Stypendia Ministra Sprawiedliwości przyznawane studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe.

Dz.U.2021.148
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 stycznia 2021 r.
w sprawie stypendiów Ministra Sprawiedliwości przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe
Na podstawie art. 458 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania studentom odbywającym studia w uczelni służb państwowych przez Ministra Sprawiedliwości, zwanego dalej "ministrem", stypendiów za znaczące osiągnięcia:
a) naukowe związane ze studiami lub
b) sportowe

- zwanych dalej "stypendiami";

2) rodzaje osiągnięć umożliwiających przyznanie stypendium i sposób ich dokumentowania;
3) maksymalną liczbę przyznawanych stypendiów;
4) maksymalną wysokość stypendium;
5) wzór wniosku o przyznanie stypendium, zwany dalej "wnioskiem".
§  2. 
1.  Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i jest wpisany w danym roku akademickim na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia, a także uzyskał w okresie studiów znaczące osiągnięcia:
1) naukowe związane ze studiami;
2) sportowe.
2.  Zaliczenie roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka albo w związku z powołaniem studenta przez polski związek sportowy do kadry narodowej w danym sporcie.
3.  Okres studiów obejmuje:
1) w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - okres od dnia rozpoczęcia tych studiów do dnia 30 września roku, w którym składa wniosek;
2) w przypadku studenta studiów drugiego stopnia - okres od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września roku, w którym składa wniosek;
3) w przypadku studenta, który otrzymał stypendium w poprzednich latach - okres od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium, do dnia 30 września roku, w którym składa wniosek.
§  3. 
1.  Określa się następujące rodzaje znaczących osiągnięć naukowych związanych ze studiami:
1) autorstwo lub współautorstwo:
a) artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanym dalej "wykazem czasopism",
b) artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism,
c) monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanym dalej "wykazem wydawnictw", redakcje naukowe takich monografii lub rozdziałów w takich monografiach,
d) monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcje naukowe takich monografii lub autorstwa rozdziałów w takich monografiach;
2) udzielone:
a) patenty na wynalazki,
b) prawa ochronne na wzór użytkowy,
c) prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
d) prawa z rejestracji topografii układu scalonego;
3) referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu ośrodków akademickich;
4) nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów.
2.  Określa się następujące rodzaje znaczących osiągnięć sportowych:
1) zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej we współzawodnictwie sportowym objętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk niesłyszących w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), co najmniej:
a) szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach niesłyszących,
b) ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
c) szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
d) trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
e) pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
f) miejsc, o których mowa w lit. b-e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
2) zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej we współzawodnictwie sportowym organizowanym w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
a) uniwersjadzie,
b) akademickich mistrzostwach świata,
c) akademickich mistrzostwach Europy,
d) Europejskich Igrzyskach Studentów.
§  4. 
1.  Stypendium przyznaje się na wniosek studenta na dany rok akademicki, złożony rektorowi-komendantowi uczelni za pośrednictwem kierownika jednostki organizacyjnej uczelni.
2.  Wniosek składa się w terminie określonym przez rektora-komendanta uczelni lub kierownika jednostki organizacyjnej uczelni. Informacje o terminie składania wniosków podaje się do wiadomości studentów w sposób zwyczajowo przyjęty na uczelni.
3.  Do wniosku student dołącza dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć, o których mowa w § 3.
4.  Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie przez studenta znaczących osiągnięć, o których mowa w § 3, mogą być w szczególności:
1) w przypadku osiągnięć naukowych:
a) kopia stron czasopisma lub książki zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub numer ISSN, jeżeli został nadany, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę publikacji,
b) kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy, świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego, świadectwa rejestracji topografii układu scalonego,
c) potwierdzenie złożenia zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawa z rejestracji topografii układu scalonego,
d) kopia materiału pokonferencyjnego zawierającego nazwisko prelegenta albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji,
e) kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu;
2) w przypadku osiągnięć sportowych protokół z wynikami zawodów wraz z zaświadczeniem wystawionym przez:
a) właściwy w danym sporcie polski związek sportowy,
b) Akademicki Związek Sportowy.
§  5. 
1.  Kierownik jednostki organizacyjnej uczelni przedstawia rektorowi-komendantowi uczelni wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 3 i 4, oraz własnym stanowiskiem w sprawie przyznania stypendium.
2.  Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Rektor-komendant uczelni składa wniosek do ministra w terminie do dnia 15 października danego roku kalendarzowego.
2.  Do wniosku nie dołącza się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3.
3.  W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wzywa się rektora-komendanta do poprawienia wniosku lub uzupełnienia jego braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków w terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
§  7. 
1.  Wnioski złożone do ministra podlegają ocenie z uwzględnieniem osiągnięć, o których mowa w § 3.
2.  Wnioski o przyznanie stypendiów są rozpatrywane w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zostały złożone.
§  8. 
1.  Minister przyznaje w danym roku nie więcej niż 8 stypendiów.
2.  Stypendium przyznaje się w wysokości nieprzekraczającej 15 000 zł.
§  9.  Stypendium jest wypłacane przez uczelnię jednorazowo na rachunek bankowy wskazany przez studenta albo w innej uzgodnionej formie, nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MINISTRA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE ZWIĄZANE ZE STUDIAMI LUB ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE NA ROK AKADEMICKI

wzór

Zmiany w prawie

Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

Krzysztof Sobczak 01.03.2021
Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021