Zmiana rozporządzenia - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.2021.160
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 stycznia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2021 r. poz. 66) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 1206, z 2018 r. poz. 793 i 1470 oraz z 2020 r. poz. 606 i 2090) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 19 pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8) opiniowanie i standaryzacja zakupów sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz gospodarowanie sprzętem informatycznym i oprogramowaniem;

9) wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez Prokuraturę Krajową danymi przetwarzanymi w ogólnokrajowych systemach teleinformatycznych jednostek;";

2) w § 99 w ust. 1 i 2 wyrazy "projekt porządku dziennego" zastępuje się wyrazami "porządek dzienny";
3) § 100 otrzymuje brzmienie:

"§ 100. 1. Na posiedzenie zgromadzenia prokuratorów mogą być zaproszeni kierownicy komórek organizacyjnych prokuratury regionalnej i okręgowej oraz przedstawiciele związku zawodowego działającego w prokuraturze, a na posiedzenie kolegium prokuratury regionalnej i kolegium prokuratury okręgowej - także prokuratorzy okręgowi i rejonowi. W razie potrzeby w całym posiedzeniu lub w jego części mogą brać udział inni zaproszeni pracownicy prokuratury lub zaproszone osoby spoza prokuratury.

2. Zaproszenie do udziału w posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1, kieruje odpowiednio przewodniczący zgromadzenia prokuratorów, przewodniczący kolegium prokuratury regionalnej albo przewodniczący kolegium prokuratury okręgowej.";

4) w § 101 w ust. 3 po wyrazie "streszczenie" dodaje się wyrazy "przebiegu posiedzenia i";
5) w § 108 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku połączenia spraw czas trwania postępowania przygotowawczego liczy się od dnia wszczęcia postępowania, do którego włączono inne postępowanie.";

6) § 249 otrzymuje brzmienie:

"§ 249. Do okresu postępowania przygotowawczego nie wlicza się czasu, jaki upływa:

1) od dnia skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego do dnia zarejestrowania wpływu akt sprawy po zakończeniu tego postępowania;

2) od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania do dnia:

a) wydania przez prokuratora postanowienia o uwzględnieniu zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania,

b) zarejestrowania akt sprawy po uchyleniu przez sąd postanowienia o zawieszeniu postępowania,

c) wydania postanowienia o podjęciu postępowania;

3) od dnia wydania postanowienia o zamknięciu śledztwa lub dochodzenia, a jeżeli w dochodzeniu nie wydano postanowienia o jego zamknięciu - od dnia wniesienia do sądu aktu oskarżenia albo wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, do dnia zarejestrowania sprawy po jej zwrocie przez sąd na podstawie art. 344a § 1 k.p.k.;

4) od dnia wydania postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego do dnia:

a) wydania przez prokuratora postanowienia o uwzględnieniu zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania,

b) zarejestrowania sprawy po uchyleniu przez sąd postanowienia o umorzeniu postępowania,

c) wydania postanowienia o podjęciu na nowo lub wznowieniu umorzonego postępowania na podstawie art. 327 § 1 albo § 2 k.p.k.,

d) wydania przez Prokuratora Generalnego postanowienia o uchyleniu prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego na podstawie art. 328 k.p.k.;

5) od dnia skierowania do sądu wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1 k.p.k., do dnia zarejestrowania sprawy po jej zwrocie przez sąd na podstawie art. 343 § 7 k.p.k.;

6) od dnia przekazania sprawy według właściwości innej jednostce organizacyjnej prokuratury do dnia zwrotu akt sprawy po rozstrzygnięciu sporu kompetencyjnego.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem o e-hulajnogach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym regulującego status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 24.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o służbie zagranicznej, zgodnie z którą powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Ustawa zmienia też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych. Według Senatu ustawy nie da się poprawić. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.160

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Data aktu: 19/01/2021
Data ogłoszenia: 26/01/2021
Data wejścia w życie: 10/02/2021