Zmiana rozporządzenia w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 14 września 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty

Na podstawie art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz. U. poz. 400) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Określa się parki narodowe, gdzie za wstęp pobiera się opłaty:

1) Babiogórski Park Narodowy;

2) Biebrzański Park Narodowy;

3) Bieszczadzki Park Narodowy;

4) Gorczański Park Narodowy;

5) Karkonoski Park Narodowy;

6) Magurski Park Narodowy;

7) Narwiański Park Narodowy;

8) Świętokrzyski Park Narodowy;

9) Tatrzański Park Narodowy;

10) Wigierski Park Narodowy;

11) Woliński Park Narodowy.";

2)
w § 2:
a)
uchyla się pkt 1,
b)
uchyla się pkt 3,
c)
w pkt 4 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) obwód ochronny Bachorze, poza cumowiskiem łodzi wędkarskich w Bachorzu, terenową bazą edukacyjną w Bachorzu, punktem widokowym w Bachorzu, ścieżką botaniczną w Charzykowach i ścieżką rowerową "Kaszubska Marszruta",

b) obwód ochronny Drzewicz, poza Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie,",

d)
w pkt 7 w lit. c średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 8.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

Zmiany w prawie

Ustawa o budowie płotu na granicy z Białorusią z poprawkami Senatu

W środę wieczorem Senat przyjął z kilkunastoma poprawkami ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jedna z nich stanowi, że do zamówień związanych z inwestycją stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. Za ustawą głosowało 52 senatorów, 46 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawą ponownie zajmie się teraz Sejm.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca roku. Resort finansów pracuje nad tym, by korzystne zasady dla kredytobiorców (m.in. dla frankowiczów) obowiązywały dłużej, także w kolejnych latach.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Minister edukacji: Nie chcemy powrotu do zdalnego nauczania, ale niebezpieczeństwo zawsze istnieje

Jest ogromny problem z kwestią kondycji psychicznej dzieci po lockdownie, po okresie nauki zdalnej i izolacji. To obserwujemy w szkołach. Nie jest tak tragicznie jak przewidywano, ale jest źle. Dokładne dane będziemy mieli za kilka tygodni - mówił Przemysław Czarnek. Podkreślił, że kolejne przejście na zdalne nauczanie negatywnie odbiłoby się na uczniach.

Monika Sewastianowicz 26.10.2021
Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.

Krzysztof Sobczak 22.10.2021
Będzie można przejąć skład podatkowy - prezydent jest za

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.

Krzysztof Koślicki 22.10.2021
Od 1 listopada będą nowe zasady wystawiania faktur

Resort finansów potwierdził w czwartek, że przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie już 1 listopada. Pojawi się m.in. inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy stracą wtedy ważność.

Krzysztof Koślicki 21.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1735

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty.
Data aktu: 14/09/2021
Data ogłoszenia: 22/09/2021
Data wejścia w życie: 07/10/2021