Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292 i 1559) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym:
1)
sposób tworzenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia i rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ich wzory;
2)
rodzaje sprawozdań okresowych dotyczących wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, sposób ich tworzenia oraz terminy przekazywania.
§  2. 
1. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
2)
ustawa - ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
3)
ustawa o refundacji - ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292 i 1559).
2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
roku obrotowym - rozumie się przez to rok kalendarzowy;
2)
sprawozdaniu okresowym - rozumie się przez to sprawozdanie miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne;
3)
zmianie planu finansowego - rozumie się przez to zmiany, o których mowa w art. 124 ust. 2 i 3 ustawy, przesunięcia, o których mowa w art. 124 ust. 4 i 5 ustawy, uruchomienie rezerwy ogólnej, o którym mowa w art. 124 ust. 6 ustawy, oraz uruchomienie rezerw, o którym mowa w art. 124 ust. 7 ustawy;
4)
obowiązującym planie - rozumie się przez to plan finansowy Funduszu po uwzględnieniu wszystkich dokonanych zmian;
5)
sprawozdaniu zbiorczym - rozumie się przez to sprawozdanie okresowe sporządzane łącznie dla centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu.
§  3. 
1. 
Podstawę prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu stanowi roczny plan finansowy Funduszu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Do rocznego planu finansowego Funduszu dołącza się uzasadnienie, zawierające w szczególności informację o założeniach przyjętych przy konstruowaniu planu finansowego oraz kryteriach podziału środków na pozycje planu kosztów w oddziałach wojewódzkich Funduszu i centrali Funduszu.
§  4. 
1. 
W przypadku zmiany planu finansowego Funduszu, o której mowa w art. 124 ust. 2-4, 6 i 7 ustawy, Prezes Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt zmiany zawierający obowiązujący plan, plan po projektowanej zmianie oraz różnicę pomiędzy nimi.
2. 
W przypadku zmiany planu finansowego Funduszu, o której mowa w art. 124 ust. 5 ustawy, Prezes Funduszu niezwłocznie przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informację o dokonanym przesunięciu wraz z uzasadnieniem. W informacji przedstawia się plan przed zmianą, obowiązujący plan oraz różnicę pomiędzy nimi.
§  5. 
1. 
Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu, o którym mowa w art. 130 ust. 1 ustawy, sporządza się za rok obrotowy, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się omówienie wykonania planu finansowego łącznie dla całego Funduszu oraz w podziale na centralę Funduszu i poszczególne oddziały wojewódzkie Funduszu, które zawiera w szczególności informację o powstaniu rozbieżności pomiędzy obowiązującym planem a jego faktycznym wykonaniem oraz ich przyczynach.
§  6. 
1. 
Ustala się następujące rodzaje sprawozdań okresowych Funduszu, o których mowa w art. 131 ust. 1 ustawy:
1)
sprawozdanie miesięczne z wykonania planu finansowego;
1a)
sprawozdanie miesięczne o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
2)
sprawozdanie miesięczne z realizacji przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne;
3)
sprawozdanie miesięczne o stanie niektórych aktywów i pasywów;
4)
sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów;
5)
sprawozdanie kwartalne z przeprowadzonych kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz o windykacji należności;
6)
sprawozdanie kwartalne o postępowaniach sądowych przeciwko Funduszowi;
7)
sprawozdanie kwartalne z działalności inwestycyjnej;
8)
sprawozdanie półroczne o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;
9)
sprawozdanie miesięczne o przychodach i kosztach wynikających z realizacji zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b 2  ustawy;
10)
wstępne sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego.
2. 
Do sprawozdań, o których mowa w ust. 1, dołącza się omówienie danych zawartych w sprawozdaniach.
3. 
Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio § 5 ust. 2.
4. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno zawierać w szczególności informację o rozdysponowaniu przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w podziale na centralę Funduszu i oddziały wojewódzkie Funduszu.
5. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinno zawierać w szczególności informacje o:
1)
krótkoterminowych aktywach finansowych, środkach pieniężnych i innych aktywach pieniężnych;
2)
rozliczeniach międzyokresowych;
3)
stanie rezerw Funduszu;
4)
wartości świadczeń ponadumownych;
5)
stanie zobowiązań i należności Funduszu z uwzględnieniem odpowiednio tytułów zobowiązań wymagalnych oraz tytułów należności wymagalnych.
§  7. 
Sprawozdania okresowe sporządza się odpowiednio za każdy kolejny miesiąc, kwartał, półrocze i rok.
§  8. 
Roczny plan finansowy Funduszu, sprawozdania roczne i okresowe sporządza się i przekazuje w postaci elektronicznej.
§  9. 
1. 
Sprawozdania sporządza Prezes Funduszu na podstawie sprawozdań jednostkowych centrali Funduszu oraz sprawozdań jednostkowych dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. 
Prezes Funduszu oraz dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
3. 
Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
4. 
Prezes Funduszu sprawdza sprawozdania jednostkowe pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
5. 
Ujawnione w trybie ust. 4 nieprawidłowości w sprawozdaniach jednostkowych powinny być usunięte przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych Funduszu.
§  10. 
Sprawozdania sporządza się w sposób czytelny i trwały.
§  11. 
1. 
W sprawozdaniach miesięcznych dane wykazuje się za miesiąc oraz narastająco od początku roku obrotowego do końca miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy.
2. 
W sprawozdaniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, dane dotyczące planu finansowego wykazuje się w wysokości 1/12 rocznego planu finansowego Funduszu, a w ujęciu narastającym w wysokości n/12 rocznego planu finansowego Funduszu, gdzie n oznacza liczbę miesięcy od początku roku do końca miesiąca sprawozdawczego.
3. 
W sprawozdaniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 i 6, dane wykazuje się według stanu na ostatni dzień kwartału, którego sprawozdanie dotyczy.
4. 
W sprawozdaniach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 i 7, dane wykazuje się za kwartał oraz narastająco od początku roku obrotowego do końca kwartału, którego sprawozdanie dotyczy.
5. 
W sprawozdaniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 8, dane wykazuje się według stanu na ostatni dzień półrocza, którego sprawozdanie dotyczy.
§  12. 
Sprawozdania okresowe Prezes Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 35 dni od zakończenia miesiąca, 45 dni od zakończenia kwartału albo półrocza oraz 105 dni od zakończenia roku, którego dotyczy sprawozdanie.
§  13. 
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Funduszu na rok 2011 sporządza się według dotychczasowego wzoru.
§  14. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. poz. 875 i 1264, z 2006 r. poz. 1418, z 2007 r. poz. 643 i 1564 oraz z 2009 r. poz. 279).
§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK ...

Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz. Wyszczególnienie Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na ... rok
1 2 3
1 Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)
1.1 od ZUS
1.2 od KRUS
2 Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)
2.1 w stosunku do ZUS
2.2 w stosunku do KRUS
3 Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1 +3.2)
3.1 od ZUS
3.2 od KRUS
4 Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)
4.1 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS
4.2 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS
5 Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy
A Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3- 4-5) + A1+ A2 + A3 + A4 + A5
A1 przychody wynikające z przepisów o koordynacji
A2 przychody z tytułu realizacji zadań zleconych
A3 dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b, 2c i 2e ustawy
A4 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego
A5 dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy
B Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7)
B1 obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną
B2 koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.l + ... + B2.22)
B2.1 podstawowa opieka zdrowotna
B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3 leczenie szpitalne, w tym:
B2.3.1 programy lekowe, w tym:
B2.3.1.1 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2 chemioterapia, w tym:
B2.3.2.1 leki stosowane w chemioterapii
B2.3.3 ratunkowy dostęp do technologii lekowej
B2.3.4 świadczenia wysokospecjalistyczne
B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5 rehabilitacja lecznicza
B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8 leczenie stomatologiczne
B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
B2.12 świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14 refundacja, z tego:
B2.14.1 refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2 refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3 refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji
B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:
B2.16.1 rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17 rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18 koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19 rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B2.21 koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:
B2.21.1 koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego
B2.22 świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności
B3 koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4 koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5 koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43 a ust. 3 ustawy
B6 koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
B7 koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy
Bn całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 +B2.3.2.1 +B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 + B5 + B7)
C WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)
D Koszty administracyjne (Dl + ... + D8)
D1 zużycie materiałów i energii
D2 usługi obce
D3 podatki i opłaty, z tego:
D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
D3.1.1 podatek od nieruchomości
D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3 VAT
D3.4 podatek akcyzowy
D3.5 wpłaty na PFRON
D3.6 inne
D4 wynagrodzenia, w tym:
D4.1 wynagrodzenia bezosobowe
D5 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:
D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2 składki na Fundusz Pracy
D5.3 składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4 pozostałe świadczenia
D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8 pozostałe koszty administracyjne
E Pozostałe przychody
F Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)
F1 wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia
F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3 inne rezerwy
F4 inne koszty
G Przychody finansowe (G1 + G2)
G1 odsetki uzyskane z lokat
G2 inne przychody finansowe
H Koszty finansowe
I WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C-D + E- F + G-H)
J PRZYCHODY - ogółem
K KOSZTY - ogółem

