Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 września 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 i 2437, z 2020 r. poz. 268 oraz z 2021 r. poz. 791) w załączniku nr 3 wprowadza się następujące zmiany:
1)
I tabela otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
2)
w II tabeli:
a)
w części D "Stanowiska we wszystkich urzędach" w grupie "Stanowiska pomocnicze i obsługi":
lp. 9 otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4 5
9 Kierowca samochodu ciężarowego,

kierowca-operator maszyn specjalnych

IX według odrębnych przepisów
lp. 14 otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4 5
14 Konserwator,

rzemieślnik wykwalifikowany,

ślusarz-spawacz,

elektryk,

stolarz,

tapicer,

szklarz,

malarz,

ntroligator

IX zasadnicze4) -
palacz c.o. zasadnicze4)

podstawowe5)

lp. 17 otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4 5
17 Kierowca samochodu osobowego,

kierowca ciągnika

VII według odrębnych przepisów
b)
w części F "Stanowiska w samorządowych jednostkach organizacyjnych" w części I "Wszystkie jednostki":
w grupie "Stanowiska urzędnicze" lp. 23 otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4 5
23 Starszy referent,

starszy laborant,

starszy statystyk,

podinspektor,

księgowy,

kasjer

VI wyższe2)

średnie3)

-

2

w grupie "Stanowiska pomocnicze i obsługi":
––
po lp. 25 dodaje się lp. 25a w brzmieniu:
1 2 3 4 5
25a Starszy intendent VI wyższe2)

średnie3)

-

2

––
lp. 36 otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4 5
36 Palacz c.o. IV zasadnicze4)

podstawowe5)

-
––
lp. 39 otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4 5
39 Starszy portier, starszy woźny, starszy szatniarz, starszy dozorca, sprzątaczka III podstawowe5) -
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

I. 

TABELA

Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania
KATEGORIA ZASZEREGOWANIA MINIMALNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH
I 2000
II 2020
III 2040
IV 2070
V 2100
VI 2130
VII 2160
VIII 2190
IX 2220
X 2250
XI 2280
XII 2310
XIII 2340
XIV 2370
XV 2400
XVI 2440
XVII 2500
XVIII 2600
XIX 2700
XX 2900
XXI 3100
XXII 3300

Zmiany w prawie

MF: E-Czynny żal w sprawach karno-skarbowych wciąż możliwy

Resort finansów zwraca uwagę, że zmiany w art. 16 par. 4 kodeksu karnego skarbowego, wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych, nie modyfikują treści merytorycznej przewidzianych tam regulacji. Oznacza to, że złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (np. e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) od 5 października 2021 roku pozostaje skuteczne.

Krzysztof Koślicki 14.10.2021
Wyrok o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym opublikowany

W Dzienniku Ustaw opublikowany został we wtorek po południu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października, który stwierdza, że wyłączną właściwością TSUE jest interpretacja norm prawa unijnego, zaś TK ma ostatnie słowo w zakresie standardów konstytucyjnych, w tym w sprawach powoływania sędziów i ich kadencji. Wyrok jest komentowany jako krok w stronę wyjścia Polski z UE.

Krzysztof Sobczak 12.10.2021
Ustawa uchwalona - będzie można przejąć skład podatkowy

Senat przyjął w piątek nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy. Zmiany zostały przyjęte bez poprawek.

Krzysztof Koślicki 08.10.2021
Nowy wzór deklaracji VAT-26 już obowiązuje

Ministerstwo Finansów przypomniało w czwartek, że od 1 października obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-26. Muszą go stosować podatnicy VAT, którzy zamierzają odliczać cały podatek od paliwa i wydatków związanych z samochodami używanymi z ramach działalności gospodarczej.

Krzysztof Koślicki 07.10.2021
Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zawiera m.in. rozwiązanie, które pozwoli Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przekazywać grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod OZE w trybie bezprzetargowym m.in. spółkom Skarbu Państwa. Nowe prawo ma pobudzić sektor odnawialnych źródeł w Polsce.

Krzysztof Sobczak 05.10.2021
Listy do podatników będą teraz pisać maszyny

Od 5 października obowiązują nowe zasady komunikacji między podatnikami a skarbówką. Fiskus może teraz wysyłać pisma, które przygotuje automat. Generowana automatycznie korespondencja nie będzie musiała być podpisana przez urzędnika. Z jednej strony to uproszczenie, jednak – jak zaznaczają eksperci – może to skomplikować procedury

Krzysztof Koślicki 05.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1723

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Data aktu: 08/09/2021
Data ogłoszenia: 20/09/2021
Data wejścia w życie: 01/10/2021