Dotacja przeznaczona dla niektórych podmiotów.

USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Art.  1.  [Podmioty uprawnione do dotacji]

Ustawa określa cel i zakres wykorzystania oraz sposób udzielania dotacji przeznaczonej dla następujących podmiotów:

1)
Kopalni Soli Bochnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni,
2)
Kopalni Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna w Wieliczce,
3)
Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Bytomiu,
4)
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
5)
Kopalni Siarki "Machów" Spółka Akcyjna w likwidacji w Tarnobrzegu

- lub następców prawnych tych podmiotów.

Art.  2.  [Definicje legalne]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
zakład górniczy - zakład górniczy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420);
2)
dotacja - dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, która - w przypadku gdy stanowi pomoc publiczną - jest zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie bezpośrednio obowiązujących przepisów Unii Europejskiej dotyczących pomocy publicznej lub została uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym przez Komisję Europejską;
3)
wyrobisko górnicze - wyrobisko górnicze w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
Art.  3.  [Zadania finansowane z dotacji]
1. 
Dotację przeznacza się na finansowanie:
1)
zadań w zakresie:
a)
całkowitej likwidacji zakładu górniczego "Siedlec-Moszczenica" oraz niezabytkowej części zakładu górniczego "Bochnia", a także utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładu górniczego "Bochnia" - wchodzących w skład podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 1,
b)
całkowitej likwidacji niezabytkowej części zakładu górniczego "Wieliczka", a także utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładu górniczego "Wieliczka" - wchodzących w skład podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 2,
c)
utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu i zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego "Królowa Luiza" w Zabrzu - wchodzących w skład podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 4;
2)
działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego wchodzącego w skład byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych "Orzeł Biały" w Bytomiu, realizowanych przez podmiot, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3)
działań wykonywanych po zakończeniu prac likwidacyjnych w wyrobisku górniczym Piaseczno, realizowanych przez podmiot, o którym mowa w art. 1 pkt 5.
2. 
Przez zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, rozumie się:
1)
likwidację otworów eksploatacyjnych oraz wyrobisk górniczych;
2)
likwidację zbędnych instalacji, budynków oraz demontaż maszyn i urządzeń;
3)
naprawianie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego;
4)
rekultywację terenów pogórniczych;
5)
wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających, związanych z likwidowanym zakładem górniczym;
6)
utylizację solanki;
7)
zabezpieczenie części zabytkowych, renowację zabytkowych wyrobisk, maszyn i urządzeń;
8)
opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z zakresem zadań wymienionych w pkt 1-7;
9)
sprawowanie ogólnego zarządu.
3. 
Przez zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, rozumie się:
1)
rekultywację terenów pogórniczych;
2)
zabezpieczenie części zabytkowych, renowację zabytkowych wyrobisk, maszyn i urządzeń;
3)
opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z zakresem zadań wymienionych w pkt 1 i 2;
4)
(uchylony);
5)
sprawowanie ogólnego zarządu.
4. 
Przez działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się:
1)
zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym;
2)
likwidację zbędnej infrastruktury związanej z wykonywaniem działania, o którym mowa w pkt 1;
3)
naprawianie szkód powstałych w wyniku wykonywania działań, o których mowa w pkt 1 i 2;
4)
opracowanie, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów, projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z zakresem działań wymienionych w pkt 1-3;
5)
sprawowanie ogólnego zarządu.
5. 
Przez działania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, rozumie się:
1)
zabezpieczenie terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie wyrobiska przed zmianą stosunków wodnych;
2)
likwidację zbędnych instalacji, budynków oraz demontaż maszyn i urządzeń związanych z wykonywaniem działania, o którym mowa w pkt 1;
3)
rekultywację terenów pogórniczych związanych z wykonywaniem działania, o którym mowa w pkt 1;
4)
wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających związanych z wykonywaniem działania, o którym mowa w pkt 1;
5)
opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z wykonywaniem działań wymienionych w pkt 1-4;
6)
sprawowanie ogólnego zarządu.
Art.  4.  [Inne świadczenia finansowane z dotacji]

Dotację przeznacza się również na finansowanie:

1)
ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób, o których mowa w art. 8;
2)
roszczeń byłych pracowników całkowicie likwidowanych zakładów górniczych, dotyczących rent wyrównawczych oraz jednorazowych odszkodowań pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Art.  5.  [Warunki przyznania dotacji]
1. 
Dotację na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz art. 4, przyznaje się na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, w przypadku spełnienia następujących warunków:
1)
podjęcia decyzji albo uchwały o rozpoczęciu likwidacji zakładu górniczego przez ich właściwy organ;
2)
zaakceptowania przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin:
a)
programu całkowitej likwidacji zakładu górniczego, obejmującego w szczególności zabezpieczenie zabytkowych części w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2,
b)
rocznego planu zadań obejmującego, w podziale na miesiące:
zakres rzeczowy i finansowy zadań oraz harmonogram ich realizacji, ujmujący także zabezpieczenie zabytkowych części w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2,
przychody z likwidacji majątku zakładu górniczego oraz innych źródeł.
2. 
Dotację na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. c, przyznaje się na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 4, po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin rocznego planu zadań obejmującego, w podziale na miesiące, jego zakres rzeczowy i finansowy.
3. 
Dotację na wykonanie działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, przyznaje się na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 3, po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin rocznego planu tych działań obejmującego, w podziale na miesiące, jego zakres rzeczowy i finansowy.
3a. 
Dotację na wykonanie działań, o których mowa w art. 3 ust. 5, przyznaje się na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 5, po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin rocznego planu tych działań obejmującego, w podziale na miesiące, jego zakres rzeczowy i finansowy.
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1-3a, powinien zawierać:
1)
oznaczenie wnioskodawcy;
2)
określenie:
a)
zadań przewidzianych do realizacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, a w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2 - również w art. 4, albo
b)
działań przewidzianych do wykonania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3;
3)
preliminarz środków planowanych na realizację zadań albo na wykonanie działań w danym roku kalendarzowym;
4)
w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2 - określenie stanu zaawansowania prac związanych z likwidacją zakładu górniczego;
5)
w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 4 - określenie stanu zaawansowania prac związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. c;
6)
w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 3 - określenie stanu wykonania działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2;
7)
w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 5, określenie stanu wykonania działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3.
Art.  6.  [Umowa o przyznanie dotacji]
1. 
Podstawą przyznania dotacji na realizację zadań i wykonanie działań określonych w ustawie jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin a podmiotem, o którym mowa w art. 1.
2. 
Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności opis zadania lub działania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, termin jego wykonania, wysokość udzielonej dotacji, termin wykorzystania dotacji, termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji, termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz tryb kontroli wykonania zadań lub działań.
Art.  7.  [Dotacja a inna pomoc publiczna]

Dotacje na realizację zadań i wykonywanie działań określonych w ustawie przyznawane są z uwzględnieniem innej pomocy, w tym pomocy de minimis oraz pomocy ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, udzielonej na realizację tych zadań lub wykonywanie tych działań, niezależnie od formy i źródła, oraz przychodów z likwidacji majątku zakładu górniczego.

Art.  8.  [Dotacja na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla]
1. 
Podmioty, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, otrzymują dotację na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla na zasadach określonych w zakładowym układzie zbiorowym pracy dla emerytów lub rencistów uprawnionych do bezpłatnego węgla.
2. 
Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również wdowom, wdowcom i sierotom po emerytach lub rencistach, jeżeli spełniają warunki do otrzymania renty rodzinnej.
3. 
W przypadku gdy prawo do bezpłatnego węgla wynika z renty rodzinnej - wszystkim osobom do niej uprawnionym przysługuje łącznie jeden ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. W razie podziału renty rodzinnej ekwiwalent ten ulega podziałowi w częściach równych, odpowiednio do liczby uprawnionych.
Art.  9.  [Wypłata dotacji]
1. 
Przyznana przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin dotacja jest wypłacana w transzach, na specjalnie w tym celu wyodrębniony przez podmiot, o którym mowa w art. 1, rachunek bankowy.
2. 
Podstawę do wypłacenia transzy dotacji stanowi przedstawienie przez podmiot, o którym mowa w art. 1:
1)
wniosku o wypłacenie transzy dotacji wynikającej z:
a)
rocznego planu zadań, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 2, albo
b)
rocznego planu działań, o którym mowa w art. 5 ust. 3 i 3a;
2)
sprawozdania, o którym mowa w art. 10 ust. 1.
Art.  10.  [Obowiązek składania sprawozdań miesięcznych i rocznych]
1. 
Podmiot, o którym mowa w art. 1, składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin sprawozdanie miesięczne zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowe zrealizowanych zadań lub wykonanych działań, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, objętym tym sprawozdaniem.
2. 
(uchylony).
3. 
Podmiot, o którym mowa w art. 1, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin, w terminie do dnia 20 lutego roku następnego, wraz z rocznym rozliczeniem rzeczowo-finansowym, sprawozdanie z realizacji:
1)
rocznego planu zadań, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 2, albo
2)
rocznego planu działań, o którym mowa w art. 5 ust. 3 i 3a.
4. 
W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 1, nie zrealizował zadań albo nie wykonał działań, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, lub nie przedstawił sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 3, minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin wstrzymuje przekazywanie kolejnych rat dotacji do czasu ustania przyczyn wstrzymania.
Art.  11.  [Dysponent dotacji]

