spraw kształcenia 14 14 14
7 Naczelnik ośrodka szkolenia 14
8 Główny księgowy 13 13 13
9 Główny specjalista 13 13 13
10 Naczelnik wydziału 13 13 13 13
11 Dowódca jednostki ratowniczo

-gaśniczej

13 13 13
12 Adiunkt 12
13 Dowódca kompanii szkolnej 12 12
14 Kierownik laboratorium 12
15 Kierownik sekcji 12 12 12 12
16 Kierownik zespołu przedmiotowego 12 12
17 Oficer dyżurny 12 12
1 2 3 4 5 6 7 8
18 Starszy wykładowca 12 12 12 12
19 Specjalista dziedzinowy 12 12 12 12
20 Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej 12 12 12
21 Zastępca naczelnika ośrodka szkolenia 13
22 Zastępca naczelnika wydziału 12 12 12
23 Wykładowca 11 11 11 11
24 Zastępca dowódcy kompanii szkolnej 11 11
25 Dowódca zmiany 10 10 10
26 Starszy specjalista 10 10 10 10
27 Specjalista 9 9 9 9
28 Starszy instruktor 9 9 9 9
29 Starszy ratownik specjalista 9 9 9
30 Zastępca dowódcy zmiany 9 9 9
31 Dowódca sekcji 8 8 8
32 Instruktor 8 8 8 8
33 Młodszy specjalista 8 8 8 8
34 Młodszy wykładowca 8 8 8 8
35 Starszy inspektor sztabowy 8 8 8
36 Absolwent-oficer 7 7 7
37 Dowódca zastępu 7 7 7
38 Ratownik specjalista 7 7 7
39 Starszy dyżurny szkolnego stanowiska kierowania 7 7 7
40 Starszy inspektor 7 7 7 7
41 Starszy operator sprzętu 7 7 7
1 2 3 4 5 6 7 8
42 Starszy technik sztabowy 7 7 7 7
43 Inspektor 6 6 6
44 Operator sprzętu 6 6 6
45 Młodszy inspektor 5 5 5
46 Młodszy instruktor 5 5 5 5
47 Młodszy ratownik specjalista 5 5 5
48 Absolwent-aspirant 4 4 4
49 Dyżurny szkolnego stanowiska kierowania 4 4 4
50 Starszy ratownik 4 4 4
51 Starszy ratownik-kierowca 4 4 4
52 Starszy ratownik medyczny służby 4 4 4
53 Starszy technik 4 4 4 4 4 4
54 Ratownik 3 3 3
55 Ratownik-kierowca 3 3 3 3
56 Ratownik medyczny służby 3 3 3
57 Technik 3 3 3 3 3
58 Młodszy ratownik 2 2 2
59 Młodszy ratownik-kierowca 2 2 2
60 Młodszy technik 2 2 2 2
61 Stażysta 1 1 1 1

TABELA NR 6

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W WOJSKOWEJ OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

6.1.

Inspektorat i delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

Lp. Stanowisko i szczebel organizacyjny Grupa uposażenia zasadniczego
I. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
1 Główny specjalista 15
2 Starszy specjalista 13
3 Specjalista 11
4 Młodszy specjalista 9
II. Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
1 Główny specjalista 13
2 Starszy specjalista 11
3 Specjalista 10
4 Młodszy specjalista 8

6.2.

Wojskowe straże pożarne

Lp. Stanowisko Grupa uposażenia zasadniczego
1 Dowódca woj skowej straży pożarnej 10
2 Dowódca zastępu 7
3 Starszy ratownik-kierowca 4
4 Ratownik 3
5 Ratownik-kierowca 3
6 Technik 3
7 Młodszy ratownik 2
8 Młodszy ratownik-kierowca 2

Użyte w załączniku skróty oznaczają:

PSP - Państwową Straż Pożarną,

KW I kat. - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej pierwszej kategorii,

KW II kat. - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej drugiej kategorii,

KP I kat. - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej pierwszej kategorii, KP II kat. - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej drugiej kategorii,

KP III kat. - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej trzeciej kategorii,

KP IV kat. - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej czwartej kategorii, KP V kat. - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej piątej kategorii,

IB - Instytut Badawczy Państwowej Straży Pożarnej,

CMP - Centralne Muzeum Pożarnictwa,

CS - Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej,

SA - szkołę aspirantów Państwowej Straży Pożarnej,

SP - Szkołę Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej,

OSz - ośrodek szkolenia komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYSOKOŚĆ DODATKU ZA STOPIEŃ

