Nadanie statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 września 2021 r.
w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, 1610 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 464) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 843, z 2000 r. poz. 534, z 2006 r. poz. 1455 oraz z 2008 r. poz. 1096).
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

§  1. 
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, zwana dalej "Komendą Główną", jest urzędem zapewniającym obsługę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej "Komendantem Głównym", działającym pod bezpośrednim kierownictwem Komendanta Głównego oraz zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami i poleceniami.
§  2. 
1. 
Komendant Główny kieruje Komendą Główną przy pomocy zastępców Komendanta Głównego oraz kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1.
2. 
Zakres czynności zastępców Komendanta Głównego oraz kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1, ustala Komendant Główny.
3. 
Komendant Główny może upoważnić zastępców Komendanta Głównego oraz kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1, do podejmowania, w jego imieniu, decyzji w określonych przez niego sprawach.
4. 
W razie nieobecności Komendanta Głównego pracą Komendy Głównej kieruje wyznaczony przez niego zastępca Komendanta Głównego.
§  3. 
1. 
Komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej są:
1)
Biuro Komendanta Głównego;
2)
Biuro Planowania Operacyjnego;
3)
Biuro Przeciwdziałania Zagrożeniom;
4)
Biuro Logistyki;
5)
Biuro Edukacji;
6)
Biuro Bezpieczeństwa Informacji;
7)
Biuro Ochrony Ludności;
8)
Biuro Kadr;
9)
Biuro Finansów;
10)
Biuro Nadzoru;
11)
Biuro Prawne.
2. 
W strukturze Komendy Głównej funkcjonują również:
1)
Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;
2)
redakcja czasopisma "Przegląd Pożarniczy", którego wydawcą jest Komendant Główny.
§  4. 
1. 
W Komendzie Głównej działają następujące stałe rady opiniodawczo-doradcze:
1)
Rada Rozwoju Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa;
2)
Rada Ochrony Dóbr Kultury;
3)
Rada Odznaczeń i Wyróżnień.
2. 
Komendant Główny może powoływać doraźne rady, zespoły, komisje i sztaby o charakterze pomocniczym lub opiniodawczo-doradczym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy.
§  5. 
Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz Samodzielnego Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego, tryb pracy Komendy Głównej oraz cel powołania, skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy rad, o których mowa w § 4 ust. 1, określa regulamin organizacyjny Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Zmiany w prawie

Ustawa o budowie płotu na granicy z Białorusią z poprawkami Senatu

W środę wieczorem Senat przyjął z kilkunastoma poprawkami ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jedna z nich stanowi, że do zamówień związanych z inwestycją stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. Za ustawą głosowało 52 senatorów, 46 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawą ponownie zajmie się teraz Sejm.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca roku. Resort finansów pracuje nad tym, by korzystne zasady dla kredytobiorców (m.in. dla frankowiczów) obowiązywały dłużej, także w kolejnych latach.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Minister edukacji: Nie chcemy powrotu do zdalnego nauczania, ale niebezpieczeństwo zawsze istnieje

Jest ogromny problem z kwestią kondycji psychicznej dzieci po lockdownie, po okresie nauki zdalnej i izolacji. To obserwujemy w szkołach. Nie jest tak tragicznie jak przewidywano, ale jest źle. Dokładne dane będziemy mieli za kilka tygodni - mówił Przemysław Czarnek. Podkreślił, że kolejne przejście na zdalne nauczanie negatywnie odbiłoby się na uczniach.

Monika Sewastianowicz 26.10.2021
Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.

Krzysztof Sobczak 22.10.2021
Będzie można przejąć skład podatkowy - prezydent jest za

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.

Krzysztof Koślicki 22.10.2021
Od 1 listopada będą nowe zasady wystawiania faktur

Resort finansów potwierdził w czwartek, że przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie już 1 listopada. Pojawi się m.in. inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy stracą wtedy ważność.

Krzysztof Koślicki 21.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1703

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Nadanie statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
Data aktu: 10/09/2021
Data ogłoszenia: 16/09/2021
Data wejścia w życie: 01/10/2021