Dysponentem dotacji na realizację zadań i wykonanie działań określonych w ustawie jest minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin.

Art.  12.  [Monitorowanie prawidłowości wykorzystania dotacji]
1. 
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na zlecenie ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, realizuje zadania związane z monitorowaniem prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na cele określone w ustawie.
2. 
Zadania, o których mowa w ust. 1, są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
3. 
Podstawą przyznania dotacji na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin a Agencją Rozwoju Przemysłu Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie.
Art.  12a. 

(uchylony).

Art.  13.  [Termin przekazywania dotacji]

Dotacje na zadania określone w ustawie są przekazywane podmiotom, o których mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2027 r.

Art.  14.  [Warunek ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem]

Przepisy ustawy w zakresie dotyczącym dotacji dla poszczególnych podmiotów, o których mowa w art. 1, w przypadku gdy konieczna jest zgoda Komisji Europejskiej, stosuje się od dnia ogłoszenia przez Komisję Europejską decyzji o zgodności tej dotacji z rynkiem wewnętrznym.

Art.  15.  [Zakres stosowania przepisów dotychczasowych]

Do dotacji przyznanych na podstawie ustawy uchylanej w art. 16 stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art.  16.  [Przepis derogacyjny]

Traci moc ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. poz. 446, z 2009 r. poz. 339 oraz z 2011 r. poz. 981).

Art.  17.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o budowie płotu na granicy z Białorusią z poprawkami Senatu

W środę wieczorem Senat przyjął z kilkunastoma poprawkami ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jedna z nich stanowi, że do zamówień związanych z inwestycją stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. Za ustawą głosowało 52 senatorów, 46 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawą ponownie zajmie się teraz Sejm.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca roku. Resort finansów pracuje nad tym, by korzystne zasady dla kredytobiorców (m.in. dla frankowiczów) obowiązywały dłużej, także w kolejnych latach.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Minister edukacji: Nie chcemy powrotu do zdalnego nauczania, ale niebezpieczeństwo zawsze istnieje

Jest ogromny problem z kwestią kondycji psychicznej dzieci po lockdownie, po okresie nauki zdalnej i izolacji. To obserwujemy w szkołach. Nie jest tak tragicznie jak przewidywano, ale jest źle. Dokładne dane będziemy mieli za kilka tygodni - mówił Przemysław Czarnek. Podkreślił, że kolejne przejście na zdalne nauczanie negatywnie odbiłoby się na uczniach.

Monika Sewastianowicz 26.10.2021
Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.

Krzysztof Sobczak 22.10.2021
Będzie można przejąć skład podatkowy - prezydent jest za

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.

Krzysztof Koślicki 22.10.2021
Od 1 listopada będą nowe zasady wystawiania faktur

Resort finansów potwierdził w czwartek, że przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie już 1 listopada. Pojawi się m.in. inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy stracą wtedy ważność.

Krzysztof Koślicki 21.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1747 t.j.

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Dotacja przeznaczona dla niektórych podmiotów.
Data aktu: 30/08/2013
Data ogłoszenia: 27/09/2021
Data wejścia w życie: 01/01/2014