Lp. Stopień Kwota dodatku miesięcznego w złotych
1 Generał brygadier 1 772
2 Nadbrygadier 1 622
3 Starszy brygadier 1 472
4 Brygadier 1 452
5 Młodszy brygadier 1 432
6 Starszy kapitan 1 412
7 Kapitan 1 392
8 Młodszy kapitan 1 372
9 Aspirant sztabowy 1 317
10 Starszy aspirant 1 297
11 Aspirant 1 277
12 Młodszy aspirant 1 257
13 Starszy ogniomistrz 1 202
14 Ogniomistrz 1 182
15 Młodszy ogniomistrz 1 162
16 Starszy sekcyjny 1 142
17 Sekcyjny 1 122
18 Starszy strażak 1 082
19 Strażak 1 072

ZAŁĄCZNIK Nr  4

STANOWISKA SŁUŻBOWE UPRAWNIAJĄCE DO DODATKU FUNKCYJNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 4B USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Lp. Nazwa stanowiska służbowego Jednostka organizacyjna
KG KW KP(M) SGSP IB CMP CS SA SP OSz WOP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Komendant Główny PSP X
2 Zastępca Komendanta Głównego PSP X
3 Komendant wojewódzki PSP X
4 Zastępca komendanta ds. operacyjnych X
5 Dyrektor X X
6 Dyrektor biura X
7 Kanclerz X
8 Komendant X X X
9 Zastępca komendanta wojewódzkiego PSP X
10 Doradca Komendanta X
11 Komendant powiatowy (miejski) PSP X
12 Profesor X
13 Zastępca dyrektora X
14 Zastępca dyrektora biura X
15 Zastępca komendanta X X X
16 Profesor uczelni X
17 Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP X
18 Dowódca pododdziałów szkolnych X
19 Główny księgowy X X X X X X
20 Kierownik działu X
21 Kierownik zakładu X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
22 Naczelnik ośrodka szkolenia X
23 Naczelnik wydziału X X X X X X X
24 Naczelnik wydziału właściwy ds. kształcenia X X X
25 Główny specjalista, o ile kieruje komórką organizacyjną lub zastępuje jej kierownika X X X X X X
26 Dowódca jednostki ratowniczo

-gaśniczej

X X X X X
27 Dyżurny operacyjny kraju X
28 Radca prawny X X
29 Zastępca naczelnika ośrodka szkolenia X
30 Zastępca naczelnika wydziału X X X X X X
31 Dowódca kompanii szkolnej X X X
32 Kierownik laboratorium X
33 Kierownik sekcji X X X X X X X
34 Kierownik zespołu przedmiotowego X X
35 Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej X X X X X
36 Zastępca dyżurnego operacyjnego kraju X
37 Dyżurny operacyjny X X
38 Starszy dyżurny stanowiska kierowania X
39 Dyżurny stanowiska kierowania X
40 Starszy dyżurny szkolnego stanowiska kierowania X X X X
41 Dyżurny szkolnego stanowiska kierowania X X X X
42 Oficer operacyjny X X
43 Zastępca dowódcy kompanii szkolnej X X X
44 Oficer dyżurny X X X
45 Dowódca wojskowej straży pożarnej X
46 Dowódca zmiany X X X X X
47 Kierownik referatu X
48 Zastępca dowódcy zmiany X X X X X
49 Zastępca dyżurnego operacyjnego X X
50 Dowódca sekcji X X X X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
51 Dowódca zastępu X X X X X X
52 Stanowiska od stażysty do głównego specjalisty określone w regulaminie organizacyjnym jednostki organizacyjnej jako bezpośrednio podlegające kierownikowi jednostki organizacyjnej lub jego zastępcy X X X X X X X X X X X
Znak "X" użyty w załączniku oznacza stanowisko, na którym strażak uprawniony jest do dodatku funkcyjnego za pełnienie służby na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.

Użyte w załączniku skróty nazw jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oznaczają:

KG - Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej,

KW - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej,

KP(M) - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej,

SGSP - Szkołę Główną Służby Pożarniczej,

IB - Instytut Badawczy Państwowej Straży Pożarnej,

CMP - Centralne Muzeum Pożarnictwa,

CS - Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej,

SA - szkołę aspirantów Państwowej Straży Pożarnej,

SP - Szkołę Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej,

OSz - ośrodek szkolenia komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,

WOP - Wojskową Ochronę Przeciwpożarową.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYKAZ CZYNNOŚCI I PRAC SZKODLIWYCH WRAZ ZE STOPNIEM ICH SZKODLIWOŚCI, UZASADNIAJĄCYCH PRZYZNANIE DODATKU ZA SŁUŻBĘ W WARUNKACH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA LUB UCIĄŻLIWYCH

