Sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym:
1)
państwowych jednostek budżetowych;
2)
państwowych funduszy celowych;
3)
agencji wykonawczych;
4)
instytucji gospodarki budżetowej;
5)
państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie o finansach publicznych - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2)
dysponentach środków budżetu państwa - rozumie się przez to dysponentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów 1  wydanym na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych;
3)
kierownikach jednostek - rozumie się przez to kierowników jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
4)
państwowych osobach prawnych - rozumie się przez to państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych;
5)
placówce zagranicznej - rozumie się przez to jednostkę budżetową mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§  3. 
1. 
Określa się następujące rodzaje sprawozdań:
1)
Rb-BZ1 - roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym; wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
Rb-BZ2 - roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym; wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządzają:
1)
w zakresie budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich - dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni;
2)
w zakresie planów finansowych w układzie zadaniowym:
a)
dysponenci państwowych funduszy celowych,
b)
kierownicy agencji wykonawczych,
c)
dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej,
d)
właściwe organy państwowych osób prawnych.
§  4. 
Dane w sprawozdaniach, o których mowa w § 3 ust. 1, wykazuje się:
1)
w zakresie planu według ustawy budżetowej - w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki w układzie zadaniowym i wartościach mierników, odpowiadających wysokości wydatków/kosztów ujętych w ustawie budżetowej;
2)
w zakresie planu po zmianach - w kwotach wydatków/kosztów i wartościach mierników wynikających z układu zadaniowego uwzględniającego zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego w planie finansowym jednostki w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych lub w odrębnej ustawie;
3)
w zakresie wykonania - w kwotach wydatków/kosztów narastająco od początku roku budżetowego do końca okresu sprawozdawczego oraz faktyczne wykonanie planowanej wartości mierników.
§  5. 
1. 
Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, są sporządzane jako sprawozdania:
1)
jednostkowe - przez kierowników jednostek, w zakresie wydatków/kosztów, na podstawie ksiąg rachunkowych, w złotych i groszach, z wyjątkiem sprawozdań jednostkowych placówek zagranicznych, które sporządza się w walucie, w jakiej prowadzona jest rachunkowość; w odniesieniu do mierników, zgodnie ze sposobem wyznaczania wartości mierników przyjętych przez poszczególnych dysponentów;
2)
łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych - przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponentów części budżetowych, w złotych i groszach, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego.
2. 
Sprawozdania jednostkowe placówek zagranicznych przeliczane są na złote i grosze według kursów stosowanych do przeliczenia wydatków budżetowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
§  6. 
Sprawozdania z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym jednostek, o których mowa w § 1, sporządza się według katalogu funkcji, zadań, podzadań oraz działań obowiązującego w danych okresach sprawozdawczych na wzorach formularzy sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 1.
§  7. 
1. 
(uchylony).
2. 
Sprawozdanie roczne sporządza się za rok budżetowy, z tym że w zakresie budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich - z uwzględnieniem operacji finansowych związanych z rozliczeniami w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych.
§  8. 
Dysponenci części budżetowych mogą zezwolić dysponentom drugiego i trzeciego stopnia na nieujmowanie w sprawozdaniu informacji, dotyczących celów i mierników, w zakresie, w jakim dysponują niezbędnymi danymi do sporządzenia sprawozdań łącznych.
§  9. 
1. 
W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych, sprawozdania łączne sporządza odrębnie dla poszczególnych części budżetowych.
2. 
W przypadku zmiany, w ciągu roku budżetowego, organu dysponującego częścią budżetu państwa sprawozdania sporządza organ, który jest dysponentem części na moment sprawozdawczy, uwzględniając w sprawozdaniu dane ze sprawozdania sporządzonego przez organ poprzednio dysponujący częścią, na dzień kończący uprawnienie do dysponowania częścią, na wzorze formularza sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 1.
§  10. 
1. 
Kierownicy jednostek sporządzają sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
2. 
Kwoty wydatków/kosztów wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych tych jednostek.
3. 
Jednostki otrzymujące sprawozdania sprawdzają je pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym.
4. 
Ujawnione nieprawidłowości w sprawozdaniach powinny być usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych. W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.
§  11. 
Sprawozdania roczne mogą być korygowane w szczególnych, uzasadnionych na piśmie przypadkach, do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.
§  12. 
1. 
Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, sporządza się w terminach umożliwiających ich przekazanie zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Sprawozdania sporządza się w liczbie egzemplarzy równej liczbie jednostek, którym mają być złożone, powiększonej o egzemplarz przeznaczony do akt jednostki sporządzającej sprawozdanie.
3. 
Sprawozdania podpisują odpowiednio kierownik jednostki lub dysponent i główny księgowy.
§  13. 
1. 
Dysponenci części budżetowych i kierownicy jednostek sporządzają sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego utworzonego przy użyciu aplikacji TrezorBZ udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dysponenci części budżetowych oraz dysponenci państwowych funduszy celowych i organy wykonujące funkcje organów założycielskich przekazują sprawozdania na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów.
2. 
Dysponenci części budżetowych i kierownicy jednostek, którzy nie dysponują podpisem elektronicznym, o którym mowa w ust. 1, sporządzają sprawozdania w postaci papierowej i elektronicznej utworzonej przy użyciu aplikacji TrezorBZ udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
3. 
Kierownicy jednostek sporządzający sprawozdania w postaci elektronicznej zachowują kopie tych sprawozdań na informatycznym nośniku danych.
4. 
Jeżeli z powodu awarii aplikacji udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów nie jest możliwe wypełnienie oraz przedłożenie sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 1, a zdarzenie to zostanie stwierdzone w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, formularze te należy wypełnić i przekazać w sposób określony w tym komunikacie.
5. 
W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego, sprawozdania przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia tych nieprawidłowości.
§  14. 
Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, za rok 2012 sporządza się w terminach umożliwiających ich przekazanie zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.
§  15. 
Sprawozdanie półroczne/roczne z wykonania planu wydatków/kosztów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej, sporządza Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
§  16. 
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze roku 2012.
§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