Tabela 2. Koszty centrali/oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia*)

w tys. zł

Poz. Wyszczególnienie Plan finansowy centrali/oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia *) na ... rok
1 2 3
B2 koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)
B2.1 podstawowa opieka zdrowotna
B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3 leczenie szpitalne, w tym:
B2.3.1 programy lekowe, w tym:
B2.3.1.1 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2 chemioterapia, w tym:
B2.3.2.1 leki stosowane w chemioterapii
B2.3.3 ratunkowy dostęp do technologii lekowej
B2.3.4 świadczenia wysokospecjalistyczne
B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5 rehabilitacja lecznicza
B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8 leczenie stomatologiczne
B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.1 1 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
B2.12 świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14 refundacja, z tego:
B2.14.1 refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2 refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3 refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji
B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:
B2.16.1 rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17 rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18 koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19 rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B2.21 koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:
B2.21.1 koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego
B2.22 świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności
B3 koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4 koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5 koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
B6 koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
B7 koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy
Bn całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 +B5 + B7)
D Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)
D1 zużycie materiałów i energii
D2 usługi obce
D3 podatki i opłaty, z tego:
D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
D3.1.1 podatek od nieruchomości
D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3 VAT
D3.4 podatek akcyzowy
D3.5 wpłaty na PFRON
D3.6 inne
D4 wynagrodzenia, w tym:
D4.1 wynagrodzenia bezosobowe
D5 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:
D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2 składki na Fundusz Pracy
D5.3 składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4 pozostałe świadczenia
D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8 pozostałe koszty administracyjne
F Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)
F1 wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia
F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3 inne rezerwy
F4 inne koszty
H Koszty finansowe

*) Należy wypełnić oddzielnie dla centrali Funduszu i każdego z oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Uwaga: Do planu finansowego należy dołączyć uzasadnienie, o którym mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1732).

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**) NAROK...