1.
Do pierwszego stopnia szkodliwości zalicza się czynności i prace wykonywane:
1)
w pomieszczeniach, w których jest konieczne stałe stosowanie sztucznego oświetlenia;
2)
w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone;
3)
na przestrzeniach otwartych lub w pomieszczeniach zamkniętych, w których utrzymuje się stale temperatura efektywna powyżej 25°C lub poniżej 10°C;
4)
w warunkach narażenia na działanie dymów pożarowych lub substancji toksycznych niekumulujących się w organizmie;
5)
w warunkach narażenia na działanie pyłów niewywołujących zwłóknienia tkanki płucnej;
6)
w warunkach narażenia na wibrację ogólną;
7)
w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza 80%, w błocie lub bezpośrednim kontakcie z wodą.
2.
Do drugiego stopnia szkodliwości zalicza się czynności i prace wykonywane:
1)
w warunkach narażenia na hałas;
2)
w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym co najmniej 2000 kcal dla mężczyzn i 1200 kcal dla kobiet lub wymagające wymuszonej pozycji ciała;
3)
w warunkach narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej;
4)
w warunkach narażenia na działanie dymów pożarowych lub substancji toksycznych kumulujących się w organizmie;
5)
przy usuwaniu i wywozie nieczystości;
6)
w warunkach narażenia na wibrację miejscową;
7)
w pomieszczeniach specjalnych zagłębionych i półzagłębionych obwałowanych w warunkach niewłaściwej wentylacji i sztucznego oświetlenia.
3.
Do trzeciego stopnia szkodliwości zalicza się czynności i prace wykonywane:
1)
w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące;
2)
przy zabezpieczaniu, w związku z działaniem ratowniczym, gazów, paliw i materiałów wybuchowych;
3)
przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem powyżej 230 V;
4)
w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300 000 MHz w strefie zagrożenia.
4.
Do czwartego stopnia szkodliwości zalicza się czynności i prace wykonywane:
1)
wewnątrz zbiorników, aparatów, kanałów, studni itp., których wykonywanie wymaga specjalnego zezwolenia i zabezpieczenia;
2)
pod ziemią i wodą;
3)
w kontakcie z materiałami zakaźnymi, chorymi zakaźnie ludźmi lub zwierzętami oraz zwłokami;
4)
na wysokości powyżej 2 m i w wykopach poniżej 2 m, uznane za niebezpieczne w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy;
5)
w warunkach narażenia na działanie benzydyny, alfa- i beta-naftyloaminy, chlorku winylu, azbestu oraz innych czynników o analogicznym do tych substancji działaniu;
6)
bezpośrednio przy usuwaniu awarii radiacyjnych i ich skutków.
5.
Prace określone w ust. 1 pkt 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 1, 3 i 4 uważa się za wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia uzasadniających przyznanie dodatku, jeżeli w środowisku pracy są przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia określone w odrębnych przepisach lub inne obowiązujące normy higieniczno-sanitarne.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 281 i 588), które zgodnie z art. 39 pkt 5 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o budowie płotu na granicy z Białorusią z poprawkami Senatu

W środę wieczorem Senat przyjął z kilkunastoma poprawkami ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jedna z nich stanowi, że do zamówień związanych z inwestycją stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. Za ustawą głosowało 52 senatorów, 46 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawą ponownie zajmie się teraz Sejm.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca roku. Resort finansów pracuje nad tym, by korzystne zasady dla kredytobiorców (m.in. dla frankowiczów) obowiązywały dłużej, także w kolejnych latach.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Minister edukacji: Nie chcemy powrotu do zdalnego nauczania, ale niebezpieczeństwo zawsze istnieje

Jest ogromny problem z kwestią kondycji psychicznej dzieci po lockdownie, po okresie nauki zdalnej i izolacji. To obserwujemy w szkołach. Nie jest tak tragicznie jak przewidywano, ale jest źle. Dokładne dane będziemy mieli za kilka tygodni - mówił Przemysław Czarnek. Podkreślił, że kolejne przejście na zdalne nauczanie negatywnie odbiłoby się na uczniach.

Monika Sewastianowicz 26.10.2021
Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.

Krzysztof Sobczak 22.10.2021
Będzie można przejąć skład podatkowy - prezydent jest za

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.

Krzysztof Koślicki 22.10.2021
Od 1 listopada będą nowe zasady wystawiania faktur

Resort finansów potwierdził w czwartek, że przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie już 1 listopada. Pojawi się m.in. inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy stracą wtedy ważność.

Krzysztof Koślicki 21.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1750

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Uposażenie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Data aktu: 13/09/2021
Data ogłoszenia: 27/09/2021
Data wejścia w życie: 01/10/2021