RB-BZ1 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES od początku roku do dnia 31.12........ roku

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

RB-BZ2 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO/AGENCJI WYKONAWCZEJ/ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ/PAŃSTWOWEJ OSOBY PRAWNEJ 1) W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES od początku roku do dnia 31.12 roku

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ

Sprawozdanie Jednostka przekazująca sprawozdanie Jednostka otrzymująca oryginały sprawozdań Termin złożenia sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż*
z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych do 19 lutego
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych do 28 lutego
- dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym do 11 marca
z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego - dysponenci państwowych funduszy celowych** - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym do 15 marca
z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej - kierownicy agencji wykonawczych - ministrowie nadzorujący agencie wykonawcze do 12 marca
- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym do 15 marca
z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej - dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej - organy wykonujące funkcje organów założycielskich do 12 marca
- organy wykonujące funkcje organów założycielskich - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym do 15 marca
z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej - właściwe organy - ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne do 12 marca
- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym do 15 marca
* W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy - pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

** Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje sprawozdanie ministrowi nadzorującemu Fundusz, w terminie nie później niż do dnia 30 marca po upływie okresu sprawozdawczego; minister nadzorujący Fundusz przekazuje sprawozdanie Ministerstwu Finansów - komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie nie później niż do dnia 5 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2012

Sprawozdanie Jednostka przekazująca sprawozdanie Jednostka otrzymująca oryginały sprawozdań Termin złożenia sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż
Sprawozdania półroczne
z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych 20 dni
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych 25 dni
- dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym 30 dni
z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego - dysponenci państwowych funduszy celowych* - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym 35 dni
z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej - kierownicy agencji wykonawczych - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze 40 dni
- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym 45 dni
z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej - dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej - organy wykonujące funkcje organów założycielskich 40 dni
- organy wykonujące funkcje organów założycielskich - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym 45 dni
z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej - właściwe organy - ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne 40 dni
- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym 45 dni
Sprawozdania roczne
z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych do 15 lutego
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych do 20 lutego
- dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym do 25 lutego
z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego - dysponenci państwowych funduszy celowych** - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym do 20 marca
z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej - kierownicy agencji wykonawczych - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze do 15 marca
- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym do 20 marca
z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej - dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej - organy wykonujące funkcje organów założycielskich do 15 marca
- organy wykonujące funkcje organów założycielskich - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym do 20 marca
z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej - właściwe organy - ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne do 15 marca
- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne - Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym do 20 marca
* Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej - przekazuje sprawozdanie ministrowi nadzorującemu Fundusz, w terminie nie później niż 30 dni po upływie okresu sprawozdawczego; minister nadzorujący Fundusz przekazuje sprawozdanie Ministerstwu Finansów - komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie nie później niż 35 dni po upływie okresu sprawozdawczego.

** Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej - przekazuje sprawozdanie ministrowi nadzorującemu Fundusz, w terminie nie później niż do dnia 30 marca po upływie okresu sprawozdawczego; minister nadzorujący Fundusz przekazuje sprawozdanie Ministerstwu Finansów - komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie nie później niż do dnia 5 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.

1 Obecnie: Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1–3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Zmiany w prawie

MF: E-Czynny żal w sprawach karno-skarbowych wciąż możliwy

Resort finansów zwraca uwagę, że zmiany w art. 16 par. 4 kodeksu karnego skarbowego, wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych, nie modyfikują treści merytorycznej przewidzianych tam regulacji. Oznacza to, że złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (np. e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) od 5 października 2021 roku pozostaje skuteczne.

Krzysztof Koślicki 14.10.2021
Wyrok o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym opublikowany

W Dzienniku Ustaw opublikowany został we wtorek po południu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października, który stwierdza, że wyłączną właściwością TSUE jest interpretacja norm prawa unijnego, zaś TK ma ostatnie słowo w zakresie standardów konstytucyjnych, w tym w sprawach powoływania sędziów i ich kadencji. Wyrok jest komentowany jako krok w stronę wyjścia Polski z UE.

Krzysztof Sobczak 12.10.2021
Ustawa uchwalona - będzie można przejąć skład podatkowy

Senat przyjął w piątek nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy. Zmiany zostały przyjęte bez poprawek.

Krzysztof Koślicki 08.10.2021
Nowy wzór deklaracji VAT-26 już obowiązuje

Ministerstwo Finansów przypomniało w czwartek, że od 1 października obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-26. Muszą go stosować podatnicy VAT, którzy zamierzają odliczać cały podatek od paliwa i wydatków związanych z samochodami używanymi z ramach działalności gospodarczej.

Krzysztof Koślicki 07.10.2021
Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zawiera m.in. rozwiązanie, które pozwoli Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przekazywać grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod OZE w trybie bezprzetargowym m.in. spółkom Skarbu Państwa. Nowe prawo ma pobudzić sektor odnawialnych źródeł w Polsce.

Krzysztof Sobczak 05.10.2021
Listy do podatników będą teraz pisać maszyny

Od 5 października obowiązują nowe zasady komunikacji między podatnikami a skarbówką. Fiskus może teraz wysyłać pisma, które przygotuje automat. Generowana automatycznie korespondencja nie będzie musiała być podpisana przez urzędnika. Z jednej strony to uproszczenie, jednak – jak zaznaczają eksperci – może to skomplikować procedury

Krzysztof Koślicki 05.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1731 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym.
Data aktu: 28/12/2011
Data ogłoszenia: 21/09/2021
Data wejścia w życie: 01/01/2012