w tys. zł

Poz. Wyszczególnienie Obowiązujący plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na ... rok Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za ... rok Różnica (poz. 3- poz. 4) Udział wykonania (poz. 4/ poz. 3) (w %)
1 2 3 4 5 6
1 Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)
1.1 od ZUS
1.2 od KRUS
2 Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)
2.1 w stosunku do ZUS
2.2 w stosunku do KRUS
3 Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1 + 3.2)
3.1 od ZUS
3.2 od KRUS
4 Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)
4.1 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS
4.2 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS
5 Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy
A Przychody netto z działalności (1-2 + 3 - 4 - 5) + A1+ A2 + A3 + A4 + A5
A1 przychody wynikające z przepisów o koordynacji
A2 przychody z tytułu realizacji zadań zleconych
A3 dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b, 2c i 2e ustawy
A4 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego
A5 dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy
B Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7)
B1 obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną
B2 koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... +B2.22)
B2.1 podstawowa opieka zdrowotna
B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3 leczenie szpitalne, w tym:
B2.3.1 programy lekowe, w tym:
B2.3.1.1 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2 chemioterapia, w tym:
B2.3.2.1 leki stosowane w chemioterapii
B2.3.3 ratunkowy dostęp do technologii lekowej
B2.3.4 świadczenia wysokospecjalistyczne
B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5 rehabilitacja lecznicza
B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8 leczenie stomatologiczne
B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
B2.12 świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14 refundacja, z tego:
B2.14.1 refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2 refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3 refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji
B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:
B2.16.1 rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17 rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18 koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19 rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B2.21 koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:
B2.21.1 koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego
B2.22 świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności
B3 koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4 koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5 koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43 a ust. 3 ustawy
B6 koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
B7 koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43 b ust. 7 ustawy
Bn całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 +

B5 + B7)

C WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)
D Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)
D1 zużycie materiałów i energii
D2 usługi obce
D3 podatki i opłaty, z tego:
D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
D3.1.1 podatek od nieruchomości
D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3 VAT
D3.4 podatek akcyzowy
D3.5 wpłaty na PFRON
D3.6 inne
D4 wynagrodzenia, w tym:
D4.1 wynagrodzenia bezosobowe
D5 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:
D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2 składki na Fundusz Pracy
D5.3 składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4 pozostałe świadczenia
D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8 pozostałe koszty administracyjne
E Pozostałe przychody
F Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)
F1 wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia
F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3 inne rezerwy
F4 inne koszty
G Przychody finansowe (G1 + G2)
G1 odsetki uzyskane z lokat
G2 inne przychody finansowe
H Koszty finansowe
I WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C-D + E- F + G-H)
J PRZYCHODY - ogółem
K KOSZTY - ogółem

*) Sprawozdanie należy sporządzić zbiorczo dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz oddzielnie dla centrali Funduszu i oddzielnie dla każdego z oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Data sporządzenia sporządził: kontakt
............................. ................. ...............
zatwierdził: kontakt
................ ................

Uwaga: Do sprawozdania należy dołączyć omówienie, o którym mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1732).

1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
2 Uchylony przez art. 34 pkt 12 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz.U.2020.1875), która weszła w życie z dniem 26 listopada 2020 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o budowie płotu na granicy z Białorusią z poprawkami Senatu

W środę wieczorem Senat przyjął z kilkunastoma poprawkami ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jedna z nich stanowi, że do zamówień związanych z inwestycją stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. Za ustawą głosowało 52 senatorów, 46 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawą ponownie zajmie się teraz Sejm.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca roku. Resort finansów pracuje nad tym, by korzystne zasady dla kredytobiorców (m.in. dla frankowiczów) obowiązywały dłużej, także w kolejnych latach.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Minister edukacji: Nie chcemy powrotu do zdalnego nauczania, ale niebezpieczeństwo zawsze istnieje

Jest ogromny problem z kwestią kondycji psychicznej dzieci po lockdownie, po okresie nauki zdalnej i izolacji. To obserwujemy w szkołach. Nie jest tak tragicznie jak przewidywano, ale jest źle. Dokładne dane będziemy mieli za kilka tygodni - mówił Przemysław Czarnek. Podkreślił, że kolejne przejście na zdalne nauczanie negatywnie odbiłoby się na uczniach.

Monika Sewastianowicz 26.10.2021
Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.

Krzysztof Sobczak 22.10.2021
Będzie można przejąć skład podatkowy - prezydent jest za

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.

Krzysztof Koślicki 22.10.2021
Od 1 listopada będą nowe zasady wystawiania faktur

Resort finansów potwierdził w czwartek, że przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie już 1 listopada. Pojawi się m.in. inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy stracą wtedy ważność.

Krzysztof Koślicki 21.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1732 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.
Data aktu: 23/12/2011
Data ogłoszenia: 22/09/2021
Data wejścia w życie: 01/01/2012